Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg

12. Prípady reštrukturalizácie v európskom automobilovom priemysle (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Prípady reštrukturalizácie v európskom automobilovom priemysle

László Andor (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet v mene skupiny PPE, Patrizia Toia v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Mathieu Grosch a Bart Staes, Mario Borghezio v mene skupiny EFD, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL a Philip Claeys – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas a Frédéric Daerden.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea a Andreas Mölzer.

V rozprave vystúpil László Andor.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia