Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Euroopa Ülemkogu kohtumise (22.-23. november 2012) ettevalmistamine erilise rõhuasetusega mitmeaastasele finantsraamistikule (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine (hääletus)
  
5.2.Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) muutmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingute rakendamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Venemaalt ELi eksporditava puidu suhtes kehtivad tariifikvoodid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.6.Töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmine ELi, Brasiilia ja Tai vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.7.Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt Euroopa ühenduste ja ning teiselt poolt Iisraeli vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisade muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.8.ELi ja Venemaa leping eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.9.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (kaasa arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.10.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (Ühendkuningriigi ja Iirimaa osaluseta) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.11.ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010) (hääletus)
  
5.12.Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju (hääletus)
  
5.13.Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid (hääletus)
  
5.14.Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.2013. aasta eelarvemenetlus: lepituskomitee töö (arutelu)
 10.Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (arutelu)
 11.Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (arutelu)
 12.Olukord Gazas (arutelu)
 13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde - Küberjulgeolek ja -kaitse - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (arutelu)
 16.Kavandatav andmekaitsedirektiiv – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames töödeldavad isikuandmed (arutelu)
 17.Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I - Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I - Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I - Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform - Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine
Protokoll (186 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (988 kb) 1 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (171 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) Hääletustulemused (171 kb) Nimelise hääletuse tulemused (440 kb)    
 
Protokoll (254 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (461 kb) Nimelise hääletuse tulemused (984 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika