Kazalo 
Zapisnik
PDF 235kWORD 202k
Torek, 20. november 2012 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji (razprava)
 4.Čas za vprašanja Komisiji
 5.Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
 6.Čas glasovanja
  6.1.Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Posebni začasni ukrepi za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Evropske unije ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Pristop Evropske unije k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Ribolovne možnosti in finančni prispevek, določeni v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo ter Dansko in Grenlandijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Pasivna volilna pravica na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Izvajanje Direktive o potrošniških kreditnih pogodbah (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.8.Pakt za socialne naložbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.9.Promocija kmetijskih proizvodov in informiranje o njih (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.10.Izvajanje direktive o sledni pravici (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  6.11.Sprememba člena 70 Poslovnika o medinstitucionalnih pogajanjih in zakonodajnih postopkih (glasovanje)
  6.12.Sprememba člena 181 Poslovnika o dobesednem zapisu in člena 182 Poslovnika o audiovizualnem zapisu sej (glasovanje)
  6.13.Homologacija in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ***I (glasovanje)
  6.14.Homologacija kmetijskih ali gozdarskih vozil ***I (glasovanje)
  6.15.Kartična, spletna in mobilna plačila (glasovanje)
  6.16.Bančni sistem v senci (glasovanje)
  6.17.Zaščita otrok v digitalnem svetu (glasovanje)
  6.18.Pobuda za socialno podjetništvo (glasovanje)
  6.19.Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji (glasovanje)
  6.20.Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2011 (glasovanje)
 7.Slavnostna seja - Haiti
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Vplivi črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje - Industrijski, energetski in drugi vidiki v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca (razprava)
 12.Primeri prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije (razprava)
 13.Jeklarska industrija v Evropski uniji (razprava)
 14.Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil (razprava)
 15.Morebitne zamude pri zagonu SIS II (razprava)
 16.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2011 (razprava)
 17.Spremljanje uporabe prava EU (2010) (razprava)
 18.Predložitev dokumentov
 19.Dnevni red naslednje seje
 20.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Razmere na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množične usmrtitve in nedavna smrt pisca bloga Satarja Beheštija

- Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen in Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0500/2012);

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Bastiaan Belder, Mara Bizzotto, Jaroslav Paška, Rolandas Paksas in Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0501/2012);

- Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti primeru Satarja Beheštija (B7-0502/2012);

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0505/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu in Philippe Boulland v imenu skupine PPE o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0508/2012);

- Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat in Mikael Gustafsson v imenu skupine GUE/NGL o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti primeru Satarja Beheštija (B7-0510/2012);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o razmerah na področju človekovih pravic v Iranu, zlasti množičnih usmrtitvah in nedavni smrti pisca bloga Satarja Beheštija (B7-0515/2012).

II.   Razmere v Burmi, zlasti nenehno nasilje v državi Rakhine

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg in Marc Tarabella v imenu skupine S&D o razmerah v Burmi (B7-0503/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland in Ivo Belet v imenu skupine PPE o razmerah v Burmi, zlasti nenehnem nasilju v državi Rakhine (B7-0509/2012);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burmi, zlasti nenehnem nasilju v državi Rakhine (B7-0511/2012);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden in Adam Bielan v imenu skupine ECR o razmerah v Burmi, zlasti nenehnem nasilju v državi Rakhine (B7-0512/2012);

- Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen in Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Burmi, zlasti nenehnem nasilju v državi Rakhine (B7-0513/2012);

- Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o razmerah v Burmi, zlasti nenehnem nasilju v državi Rakhine (B7-0514/2012).

III.   Položaj migrantov v Libiji

- Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&D o položaju migrantov v Libiji (B7-0504/2012);

- Charles Tannock in Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o položaju migrantov v Libiji (B7-0507/2012);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland in Jean Roatta v imenu skupine PPE o položaju migrantov v Libiji (B7-0516/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Cornelia Ernst in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL o položaju migrantov v Libiji (B7-0517/2012);

- Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Rui Tavares in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o položaju migrantov v Libiji (B7-0518/2012);

- Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica in Sonia Alfano v imenu skupine ALDE o položaju migrantov v Libiji (B7-0519/2012).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 Poslovnika.


3. Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji (razprava)

Poročilo s priporočili Komisiji o poročilu predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke in Euroskupine z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“ [2012/2151(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

Marianne Thyssen je predstavila poročilo.

Govorila sta Loucas Louca (predsedujoči Svetu) in Michel Barnier (član Komisije).

Govorili so Pervenche Berès (pripravljavka mnenja odbora EMPL), Roberto Gualtieri (pripravljavec mnenja odbora AFCO), Corien Wortmann-Kool v imenu skupine PPE, Liem Hoang Ngoc v imenu skupine S&D, Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Ivo Strejček v imenu skupine ECR, Sampo Terho v imenu skupine EFD, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Auke Zijlstra samostojni poslanec, Alfredo Pallone, Elisa Ferreira, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Sylvie Goulard, Gerald Häfner, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Jürgen Klute, Hans-Peter Martin, Werner Langen, Alejandro Cercas, Olle Schmidt, Lajos Bokros, Marta Andreasen, Cornelis de Jong, Francisco Sosa Wagner, Diogo Feio, Ivailo Kalfin, Wolf Klinz, Vicky Ford, Liisa Jaakonsaari, ki je z dvigom modrega kartončka postavila vprašanje Wolfu Klinzu, ki je na vprašanje odgovoril, Gunnar Hökmark, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Hans-Peter Martin, Peter Simon, Andrew Duff, Ildikó Gáll-Pelcz, George Sabin Cutaş, Pablo Zalba Bidegain, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner in Krišjānis Kariņš.

Po postopku "catch the eye" so govorili Zofija Mazej Kukovič, Edit Herczog in Peter van Dalen.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Sergio Gaetano Cofferati, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Inês Cristina Zuber in Andrew Henry William Brons.

Govorili so Michel Barnier, Loucas Louca in Marianne Thyssen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.19 zapisnika z dne 20.11.2012.


4. Čas za vprašanja Komisiji

Spodbujanje evropske industrije za rast in delovna mesta

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) in László Andor (član Komisije)

Predsednik je na kratko spomnil na način poteka časa za vprašanja Komisiji.

Antonio Tajani in László Andor sta odgovorila na vprašanja, ki so jih postavili poslanci: Amalia Sartori, Zita Gurmai, Jolanta Emilia Hibner, Sergio Gaetano Cofferati, Philippe De Backer, Elisabeth Schroedter, Danuta Jazłowiecka, Josefa Andrés Barea, Nikolaos Chountis, Phil Bennion, Roberta Angelilli in Krisztina Morvai.

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

5. Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Govorila sta Rebecca Harms in Herbert Reul o razstavi o plinu iz skrilavca, organizirani v prostorih Parlamenta.

°
° ° °

Na predlog odbora JURI je Parlament potrdil veljavnost mandata Patricie van der Kammen z začetkom veljavnosti 3. oktobra 2012.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Pristojnost in priznavanje ter izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) [COM(2010)0748 - C7-0433/2010- 2010/0383(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0320/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0412)


6.2. Trženje in uporaba predhodnih sestavin za eksplozive ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive [COM(2010)0473 - C7-0279/2010- 2010/0246(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Jan Mulder (A7-0269/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOG SPREMEMBE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0413)


6.3. Posebni začasni ukrepi za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Evropske unije ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za zaposlovanje uradnikov in začasnih uslužbencev Evropske unije zaradi pristopa Hrvaške [COM(2012)0377 - C7-0216/2012- 2012/0224(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0359/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0414)


6.4. Pristop Evropske unije k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o pristopu Evropske unije k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem zaradi raziskovanja in izkoriščanja epikontinentalnega pasu, morskega dna in njegovega podmorja [09671/2012 - C7-0144/2012- 2011/0304(NLE)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Anna Rosbach (A7-0319/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0415)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


6.5. Ribolovne možnosti in finančni prispevek, določeni v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo ter Dansko in Grenlandijo *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, določenih v Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Grenlandije na drugi strani [11119/2012 - C7-0299/2012- 2012/0130(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Ole Christensen (A7-0358/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0416)

Parlament je odobril sklenitev protokola.


6.6. Pasivna volilna pravica na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku direktive Sveta o spremembi Direktive 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani [13634/2012 - C7-0293/2012- 2006/0277(CNS)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0352/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK SVETA in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0417)


6.7. Izvajanje Direktive o potrošniških kreditnih pogodbah (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju Direktive 2008/48/ES o potrošniških kreditnih pogodbah [2012/2037(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Birgit Collin-Langen (A7-0343/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0418)


6.8. Pakt za socialne naložbe (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o paktu za socialne naložbe – odgovor na krizo [2012/2003(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0419)


6.9. Promocija kmetijskih proizvodov in informiranje o njih (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o promociji kmetijskih proizvodov in informiranju o njih: kakšna strategija za promocijo evropskih specialitet [2012/2077(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: José Bové (A7-0286/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0420)


6.10. Izvajanje direktive o sledni pravici (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o poročilu o izvajanju in učinkovanju direktive o sledni pravici (2001/84/ES) [2012/2038(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Marielle Gallo (A7-0326/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2012)0421)


6.11. Sprememba člena 70 Poslovnika o medinstitucionalnih pogajanjih in zakonodajnih postopkih (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 70 Poslovnika Evropskega parlamenta o medinstitucionalnih pogajanjih in zakonodajnih postopkih [2011/2298(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Enrique Guerrero Salom (A7-0281/2012)

(za sprejetje predlogov sprememb potrebna kvalificirana večina)
(za sprejetje sklepa potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOGI SPREMEMB K BESEDILU POSLOVNIKA

Sprejeto (P7_TA(2012)0422)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0422)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.

Govoril je

Enrique Guerrero Salom (poročevalec).


6.12. Sprememba člena 181 Poslovnika o dobesednem zapisu in člena 182 Poslovnika o audiovizualnem zapisu sej (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 181 Poslovnika Evropskega parlamenta o dobesednem zapisu sej in člena 182 o avdiovizualnem zapisu sej [2012/2080(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Stanimir Ilchev (A7-0336/2012)

(za sprejetje predlogov sprememb potrebna kvalificirana večina)
(za sprejetje sklepa potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOGI SPREMEMB K BESEDILU POSLOVNIKA

Sprejeto(P7_TA(2012)0423)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2012)0423)

Nove določbe stopijo v veljavo prvi dan naslednjega delnega zasedanja.


6.13. Homologacija in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov [COM(2010)0542 - C7-0317/2010- 2010/0271(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Wim van de Camp (A7-0445/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0424)

PREDLOG ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0424)


6.14. Homologacija kmetijskih ali gozdarskih vozil ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih vozil [COM(2010)0395 - C7-0204/2010- 2010/0212(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Pier Antonio Panzeri (A7-0446/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2012)0425)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0425)


6.15. Kartična, spletna in mobilna plačila (glasovanje)

Poročilo o „Na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila“ [2012/2040(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Sampo Terho (A7-0304/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0426)


6.16. Bančni sistem v senci (glasovanje)

Poročilo o bančnem sistemu v senci [2012/2115(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A7-0354/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0427)


6.17. Zaščita otrok v digitalnem svetu (glasovanje)

Poročilo o zaščiti otrok v digitalnem svetu [2012/2068(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Silvia Costa (A7-0353/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0428)

Govorila je

Silvia Costa (poročevalka).


6.18. Pobuda za socialno podjetništvo (glasovanje)

Poročilo o pobudi za socialno podjetništvo – ustvarjanje ekosistema za spodbujanje socialnih podjetij kot ključnih akterjev socialnega podjetništva in socialnih inovacij [2012/2004(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Heinz K. Becker (A7-0305/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (ki ga je vložila skupina GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0429)


6.19. Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji (glasovanje)

Poročilo s priporočili Komisiji o poročilu predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke in Euroskupine z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“ [2012/2151(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalka: Marianne Thyssen (A7-0339/2012)

(
za sprejetje resolucije potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0430)


6.20. Delo Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2011 (glasovanje)

Poročilo o delu Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2011 [2012/2048(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Norbert Neuser (A7-0328/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2012)0431)

Govorila je

Michèle Striffler, po glasovanju, o poteku časa za glasovanje.


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

7. Slavnostna seja - Haiti

Parlament se je od 12.35 do 13.00 sestal na slavnostni seji zaradi nagovora Michela Martellyja, predsednika Haitija.


PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Tadeusz Zwiefka - A7-0320/2012
Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei in Daniel Hannan

Poročilo: Jan Mulder - A7-0269/2012
Iva Zanicchi, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei in Daniel Hannan

Poročilo: Birgit Collin-Langen - A7-0343/2012
Giommaria Uggias in Monica Luisa Macovei

Poročilo: Danuta Jazłowiecka - A7-0263/2012
Raffaele Baldassarre, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Anna Záborská in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Wim van de Camp - A7-0445/2011
George Lyon

Govoril je Charles Tannock o poteku ustnih obrazložitev glasovanja.

Poročilo: Wim van de Camp - A7-0445/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Alfredo Antoniozzi in Adam Bielan

Poročilo: Pier Antonio Panzeri - A7-0446/2011
Jim Higgins, Lara Comi, Monica Luisa Macovei, Adam Bielan in Elena Băsescu

Poročilo: Sampo Terho - A7-0304/2012
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Monica Luisa Macovei in Miroslav Mikolášik

Poročilo: Saïd El Khadraoui - A7-0354/2012
Monica Luisa Macovei

Poročilo: Silvia Costa - A7-0353/2012
Marina Yannakoudakis, Jim Higgins, Giommaria Uggias, Lara Comi, Mitro Repo, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Emma McClarkin, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik in Elena Băsescu

Poročilo: Heinz K. Becker - A7-0305/2012
Giommaria Uggias, Emer Costello, Monica Luisa Macovei, Alajos Mészáros, Anna Záborská, Mojca Kleva in Raffaele Baldassarre

Poročilo: Marianne Thyssen - A7-0339/2012
Marina Yannakoudakis, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Mojca Kleva in Anna Záborská


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

Gilles Pargneaux je sporočil, da njegova glasovalna naprava ni delovala v času glasovanja o poročilih A7-0320/2012, A7-0269/2012, A7-0359/2012, A7-0319/2012, A7-0358/2012 in A7-0352/2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.10, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Vplivi črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje - Industrijski, energetski in drugi vidiki v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca (razprava)

Poročilo o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje [2011/2308(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

Poročilo o industrijskih, energetskih in drugih vidikih v zvezi s plinom in nafto iz skrilavca [2011/2309(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

Govorila je Rebecca Harms, ki se je sklicevala na svoj govor pred glasovanjem in zahtevala, naj se razstava o plinu iz skrilavca, ki jo je organizirala interesna skupina, ki ni na seznamu lobistov, pospravi, ali naj se organizator, "Citizens' Initiative For Responsible Energy", vpiše v register lobistov, da bi se tako spoštovala preglednost. Predsedujoča je to vzela na znanje, hkrati pa poudarila, da je ima razstava ustrezno dovoljenje.

Govoril je Holger Krahmer o govoru Rebecce Harms.

Bogusław Sonik in Niki Tzavela sta predstavila svoji poročili.

Govorila sta Janez Potočnik (član Komisije) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Catherine Grèze (pripravljavka mnenja odbora DEVE), ki je odgovorila tudi na tri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Konrad Szymański, Filip Kaczmarek in Struan Stevenson, Eva Lichtenberger (pripravljavka mnenja odbora JURI), Jan Březina v imenu skupine PPE, Linda McAvan v imenu skupine S&D, Fiona Hall v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Konrad Szymański, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Jan Březina in Lena Kolarska-Bobińska, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Sandrine Bélier in Andres Perello Rodriguez, Tadeusz Cymański v imenu skupine EFD, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovorila tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Robert Goebbels in Paweł Robert Kowal, in Nick Griffin, samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

Govorili so Pilar del Castillo Vera, Ivailo Kalfin, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Henryk Migalski, Corinne Lepage, ki je odgovorila tudi na štiri vprašanja, ki so jih z dvigom modrega kartončka postavili Struan Stevenson, Holger Krahmer, Oreste Rossi in Lena Kolarska-Bobińska, Michèle Rivasi, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andrzej Grzyb, Anna Rosbach, Niki Tzavela o poteku razprave, Paul Nuttall, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Sandrine Bélier, Sabine Wils, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mairead McGuinness, Marek Henryk Migalski o poteku razprave, Sabine Wils, ki je odgovorila na dve drugi vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Holger Krahmer in Romana Jordan, Andreas Mölzer, Richard Seeber, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Claude Turmes in Michèle Rivasi, Franz Obermayr o vodenju razprave, Josefa Andrés Barea, Chris Davies, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Oreste Rossi, Martina Anderson, Françoise Grossetête, Matthias Groote, Holger Krahmer, José Bové, Struan Stevenson, Roger Helmer, Miloslav Ransdorf, Peter Liese, Kriton Arsenis, Frédérique Ries, Adam Bielan, Rolandas Paksas, András Gyürk, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, James Nicholson, Romana Jordan, Marita Ulvskog, Toine Manders, Marek Henryk Migalski, Ivo Belet, Robert Goebbels in Graham Watson.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Andrzej Grzyb in Struan Stevenson, ki sta z dvigom modrega kartončka postavila dve vprašanji Grahamu Watsonu, ki je nanju odgovoril, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Horst Schnellhardt, Paul Rübig, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Christa Klaß in Lena Kolarska-Bobińska.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alajos Mészáros, Csaba Sándor Tabajdi, Antonyia Parvanova, Ana Miranda, João Ferreira, Jacek Olgierd Kurski, Franz Obermayr, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach in Mairead McGuinness.

Govorili so Günther Oettinger, Janez Potočnik, Bogusław Sonik in Niki Tzavela.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.12 zapisnika z dne 21.11.2012 in točka 5.13 zapisnika z dne 21.11.2012.


12. Primeri prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije (razprava)

Izjava Komisije: Primeri prestrukturiranja evropske avtomobilske industrije

László Andor (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Ivo Belet v imenu skupine PPE, Patrizia Toia v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Bart Staes v imenu skupine Verts/ALE, Malcolm Harbour v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Mathieu Grosch in Bart Staes, Mario Borghezio v imenu skupine EFD, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL in Philip Claeys, samostojni poslanec.

PREDSEDSTVO: Georgios PAPASTAMKOS
podpredsednik

Govorili so Theodor Dumitru Stolojan, Kathleen Van Brempt, Frieda Brepoels, Peter Skinner, Reinhard Bütikofer, Bernd Lange, Alejandro Cercas in Frédéric Daerden.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Josefa Andrés Barea in Andreas Mölzer.

Govoril je László Andor.

Razprava se je zaključila.


13. Jeklarska industrija v Evropski uniji (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000184/2012), ki ga je postavila Amalia Sartori v imenu odbora ITRE Komisiji: Jeklarska industrija v Evropski uniji (B7-0368/2012)

Amalia Sartori je predstavila vprašanje.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Franck Proust v imenu skupine PPE, Bernd Lange v imenu skupine S&D, Isabelle Durant v imenu skupine Verts/ALE, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, Jacky Hénin v imenu skupine GUE/NGL, Andreas Mölzer, Roberta Angelilli, Patrizia Toia, Lena Kolarska-Bobińska, Roberto Gualtieri, Astrid Lulling, Frédéric Daerden in Pervenche Berès.

Po postopku "catch the eye" so govorili Alfredo Pallone, Oreste Rossi in Claudio Morganti.

Govoril je Antonio Tajani.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: naslednje delno zasedanje.


14. Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prihodnja Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah (WCIT-2012) Mednarodne telekomunikacijske zveze in morebitna širitev obsega Mednarodnih telekomunikacijskih pravil

Loucas Louca (predsedujoči Svetu) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Sabine Verheyen v imenu skupine PPE, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Amelia Andersdotter v imenu skupine Verts/ALE, Gunnar Hökmark in Debora Serracchiani.

Govorila sta Antonio Tajani in Loucas Louca.

Predlogi resolucij, ki bodo vloženi v skladu s členom 110(2) Poslovnika, bodo napovedani naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 13.6 zapisnika z dne 22.11.2012.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.55, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Oldřich VLASÁK
podpredsednik

15. Morebitne zamude pri zagonu SIS II (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Morebitne zamude pri zagonu SIS II

Loucas Louca (predsedujoči Svetu) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Tatjana Ždanoka v imenu skupine Verts/ALE, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Hubert Pirker, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Charalampos Angourakis, Georgios Papanikolaou, Michael Cashman in Iliana Malinova Iotova.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Loucas Louca.

Razprava se je zaključila.


16. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2011 (razprava)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2011 [2011/2317(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Giles Chichester (A7-0240/2012)

Giles Chichester je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Marian Harkin v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Peter Jahr, Michael Cashman, Janusz Wojciechowski, Erminia Mazzoni, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Seán Kelly, Csaba Sándor Tabajdi, Jarosław Leszek Wałęsa, Kinga Göncz, Philippe Boulland in Elena Băsescu.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Giles Chichester.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.14 zapisnika z dne 21.11.2012.


17. Spremljanje uporabe prava EU (2010) (razprava)

Poročilo o 28. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2010) [2011/2275(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

Eva Lichtenberger je predstavila poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (pripravljavka mnenja odbora PETI), Peter Jahr v imenu skupine PPE, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Dimitar Stoyanov, samostojni poslanec, Salvatore Iacolino, Evelyn Regner in Alexandra Thein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Seán Kelly in Janusz Wojciechowski.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Eva Lichtenberger.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 21.11.2012.


18. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog spremembe proračuna št. 5 k splošnemu proračunu za leto 2012 - Stališče Sveta z dne 20. novembra 2012 (16398/2012 - C7-0383/2012 - 2012/2242(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Sklep Komisije z dne 14. 11. 2012 o sprejetju Nobelove nagrade za mir (C(2012)8362).


19. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 499.935/OJME).


20. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.10.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Opazovalci

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov