Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0206(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0239/2012

Разисквания :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 13.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0446

Протокол
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург

17. Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас ***I - Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I - Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби ***I - Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството - Външното измерение на общата политика в областта на рибарството (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Доклад относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството [2011/2292(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A7-0291/2012)

Доклад относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството [2011/2318(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira и Isabella Lövin представиха своите доклади.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Andrea Zanoni (докладчик по становището на комисията ENVI), Carl Schlyter (докладчик по становището на комисията ENVI), Ana Miranda (докладчик по становището на комисията REGI), Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Gabriel Mato Adrover, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Илияна Малинова Йотова, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo и Jens Nilsson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Gesine Meissner и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira и Isabella Lövin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 22.11.2012, точка 13.3 от протокола от 22.11.2012, точка 13.4 от протокола от 22.11.2012, точка 13.15 от протокола от 22.11.2012 и точка 13.16 от протокола от 22.11.2012.

Правна информация - Политика за поверителност