Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2308(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0283/2012

Разисквания :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Гласувания :

PV 21/11/2012 - 5.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0443

Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург

11. Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт [2011/2308(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Доклад относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефт [2011/2309(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Изказа се Rebecca Harms, която се върна на предишното си изказване преди гласуването и поиска изложбата за шистовия газ, организирана от група на заинтересовани страни, която не фигурира в списъка на лобистите, да бъде демонтирана или организаторът „Гражданска инициатива за отговорна енергия“ да бъде вписан в регистъра на лобистите, с оглед на прозрачността. Председателят отбеляза това, като подчерта, че за организирането на изложбата е дадено надлежно разрешение.

Изказа се Holger Krahmer относно изказването на Rebecca Harms.

Bogusław Sonik и Niki Tzavela представиха своите доклади.

Изказаха се Janez Potočnik (член на Комисията) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията DEVE), която отговори също така на три въпроса "синя карта" на Konrad Szymański, Filip Kaczmarek и Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията JURI), Jan Březina, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Konrad Szymański, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Březina и Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sandrine Bélier и Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Robert Goebbels и Paweł Robert Kowal, и Nick Griffin, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, Ивайло Калфин, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi и Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, относно протичането на дебата, Paul Nuttall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sandrine Bélier, Sabine Wils, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, относно протичането на дебата, Sabine Wils, за да отговори на още два въпроса "синя карта" на Holger Krahmer и Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Claude Turmes и Michèle Rivasi, Franz Obermayr, относно протичането на дебата, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels и Graham Watson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Grzyb и Struan Stevenson, за да зададат два въпроса „синя карта“ на Graham Watson, който отговори на тях, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Антония Първанова, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik и Niki Tzavela.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 21.11.2012 и точка 5.13 от протокола от 21.11.2012.

Правна информация - Политика за поверителност