Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0206(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0239/2012

Rozpravy :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 13.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0446

Zápisnica
Streda, 21. novembra 2012 - Štrasburg

17. Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I - Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I - Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel ***I - Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP - Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Správa o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva [2011/2292(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A7-0291/2012)

Správa o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky [2011/2318(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira a Isabella Lövin uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Andrea Zanoni (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Carl Schlyter (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Ana Miranda (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Barbara Matera (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Gabriel Mato Adrover v mene skupiny PPE, Ole Christensen v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Struan Stevenson v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo a Jens Nilsson.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Gesine Meissner a Luís Paulo Alves.

V rozprave vystúpili: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira a Isabella Lövin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.1 zápisnice zo dňa 22.11.2012, bod 13.3 zápisnice zo dňa 22.11.2012, bod 13.4 zápisnice zo dňa 22.11.2012, bod 13.15 zápisnice zo dňa 22.11.2012 a bod 13.16 zápisnice zo dňa 22.11.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia