Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (разискване)
 4.Време за въпроси към Комисията
 5.Проверка на пълномощията
 6.Време за гласуване
  
6.1.Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Дания/Гренландия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Прилагане на Директивата относно договорите за потребителски кредити (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Пакт за социални инвестиции (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Прилагане на Директивата относно правото на препродажба (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Изменение на член 70 относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури (гласуване)
  
6.12.Изменение на член 181 относно пълните стенографски протоколи от заседанията (гласуване)
  
6.13.Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки ***I (гласуване)
  
6.14.Одобряване на селскостопански или горски превозни средства ***I (гласуване)
  
6.15.Картови, интернет и мобилни плащания (гласуване)
  
6.16.Паралелна банкова система (гласуване)
  
6.17.Закрила на децата в цифровия свят (гласуване)
  
6.18.Инициатива за социалното предприемачество (гласуване)
  
6.19.Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (гласуване)
  
6.20.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Хаити
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)
 12.Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа (разискване)
 13.Стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)
 14.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (разискване)
 15.Евентуално забавяне на стартирането на работата на ШИС ІІ (разискване)
 16.Дейността на комисията по петиции през 2011 г. (разискване)
 17.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (разискване)
 18.Внесени документи
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (219 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (1219 kb) 
 
Протокол (212 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (264 kb) Резултати от поименно гласуване (521 kb) 
 
Протокол (282 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (495 kb) Резултати от поименно гласуване (1306 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност