Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

12. Περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στην αυτοκινητοβιομηχανία

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Patrizia Toia, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Malcolm Harbour, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα του Mathieu Grosch και του Bart Staes, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas και Frédéric Daerden.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου