Показалец 
Протокол
PDF 282kWORD 212k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (разискване)
 4.Време за въпроси към Комисията
 5.Проверка на пълномощията
 6.Време за гласуване
  
6.1.Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.3.Специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.4.Присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.5.Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Дания/Гренландия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.6.Правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.7.Прилагане на Директивата относно договорите за потребителски кредити (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.8.Пакт за социални инвестиции (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.9.Мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.10.Прилагане на Директивата относно правото на препродажба (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.11.Изменение на член 70 относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури (гласуване)
  
6.12.Изменение на член 181 относно пълните стенографски протоколи от заседанията (гласуване)
  
6.13.Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки ***I (гласуване)
  
6.14.Одобряване на селскостопански или горски превозни средства ***I (гласуване)
  
6.15.Картови, интернет и мобилни плащания (гласуване)
  
6.16.Паралелна банкова система (гласуване)
  
6.17.Закрила на децата в цифровия свят (гласуване)
  
6.18.Инициатива за социалното предприемачество (гласуване)
  
6.19.Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (гласуване)
  
6.20.Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. (гласуване)
 7.Тържествено заседание - Хаити
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)
 12.Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа (разискване)
 13.Стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)
 14.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (разискване)
 15.Евентуално забавяне на стартирането на работата на ШИС ІІ (разискване)
 16.Дейността на комисията по петиции през 2011 г. (разискване)
 17.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (разискване)
 18.Внесени документи
 19.Дневен ред на следващото заседание
 20.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.35 ч.


2. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas и Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално случая с Sattar Behesthi (B7-0502/2012);

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu и Philippe Boulland, от името на групата PPE, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat и Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално случая с Sattar Behesthi (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (B7-0515/2012).

II.   Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно положението в Бирма (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland и Ivo Belet, от името на групата PPE, относно положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (B7-0514/2012).

III.   Положението на мигрантите в Либия

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0504/2012);

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland и Jean Roatta, от името на групата PPE, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica и Sonia Alfano, от името на групата ALDE, относно положението на мигрантите в Либия (B7-0519/2012).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


3. Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (разискване)

Доклад с препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата "Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ [2012/2151(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen представи доклада.

Изказаха се: Loucas Louca (действащ председател на Съвета) и Michel Barnier (член на Комисията).

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията EMPL), Roberto Gualtieri (докладчик по становището на комисията AFCO), Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Liem Hoang Ngoc, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Ivo Strejček, от името на групата ECR, Sampo Terho, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, независим член на ЕП, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ивайло Калфин, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, като тя зададе въпрос „синя карта“ на Wolf Klinz, който отговори на въпроса, Gunnar Hökmark, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner и Krišjānis Kariņš.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog и Peter van Dalen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Michel Barnier, Loucas Louca и Marianne Thyssen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.19 от протокола от 20.11.2012.


4. Време за въпроси към Комисията

Стимулиране на европейската промишленост за създаване на растеж и работни места

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) и László Andor (член на Комисията)

Председателят припомни накратко процедурата във връзка с времето за въпроси към Комисията.

Antonio Tajani и László Andor отговориха на въпросите, зададени от членовете на ЕП: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli и Krisztina Morvai.

Времето за въпроси към Комисията приключи.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

5. Проверка на пълномощията

Изказаха се: Rebecca Harms и Herbert Reul относно изложбата за шистовия газ, организирана в Парламента.

°
° ° °

По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване мандата на Patricia van der Kammen, считано от 3 октомври 2012 г.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право (Преработка) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0412)


6.2. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0413)


6.3. Специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0414)


6.4. Присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за присъединяване на Европейския съюз към Протокола за опазване на Средиземно море от замърсяване в резултат на проучване и експлоатация на континенталния шелф и на морското дъно и неговите недра [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0415)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.5. Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между ЕО и Дания/Гренландия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на протокола, уреждащ възможностите за риболов и финансовите средства , предвидени в Спогодбата за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0416)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.6. Правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на Съвета за изменение на Директива 93/109/ЕО от 6 декември 1993 г. за определяне на условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава членка, на която не са граждани [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА СЪВЕТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0417)


6.7. Прилагане на Директивата относно договорите за потребителски кредити (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно прилагането на Директива 2008/48/EО относно договорите за потребителски кредити [2012/2037(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0418)


6.8. Пакт за социални инвестиции (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно Пакта за социални инвестиции като отговор на кризата [2012/2003(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0419)


6.9. Мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия за насърчаване на вкусовете на Европа [2012/2077(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: José Bové (A7-0286/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0420)


6.10. Прилагане на Директивата относно правото на препродажба (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно доклада за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC) [2012/2038(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0421)


6.11. Изменение на член 70 относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури (гласуване)

Доклад относно изменение на член 70 от Правилника за дейността на ЕП относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури [2011/2298(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията)
(необходимо е обикновено мнозинство за приемането на решението)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТЕКСТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

приема се (P7_TA(2012)0422)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0422)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.

Изказване

Enrique Guerrero Salom (докладчик).


6.12. Изменение на член 181 относно пълните стенографски протоколи от заседанията (гласуване)

Доклад относно изменение на член 181 от Правилника за дейността на ЕП относно пълните стенографски протоколи от заседанията и на член 182 относно аудиовизуалния запис на заседанията [2012/2080(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Станимир Илчев (A7-0336/2012)

(необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията)
(необходимо е обикновено мнозинство за приемането на решението)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ТЕКСТА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

приема се (P7_TA(2012)0423)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0423)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.


6.13. Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на дву- и триколесни превозни средства и четириколки [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0424)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0424)


6.14. Одобряване на селскостопански или горски превозни средства ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0425)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0425)


6.15. Картови, интернет и мобилни плащания (гласуване)

Доклад относно „Към интегриран европейски пазар за картови, интернет и мобилни плащания“ [2012/2040(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0426)


6.16. Паралелна банкова система (гласуване)

Доклад относно паралелната банкова система [2012/2115(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0427)


6.17. Закрила на децата в цифровия свят (гласуване)

Доклад относно закрилата на децата в цифровия свят [2012/2068(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0428)

Изказване

Silvia Costa (Докладчик).


6.18. Инициатива за социалното предприемачество (гласуване)

Доклад относно инициативата за социалното предприемачество — Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност [2012/2004(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата GUE/NGL)

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0429)


6.19. Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз (гласуване)

Доклад с препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, Европейската комисия, Европейската централна банка и Еврогрупата "Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ [2012/2151(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на резолюцията)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0430)


6.20. Дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. (гласуване)

Доклад относно дейността на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС през 2011 г. [2012/2048(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0431)

Изказване

Michèle Striffler, след гласуването, относно протичането на времето за гласуване.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

7. Тържествено заседание - Хаити

От 12.35 ч. до 13.00 ч. Парламентът проведе тържествено заседание по повод речта на Michel Martelly, президент на Хаити.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

8. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei и Daniel Hannan

Доклад Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei и Daniel Hannan

Доклад Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias и Monica Luisa Macovei

Доклад Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská и Danuta Jazłowiecka

Доклад Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Изказа се Charles Tannock относно провеждането на устните обяснения на вот.

Доклад Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi и Adam Bielan

Доклад Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan и Elena Băsescu

Доклад Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei и Miroslav Mikolášik

Доклад Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Доклад Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik и Elena Băsescu

Доклад Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva и Raffaele Baldassarre

Доклад Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva и Anna Záborská


9. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Gilles Pargneaux съобщи, че неговият бутон за гласуване не е функционирал при гласуването на докладите A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 и A7-0352/2012.


(Заседанието, прекъснато в 14.10 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


11. Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)

Доклад относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт [2011/2308(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Доклад относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефт [2011/2309(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Изказа се Rebecca Harms, която се върна на предишното си изказване преди гласуването и поиска изложбата за шистовия газ, организирана от група на заинтересовани страни, която не фигурира в списъка на лобистите, да бъде демонтирана или организаторът „Гражданска инициатива за отговорна енергия“ да бъде вписан в регистъра на лобистите, с оглед на прозрачността. Председателят отбеляза това, като подчерта, че за организирането на изложбата е дадено надлежно разрешение.

Изказа се Holger Krahmer относно изказването на Rebecca Harms.

Bogusław Sonik и Niki Tzavela представиха своите доклади.

Изказаха се Janez Potočnik (член на Комисията) и Günther Oettinger (член на Комисията).

Изказаха се: Catherine Grèze (докладчик по становището на комисията DEVE), която отговори също така на три въпроса "синя карта" на Konrad Szymański, Filip Kaczmarek и Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (докладчик по становището на комисията JURI), Jan Březina, от името на групата PPE, Linda McAvan, от името на групата S&D, Fiona Hall, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Konrad Szymański, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Březina и Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sandrine Bélier и Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, от името на групата EFD, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Robert Goebbels и Paweł Robert Kowal, и Nick Griffin, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, Ивайло Калфин, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi и Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, относно протичането на дебата, Paul Nuttall, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sandrine Bélier, Sabine Wils, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, относно протичането на дебата, Sabine Wils, за да отговори на още два въпроса "синя карта" на Holger Krahmer и Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Claude Turmes и Michèle Rivasi, Franz Obermayr, относно протичането на дебата, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Владко Тодоров Панайотов, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels и Graham Watson.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Andrzej Grzyb и Struan Stevenson, за да зададат два въпроса „синя карта“ на Graham Watson, който отговори на тях, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß и Lena Kolarska-Bobińska.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Антония Първанова, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik и Niki Tzavela.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 21.11.2012 и точка 5.13 от протокола от 21.11.2012.


12. Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа (разискване)

Изявление на Комисията: Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа

László Andor (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Ivo Belet, от името на групата PPE, Patrizia Toia, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Mathieu Grosch и Bart Staes, Mario Borghezio, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, и Philip Claeys, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas и Frédéric Daerden.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea и Andreas Mölzer.

Изказа се László Andor.

Разискването приключи.


13. Стоманодобивната промишленост на ЕС (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000184/2012) зададен от Amalia Sartori, от името на комисията ITRE, към Комисията: Стоманодобивната промишленост на ЕС (B7-0368/2012)

Amalia Sartori разви въпроса.

Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) отговори на въпроса.

Изказаха се: Franck Proust, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski, от името на групата EFD, Jacky Hénin, от името на групата GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden и Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alfredo Pallone, Oreste Rossi и Claudio Morganti.

Изказа се Antonio Tajani.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.


14. Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията

Loucas Louca (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Ивайло Калфин, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Amelia Andersdotter, от името на групата Verts/ALE, Gunnar Hökmark и Debora Serracchiani.

Изказаха се: Antonio Tajani и Loucas Louca.

Предложенията за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.6 от протокола от 22.11.2012.


(Заседанието, прекъснато в 20.55 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

15. Евентуално забавяне на стартирането на работата на ШИС ІІ (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Евентуално забавяне на стартирането на работата на ШИС ІІ

Loucas Louca (действащ председател на Съвета) и Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Carlos Coelho, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Tatjana Ždanoka, от името на групата Verts/ALE, Gerard Batten, от името на групата EFD, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman и Илияна Малинова Йотова.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Loucas Louca.

Разискването приключи.


16. Дейността на комисията по петиции през 2011 г. (разискване)

Доклад относно дейността на комисията по петиции през 2011 г. [2011/2317(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland и Elena Băsescu.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Giles Chichester.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.14 от протокола от 21.11.2012.


17. Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (разискване)

Доклад относно 28-ия годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) [2011/2275(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger представи доклада.

Изказа се Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (докладчик по становището на комисията PETI), Peter Jahr, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner и Alexandra Thein.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Seán Kelly и Janusz Wojciechowski.

Изказаха се: Maroš Šefčovič и Eva Lichtenberger.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 от протокола от 21.11.2012.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Проект на коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2012 г. - Позиция на Съвета от 20 ноември 2012 г. (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Решение на Комисията от 14.11.2012 г. относно приемането на Нобеловата награда за мир (C(2012)8362).


19. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 499.935/OJME).


20. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.10 ч.

Klaus Welle

Martin Schulz

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност