Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2308(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 11
CRE 20/11/2012 - 11

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2012 - 5.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0443

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

11. Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου - Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον [2011/2308(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Έκθεση σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου [2011/2309(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0284/2012)

Παρεμβαίνει η Rebecca Harms, η οποία επανέρχεται στην παρέμβασή της πριν τις ψηφοφορίες και ζητεί η έκθεση σχετικά με το σχιστολιθικό αέριο που έχει οργανωθεί από ομάδα συμφερόντων η οποία δεν ευρίσκεται καταχωρημένη στον μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων να αποσυναρμολογηθεί, ή ο οργανωτής, "Citizens' Initiative For Responsible Energy", να εγγραφεί στο μητρώο των εκπροσώπων συμφερόντων ώστε να τηρηθεί η διαφάνεια. Η Πρόεδρος λαμβάνει γνώση της παρεμβάσεως, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι η έκθεση είναι δεόντως εγκεκριμένη.

Παρεμβαίνει ο Holger Krahmer επί της παρεμβάσεως της Rebecca Harms.

Οι Bogusław Sonik και Νίκη Τζαβέλα παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Janez Potočnik (Μέλος της Επιτροπής) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Grèze (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), η οποία απαντά επίσης σε τρεις ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" των Konrad Szymański, Filip Kaczmarek και Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Jan Březina, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Linda McAvan, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Fiona Hall, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Konrad Szymański, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jan Březina και Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Sandrine Bélier και Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Robert Goebbels και Paweł Robert Kowal, και Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, η οποία απαντά επίσης σε τέσσερεις ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" των Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi και Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Νίκη Τζαβέλα, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Paul Nuttall, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Sandrine Bélier, Sabine Wils, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Sabine Wils, για να απαντήσει σε άλλες δύο ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" των Holger Krahmer και Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Claude Turmes και Michèle Rivasi, Franz Obermayr, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Κρίτων Αρσένης, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels και Graham Watson.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Andrzej Grzyb και Struan Stevenson για να θέσει δύο ερωτήσεις με "γαλάζια κάρτα" στον Graham Watson, ο οποίος απαντά, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach et Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik και Νίκη Τζαβέλα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2012 και σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου