Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Naar een echte Economische en Monetaire Unie (debat)
 4.Vragenuur aan de Commissie
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Stemmingen
  
6.1.De rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.De vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Sociaal investeringspact (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Uitvoering van de Volgrechtrichtlijn (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (stemming)
  
6.12.Wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van de vergaderingen) van het Reglement (stemming)
  
6.13.Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I (stemming)
  
6.14.Goedkeuring van landbouw- of bosbouwvoertuigen ***I (stemming)
  
6.15.Kaart-, internet- en mobiele betalingen (stemming)
  
6.16.Schaduwbankieren (stemming)
  
6.17.Bescherming van kinderen in de digitale wereld (stemming)
  
6.18.Initiatief voor sociaal ondernemerschap (stemming)
  
6.19.Naar een echte Economische en Monetaire Unie (stemming)
  
6.20.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2011 (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Haïti
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie - De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (debat)
 12.Herstructureringen in de Europese automobielindustrie (debat)
 13.Europese staalindustrie (debat)
 14.Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving (debat)
 15.Mogelijke vertraging van de ingebruikneming van SIS II (debat)
 16.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (debat)
 17.Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (debat)
 18.Ingekomen stukken
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (194 kb) Presentielijst (64 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1219 kb) 
 
Notulen (181 kb) Presentielijst (51 kb) Stemmingsuitslagen (278 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (574 kb) 
 
Notulen (245 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (370 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1224 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid