Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0054(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0351/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0351/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 21/11/2012 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0435

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

5.4. Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 και την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0435)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου