Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0206(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0239/2012

Debatter :

PV 21/11/2012 - 17
CRE 21/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 13.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0446

Protokoll
Onsdagen den 21 november 2012 - Strasbourg

17. Laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet ***I - Bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer ***I - Avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg ***I - Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken - Den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske som utnyttjar det beståndet [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 850/98 vad gäller bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga exemplar av marina organismer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Betänkande om småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken [2011/2292(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0291/2012)

Betänkande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension [2011/2318(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira och Isabella Lövin redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Andrea Zanoni (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Carl Schlyter (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Ana Miranda (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Barbara Matera (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Gabriel Mato Adrover för PPE-gruppen, Ole Christensen för S&D-gruppen, Chris Davies för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Struan Stevenson för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo och Jens Nilsson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Gesine Meissner och Luís Paulo Alves.

Talare: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, som yttrade sig för att ta upp en ordningsfråga (talmannen konstaterade att det inte rörde sig om en ordningsfråga), Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira och Isabella Lövin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 13.1 i protokollet av den 22.11.2012, punkt 13.3 i protokollet av den 22.11.2012, punkt 13.4 i protokollet av den 22.11.2012, punkt 13.15 i protokollet av den 22.11.2012 och punkt 13.16 i protokollet av den 22.11.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy