Indeks 
Protokół
PDF 249kWORD 145k
Wtorek, 20 listopada 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (debata)
 4.Tura pytań do Komisji
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Głosowanie
  
6.1.Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziana w Umowie partnerskiej w sprawie połowów WE-Dania/Grenlandia *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Pakt inwestycji społecznych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smaków Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (głosowanie)
  
6.12.Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad (głosowanie)
  
6.13.Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ***I (głosowanie)
  
6.14.Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I (głosowanie)
  
6.15.Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych (głosowanie)
  
6.16.Równoległy system bankowy (głosowanie)
  
6.17.Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (głosowanie)
  
6.18.Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej (głosowanie)
  
6.19.W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)
  
6.20.Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (głosowanie)
 7.Uroczyste posiedzenie - Haiti
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko - Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (debata)
 12.Przypadki restrukturyzacji w europejskim przemyśle samochodowym (debata)
 13.Przemysł hutniczy UE (debata)
 14.Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (debata)
 15.Ewentualne opóźnienia w uruchomieniu SIS II (debata)
 16.Działalność Komisji Petycji w 2011 r. (debata)
 17.Kontrola sprawowania prawa UE (2010) (debata)
 18.Składanie dokumentów
 19.Porządek obrad następnego posiedzenia
 20.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8:35.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Iranie, w szczególności masowe egzekucje i niedawna śmierć blogera Sattara Behesztiego

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen i Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0502/2012);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu i Philippe Boulland w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat i Mikael Gustafsson w imieniu grupy GUE/NGLw sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności przypadku blogera Sattara Behesztiego(B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji praw człowieka w Iranie, w szczególności masowych egzekucji i niedawnej śmierci blogera Sattara Behesztiego (B7-0515/2012).

II.   Sytuacja w Birmie, w szczególności utrzymujące się akty przemocy w stanie Arakan

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Marc Tarabella w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji w Birmie (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland i Ivo Belet w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji w Birmie, w szczególności utrzymujących się aktów przemocy w stanie Arakan (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji w Birmie, w szczególności utrzymujących się aktów przemocy w stanie Arakan (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Adam Bielan w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji w Birmie, w szczególności utrzymujących się aktów przemocy w stanie Arakan B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen i Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie sytuacji w Birmie, w szczególności utrzymujących się aktów przemocy w stanie Arakan (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDE w sprawie sytuacji w Birmie, w szczególności utrzymujących się aktów przemocy w stanie Arakan (B7-0514/2012).

III.   Sytuacja migrantów w Libii

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D w sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0504/2012);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR w sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland i Jean Roatta w imieniu grupy PPE w sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALEw sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica i Sonia Alfano w imieniu grupy ALDEw sprawie sytuacji migrantów w Libii (B7-0519/2012).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


3. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” [2012/2151(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Loucas Louca (urzędujący przewodniczący Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Roberto Gualtieri (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Corien Wortmann-Kool w imieniu grupy PPE, Liem Hoang Ngoc w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie Krisztiny Morvai zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra niezrzeszony, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, który odpowiedział również na pytanie Hans-Petera Martina zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Wolfowi Klinzowi, który na nie odpowiedział, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie Hans-Petera Martina zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner i Krišjānis Kariņš.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog i Peter van Dalen.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Michel Barnier, Loucas Louca i Marianne Thyssen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.19 protokołu z dnia 20.11.2012.


4. Tura pytań do Komisji

Pobudzenie przemysłu Europy z myślą o wzroście i zatrudnieniu

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) i László Andor (członek Komisji)

Przewodniczący przypomniał pokrótce zasady przebiegu tury pytań do Komisji.

Antonio Tajani i László Andor odpowiedzieli na pytania zadane przez posłów: Amalię Sartori, Zitę Gurmai, Jolantę Emilię Hibner, Sergio Gaetano Cofferatiego, Philippe'a De Backera, Elisabeth Schroedter, Danutę Jazłowiecką. Josefa Andrésa Bareę, Nikolaosa Chountisa, Phila Benniona, Robertę Angelilli i Krisztinę Morvai.

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

5. Weryfikacja mandatów

Głos zabrali: Rebecca Harms i Herbert Reul w sprawie wystawy na temat gazu łupkowego, zorganizowanej na terenie Parlamentu.

°
° ° °

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził mandat Patrici van der Kammen ze skutkiem od 3 października 2012 r..


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0412)


6.2. Wprowadzanie do obrotu i używanie prekursorów materiałów wybuchowych ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu i używania prekursorów materiałów wybuchowych [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0413)


6.3. Szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego szczególne tymczasowe środki w zakresie rekrutacji urzędników Unii Europejskiej i pracowników zatrudnionych na czas określony w związku z przystąpieniem Chorwacji [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0414)


6.4. Przystąpienie UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przystąpienia UE do Protokołu dotyczącego ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem powstałym w wyniku działalności poszukiwawczej i wydobywczej na szelfie kontynentalnym oraz na dnie morskim i w jego podglebiu [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0415)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.5. Uprawnienia do połowów oraz rekompensata finansowa przewidziana w Umowie partnerskiej w sprawie połowów WE-Dania/Grenlandia *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie dotyczące projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego uprawnienia do połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Rządem Danii i Rządem Lokalnym Grenlandii, z drugiej strony [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0416)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.6. Prawo głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli UE mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 93/109/WE z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiającą szczegółowe warunki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w państwie członkowskim, którego nie są obywatelami [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT RADY i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0417)


6.7. Wdrożenie dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki [2012/2037(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0418)


6.8. Pakt inwestycji społecznych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie paktu na rzecz inwestycji społecznych – reakcja na kryzys [2012/2003(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0419)


6.9. Działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smaków Europy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych - strategia na rzecz promowania smaków Europy [2012/2077(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: José Bové (A7-0286/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0420)


6.10. Stosowanie dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie prawa do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży (2001/84/WE) [2012/2038(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0421)


6.11. Zmiana art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 70 Regulaminu PE w sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w procedurach ustawodawczych [2011/2298(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia poprawek)
(Wymagana zwykła większość do przyjęcia decyzji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

POPRAWKI DO TEKSTU REGULAMINU

Przyjęto (P7_TA(2012)0422)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0422)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.

Wystąpienie

Enrique Guerrero Salom (sprawozdawca).


6.12. Zmiana art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 181 Regulaminu PE dotyczącego pełnych sprawozdań z obrad oraz art. 182 Regulaminu PE dotyczącego audiowizualnego zapisu obrad [2012/2080(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia poprawek)
(Wymagana zwykła większość do przyjęcia decyzji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

POPRAWKI DO TEKSTU REGULAMINU

Przyjęto (P7_TA(2012)0423)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0423)

Nowe przepisy wejdą w życie pierwszego dnia następnej sesji miesięcznej.


6.13. Homologacja i nadzór rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0424)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0424)


6.14. Homologacja pojazdów rolniczych lub leśnych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji pojazdów rolniczych lub leśnych [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2012)0425)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2012)0425)


6.15. Płatności realizowane kartami płatniczymi, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych (głosowanie)

Sprawozdanie pt. W kierunku zintegrowanego europejskiego rynku płatności realizowanych przy pomocy kart płatniczych, przez internet i za pośrednictwem urządzeń przenośnych [2012/2040(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0426)


6.16. Równoległy system bankowy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie równoległego systemu bankowego [2012/2115(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0427)


6.17. Ochrona dzieci w świecie cyfrowym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym [2012/2068(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0428)

Wystąpienie

Silvia Costa (sprawozdawczyni).


6.18. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej. Budowania ekosystemu sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych innowacji [2012/2004(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę GUE/NGL)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0429)


6.19. W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie sprawozdania przewodniczących Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Eurogrupy pt. „W kierunku faktycznej unii gospodarczej i walutowej” [2012/2151(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana do przyjęcia rezolucji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0430)


6.20. Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2011 r. [2012/2048(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0431)

Wystąpienie

Michèle Striffler, po głosowaniu, na temat jego przebiegu.


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

7. Uroczyste posiedzenie - Haiti

W godzinach od 12:35 do 13:00, Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Michela Martelly'ego, prezydenta Haiti.


PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei i Daniel Hannan

Sprawozdanie Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei i Daniel Hannan

Sprawozdanie Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias i Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská i Danuta Jazłowiecka

Sprawozdanie Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Głos zabrał Charles Tannock na temat przebiegu wyjaśnienia do głosowania ustnego.

Sprawozdanie Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi i Adam Bielan

Sprawozdanie Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei i Miroslav Mikolášik

Sprawozdanie Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Sprawozdanie Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva Kekuš i Raffaele Baldassarre

Sprawozdanie Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva Kekuš i Anna Záborská


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Gilles Pargneaux poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało podczas głosowania nad sprawozdaniami A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 i A7-0352/2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14:10 i wznowione o 15:00.)

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko - Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (debata)

Sprawozdanie w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko [2011/2308(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Sprawozdanie w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych [2011/2309(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Głos zabrała Rebecca Harms, która powróciła do swojej wypowiedzi sprzed głosowana, i poprosiła o zdjęcie wystawy na temat gazu łupkowego, zorganizowanej przez grupę interesu, która nie widnieje na liście lobbistów, lub by organizator - "Citizens' Initiative For Responsible Energy" – został wpisany do rejestru lobbistów w celu poszanowania przejrzystości. Przewodniczący przyjął to do wiadomości, podkreślając, że wystawa uzyskała należyte pozwolenie.

Głos zabrał Holger Krahmer na temat wypowiedzi Rebecki Harms.

Bogusław Sonik i Niki Tzavela przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Janez Potočnik (członek Komisji) i Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Catherine Grèze (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), która odpowiedziała również na pytanie Konrada Szymańskiego zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Filip Kaczmarek i Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Jan Březina w imieniu grupy PPE, Linda McAvan w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie Konrada Szymańskiego zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na dwa pytania - Jana Březiny i Leny Kolarskiej-Bobińskiej - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania - Sandrine Bélier i Andresa Perello Rodrigueza - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Tadeusz Cymański w imieniu grupy EFD, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na dwa pytania - Robert Goebbelsa i Pawła Roberta Kowala - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, i Nick Griffin niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, który odpowiedział również na pytanie Marka Henryka Migalskiego zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Corinne Lepage, która odpowiedziała również na cztery pytania - Struana Stevensona, Holgera Krahmera, Oreste Rossiego i Leny Kolarskiej-Bobińskiej – zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki”, Michèle Rivasi, która odpowiedziała również na pytanie Andrzeja Grzyba zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” Anna Rosbach, Niki Tzavela, na temat przebiegu debaty, Paul Nuttall, który odpowiedział również na pytanie Sandrine Bélier zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” Sabine Wils, która odpowiedziała również na pytanie Mairead McGuinness zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Marek Henryk Migalski, na temat przebiegu debaty, Sabine Wils, aby odpowiedzieć na dwa pytania - Holgera Krahmera i Romany Jordan - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Andreas Mölzer, Richard Seeber, który odpowiedział również na dwa pytania – Claude'a Turmesa i Michèle Rivasi - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Franz Obermayr, na temat przebiegu debaty, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels i Graham Watson.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Andrzej Grzyb i Struan Stevenson, by zadać dwa pytania Grahamowi Watsonowi poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, który na nie odpowiedział, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß i Lena Kolarska-Bobińska.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik i Niki Tzavela.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 21.11.2012 i pkt 5.13 protokołu z dnia 21.11.2012.


12. Przypadki restrukturyzacji w europejskim przemyśle samochodowym (debata)

Oświadczenie Komisji: Przypadki restrukturyzacji w europejskim przemyśle samochodowym

László Andor (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Ivo Belet w imieniu grupy PPE, Patrizia Toia w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania - Mathieu Groscha i Barta Staesa - zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki”, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL i Philip Claeys niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas i Frédéric Daerden.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea i Andreas Mölzer.

Głos zabrał László Andor.

Debata została zamknięta.


13. Przemysł hutniczy UE (debata)

Pytanie ustne (O-000184/2012) które zadała Amalia Sartori w imieniu komisji ITRE do Komisji: Przemysł hutniczy UE (B7-0368/2012)

Amalia Sartori rozwija zagadnienie.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Franck Proust w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Jacky Hénin w imieniu grupy GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden i Pervenche Berès.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alfredo Pallone, Oreste Rossi i Claudio Morganti.

Głos zabrał Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.


14. Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Zbliżająca się światowa konferencja na temat międzynarodowej telekomunikacji (WCIT-2012) Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego i ewentualne rozszerzenie zakresu Międzynarodowego Regulaminu Telekomunikacyjnego

Loucas Louca (urzędujący przewodniczący Rady) i Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Sabine Verheyen w imieniu grupy PPE, Ivailo Kalfin w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Amelia Andersdotter w imieniu grupy Verts/ALE, Gunnar Hökmark i Debora Serracchiani.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Loucas Louca.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.6 protokołu z dnia 22.11.2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20:55 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Oldřich VLASÁK
Wiceprzewodniczący

15. Ewentualne opóźnienia w uruchomieniu SIS II (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ewentualne opóźnienia w uruchomieniu SIS II

Loucas Louca (urzędujący przewodniczący Rady) i Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Carlos Coelho w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman i Iliana Malinova Iotova.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Loucas Louca.

Debata została zamknięta.


16. Działalność Komisji Petycji w 2011 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2011 [2011/2317(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland i Elena Băsescu.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Giles Chichester.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.14 protokołu z dnia 21.11.2012.


17. Kontrola sprawowania prawa UE (2010) (debata)

28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE (2010) [2011/2275(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Peter Jahr w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Cecilia Wikström w imieniu grupy ALDE, Dimitar Stoyanov niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner i Alexandra Thein.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Seán Kelly i Janusz Wojciechowski.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič i Eva Lichtenberger.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 protokołu z dnia 21.11.2012.


18. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na 2012 r. - stanowisko Rady z dnia 20 listopada 2012 r. (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Decyzja Komisji z dnia 14.11.2012 w sprawie przyjęcia Pokojowej Nagrody Nobla (C(2012)8362).


19. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 499.935/OJME).


20. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:10.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności