Indeks 
Protokol
PDF 241kWORD 162k
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (forhandling)
 4.Spørgetid til Kommissionen
 5.Valgs prøvelse
 6.Afstemningstid
  
6.1.Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Markedsføring og brug af sprængstofprækursorer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.EU's tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.De fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere med bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Gennemførelse af direktivet om forbrugerkreditaftaler (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Social investeringspagt (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Gennemførelsen af følgeretsdirektivet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.11.Ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer (afstemning)
  
6.12.Ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne (afstemning)
  
6.13.Godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (afstemning)
  
6.14.Godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)
  
6.15.Kort-, internet- og mobilbetalinger (afstemning)
  
6.16.Skyggebanker (afstemning)
  
6.17.Beskyttelse af børn i den digitale verden (afstemning)
  
6.18.Initiativ for socialt iværksætteri (afstemning)
  
6.19.Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (afstemning)
  
6.20.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Haiti
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie - Industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og skiferolie (forhandling)
 12.Omstrukturering af den europæiske bilindustri (forhandling)
 13.EU's stålindustri (forhandling)
 14.Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (forhandling)
 15.Eventuel forsinkelse af idriftsættelsen af SIS II (forhandling)
 16.Aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 (forhandling)
 17.Kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (forhandling)
 18.Modtagne dokumenter
 19.Dagsorden for næste møde
 20.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen og Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas og Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især sagen om Sattar Beheshti (B7-0502/2012);

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu og Philippe Boulland for PPE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især sagen om Sattar Beheshti (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om menneskerettighedssituationen i Iran, især massehenrettelser og bloggeren Sattar Beheshtis nylige død (B7-0515/2012).

II.   Situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og Marc Tarabella for S&D-Gruppen, om situationen i Burma (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland og Ivo Belet for PPE-Gruppen, om situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden og Adam Bielan for ECR-Gruppen, om situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen og Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om situationen i Burma, især den fortsatte vold i delstaten Rakhine (B7-0514/2012).

III.   Situationen for indvandrere i Libyen

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0504/2012);

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland og Jean Roatta for PPE-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen, om situationen for indvandrere i Libyen (B7-0519/2012).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


3. Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (forhandling)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" [2012/2151(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen forelagde sin betænkning.

Talere: Loucas Louca (formand for Rådet) og Michel Barnier (medlem af Kommissionen).

Talere: Pervenche Berès (ordfører for udtalelse fra EMPL), Roberto Gualtieri (ordfører for udtalelse fra AFCO), Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Liem Hoang Ngoc for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Ivo Strejček for ECR-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra, løsgænger, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Wolf Klinz, som besvarede spørgsmålet, Gunnar Hökmark, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner og Krišjānis Kariņš.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog og Peter van Dalen.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber og Andrew Henry William Brons.

Talere: Michel Barnier, Loucas Louca og Marianne Thyssen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 20.11.2012.


4. Spørgetid til Kommissionen

Fremme af Europas industri for skabelse af vækst og arbejdspladser

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) og László Andor (medlem af Kommissionen)

Formanden gennemgik kortfattet fremgangsmåden for spørgetid til Kommissionen.

Antonio Tajani og László Andor besvarede spørgsmålene fra følgende medlemmer: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli og Krisztina Morvai.

Formanden erklærede spørgetiden til Kommissionen for afsluttet.


FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

5. Valgs prøvelse

Talere: Rebecca Harms og Herbert Reul om udstillingen om skifergas, som var organiseret på Parlamentets område.

°
° ° °

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet Patricia van der Kammens mandat for gyldigt med virkning fra den 3. oktober 2012.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Retternes kompetence og anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0412)


6.2. Markedsføring og brug af sprængstofprækursorer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af sprængstofprækursorer [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0413)


6.3. Særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved Den Europæiske Union i anledning af Kroatiens tiltrædelse [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Retsudvalget. Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0414)


6.4. EU's tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0415)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.5. De fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0416)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.6. Valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere med bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om udkast til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. december 1993, for så vidt angår nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS UDKAST og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0417)


6.7. Gennemførelse af direktivet om forbrugerkreditaftaler (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler [2012/2037(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0418)


6.8. Social investeringspagt (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om en social investeringspagt - som svar på krisen [2012/2003(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0419)


6.9. Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter: hvilken strategi for at fremme smagfulde produkter fra Europa [2012/2077(INI)] - Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: José Bové (A7-0286/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0420)


6.10. Gennemførelsen af følgeretsdirektivet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om rapporten om gennemførelsen og virkningerne af følgeretsdirektivet (2001/84/EF) [2012/2038(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2012)0421)


6.11. Ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer (afstemning)

Betænkning om ændring af artikel 70 i forretningsordenen om interinstitutionelle forhandlinger som led i lovgivningsprocedurer [2011/2298(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse ændringsforslagene)
(Simpelt flertal påkrævet for vedtagelse af beslutningen)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtaget (P7_TA(2012)0422)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0422)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.

Indlæg

Enrique Guerrero Salom (ordfører).


6.12. Ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne (afstemning)

Betænkning om ændring af artikel 181 i Parlamentets forretningsorden om fuldstændigt forhandlingsreferat og artikel 182 om audiovisuel optagelse af forhandlingerne [2012/2080(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene)
(Simpelt flertal påkrævet for vedtagelse af beslutningen)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FORRETNINGSORDENENS TEKST

Vedtaget (P7_TA(2012)0423)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2012)0423)

De nye bestemmelser ville træde i kraft på den første dag i den følgende mødeperiode.


6.13. Godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0424)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0424)


6.14. Godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugstraktorer [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2012)0425)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0425)


6.15. Kort-, internet- og mobilbetalinger (afstemning)

Betænkning om "På vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger" [2012/2040(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0426)


6.16. Skyggebanker (afstemning)

Betænkning om skyggebanker [2012/2115(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0427)


6.17. Beskyttelse af børn i den digitale verden (afstemning)

Betænkning om beskyttelse af børn i den digitale verden [2012/2068(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0428)

Indlæg

Silvia Costa (ordfører).


6.18. Initiativ for socialt iværksætteri (afstemning)

Betænkning om initiativ for socialt iværksætteri – At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation [2012/2004(INI)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (fremsat af GUE/NGL)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0429)


6.19. Hen imod en egentlig økonomisk og monetær union (afstemning)

Betænkning med henstillinger til Kommissionen om rapporten fra formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Eurogruppen: "Hen imod en egentlig Økonomisk og Monetær Union" [2012/2151(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af beslutningen)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0430)


6.20. Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 (afstemning)

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2011 [2012/2048(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2012)0431)

Indlæg

Michèle Striffler, efter afstemningen, om afviklingen af afstemningstiden.


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

7. Højtideligt møde - Haiti

Fra kl. 12.35 til 13.00 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af indlægget ved Michel Martelly, Haitis præsident.


FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei og Daniel Hannan

Betænkning: Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei og Daniel Hannan

Betænkning: Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias og Monica Luisa Macovei

Betænkning: Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Charles Tannock tog ordet om afviklingen af de mundtlige stemmeforklaringer.

Betænkning: Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi og Adam Bielan

Betænkning: Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan og Elena Băsescu

Betænkning: Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei og Miroslav Mikolášik

Betænkning: Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Betænkning: Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik og Elena Băsescu

Betænkning: Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš og Raffaele Baldassarre

Betænkning: Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš og Anna Záborská


9. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Gilles Pargneaux havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om betænkningerne A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 og A7-0352/2012.


(Mødet udsat kl. 14.10 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie - Industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og skiferolie (forhandling)

Betænkning om miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie [2011/2308(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Betænkning om de industrielle, energimæssige og øvrige aspekter af skifergas og -olie [2011/2309(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Rebecca Harms tog ordet og vendte tilbage til sit indlæg forud for afstemningen og anmodede om, at udstillingen om skifergas, der var organiseret af en interessegruppe, som ikke var opført på listen over lobbyister, blev afmonteret, og at organisatøren "Citizens' Initiative For Responsible Energy" skulle anføres på listen over lobbyister for at respektere gennemsigtigheden. Formanden tog dette til efterretning, men understregede samtidig, at udstillingen var behørigt autoriseret.

Holger Krahmer tog ordet om indlægget fra Rebecca Harms.

Bogusław Sonik og Niki Tzavela forelagde deres betænkninger.

Talere: Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) og Günther Oettinger (medlem af Kommissionen).

Talere: Catherine Grèze (ordfører for udtalelse fra DEVE), som ligeledes besvarede tre blåt kort-spørgsmål fra Konrad Szymański, Filip Kaczmarek og Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (ordfører for udtalelse fra JURI), Jan Březina for PPE-Gruppen, Linda McAvan for S&D-Gruppen, Fiona Hall for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Konrad Szymański, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Jan Březina og Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sandrine Bélier og Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański for EFD-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Robert Goebbels og Paweł Robert Kowal, og Nick Griffin, løsgænger.

FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, som ligeledes besvarede fire blåt kort-spørgsmål fra Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi og Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, om afviklingen af forhandlingen, Paul Nuttall, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sandrine Bélier, Sabine Wils, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, om afviklingen af forhandlingen, Sabine Wils, for at besvare to andre blåt kort-spørgsmål fra Holger Krahmer og Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes og Michèle Rivasi, Franz Obermayr, om afviklingen af forhandlingen, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels og Graham Watson.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Andrzej Grzyb og Struan Stevenson for at stille to blåt kort-spørgsmål til Graham Watson, som besvarede spørgsmålene, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß og Lena Kolarska-Bobińska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach og Mairead McGuinness.

Talere: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik og Niki Tzavela.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 21.11.2012 og punkt 5.13 i protokollen af 21.11.2012.


12. Omstrukturering af den europæiske bilindustri (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Omstrukturering af den europæiske bilindustri

László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Ivo Belet for PPE-Gruppen, Patrizia Toia for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Mathieu Grosch og Bart Staes, Mario Borghezio for EFD-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, og Philip Claeys, løsgænger.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS
næstformand

Talere: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas og Frédéric Daerden.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea og Andreas Mölzer.

László Andor tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


13. EU's stålindustri (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000184/2012) af Amalia Sartori, for ITRE, til Kommissionen: EU's stålindustri (B7-0368/2012)

Amalia Sartori begrundede spørgsmålet.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Franck Proust for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Isabelle Durant for Verts/ALE-Gruppen, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Jacky Hénin for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden og Pervenche Berès.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alfredo Pallone, Oreste Rossi og Claudio Morganti.

Antonio Tajani tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.


14. Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den Internationale Telekommunikationsunions kommende verdenskonference om international telekommunikation (WCIT-12) og en eventuel udvidelse af anvendelsesområdet for det internationale telekommunikationsreglement

Loucas Louca (formand for Rådet) og Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Sabine Verheyen for PPE-Gruppen, Ivailo Kalfin for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Amelia Andersdotter for Verts/ALE-Gruppen, Gunnar Hökmark og Debora Serracchiani.

Talere: Antonio Tajani og Loucas Louca.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 13.6 i protokollen af 22.11.2012.


(Mødet udsat kl. 20.55 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK
næstformand

15. Eventuel forsinkelse af idriftsættelsen af SIS II (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Eventuel forsinkelse af idriftsættelsen af SIS II

Loucas Louca (formand for Rådet) og Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Ioan Enciu for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Tatjana Ždanoka for Verts/ALE-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman og Iliana Malinova Iotova.

Talere: Maroš Šefčovič og Loucas Louca.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


16. Aktiviteterne i Udvalget for Andragender 2011 (forhandling)

Betænkning om årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragender i 2011 [2011/2317(INI)] - Udvalget for Andragender. Ordfører: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Marian Harkin for ALDE-Gruppen, Margrete Auken for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland og Elena Băsescu.

Talere: Maroš Šefčovič og Giles Chichester.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.14 i protokollen af 21.11.2012.


17. Kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (forhandling)

Betænkning om den 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) [2011/2275(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger forelagde sin betænkning.

Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ordfører for udtalelse fra PETI), Peter Jahr for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Dimitar Stoyanov, løsgænger, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner og Alexandra Thein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Seán Kelly og Janusz Wojciechowski.

Talere: Maroš Šefčovič og Eva Lichtenberger.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.11 i protokollen af 21.11.2012.


18. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til ændringsbudget nr. 5 til det almindelige budget for 2012 – Rådets holdning af 20. november 2012 (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Kommissionens afgørelse af 14. november 2012 om modtagelsen af Nobels fredspris (C(2012)8362).


19. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 499.935/OJME).


20. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik