Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0206(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0239/2012

Συζήτηση :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0446

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

17. Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I - Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I - Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I - Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ - Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα σολομού της Βαλτικής και την αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Έκθεση σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής [2011/2292(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0291/2012)

Έκθεση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [2011/2318(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Οι Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira και Isabella Lövin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrea Zanoni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Carl Schlyter (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Ana Miranda (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Werner Kuhn, Κρίτων Αρσένης, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo και Jens Nilsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Gesine Meissner και Luís Paulo Alves.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira και Isabella Lövin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012 και σημείο 13.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου