Index 
Notulen
PDF 245kWORD 181k
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Naar een echte Economische en Monetaire Unie (debat)
 4.Vragenuur aan de Commissie
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Stemmingen
  
6.1.De rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.De vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.8.Sociaal investeringspact (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.9.Afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.10.Uitvoering van de Volgrechtrichtlijn (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.11.Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (stemming)
  
6.12.Wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van de vergaderingen) van het Reglement (stemming)
  
6.13.Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I (stemming)
  
6.14.Goedkeuring van landbouw- of bosbouwvoertuigen ***I (stemming)
  
6.15.Kaart-, internet- en mobiele betalingen (stemming)
  
6.16.Schaduwbankieren (stemming)
  
6.17.Bescherming van kinderen in de digitale wereld (stemming)
  
6.18.Initiatief voor sociaal ondernemerschap (stemming)
  
6.19.Naar een echte Economische en Monetaire Unie (stemming)
  
6.20.Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2011 (stemming)
 7.Plechtige vergadering - Haïti
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie - De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (debat)
 12.Herstructureringen in de Europese automobielindustrie (debat)
 13.Europese staalindustrie (debat)
 14.Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving (debat)
 15.Mogelijke vertraging van de ingebruikneming van SIS II (debat)
 16.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (debat)
 17.Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (debat)
 18.Ingekomen stukken
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.35 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   Mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen en Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas en Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran en met name de kwestie Sattar Behesthi (B7-0502/2012);

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu en Philippe Boulland, namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat en Mikael Gustafsson, namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran en met name de kwestie Sattar Behesthi (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Iran, met name de massa-executies en het recente overlijden van de blogger Sattar Beheshti (B7-0515/2012).

II.   Situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Birma (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland en Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, sover de situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen en Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Birma, met name het aanhoudende geweld in de staat Rakhine (B7-0514/2012).

III.   Situatie van migranten in Libië

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi en Liisa Jaakonsaari, namens de S&D-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0504/2012);

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland en Jean Roatta, namens de PPE-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica en Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van migranten in Libië (B7-0519/2012).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


3. Naar een echte Economische en Monetaire Unie (debat)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" [2012/2151(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Roberto Gualtieri (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Liem Hoang Ngoc, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Ivo Strejček, namens de ECR-Fractie, Sampo Terho, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, niet-fractiegebonden lid, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, laatstgenoemde om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Wolf Klinz die deze beantwoordt, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner en Krišjānis Kariņš.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog en Peter van Dalen.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Loucas Louca en Marianne Thyssen.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.19 van de notulen van 20.11.2012.


4. Vragenuur aan de Commissie

Stimuleren van de Europese industrie voor groei en werkgelegenheid

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) en László Andor (lid van de Commissie)

De Voorzitter herhaalt kort hoe het verloop van het vragenuur aan de Commissie is geregeld.

Antonio Tajani en László Andor beantwoorden de vragen van de leden: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli en Krisztina Morvai.

Het vragenuur aan de Commissie wordt gesloten.


VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

5. Onderzoek geloofsbrieven

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms en Herbert Reul over de tentoonstelling over schaliegas die in de gebouwen van het Parlement is georganiseerd.

°
° ° °

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Patricia van der Kammen met ingang van 3 oktober 2012.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. De rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0412)


6.2. Het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren van explosieven [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE, AMENDEMENT en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0413)


6.3. Tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Europese Unie ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van tijdelijke bijzondere maatregelen betreffende de aanwerving van ambtenaren en tijdelijke functionarissen van de Europese Unie [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0414)


6.4. Toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding van de Unie tot het protocol inzake de bescherming van de Middellandse Zee tegen verontreiniging door exploratie en exploitatie van het continentaal plat en de zeebodem en de ondergrond daarvan [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0415)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.5. De vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Regering van Denemarken en de Autonome Regering van Groenland, anderzijds *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de regering van Denemarken en de autonome regering van Groenland, anderzijds [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Commissie visserij. Rapporteur: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0416)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.6. Passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERP VAN DE RAAD en ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0417)


6.7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake kredietovereenkomsten voor consumenten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2008/48/EG inzake kredietovereenkomsten voor consumenten [2012/2037(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0418)


6.8. Sociaal investeringspact (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het sociale investeringspact - een reactie op de crisis [2012/2003(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0419)


6.9. Afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over afzetbevordering en voorlichting ten behoeve van landbouwproducten: welke strategie om de smaken van Europa beter onder de aandacht te brengen [2012/2077(INI)] - Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: José Bové (A7-0286/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0420)


6.10. Uitvoering van de Volgrechtrichtlijn (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verslag over de uitvoering en de gevolgen van de Volgrechtrichtlijn (2001/84/EG) [2012/2038(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0421)


6.11. Wijziging van artikel 70 van het Reglement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van het Europees Parlement over interinstitutionele onderhandelingen bij wetgevingsprocedures [2011/2298(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de amendementen)
(Gewone meerderheid voor de aanneming van het besluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

AMENDEMENTEN OP DE TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen (P7_TA(2012)0422)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0422)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.

Het woord werd gevoerd door:

Enrique Guerrero Salom (rapporteur).


6.12. Wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van de vergaderingen) van het Reglement (stemming)

Verslag tot wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van de vergaderingen) van het Reglement van het Europees Parlement [2012/2080(REG)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de amendementen)
(Gewone meerderheid voor de aanneming van het besluit)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

AMENDEMENTEN OP DE TEKST VAN HET REGLEMENT

Aangenomen (P7_TA(2012)0423)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0423)

De nieuwe bepalingen treden in werking op de eerste dag van de volgende vergaderperiode.


6.13. Goedkeuring van en markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0424)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0424)


6.14. Goedkeuring van landbouw- of bosbouwvoertuigen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2012)0425)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0425)


6.15. Kaart-, internet- en mobiele betalingen (stemming)

Verslag over "Naar een geïntegreerde Europese markt voor kaart-, internet- en mobiele betalingen" [2012/2040(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 15)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0426)


6.16. Schaduwbankieren (stemming)

Verslag over schaduwbankieren [2012/2115(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 16)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0427)


6.17. Bescherming van kinderen in de digitale wereld (stemming)

Verslag over de bescherming van kinderen in de digitale wereld [2012/2068(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 17)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0428)

Het woord werd gevoerd door:

Silvia Costa (rapporteur).


6.18. Initiatief voor sociaal ondernemerschap (stemming)

Verslag over het Initiatief voor sociaal ondernemerschap - Bouwen aan een gezonde leefomgeving voor sociale ondernemingen in een kader van sociale economie en innovatie [2012/2004(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de GUE/NGL-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0429)


6.19. Naar een echte Economische en Monetaire Unie (stemming)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over het verslag van de voorzitters van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en de Eurogroep "Naar een echte Economische en Monetaire Unie" [2012/2151(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid voor de aanneming van de resolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 19)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0430)


6.20. Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2011 (stemming)

Verslag over de werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2011 [2012/2048(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 20)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0431)

Het woord werd gevoerd door:

Michèle Striffler, na de stemming, over het verloop van de stemmingen.


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

7. Plechtige vergadering - Haïti

Van 12.35 tot 13.00 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Michel Martelly, president van Haïti.


VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei en Daniel Hannan

Verslag Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei en Daniel Hannan

Verslag Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias en Monica Luisa Macovei

Verslag Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská en Danuta Jazłowiecka

Verslag Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock over het verloop van de mondelinge stemverklaringen.

Verslag Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi en Adam Bielan

Verslag Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan en Elena Băsescu

Verslag Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei en Miroslav Mikolášik

Verslag Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Verslag Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik en Elena Băsescu

Verslag Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš en Raffaele Baldassarre

Verslag Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš en Anna Záborská.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

Gilles Pargneaux heeft laten weten dat zijn stemapparaat niet heeft gewerkt bij de stemmingen over de verslagen A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 et A7-0352/2012.


(De vergadering wordt om 14.10 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie - De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (debat)

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie [2011/2308(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Verslag over industriële, energetische en andere aspecten van schaliegas en -olie [2011/2309(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Het woord wordt gevoerd door Rebecca Harms, die terugkomt op haar opmerkingen van vóór de stemmingen en vraagt dat de tentoonstelling over schaliegas, die georganiseerd is door een belangengroep die niet op de lijst van lobbyisten staat, wordt afgebroken, of dat de organisator, "Citizens' Initiative For Responsible Energy", wordt ingeschreven in het lobbyistenregister, terwille van de transparantie. De Voorzitter neemt hier nota van, maar wijst erop dat er volgens de regels toestemming is gegeven voor de tentoonstelling.

Het woord wordt gevoerd door Holger Krahmer over de woorden van Rebecca Harms.

Bogusław Sonik en Niki Tzavela leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Janez Potočnik (lid van de Commissie) en Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Catherine Grèze (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), die eveneens drie "blauwe kaart"-vragen beantwoordt van Konrad Szymański, Filip Kaczmarek en Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Jan Březina, namens de PPE-Fractie, Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Konrad Szymański, Carl Schlyter, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jan Březina en Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Sandrine Bélier en Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański, namens de EFD-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Robert Goebbels en Paweł Robert Kowal, en Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Jacek PROTASIEWICZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, om eveneens vier "blauwe kaart"-vragen te beantwoorden van Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi en Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela, over het verloop van het debat, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sandrine Bélier, Sabine Wils, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski, over het verloop van het debat, Sabine Wils, om twee andere "blauwe kaart"-vragen te beantwoorden van Holger Krahmer en Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Claude Turmes en Michèle Rivasi, Franz Obermayr, over het leiden van het debat, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels en Graham Watson.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Grzyb en Struan Stevenson om twee "blauwe kaart"-vragen te stellen aan Graham Watson, die deze beantwoordt, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß en Lena Kolarska-Bobińska.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach en Mairead McGuinness.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik en Niki Tzavela.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.12 van de notulen van 21.11.2012 en punt 5.13 van de notulen van 21.11.2012.


12. Herstructureringen in de Europese automobielindustrie (debat)

Verklaring van de Commissie: Herstructureringen in de Europese automobielindustrie

László Andor (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, namens de PPE-Fractie, Patrizia Toia, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Mathieu Grosch en Bart Staes, Mario Borghezio, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, en Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas en Frédéric Daerden.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea en Andreas Mölzer.

Het woord wordt gevoerd door László Andor.

Het debat wordt gesloten.


13. Europese staalindustrie (debat)

Mondelinge vraag (O-000184/2012) van Amalia Sartori, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Europese staalindustrie (B7-0368/2012)

Amalia Sartori licht de vraag toe.

Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Franck Proust, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Jacek Olgierd Kurski, namens de EFD-Fractie, Jacky Hénin, namens de GUE/NGL-Fractie, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden en Pervenche Berès.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alfredo Pallone, Oreste Rossi en Claudio Morganti.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.


14. Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Aanstaande wereldconferentie over internationale telecommunicatie (WCIT-2012) van de Internationale Telecommunicatie-unie, en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van internationale telecommunicatieregelgeving

Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Sabine Verheyen, namens de PPE-Fractie, Ivailo Kalfin, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Amelia Andersdotter, namens de Verts/ALE-Fractie, Gunnar Hökmark en Debora Serracchiani.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Loucas Louca.

De overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.6 van de notulen van 22.11.2012.


(De vergadering wordt om 20.55 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Oldřich VLASÁK
Ondervoorzitter

15. Mogelijke vertraging van de ingebruikneming van SIS II (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Mogelijke vertraging van de ingebruikneming van SIS II

Loucas Louca (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Coelho, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie, Gerard Batten, namens de EFD-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman en Iliana Malinova Iotova.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Loucas Louca.

Het debat wordt gesloten.


16. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (debat)

Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 [2011/2317(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Giles Chichester.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.14 van de notulen van 21.11.2012.


17. Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (debat)

Verslag over het 28e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010) [2011/2275(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Peter Jahr, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner en Alexandra Thein.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Seán Kelly en Janusz Wojciechowski.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič en Eva Lichtenberger.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.11 van de notulen van 21.11.2012.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2012 - Standpunt van de Raad van 20 november 2012 (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Besluit van de Commissie van 14.11.2012 betreffende aanvaarding van de Nobelprijs voor de vrede (C(2012)8362).


19. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 499.935/OJME).


20. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridische mededeling - Privacybeleid