Rodyklė 
Protokolas
PDF 243kWORD 209k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (diskusijos)
 4.Klausimų Komisijai valanda
 5.Įgaliojimų tikrinimas
 6.Balsuoti skirtas laikas
  6.1.Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.2.Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.3.Specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.4.ES prisijungimas prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.5.EB ir Danijos bei Grenlandijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.6.ES piliečių, gyvenančių valstybėje narėje ir nesančių šios valstybės piliečiais, teisė būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.7.Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.8.Socialinių investicijų paktas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.9.Žemės ūkio produktų propagavimas ir informavimas apie juos. Tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.10.Perpardavimo teisės direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  6.11.Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimas (balsavimas)
  6.12.Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimas (balsavimas)
  6.13.Dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)
  6.14.Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ***I (balsavimas)
  6.15.Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (balsavimas)
  6.16.Šešėlinė bankininkystė (balsavimas)
  6.17.Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje (balsavimas)
  6.18.Socialinio verslo iniciatyva (balsavimas)
  6.19.Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (balsavimas)
  6.20.AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m. (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis. Haitis
 8.Paaiškinimai dėl balsavimo
 9.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 10.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 11.Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (diskusijos)
 12.Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai (diskusijos)
 13.ES plieno pramonė (diskusijos)
 14.Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas (diskusijos)
 15.Galimas Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo pradžios vėlavimas (diskusijos)
 16.Peticijų komiteto 2011 m. veikla (diskusijos)
 17.ES teisės taikymo kontrolė (2010 m.) (diskusijos)
 18.Gauti dokumentai
 19.Kito posėdžio darbotvarkė
 20.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 08.35 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Žmogaus teisių padėtis Irane, ypač masiškai vykdomos mirties bausmės ir neseniai įvykusi tinklaraštininko Sattaro Beheshti mirtis

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ir Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomų mirties bausmių ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Behesthi mirties (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas ir Juozas Imbrasas EFD frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomų mirties bausmių ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Behesthi mirties (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač Sattaro Behesthi atvejo (B7-0502/2012);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomų mirties bausmių ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Behesthi mirties (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu ir Philippe Boulland PPE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomų mirties bausmių ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Behesthi mirties (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ir Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač Sattaro Behesthi atvejo (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl žmogaus teisių padėties Irane, ypač masiškai vykdomų mirties bausmių ir neseniai įvykusios tinklaraštininko Sattaro Behesthi mirties (B7-0515/2012).

II.   Padėtis Birmoje, ypač toliau vykdomas smurtas Rachinų valstijoje

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland ir Ivo Belet PPE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje, ypač toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje, ypač toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje, ypač toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ir Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje, ypač toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Birmoje, ypač toliau vykdomo smurto Rachinų valstijoje (B7-0514/2012).

III.   Migrantų padėtis Libijoje

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi ir Liisa Jaakonsaari S&D frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0504/2012);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland ir Jean Roatta PPE frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst ir Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica ir Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu – dėl migrantų padėties Libijoje (B7-0519/2012).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


3. Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (diskusijos)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės pirmininkų ataskaitos „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“ [2012/2151(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Loucas Louca (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Michel Barnier (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pervenche Berès (EMPL komiteto nuomonės referentė), Roberto Gualtieri (AFCO komiteto nuomonės referentas), Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Liem Hoang Ngoc S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Ivo Strejček ECR frakcijos vardu, Sampo Terho EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Auke Zijlstra, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari (ji pakėlusi mėlynąją kortelę pateikė Wolf Klinz klausimą, į kurį jis atsakė), Gunnar Hökmark (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner ir Krišjānis Kariņš.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog ir Peter van Dalen.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Michel Barnier, Loucas Louca ir Marianne Thyssen.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.19 protokolo 20.11.2012.


4. Klausimų Komisijai valanda

Skatinti Europos pramonę siekiant stiprinti augimą ir kurti darbo vietas

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir László Andor (Komisijos narys)

Pirmininkas trumpai priminė klausimų Komisijai valandos eigos tvarką.

Antonio Tajani ir László Andor atsakė į klausimus, kuriuos uždavė Parlamento nariai: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli ir Krisztina Morvai.

Klausimų Komisijai valanda baigta.


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

5. Įgaliojimų tikrinimas

Kalbėjo: Rebecca Harms ir Herbert Reul apie skalūnų dujų tema Parlamento patalpose surengtą parodą.

°
° ° °

JURI komiteto teikimu Parlamentas nusprendė patvirtinti Patricia van der Kammen įgaliojimus nuo 2012 m. spalio 3 d .


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. Jurisdikcija ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimas ir vykdymas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0412)


6.2. Prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS, PAKEITIMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0413)


6.3. Specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Kroatijos stojimo nustatomos specialios laikinosios Europos Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0414)


6.4. ES prisijungimas prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Viduržemio jūros apsaugos nuo taršos, susidarančios dėl kontinentinio šelfo ir jūros dugno bei podugnio žvalgymo ir eksploatavimo, protokolo projekto [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0415)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


6.5. EB ir Danijos bei Grenlandijos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, sudarymo projekto [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0416)

Parlamentas pritarė protokolo sudarymui.


6.6. ES piliečių, gyvenančių valstybėje narėje ir nesančių šios valstybės piliečiais, teisė būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 93/109/EB dėl tam tikrų išsamių priemonių Sąjungos piliečiams, gyvenantiems valstybėje narėje ir nesantiems šios valstybės piliečiais, naudotis balsavimo teise ir būti kandidatais per Europos Parlamento rinkimus, projekto [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

TARYBOS PROJEKTAS ir TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0417)


6.7. Direktyvos dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių įgyvendinimo [2012/2037(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0418)


6.8. Socialinių investicijų paktas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Socialinių investicijų pakto kaip atsako į krizę [2012/2003(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėja: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0419)


6.9. Žemės ūkio produktų propagavimas ir informavimas apie juos. Tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl žemės ūkio produktų propagavimo ir informavimo apie juos. Tradicinių Europos maisto produktų propagavimo strategija [2012/2077(INI)] - Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pranešėjas: José Bové (A7-0286/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0420)


6.10. Perpardavimo teisės direktyvos įgyvendinimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ataskaitos apie Perpardavimo teisės direktyvos (2001/84/EB) įgyvendinimą ir poveikį [2012/2038(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0421)


6.11. Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 70 straipsnio dėl tarpinstitucinių derybų teisėkūros procedūrų metu pakeitimo [2011/2298(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Sprendimui priimti reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTO PAKEITIMAI

Priimta (P7_TA(2012)0422)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0422)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.

Kalbėjo:

Enrique Guerrero Salom (pranešėjas).


6.12. Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimas (balsavimas)

Pranešimas dėl Parlamento darbo tvarkos taisyklių 181 straipsnio dėl stenogramų ir 182 straipsnio dėl posėdžių garso ir vaizdo įrašų pakeitimo [2012/2080(REG)] - Konstitucinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Pakeitimams priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Sprendimui priimti reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ TEKSTO PAKEITIMAI

Priimta(P7_TA(2012)0423)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0423)

Naujosios nuostatos įsigalios pirmą kitos mėnesinės sesijos dieną.


6.13. Dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimas ir rinkos priežiūra ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0424)

PASIŪLYMAS DĖL TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0424)


6.14. Žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2012)0425)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2012)0425)


6.15. Integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimas (balsavimas)

Pranešimas dėl integruotos Europos mokėjimų kortele, internetu ir mobiliuoju telefonu rinkos kūrimo [2012/2040(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 15)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0426)


6.16. Šešėlinė bankininkystė (balsavimas)

Pranešimas dėl šešėlinės bankininkystės [2012/2115(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 16)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0427)


6.17. Vaikų apsauga skaitmeniniame pasaulyje (balsavimas)

Pranešimas dėl vaikų apsaugos skaitmeniniame pasaulyje [2012/2068(INI)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėja: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 17)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0428)

Kalbėjo:

Silvia Costa (pranešėja).


6.18. Socialinio verslo iniciatyva (balsavimas)

Pranešimas dėl Socialinio verslo iniciatyvos. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų ekonomikoje [2012/2004(INI)] - Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas. Pranešėjas: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 18)

ALTERNATYVUS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS (pateiktas GUE/NGL frakcijos)

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0429)


6.19. Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą (balsavimas)

Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Euro grupės pirmininkų ataskaitos „Siekis sukurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą“ [2012/2151(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Rezoliucijai priimti reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 19)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0430)


6.20. AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m. (balsavimas)

Pranešimas dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veiklos 2011 m. [2012/2048(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėjas: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 20)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0431)

Kalbėjo:

pasibaigus balsavimui Michèle Striffler – apie balsuoti skirto laiko eigą.


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

7. Iškilmingas posėdis. Haitis

Haičio prezidento Michelio Martelly kalbos sakymo proga nuo 12.35 iki 13.00 val. vyko iškilmingas Parlamento posėdis.


PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

8. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei ir Daniel Hannan

Pranešimas: Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei ir Daniel Hannan

Pranešimas: Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias ir Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská ir Danuta Jazłowiecka

Pranešimas: Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Kalbėjo Charles Tannock dėl žodinių paaiškinimų dėl balsavimo eigos.

Pranešimas: Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi ir Adam Bielan

Pranešimas: Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan ir Elena Băsescu

Pranešimas: Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei ir Miroslav Mikolášik

Pranešimas: Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Pranešimas: Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik ir Elena Băsescu

Pranešimas: Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš ir Raffaele Baldassarre

Pranešimas: Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš ir Anna Záborská


9. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

Gilles Pargneaux pranešė, kad balsuojant dėl pranešimų A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 ir A7-0352/2012 jo balsavimo pultas neveikė.


(Posėdis sustabdytas 14.10 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

10. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


11. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (diskusijos)

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai [2011/2308(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoninių, energetinių ir kitų aspektų [2011/2309(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Kalbėjo Rebecca Harms; ji pratęsė savo kalbą, pasakytą prieš balsavimą, ir paprašė, kad būtų išardyta paroda apie skalūnų dujas, surengta interesų grupės, kuri nėra įtraukta į lobistų sąrašą, arba kad organizatorė „Citizens' Initiative For Responsible Energy“ būtų įtraukta į lobistų registrą siekiant užtikrinti skaidrumą. Pirmininkė pasižymėjo šį klausimą, pabrėždama, kad parodai surengti yra gautas tinkamas leidimas.

Kalbėjo Holger Krahmer apie Rebecca Harms išsakytus žodžius.

Bogusław Sonik ir Niki Tzavela pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Janez Potočnik (Komisijos narys) ir Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Catherine Grèze (DEVE komiteto nuomonės referentė) (ji taip pat atsakė į tris pakėlus mėlynąją kortelę Konrad Szymański, Filip Kaczmarek ir Struan Stevenson klausimus), Eva Lichtenberger (JURI komiteto nuomonės referentė), Jan Březina PPE frakcijos vardu, Linda McAvan S&D frakcijos vardu, Fiona Hall ALDE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Konrad Szymański pateiktą klausimą), Carl Schlyter Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Jan Březina ir Lena Kolarska-Bobińska pateiktus klausimus), Konrad Szymański ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Sandrine Bélier ir Andres Perello Rodriguez pateiktus klausimus), Tadeusz Cymański EFD frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Robert Goebbels ir Paweł Robert Kowal pateiktus klausimus) ir nepriklausomas Parlamento narys Nick Griffin.

PIRMININKAVO: Jacek PROTASIEWICZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, (jis (ji) taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę pateiktą klausimą) Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage (ji taip pat atsakė į keturis pakėlus mėlynąją kortelę Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi ir Lena Kolarska-Bobińska pateiktus klausimus), Michèle Rivasi (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrzej Grzyb pateiktą klausimą), Anna Rosbach, Niki Tzavela apie diskusijų eigą, Paul Nuttall (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Sandrine Bélier pateiktą klausimą), Sabine Wils (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Mairead McGuinness pateiktą klausimą), Marek Henryk Migalski apie diskusijų eigą, Sabine Wils (ji atsakė į dar du pakėlus mėlynąją kortelę Holger Krahmer ir Romana Jordan pateiktus klausimus, Andreas Mölzer, Richard Seeber (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Claude Turmes ir Michèle Rivasi pateiktus klausimus), Franz Obermayr apie diskusijų eigą, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels ir Graham Watson.

PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Andrzej Grzyb ir Struan Stevenson (jie, pakėlę mėlynąsias korteles, pateikė du klausimus Graham Watson, pastarasis į juos atsakė), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß ir Lena Kolarska-Bobińska.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik ir Niki Tzavela.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.12 protokolo 21.11.2012 ir punktas 5.13 protokolo 21.11.2012.


12. Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Europos automobilių pramonės restruktūrizavimo atvejai

László Andor (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Ivo Belet PPE frakcijos vardu, Patrizia Toia S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Malcolm Harbour ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Mathieu Grosch ir Bart Staes pateiktus klausimus), Mario Borghezio EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys.

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas ir Frédéric Daerden.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea ir Andreas Mölzer.

Kalbėjo László Andor.

Diskusijos baigtos.


13. ES plieno pramonė (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000184/2012), kurį pateikė Amalia Sartori ITRE komiteto vardu Komisijai: ES plieno pramonė (B7-0368/2012)

Amalia Sartori pateikė klausimą.

Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Franck Proust PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Isabelle Durant Verts/ALE frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, Jacky Hénin GUE/NGL frakcijos vardu, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden ir Pervenche Berès.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alfredo Pallone, Oreste Rossi ir Claudio Morganti.

Kalbėjo Antonio Tajani.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kita mėnesinė sesija.


14. Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būsimoji 2012 m. pasaulinė tarptautinių telekomunikacijų konferencija ir galimas Tarptautinio telekomunikacijų reglamento taikymo srities išplėtimas

Loucas Louca (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Sabine Verheyen PPE frakcijos vardu, Ivailo Kalfin S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Amelia Andersdotter Verts/ALE frakcijos vardu, Gunnar Hökmark ir Debora Serracchiani.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Loucas Louca.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.6 protokolo 22.11.2012.


(Posėdis sustabdytas 20.55 val. ir atnaujintas 21.00 val.)

PIRMININKAVO: Oldřich VLASÁK
Pirmininko pavaduotojas

15. Galimas Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo pradžios vėlavimas (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Galimas Šengeno informacinės sistemos (SIS II) veikimo pradžios vėlavimas

Loucas Louca (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Carlos Coelho PPE frakcijos vardu, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Tatjana Ždanoka Verts/ALE frakcijos vardu, Gerard Batten EFD frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman ir Iliana Malinova Iotova.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Loucas Louca.

Diskusijos baigtos.


16. Peticijų komiteto 2011 m. veikla (diskusijos)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto 2011 m. veiklos [2011/2317(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Victor Boştinaru S&D frakcijos vardu, Marian Harkin ALDE frakcijos vardu, Margrete Auken Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland ir Elena Băsescu.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Giles Chichester.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.14 protokolo 21.11.2012.


17. ES teisės taikymo kontrolė (2010 m.) (diskusijos)

Pranešimas dėl 28-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos (2010 m.) [2011/2275(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PETI komiteto nuomonės referentė), Peter Jahr PPE frakcijos vardu, Kinga Göncz S&D frakcijos vardu, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner ir Alexandra Thein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Seán Kelly ir Janusz Wojciechowski.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič ir Eva Lichtenberger.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.11 protokolo 21.11.2012.


18. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai iš Komisijos ir Tarybos:

- 2012 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto projektas Nr. 5. 2012 m. lapkričio 20 d. Tarybos pozicija (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2012 m. lapkričio 14 d. Komisijos sprendimas dėl Nobelio taikos premijos priėmimo (C(2012)8362)


19. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 499.935/OJME).


20. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.10 val.

Klaus Welle

Martin Schulz

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika