Показалец 
Протокол
PDF 280kWORD 232k
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 3.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 4.Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22-23 ноември 2012 г.), като се обърне специално внимание на многогодишната финансова рамка (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Номиниране на Tonio Borg за член на Комисията (гласуване)
  5.2.Проект на коригиращ бюджет № 5/2012: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка със земетресенията в Емилия-Романя (Италия) и изменение на бюджетния ред за подготвителните действия, свързани с Европейската година на доброволческата дейност - 2011 (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Изпълнение на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към ЕС ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Изменение на отстъпките за преработено птиче месо между ЕС, Бразилия и Тайланд *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.7.Изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Израел *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.8.Споразумение между ЕС и Русия за тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.9.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (в това число участието на Обединеното кралство и на Ирландия) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.10.Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (без участието на Обединеното кралство и Ирландия) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.11.Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (гласуване)
  5.12.Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт (гласуване)
  5.13.Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (гласуване)
  5.14.Дейността на комисията по петиции през 2011 г. (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Бюджет за 2013 г.: резултати от работата на помирителния комитет (разискване)
 10.Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (разискване)
 11.Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (разискване)
 12.Положението в Газа (разискване)
 13.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение - Киберсигурност и отбрана - Ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия (разискване)
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Преговори за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (разискване)
 16.Предложение за Директива за защита на личните данни - лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (разискване)
 17.Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас ***I - Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I - Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби ***I - Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството - Външното измерение на общата политика в областта на рибарството (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Номиниране на Tonio Borg за член на Комисията


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

Делегиран регламент (ЕС) № .../.... на Комисията от 29.10.2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС) № /2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза – C(2012)7507.
Първоначален срок за подаване на възражения: два месеца, считано от датата на получаване - 29.10.2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG; CONT (член 51 от Правилника за дейността)

Делегиран регламент (ЕС) № …/.. на Комисията от 6.11.2012 г., допълващ Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с правилата за прилагане на дерогация от целите за специфични емисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства – C(2012)7759.
Първоначален срок за подаване на възражения: два месеца, считано от датата на получаване - 6.11.2012 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI; ITRE (член 50 от Правилника за дейността).


3. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)

На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията относно техническата спецификация за оперативна съвместимост по отношение на подсистемата „Подвижен състав — товарни вагони“ на железопътната система на Европейския съюз и за изменение на Решение 2006/861/ЕО на Комисията (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - срок: 09/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Комисията относно изискванията за безопасност, които трябва да бъдат обхванати от европейските стандарти за някои столчета за деца съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно общата безопасност на продуктите (текст от значение за ЕИП) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - срок: 25/01/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за установяване на изискванията за данни за активни вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - срок: 15/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, IMCO

- Регламент на Комисията за установяване на изискванията за данни за продукти за растителна защита в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - срок: 15/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: AGRI, IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията по отношение на определянето на емисиите на CO2 от превозните средства, представени за многоетапно одобрение на типа (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - срок: 27/01/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - срок: 16/11/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - срок: 06/12/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Директива на Комисията за изменение на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни опаковки, с цел адаптиране на разпоредбите ѝ за етикетиране към Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - срок: 05/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: IMCO

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (EО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от 2-фенилфенол, аметоктрадин, Aureobasidium pullulans —щамове DSM 14940 и DSM 14941, ципроконазол, дифеноконазол, дитиокарбамати, фолпет, пропамокарб, спинозад, спиродиклофен, тебуфенпирад и тетраконазол в определени продукти или върху тях (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - срок: 06/01/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - срок: 13/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - срок: 13/02/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоморф, индоксакарб, пираклостробин и трифлоксистробин в определени продукти или върху тях (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - срок: 25/12/2012)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Решение на Комисията за определяне на годишните разпределени количества емисии за държавите членки за периода от 2013 до 2020 година съгласно Решение № 406/2009/ЕО (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - срок: 31/01/2013)
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: ITRE


4. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22-23 ноември 2012 г.), като се обърне специално внимание на многогодишната финансова рамка (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (22-23 ноември 2012 г.), като се обърне специално внимание на многогодишната финансова рамка

Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Martin Callanan, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hannes Swoboda, Nigel Farage, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Lucas Hartong, за да зададе въпрос „синя карта“ на Gabriele Zimmer, която отговори на него, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio и Alda Sousa.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ивайло Калфин, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos и Marietta Giannakou.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се: Othmar Karas, Андрей Ковачев, Paulo Rangel и Alain Lamassoure.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ), Andreas Mavroyiannis (Председателят благодари на последния за работата, свършена от действащото кипърско председателство на Съвета) и Maroš Šefčovič, за да отговори на зададения преди това въпрос на Luis de Grandes Pascual.

Изказаха се: Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Martin Callanan, от името на групата ECR, Helga Trüpel, от името на групата Verts/ALE, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, и Reimer Böge, от името на групата PPE.

Разискването приключи.

(Заседанието беше прекъснато в 12.15 ч.)

(От 12.15 до 12.35 ч. Парламентът проведе заседание по повод връчването на наградата LUX)

(Заседанието беше възобновено в 12.35 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Номиниране на Tonio Borg за член на Комисията (гласуване)

Предложение за решение относно одобрение на номинирането на Tonio Borg за член на Комисията (B7-0521/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 21.11.2012 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2012)0432)

Изказване

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) отбеляза решението на Парламента.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател


5.2. Проект на коригиращ бюджет № 5/2012: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ във връзка със земетресенията в Емилия-Романя (Италия) и изменение на бюджетния ред за подготвителните действия, свързани с Европейската година на доброволческата дейност - 2011 (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно позицията на Съвета по проекта на коригиращ бюджет № 5/2012 на Европейския съюз за финансовата 2012 г., раздел III - Комисия [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0433)


5.3. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизиране на средства от фонд "Солидарност" на Европейския съюз, съгласно точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0434)


5.4. Изпълнение на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изпълнението на споразуменията, сключени от ЕС вследствие на преговорите в рамките на член XXVIII от ГАTT 1994 г. и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0435)


5.5. Тарифни квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към ЕС ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно разпределението на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0436)


5.6. Изменение на отстъпките за преработено птиче месо между ЕС, Бразилия и Тайланд *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., както и на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г. [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0437)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразуменията.


5.7. Изменение на приложенията към протоколи 1 и 2 към Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и Израел *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, за изменение на приложенията към протоколи № 1 и № 2 от Евросредиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0438)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


5.8. Споразумение между ЕС и Русия за тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, и на Протокола между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по посоченото споразумение [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Inese Vaidere (докладчик) направи изказване на основание член 138, параграф 4 от Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0439)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението и на протокола.


5.9. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (в това число участието на Обединеното кралство и на Ирландия) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРОЕКТ НА СЪВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0440)


5.10. Миграция от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) - (без участието на Обединеното кралство и Ирландия) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Съвета относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (преработен текст) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРОЕКТ НА СЪВЕТА И ИЗМЕНЕНИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0441)


5.11. Мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (гласуване)

Доклад относно 28-ия годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) [2011/2275(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0442)


5.12. Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт (гласуване)

Доклад относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт [2011/2308(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0443)


5.13. Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (гласуване)

Доклад относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефт [2011/2309(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0444)

Изказване

Niki Tzavela (докладчик) представи устно изменение на параграф 12, което беше прието.


5.14. Дейността на комисията по петиции през 2011 г. (гласуване)

Доклад относно дейността на комисията по петиции през 2011 г. [2011/2317(INI)] - Комисия по петиции. Докладчик: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0445)

Изказване

Margrete Auken представи устно изменение на изменение 6, което беше прието.


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall и Daniel Hannan

Доклад Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu и Кристиан Вигенин

Доклад Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz и Jacek Olgierd Kurski

Доклад Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan и Syed Kamall


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Съгласно приложение I, член 3, параграф 3 от правилника Charles Tannock съобщи, че не е участвал в гласуването на докладите на Bogusław Sonik (A7-0283/2012) и Niki Tzavela A7-0284/2012 поради финансов интерес.

°
° ° °

Giles Chichester съобщи, че по технически причини не е могъл да участва в гласуването на предложението за решение B7-0521/2012.


(Заседанието, прекъснато в 13.50 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


9. Бюджет за 2013 г.: резултати от работата на помирителния комитет (разискване)

Изявление на председателя: Бюджет за 2013 г.: резултати от работата на помирителния комитет

Председателят направи изявление.

Изказа се Giovanni La Via, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Eider Gardiazábal Rubial, от името на групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, и Marta Andreasen, от името на групата EFD, която отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Jan Mulder и Salvador Garriga Polledo.

Изказаха се: Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията).

Изказаха се: Alain Lamassoure, Derek Vaughan, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock и Claudio Morganti.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig и Monika Hohlmeier.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Andreas Mavroyiannis.

Разискването приключи.


10. Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000160/2012) зададен от Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký и Sabine Wils, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (B7-0364/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000161/2012) зададен от Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký и Sabine Wils, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (автор) разви въпросите.

Andreas Mavroyiannis (действащ председател на Съвета) и Connie Hedegaard (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказа се Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout и Pilar del Castillo Vera.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira и Sergio Gaetano Cofferati.

Изказаха се: Connie Hedegaard и Andreas Mavroyiannis.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Matthias Groote, от името на комисията ENVI, Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Dan Jørgensen, от името на групата S&D, Corinne Lepage, от името на групата ALDE, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Miroslav Ouzký, от името на групата ECR, и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно конференцията за изменението на климата в Доха, Катар (COP 18) (B7-0496/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.7 от протокола от 22.11.2012.


11. Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (разискване)

Доклад относно разширяването на ЕС: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС [2012/2025(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa представи доклада.

Изказаха се: Štefan Füle (член на Комисията) и Надежда Нейнски (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Кристиан Вигенин, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Philip Claeys, независим член на ЕП, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic и Eleni Theocharous.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu и Elmar Brok.

Изказа се Štefan Füle.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказа се Maria Eleni Koppa.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.8 от протокола от 22.11.2012.


12. Положението в Газа (разискване)

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Газа

Erato Kozakou-Marcoullis (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Boris Zala, Charles Tannock, от името на групата ECR, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Paul Murphy и Ivo Vajgl, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bastiaan Belder, и Diane Dodds, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ana Gomes.

Изказа се Erato Kozakou-Marcoullis.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli и Elena Băsescu, от името на групата PPE, относно положението в Газа (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos и Mara Bizzotto, от името на групата EFD, относно положението в Газа (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser и Boris Zala, от името на групата S&D, относно положението в Газа (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias и Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Газа (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares и Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, относно конфликта в ивицата Газа (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно положението в Газа (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott и Sarah Ludford, от името на групата ALDE, относно положението в Газа (B7-0528/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.9 от протокола от 22.11.2012.


13. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана - Клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение - Киберсигурност и отбрана - Ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия (разискване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2012/2138(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Доклад относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение [2012/2223(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Доклад относно киберсигурност и отбрана [2012/2096(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Доклад относно ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия [2012/2095(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu и Tunne Kelam представиха своите доклади.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Indrek Tarand представи доклада.

Изказа се Erato Kozakou-Marcoullis (действащ председател на Съвета) от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Andrew Duff (докладчик по становището на комисията AFCO), Marietta Giannakou, от името на групата PPE, Maria Eleni Koppa, от името на групата S&D, Graham Watson, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrew Duff, Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, Надежда Нейнски, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes и Krzysztof Lisek.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke и Inês Cristina Zuber.

Изказаха се: Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu и Indrek Tarand.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.10 от протокола от 22.11.2012, точка 13.11 от протокола от 22.11.2012, точка 13.12 от протокола от 22.11.2012 и точка 13.13 от протокола от 22.11.2012.


14. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групата S&D искания за следните назначения:

комисия INTA: George Sabin Cutaş на мястото на John Attard-Montalto

Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан и ЕС-Узбекистан и Делегация за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия: Josef Weidenholzer на мястото на Hannes Swoboda

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


15. Преговори за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (разискване)

Доклад, съдържащ препоръки до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан [2012/2153(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari представи доклада.

Изказа се Erato Kozakou-Marcoullis (действащ председател на Съвета) от името на Catherine Ashton (Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė относно протичането на дебата, Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Murphy, Richard Howitt, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Bastiaan Belder, от името на групата EFD, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller и Inese Vaidere.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy и Piotr Borys.

Изказаха се: Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt, за да отправи нов въпрос към Съвета, и Liisa Jaakonsaari.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 22.11.2012.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Georgios PAPASTAMKOS
Заместник-председател


16. Предложение за Директива за защита на личните данни - лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси (разискване)

Изявление на Комисията: Предложение за Директива за защита на личните данни - лични данни, обработвани в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси

Maria Damanaki (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Dimitrios Droutsas, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.

Изказа се Maria Damanaki.

Разискването приключи.


17. Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас ***I - Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I - Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби ***I - Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството - Външното измерение на общата политика в областта на рибарството (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Доклад относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството [2011/2292(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A7-0291/2012)

Доклад относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството [2011/2318(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira и Isabella Lövin представиха своите доклади.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Andrea Zanoni (докладчик по становището на комисията ENVI), Carl Schlyter (докладчик по становището на комисията ENVI), Ana Miranda (докладчик по становището на комисията REGI), Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), Gabriel Mato Adrover, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Struan Stevenson, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Diane Dodds, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Илияна Малинова Йотова, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo и Jens Nilsson.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Gesine Meissner и Luís Paulo Alves.

Изказаха се: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira и Isabella Lövin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.1 от протокола от 22.11.2012, точка 13.3 от протокола от 22.11.2012, точка 13.4 от протокола от 22.11.2012, точка 13.15 от протокола от 22.11.2012 и точка 13.16 от протокола от 22.11.2012.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 499.935/OJJE).


19. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 23.30 ч.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Приложение 1 - Номиниране на Tonio Borg за член на Комисията

СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП, УЧАСТВАЛИ В ГЛАСУВАНЕТО

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Правна информация - Политика за поверителност