Indekss 
Protokols
PDF 245kWORD 206k
Otrdiena, 2012. gada 20. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību (debates)
 4.Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)
 5.Pilnvaru pārbaude
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.3.Īpaši pagaidu pasākumi Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.ES pievienošanās Protokolam par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Dānijas/Grenlandes Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.6.Tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās ES pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.7.Patēriņa kredītlīgumu direktīvas īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.8.Sociālo ieguldījumu pakts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.9.Veicināšanas un informācijas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.10.Tālākpārdošanas tiesību direktīvas īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.11.Grozījumi Reglamenta 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā (balsošana)
  
6.12.Grozījumu izdarīšana Reglamenta 181. pantā par stenogrammām un 182. pantā par debašu audiovizuālajiem ierakstiem (balsošana)
  
6.13.Divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprinājumi un šo transportlīdzekļu tirgus uzraudzība ***I (balsošana)
  
6.14.Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana ***I (balsošana)
  
6.15.Karšu, interneta un mobilie maksājumi (balsošana)
  
6.16.Paralēlā banku sistēma (balsošana)
  
6.17.Bērnu aizsardzība digitālajā pasaulē (balsošana)
  
6.18.Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva (balsošana)
  
6.19.Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību (balsošana)
  
6.20.ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbība 2011. gadā (balsošana)
 7.Svinīgā sēde - Haiti
 8.Balsojuma skaidrojumi
 9.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 10.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 11.Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi - Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti (debates)
 12.Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri (debates)
 13.ES tērauda rūpniecība (debates)
 14.Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana (debates)
 15.Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) darbības sākšanas iespējama atlikšana (debates)
 16.Lūgumrakstu komitejas darbība — 2011. gads (debates)
 17.ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība (2010. gads) (debates)
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Nākamās sēdes darba kārtība
 20.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 8.35.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Cilvēktiesību stāvoklis Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpilde un blogera Sattar Beheshti nesenā nāve

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen un Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas un Juozas Imbrasas EFD grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši Sattar Beheshti lietu (B7-0502/2012);

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu un Philippe Boulland PPE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši Sattar Beheshti lietu (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par cilvēktiesību stāvokli Irānā, jo īpaši masveida nāvessoda izpildi un blogera Sattar Beheshti neseno nāvi (B7-0515/2012).

II.   Stāvoklis Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanās Rakhainas štatā

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā) (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland un Ivo Belet PPE grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanos Rakhainas štatā (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanos Rakhainas štatā (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanos Rakhainas štatā B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen un Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanos Rakhainas štatā (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par stāvokli Mjanmā (Birmā), jo īpaši vardarbības turpināšanos Rakhainas štatā (B7-0514/2012).

III.   Migrantu stāvoklis Lībijā

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi un Liisa Jaakonsaari S&D grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0504/2012);

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland un Jean Roatta PPE grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst un Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica un Sonia Alfano ALDE grupas vārdā - par migrantu stāvokli Lībijā (B7-0519/2012).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


3. Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību (debates)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas priekšsēdētāju ziņojumu „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību” [2012/2151(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0339/2012).

Marianne Thyssen iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Loucas Louca (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Michel Barnier (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pervenche Berès (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Roberto Gualtieri (AFCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Liem Hoang Ngoc S&D grupas vārdā, Sophia in 't Veld ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krisztina Morvai, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Ivo Strejček ECR grupas vārdā, Sampo Terho EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Auke Zijlstra, pie grupām nepiederošs deputāts, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, kura uzdeva zilās kartītes jautājumu Wolf Klinz, kas uz to atbildēja, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner un Krišjānis Kariņš.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog un Peter van Dalen.

SĒDI VADA: Edward McMILLAN-SCOTT
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Michel Barnier, Loucas Louca un Marianne Thyssen.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 20. novembra protokola 6.19. punkts.


4. Jautājumu laiks (jautājumi Komisijai)

Atbalsts Eiropas rūpniecībai izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un László Andor (Komisijas loceklis)

Sēdes vadītājs īsi atgādināja noteikumus par Komisijai adresēto jautājumu laika norisi.

Antonio Tajani un László Andor atbildēja uz jautājumiem, ko bija uzdevuši turpmāk minētie deputāti: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli un Krisztina Morvai.

Komisijai adresēto jautājumu laiks bija beidzies.


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

5. Pilnvaru pārbaude

Uzstājās Rebecca Harms un Herbert Reul par Parlamenta teritorijā organizēto izstādi par slānekļa gāzi.

°
° ° °

Pēc JURI komitejas priekšlikuma Parlaments nolēma apstiprināt Patricia van der Kammen mandātu, sākot ar 2012. gada 3. oktobri.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādātā redakcija) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0412).


6.2. Sprāgstvielu prekursoru tirdzniecība un lietošana ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jan Mulder (A7-0269/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS, GROZĪJUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0413).


6.3. Īpaši pagaidu pasākumi Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko ievieš īpašus pagaidu pasākumus Eiropas Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Juridiskā komiteja. Referente: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0414).


6.4. ES pievienošanās Protokolam par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pievienošanos Protokolam par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās dzīļu izpēte un izmantošana [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anna Rosbach (A7-0319/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0415).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


6.5. Zvejas iespējas un finansiālais ieguldījums, kas paredzēts EK un Dānijas/Grenlandes Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Ole Christensen (A7-0358/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0416).

Parlaments deva piekrišanu protokola noslēgšanai.


6.6. Tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās ES pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 93/109/EK (1993. gada 6. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātu kārtību tiesību kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās izmantošanai Savienības pilsoņiem, kas dzīvo dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Carlo Casini (A7-0352/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

PADOMES PROJEKTS un NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0417).


6.7. Patēriņa kredītlīgumu direktīvas īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par patēriņa kredītlīgumu direktīvas (2008/48/EK) īstenošanu [2012/2037(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referente: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0418).


6.8. Sociālo ieguldījumu pakts (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Sociālo ieguldījumu paktu — atbildes reakciju uz krīzi [2012/2003(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referente: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0419).


6.9. Veicināšanas un informācijas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par veicināšanas un informācijas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem — stratēģija Eiropas garšu popularizēšanai [2012/2077(INI)] - Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja. Referents: José Bové (A7-0286/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0420).


6.10. Tālākpārdošanas tiesību direktīvas īstenošana (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ziņojumu par Tālākpārdošanas tiesību direktīvas (2001/84/EK) īstenošanu un ietekmi [2012/2038(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Marielle Gallo (A7-0326/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2012)0421).


6.11. Grozījumi Reglamenta 70. pantā par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 70. panta grozīšanu par iestāžu sarunām likumdošanas procedūru gaitā [2011/2298(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums grozījumu pieņemšanai.)
(Vajadzīgs vienkāršs vairākums lēmuma pieņemšanai.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

GROZĪJUMI REGLAMENTA TEKSTĀ

Pieņemts (P7_TA(2012)0422).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0422).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.

Uzstāšanās

Enrique Guerrero Salom (referents).


6.12. Grozījumu izdarīšana Reglamenta 181. pantā par stenogrammām un 182. pantā par debašu audiovizuālajiem ierakstiem (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Parlamenta Reglamenta 181. panta grozīšanu attiecībā uz debašu stenogrammām un 182. panta grozīšanu attiecībā uz debašu audiovizuālajiem ierakstiem [2012/2080(REG)] - Konstitucionālo jautājumu komiteja. Referents: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012).

Vajadzīgs kvalificēts vairākums grozījumu pieņemšanai.)
(Vajadzīgs vienkāršs vairākums lēmuma pieņemšanai.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

GROZĪJUMI REGLAMENTA TEKSTĀ

Pieņemts(P7_TA(2012)0423).

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0423).

Jaunie noteikumi stāsies spēkā nākamās sesijas pirmajā dienā.


6.13. Divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu tipa apstiprinājumi un šo transportlīdzekļu tirgus uzraudzība ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par divu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Wim van de Camp (A7-0445/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0424).

NORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0424).


6.14. Lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšana ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2012)0425).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2012)0425).


6.15. Karšu, interneta un mobilie maksājumi (balsošana)

Ziņojums par virzību uz integrētu Eiropas tirgu maksājumu veikšanai ar kartēm, internetā un mobilajiem maksājumiem [2012/2040(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Sampo Terho (A7-0304/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 15. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0426).


6.16. Paralēlā banku sistēma (balsošana)

Ziņojums par paralēlo banku sistēmu [2012/2115(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 16. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0427).


6.17. Bērnu aizsardzība digitālajā pasaulē (balsošana)

Ziņojums par bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē [2012/2068(INI)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referente: Silvia Costa (A7-0353/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 17. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0428).

Uzstāšanās

Silvia Costa (referente).


6.18. Sociālās uzņēmējdarbības iniciatīva (balsošana)

Ziņojums par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu „Labvēlīgu apstākļu izveide sociālajiem uzņēmumiem — sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju pamatam” [2012/2004(INI)] - Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Referents: Heinz K. Becker (A7-0305/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 18. punkts)

ALTERNATĪVS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS (iesniegusi GUE/NGL grupa)

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0429).


6.19. Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību (balsošana)

Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Eiropadomes, Eiropas Komisijas, Eiropas Centrālās bankas un Eurogrupas priekšsēdētāju ziņojumu „Virzība uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību” [2012/2151(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Marianne Thyssen (A7-0339/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums rezolūcijas pieņemšanai.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 19. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0430).


6.20. ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbība 2011. gadā (balsošana)

Ziņojums par ĀKK un ES Apvienotās parlamentārās asamblejas darbību 2011. gadā [2012/2048(INI)] - Attīstības komiteja. Referents: Norbert Neuser (A7-0328/2012).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 20. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2012)0431).

Uzstāšanās

Michèle Striffler pēc balsošanas uzstājās par balsošanas laika norisi.


SĒDI VADA: Martin SCHULZ
Priekšsēdētājs

7. Svinīgā sēde - Haiti

No plkst. 12.35 līdz plkst. 13.00 notika Parlamenta svinīgā sēde par godu Haiti prezidenta Michel Martelly uzrunai.


SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

8. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Tadeusz Zwiefka ziņojums - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei un Daniel Hannan

Jan Mulder ziņojums - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei un Daniel Hannan

Birgit Collin-Langen ziņojums - A7-0343/2012
Giommaria Uggias un Monica Luisa Macovei

Danuta Jazłowiecka ziņojums - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská un Danuta Jazłowiecka

Wim van de Camp ziņojums - A7-0445/2011
George Lyon

Uzstājās Charles Tannock par mutisko balsojuma skaidrojumu norisi.

Wim van de Camp ziņojums - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi un Adam Bielan

Pier Antonio Panzeri ziņojums - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan un Elena Băsescu

Sampo Terho ziņojums - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei un Miroslav Mikolášik

Saïd El Khadraoui ziņojums - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Silvia Costa ziņojums - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik un Elena Băsescu

Heinz K. Becker ziņojums - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš un Raffaele Baldassarre

Marianne Thyssen ziņojums - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš un Anna Záborská


9. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

Gilles Pargneaux norādīja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojās, balsojot par ziņojumiem A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 un A7-0352/2012.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.10 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

10. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


11. Slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radītā ietekme uz vidi - Slānekļa gāze un slānekļa eļļa — rūpnieciskie, enerģētiskie u.c. aspekti (debates)

Ziņojums par slānekļa gāzes un slānekļa eļļas ieguves radīto ietekmi uz vidi [2011/2308(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Bogusław Sonik (A7-0283/2012).

Ziņojums par slānekļa gāzi un slānekļa eļļu ― rūpnieciskie, enerģētiskie u. c. aspekti [2011/2309(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Niki Tzavela (A7-0284/2012).

Uzstājās Rebecca Harms, kura atsaucās uz savu uzstāšanos pirms balsošanas un prasīja pārtraukt lobiju reģistrā neiekļautas grupas rīkoto izstādi par slānekļa gāzi vai arī iekļaut organizētāju “Citizens' Initiative For Responsible Energy” lobiju reģistrā, lai ievērotu pārredzamības principu. Sēdes vadītāja teikto pieņēma zināšanai, uzsverot, ka izstādes rīkošanai bija piešķirtas atbilstīgas atļaujas.

Uzstājās Holger Krahmer par Rebecca Harms uzstāšanos.

Bogusław Sonik un Niki Tzavela iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Janez Potočnik (Komisijas loceklis) un Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Catherine Grèze (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), kas atbildēja arī uz trim zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Konrad Szymański, Filip Kaczmarek un Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jan Březina PPE grupas vārdā, Linda McAvan S&D grupas vārdā, Fiona Hall ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Konrad Szymański, Carl Schlyter Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Jan Březina un Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Sandrine Bélier un Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański EFD grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Robert Goebbels un Paweł Robert Kowal, un Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Jacek PROTASIEWICZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, kas atbildēja arī uz četriem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi un Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela par debašu norisi, Paul Nuttall, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Sandrine Bélier, Sabine Wils, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski par debašu norisi, Sabine Wils, lai atbildētu uz diviem citiem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Holger Krahmer un Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Claude Turmes un Michèle Rivasi, Franz Obermayr par debašu norisi, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels un Graham Watson.

SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Andrzej Grzyb un Struan Stevenson, lai uzdotu divus zilās kartītes jautājumus Graham Watson, kurš uz tiem atbildēja, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß un Lena Kolarska-Bobińska.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach un Mairead McGuinness.

Uzstājās Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik un Niki Tzavela.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 21. novembra protokola 5.12. punkts un 5.13. punkts.


12. Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas automobiļu rūpniecības pārstrukturēšanas piemēri.

László Andor (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Ivo Belet PPE grupas vārdā, Patrizia Toia S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Malcolm Harbour ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Mathieu Grosch un Bart Staes, Mario Borghezio EFD grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā un Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Georgios PAPASTAMKOS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas un Frédéric Daerden.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea un Andreas Mölzer.

Uzstājās László Andor.

Debates tika slēgtas.


13. ES tērauda rūpniecība (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000184/2012) un kuru uzdeva Amalia Sartori ITRE komitejas vārdā Komisijai: ES tērauda rūpniecība (B7-0368/2012).

Amalia Sartori izvērsa jautājumu.

Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Franck Proust PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Isabelle Durant Verts/ALE grupas vārdā, Jacek Olgierd Kurski EFD grupas vārdā, Jacky Hénin GUE/NGL grupas vārdā, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden un Pervenche Berès.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alfredo Pallone, Oreste Rossi un Claudio Morganti.

Uzstājās Antonio Tajani.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: nākamajā sesijā


14. Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gaidāmā Starptautiskās telekomunikāciju savienības rīkotā Pasaules starptautiskā telekomunikāciju konference (WCIT 2012) un iespējamā Starptautisko telekomunikāciju noteikumu darbības jomas paplašināšana.

Loucas Louca (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Antonio Tajani (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Sabine Verheyen PPE grupas vārdā, Ivailo Kalfin S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Amelia Andersdotter Verts/ALE grupas vārdā, Gunnar Hökmark un Debora Serracchiani.

Uzstājās Antonio Tajani un Loucas Louca.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 22. novembra protokola 13.6. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 20.55 un atsākta plkst. 21.00.)

SĒDI VADA: Oldřich VLASÁK
Priekšsēdētāja vietnieks

15. Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) darbības sākšanas iespējama atlikšana (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmas (SIS II) darbības sākšanas iespējama atlikšana.

Loucas Louca (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Carlos Coelho PPE grupas vārdā, Ioan Enciu S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Tatjana Ždanoka Verts/ALE grupas vārdā, Gerard Batten EFD grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman un Iliana Malinova Iotova.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Loucas Louca.

Debates tika slēgtas.


16. Lūgumrakstu komitejas darbība — 2011. gads (debates)

Ziņojums par Lūgumrakstu komitejas darbību — 2011. gads [2011/2317(INI)] - Lūgumrakstu komiteja. Referents: Giles Chichester (A7-0240/2012).

Giles Chichester iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Marian Harkin ALDE grupas vārdā, Margrete Auken Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland un Elena Băsescu.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Giles Chichester.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 21. novembra protokola 5.14. punkts.


17. ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzība (2010. gads) (debates)

Ziņojums par 28. gada pārskatu par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2010. gads) [2011/2275(INI)] - Juridiskā komiteja. Referente: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012).

Eva Lichtenberger iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maroš Šefčovič (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PETI komitejas atzinuma sagatavotāja), Peter Jahr PPE grupas vārdā, Kinga Göncz S&D grupas vārdā, Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner un Alexandra Thein.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Seán Kelly un Janusz Wojciechowski.

Uzstājās Maroš Šefčovič un Eva Lichtenberger.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 21. novembra protokola 5.11. punkts.


18. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- 2012. gada vispārējā budžeta grozījuma nr. 5 projekts - Padomes 2012. gada 20. novembra nostāja (16398/2012 - C7-0383/2012 – 2012/2242(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Komisijas 2012. gada 14. novembra Lēmums par Nobela miera prēmijas pieņemšanu (C(2012)8362).


19. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 499.935/OJME).


20. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika