Seznam 
Zápis
PDF 242kWORD 201k
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (rozprava)
 4.Doba vyhrazená pro otázky Komisi
 5.Ověření pověřovacích listin
 6.Hlasování
  
6.1.Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.3.Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.4.Přistoupení EU k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.5.Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska o partnerství v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.6.Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.7.Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.8.Pakt o sociálních investicích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.9.Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.10.Provádění směrnice o právu na opětný prodej (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.11.Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v rámci legislativních postupů (hlasování)
  
6.12.Změna článku 181 jednacího řádu o doslovných záznamech a článku 182 o audiovizuálním záznamu ze zasedání (hlasování)
  
6.13.Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (hlasování)
  
6.14.Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I (hlasování)
  
6.15.Platby prováděné kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (hlasování)
  
6.16.Stínové bankovnictví (hlasování)
  
6.17.Ochrana dětí v digitálním prostředí (hlasování)
  
6.18.Iniciativa pro sociální podnikání (hlasování)
  
6.19.Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (hlasování)
  
6.20.Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (hlasování)
 7.Slavnostní zasedání – Haiti
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí – Průmyslová, energetická a ostatní hlediska břidlicového plynu a ropy (rozprava)
 12.Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu (rozprava)
 13.Ocelářský průmysl EU (rozprava)
 14.Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací (rozprava)
 15.Možná zpoždění zahájení provozu SIS II (rozprava)
 16.Činnost Petičního výboru za rok 2011 (rozprava)
 17.Kontrola uplatňování práva EU (2010) (rozprava)
 18.Předložení dokumentů
 19.Pořad jednání příštího denního zasedání
 20.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 20. LISTOPADU 2012

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:35.


2. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadné popravy a nedávná smrt bloggera Sattára Beheštího

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas a Juozas Imbrasas za skupinu EFD o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0502/2012);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu a Philippe Boulland za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Mikael Gustafsson za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména případu bloggera Sattára Beheštího(B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Íránu, zejména hromadných popravách a nedávné smrti bloggera Sattára Beheštího (B7-0515/2012).

II.   Situace v Barmě, zejména pokračující násilí v Arakanském státě

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Marc Tarabella za skupinu S&D o situaci v Barmě (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland a Ivo Belet za skupinu PPE o situaci v Barmě, zejména pokračujícím násilí v Arakanském státě (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci v Barmě, zejména pokračujícím násilí v Arakanském státě (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci v Barmě, zejména pokračujícím násilí v Arakanském státě B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE o situaci v Barmě, zejména pokračujícím násilí v Arakanském státě (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci v Barmě, zejména pokračujícím násilí v Arakanském státě (B7-0514/2012).

III.   Situace migrantů v Libyi

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D o situaci migrantů v Libyi (B7-0504/2012);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o situaci migrantů v Libyi (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland a Jean Roatta za skupinu PPE o situaci migrantů v Libyi (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst a Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL o situaci migrantů v Libyi (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o situaci migrantů v Libyi (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica a Sonia Alfano za skupinu ALDE o situaci migrantů v Libyi (B7-0519/2012).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


3. Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (rozprava)

Zpráva s doporučeními Komisi o zprávě předsedů Evropské rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ [2012/2151(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen uvedla zprávu.

Vystoupili: Loucas Louca (úřadující předseda Rady) a Michel Barnier (člen Komise).

Vystoupili: Pervenche Berès (navrhovatelka výboru EMPL), Roberto Gualtieri (navrhovatel výboru AFCO), Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Liem Hoang Ngoc za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Krisztina Morvai, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ivo Strejček za skupinu ECR, Sampo Terho za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra nezařazený, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, posledně jmenovaná, aby zvednutím modré karty položila otázku Wolfu Klinzovi, který na otázku odpověděl, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner a Krišjānis Kariņš.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog a Peter van Dalen.

PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Michel Barnier, Loucas Louca a Marianne Thyssen.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 6.19 zápisu ze dne 20.11.2012.


4. Doba vyhrazená pro otázky Komisi

Podpora evropského průmyslu v zájmu růstu a zaměstnanosti

Antonio Tajani (místopředseda Komise) a László Andor (člen Komise)

Předseda stručně připomněl, jak probíhá doba vyhrazená pro otázky Komisi.

Antonio Tajani a László Andor odpověděli na otázky, které položili: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli a Krisztina Morvai.

Doba vyhrazená pro otázky Komisi skončila.


PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

5. Ověření pověřovacích listin

Vystoupili: Rebecca Harms a Herbert Reul k výstavě o břidlicovém plynu pořádané v prostorách Evropského parlamentu.

°
° ° °

Parlament na návrh Výboru pro právní záležitosti potvrdil platnost mandátu poslankyně Patricii van der Kammen s účinností od 3. října 2012.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Příslušnost a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0412)


6.2. Uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRH a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0413)


6.3. Zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se při příležitosti přistoupení Chorvatska zavádějí zvláštní dočasná opatření pro nábor úředníků a dočasných zaměstnanců Evropské unie [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0414)


6.4. Přistoupení EU k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k Protokolu o ochraně Středozemního moře před znečišťováním působeným průzkumem a využíváním pevninského šelfu a mořského dna a jeho podloží [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0415)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.5. Rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Dánska a místní vládou Grónska o partnerství v odvětví rybolovu *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a vládou Dánska a místní vládou Grónska na straně druhé o partnerství v odvětví rybolovu [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0416)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.6. Právo být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993 o právu být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH RADY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0417)


6.7. Provádění směrnice o spotřebitelském úvěru (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o provádění směrnice 2008/48/ES o smlouvách o spotřebitelském úvěru [2012/2037(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0418)


6.8. Pakt o sociálních investicích (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o Paktu o sociálních investicích – reakce na krizi [2012/2003(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0419)


6.9. Propagační a informační opatření na podporu zemědělských produktů (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o propagačních a informačních opatřeních na podporu zemědělských produktů: strategie propagace chutí Evropy [2012/2077(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodaj: José Bové (A7-0286/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0420)


6.10. Provádění směrnice o právu na opětný prodej (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o zprávě o provádění a dopadu směrnice o právu na opětný prodej (2001/84/ES) [2012/2038(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2012)0421)


6.11. Změna článku 70 jednacího řádu o interinstitucionálních jednáních v rámci legislativních postupů (hlasování)

Zpráva o změně článku 70 jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se interinstitucionálních jednání v rámci legislativních postupů [2011/2298(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(pro přijetí pozměňovacích návrhů požadovaná kvalifikovaná většina)
(pro přijetí rozhodnutí požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K JEDNACÍMU ŘÁDU

přijaty (P7_TA(2012)0422)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0422)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den následujícího dílčího zasedání.

Vystoupení

Enrique Guerrero Salom (zpravodaj).


6.12. Změna článku 181 jednacího řádu o doslovných záznamech a článku 182 o audiovizuálním záznamu ze zasedání (hlasování)

Zpráva o změně článku 181 jednacího řádu Parlamentu týkajícího se doslovných záznamů a článku 182 týkajícího se audiovizuálního záznamu ze zasedání [2012/2080(REG)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

( pro přijetí pozměňovacích návrhů požadovaná kvalifikovaná většina)
(pro přijetí rozhodnutí požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K JEDNACÍMU ŘÁDU

přijaty (P7_TA(2012)0423)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat (P7_TA(2012)0423)

Nová ustanovení vstoupí v platnost první den následujícího dílčího zasedání.


6.13. Schvalování a dozor nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0424)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0424)


6.14. Schvalování zemědělských a lesnických vozidel ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování zemědělských a lesnických vozidel [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2012)0425)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0425)


6.15. Platby prováděné kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu (hlasování)

Zpráva k dokumentu „Na cestě k integrovanému evropskému trhu plateb prováděných kartou, přes internet a pomocí mobilního telefonu“ [2012/2040(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0426)


6.16. Stínové bankovnictví (hlasování)

Zpráva o stínovém bankovnictví [2012/2115(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 16)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0427)


6.17. Ochrana dětí v digitálním prostředí (hlasování)

Zpráva o ochraně dětí v digitálním prostředí [2012/2068(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 17)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0428)

Vystoupení

Silvia Costa (zpravodajka).


6.18. Iniciativa pro sociální podnikání (hlasování)

Zpráva o iniciativě pro sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací [2012/2004(INI)] - Výbor pro zaměstnanost a sociální věci. Zpravodaj: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 18)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou GUE/NGL)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0429)


6.19. Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii (hlasování)

Zpráva s doporučeními Komisi o zprávě předsedů Evropské rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny „Směrem ke skutečné hospodářské a měnové unii“ [2012/2151(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(pro přijetí usnesení požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 19)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0430)


6.20. Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (hlasování)

Zpráva o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 [2012/2048(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodaj: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 20)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2012)0431)

Vystoupení

Po hlasování Michèle Striffler k průběhu hlasování.


PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

7. Slavnostní zasedání – Haiti

U příležitosti projevu prezidenta Haiti Michela Martellyho se od 12:35 do 13:00 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

zpráva Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Daniel Hannan

zpráva Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias a Monica Luisa Macovei

zpráva Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská a Danuta Jazłowiecka

zpráva Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Vystoupil Charles Tannock k průběhu ústních vysvětlení hlasování.

zpráva Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi a Adam Bielan

zpráva Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan a Elena Băsescu

zpráva Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei a Miroslav Mikolášik

zpráva Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

zpráva Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik a Elena Băsescu

zpráva Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš a Raffaele Baldassarre

zpráva Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš a Anna Záborská


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Gilles Pargneaux oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o zprávách A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 a A7-0352/2012.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:10, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Dopady těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí – Průmyslová, energetická a ostatní hlediska břidlicového plynu a ropy (rozprava)

Zpráva o dopadech těžby břidlicového plynu a břidličné ropy na životní prostředí [2011/2308(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Zpráva o průmyslových, energetických a ostatních hlediscích břidlicového plynu a ropy [2011/2309(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Vystoupila Rebecca Harms, která se vrátila ke svému vystoupení před hlasováním a požádala, aby byla výstava o břidlicovém plynu pořádaná zájmovou skupinou, jež není uvedena na seznamu lobbistů, odstraněna nebo aby byl pořadatel, „Občanská iniciativa pro odpovědnou energii“, zapsán do rejstříku lobbistů s cílem dodržovat transparentnost. Předsedající vzala vystoupení na vědomí, zdůraznila však, že výstava byla řádně povolena.

Vystoupil Holger Krahmer k vystoupení, které učinila Rebecca Harms.

Bogusław Sonik a Niki Tzavela uvedli zprávy.

Vystoupili: Janez Potočnik (člen Komise) a Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Catherine Grèze (navrhovatelka výboru DEVE), která rovněž odpověděla na tři otázky, které zvednutím modré karty položili Konrad Szymański, Filip Kaczmarek a Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (navrhovatelka výboru JURI), Jan Březina za skupinu PPE, Linda McAvan za skupinu S&D, Fiona Hall za skupinu ALDE, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Konrad Szymański, Carl Schlyter za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Jan Březina a Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Sandrine Bélier a Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański za skupinu EFD, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Robert Goebbels a Paweł Robert Kowal, a Nick Griffin nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Jacek PROTASIEWICZ
místopředseda

Vystoupili: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, která rovněž odpověděla na čtyři otázky, které zvednutím modré karty položili Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi a Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela k průběhu rozpravy, Paul Nuttall, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Sandrine Bélier, Sabine Wils, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski k průběhu rozpravy, Sabine Wils, aby odpověděla na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Holger Krahmer a Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Claude Turmes a Michèle Rivasi, Franz Obermayr k průběhu rozpravy, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels a Graham Watson.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Andrzej Grzyb a Struan Stevenson, aby zvednutím modré karty položil dvě otázky Grahamu Watsonovi, který na ně odpověděl, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß a Lena Kolarska-Bobińska.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach a Mairead McGuinness.

Vystoupili: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik a Niki Tzavela.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.12 zápisu ze dne 21.11.2012 a bod 5.13 zápisu ze dne 21.11.2012.


12. Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu (rozprava)

Prohlášení Komise: Případy restrukturalizace v evropském automobilovém průmyslu

László Andor (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, Patrizia Toia za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Malcolm Harbour za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na dvě otázky, které zvednutím modré karty položili Mathieu Grosch a Bart Staes, Mario Borghezio za skupinu EFD, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, a Philip Claeys nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Georgios PAPASTAMKOS
místopředseda

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas a Frédéric Daerden.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea a Andreas Mölzer.

Vystoupil László Andor.

Rozprava skončila.


13. Ocelářský průmysl EU (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000184/2012), kterou pokládá Amalia Sartori za výbor ITRE Komisi: Ocelářský průmysl EU (B7-0368/2012)

Amalia Sartori rozvinula otázku.

Antonio Tajani (místopředseda Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Franck Proust za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Isabelle Durant za skupinu Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski za skupinu EFD, Jacky Hénin za skupinu GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden a Pervenche Berès.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Alfredo Pallone, Oreste Rossi a Claudio Morganti.

Vystoupil Antonio Tajani.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.


14. Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Nadcházející světová konference o mezinárodních telekomunikacích (WCIT-2012) Mezinárodní telekomunikační unie a možné rozšíření působnosti mezinárodních předpisů v oblasti telekomunikací

Loucas Louca (úřadující předseda Rady) a Antonio Tajani (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Sabine Verheyen za skupinu PPE, Ivailo Kalfin za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Amelia Andersdotter za skupinu Verts/ALE, Gunnar Hökmark a Debora Serracchiani.

Vystoupili: Antonio Tajani a Loucas Louca.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.6 zápisu ze dne 22.11.2012.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 20:55, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Oldřich VLASÁK
místopředseda

15. Možná zpoždění zahájení provozu SIS II (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Možná zpoždění zahájení provozu SIS II

Loucas Louca (úřadující předseda Rady) a Maroš Šefčovič (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE, Ioan Enciu za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Tatjana Ždanoka za skupinu Verts/ALE, Gerard Batten za skupinu EFD, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman a Iliana Malinova Iotova.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Loucas Louca.

Rozprava skončila.


16. Činnost Petičního výboru za rok 2011 (rozprava)

Zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2011 [2011/2317(INI)] - Petiční výbor. Zpravodaj: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester uvedl zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, Victor Boştinaru za skupinu S&D, Marian Harkin za skupinu ALDE, Margrete Auken za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland a Elena Băsescu.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Giles Chichester.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.14 zápisu ze dne 21.11.2012.


17. Kontrola uplatňování práva EU (2010) (rozprava)

Zpráva o dvacáté osmé výroční zprávě o kontrole uplatňování práva EU (2010) [2011/2275(INI)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger uvedla zprávu.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Vystoupili: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (navrhovatelka výboru PETI), Peter Jahr za skupinu PPE, Kinga Göncz za skupinu S&D, Cecilia Wikström za skupinu ALDE, Dimitar Stoyanov nezařazený, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner a Alexandra Thein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Seán Kelly a Janusz Wojciechowski.

Vystoupili: Maroš Šefčovič a Eva Lichtenberger.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.11 zápisu ze dne 21.11.2012.


18. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k souhrnnému rozpočtu na rok 2012: postoj Rady ze dne 20. listopadu 2012 (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

- Rozhodnutí Komise ze dne 14. 11. 2012 o přijetí Nobelovy ceny míru (C(2012)8362).


19. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 499.935/OJME).


20. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:10.

Klaus Welle

Martin Schulz

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelé

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právní upozornění - Ochrana soukromí