Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (22-23 november 2012) met speciale aandacht voor het meerjarig financieel kader (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie (stemming)
  
5.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012: Solidariteitsfonds naar aanleiding van de aardbevingen in Emilia-Romagna (Italië) en wijziging van de begrotingslijn voor de voorbereidende actie voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit Rusland naar de EU ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees tussen de EU, Brazilië en Thailand *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Overeenkomst EU-Rusland over het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (met deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - (zonder deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (stemming)
  
5.12.De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie (stemming)
  
5.13.De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (stemming)
  
5.14.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Begrotingsprocedure 2013: werkzaamheden van het bemiddelingscomité (debat)
 10.Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (debat)
 11.Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU (debat)
 12.Situatie in Gaza (debat)
 13.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensies - Cyberveiligheid en -defensie - De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan (debat)
 16.Voorstel voor een richtijn inzake gegevensbescherming - verwerking van persoonsgegevens in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (debat)
 17.Baltisch zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren ***I - Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I - Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen ***I - Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB - De externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie
Notulen (190 kb) Presentielijst (65 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (988 kb) Bijlage 1 (7 kb) 
 
Notulen (165 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (178 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (441 kb)    
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (302 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (984 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid