Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2833(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000184/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000184/2012 (B7-0368/2012)

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 13
CRE 20/11/2012 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

13. Χαλυβουργία της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000184/2012) που κατέθεσε η Amalia Sartori, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Χαλυβουργία της ΕΕ (B7-0368/2012)

Η Amalia Sartori αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Franck Proust, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden και Pervenche Berès.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alfredo Pallone, Oreste Rossi και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου