Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург

12. Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на Комисията: Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа

László Andor (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Mathieu Grosch и Bart Staes, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, и Philip Claeys, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas и Frédéric Daerden.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea и Andreas Mölzer.

Изказа се László Andor.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност