Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 278kWORD 233k
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22-23 Νοεμβρίου 2012) με ειδική αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  5.1.Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής (ψηφοφορία)
  5.2.Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.3.Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.4.Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.5.Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.6.Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.7.Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.8.Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.9.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.10.Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  5.11.Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (ψηφοφορία)
  5.12.Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)
  5.13.Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)
  5.14.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013: εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής (συζήτηση)
 10.Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) (συζήτηση)
 11.Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (συζήτηση)
 12.Η κατάσταση στη Γάζα (συζήτηση)
 13.Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση - Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο - Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές (συζήτηση)
 14.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 15.Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (συζήτηση)
 16.Η προτεινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (συζήτηση)
 17.Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I - Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I - Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I - Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ - Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

Κατ·' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 29.10.2012 σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (EΕ) αριθ…./2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης – C(2012)7507.
Προθεσμία αρχικής αντίρρησης : δύο μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 29.10.2012

Αναπομπή επί της ουσίας : BUDG; CONT (άρθρο 51 του Κανονισμού)

Κατ·' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 6.11.2012 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με την εφαρμογή παρέκκλισης από τους στόχους για ειδικές εκπομπές CO2 από καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα – C(2012)7759.
Προθεσμία αρχικής αντίρρησης : δύο μήνες, από την ημερομηνία παραλαβής στις 6.11.2012

Αναπομπή επί της ουσίας : ENVI; ITRE (άρθρο 50 του Κανονισμού).


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα «Τροχαίο υλικό – εμπορευματικές φορτάμαξες» του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2006/861/EΚ της Επιτροπής (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - προθεσμία: 09/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Απόφαση της Επιτροπής για τις απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται από τα ευρωπαϊκά πρότυπα για ορισμένα παιδικά καθίσματα σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - προθεσμία: 25/01/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός της Επιτροπής για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τις δραστικές ουσίες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - προθεσμία: 15/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για τον καθορισμό των απαιτήσεων υποβολής στοιχείων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - προθεσμία: 15/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: AGRI, IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τον καθορισμό των εκπομπών CO2 από οχήματα που υπόκεινται σε έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - προθεσμία: 27/01/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - προθεσμία: 16/11/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 748/2012 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - προθεσμία: 06/12/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - προθεσμία: 05/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες 2-phenylphenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans στελέχη DSM 14940 και DSM 14941, cyproconazole, difenoconazole, dithiocarbamates, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpyrad και την ουσία tetraconazole μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - προθεσμία: 06/01/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - προθεσμία: 13/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 62/2006 σχετικά με την τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας για το υποσύστημα τηλεματικών εφαρμογών στη μεταφορά φορτίων του συμβατικού διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - προθεσμία: 13/02/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων dimethomorph, indoxacarb, pyraclostrobin και trifloxystrobin μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - προθεσμία: 25/12/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής για τον προσδιορισμό των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής των κρατών μελών για την περίοδο 2013-2020 σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - προθεσμία: 31/01/2013)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE


4. Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22-23 Νοεμβρίου 2012) με ειδική αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προπαρασκευή της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (22-23 Νοεμβρίου 2012) με ειδική αναφορά στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Οι Ανδρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του John Stuart Agnew, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hannes Swoboda, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Lucas Hartong για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στην Gabriele Zimmer, που απαντά, Ιωάννης Κασουλίδης, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio και Alda Sousa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos και Μαριέττα Γιαννάκου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel και Alain Lamassoure.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής), Ανδρέας Μαυρογιάννης (Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τον τελευταίο για το έργο που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič, για να απαντήσει σε ερώτηση που ετέθη προηγουμένως από τον Luis de Grandes Pascual.

Παρεμβαίνουν οι Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Martin Callanan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D και Reimer Böge, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.15)

(Από τις 12.15 εως τις 12.35, το Σώμα συνέρχεται επ' ευκαιρία της απονομής του βραβείου LUX)

( Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.35)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής (ψηφοφορία)

Πρόταση απόφασης σχετικά με την έγκριση του διορισμού του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής (B7-0521/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.11.2012)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0432)

Παρέμβαση

Ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) λαμβάνει γνώση της απόφασης του Κοινοβουλίου.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος


5.2. Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012: Ταμείο Αλληλεγγύης μετά τους σεισμούς στην Emilia-Romagna της Ιταλίας και τροποποίηση της γραμμής του προϋπολογισμού σχετικά με την προπαρασκευαστική δράση για το Ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού 2011 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012, Τμήμα III - Επιτροπή [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0433)


5.3. Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0434)


5.4. Εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συμφωνιών που συνήφθησαν από την ΕΕ μετά τις διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου XXVIII της ΓΣΔΕ 1994 και την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0435)


5.5. Χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην ΕΕ ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγικές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0436)


5.6. Τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών, μεταξύ της ΕΕ, της Βραζιλίας και της Ταϋλάνδης *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Βραζιλίας αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 και τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφενός και της Ταϊλάνδης αφετέρου δυνάμει του άρθρου XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) 1994 για την τροποποίηση των παραχωρήσεων όσον αφορά το μεταποιημένο κρέας πουλερικών που προβλέπονται στον πίνακα της ΕΕ που επισυνάπτεται στη ΓΣΔΕ 1994 [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0437)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη των συμφωνιών.


5.7. Τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για την τροποποίηση των παραρτημάτων των πρωτοκόλλων 1 και 2 της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0438)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.8. Συμφωνία ΕΕ - Ρωσίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη διαχείριση των δασμολογικών ποσοστώσεων που εφαρμόζονται στις εξαγωγές ξυλείας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τις τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της εν λόγω συμφωνίας [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Inese Vaidere (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0439)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας και του πρωτοκόλλου.


5.9. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (αναδιατύπωση) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0440)


5.10. Μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) - (χωρίς τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν (SIS 1+) στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) (αναδιατύπωση) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2012)0441)


5.11. Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) [2011/2275(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0442)


5.12. Περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον [2011/2308(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0443)


5.13. Βιομηχανική, ενεργειακή και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού αερίου και πετρελαίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις βιομηχανικές, ενεργειακές και άλλες πτυχές του σχιστολιθικού φυσικού αερίου και πετρελαίου [2011/2309(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Νίκη Τζαβέλα (A7-0284/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0444)

Παρέμβαση

Η Νίκη Τζαβέλα (Εισηγήτρια) παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 12, η οποία κρατείται.


5.14. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2011 [2011/2317(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0445)

Παρέμβαση

Η Margrete Auken παρουσιάζει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6, η οποία κρατείται.


6. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall και Daniel Hannan

Έκθεση Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu και Kristian Vigenin

Έκθεση Νίκη Τζαβέλα - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz και Jacek Olgierd Kurski

Έκθεση Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan και Syed Kamall


7. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Σύμφωνα με το παράρτημα I, άρθρο 3, παράγραφος 3, του Κανονισμού, ο Charles Tannock επισημαίνει ότι δεν συμμετείχε στις ψηφοφορίες επί των εκθέσεων Bogusław Sonik (A7-0283/2012) και Νίκης Τζαβέλα A7-0284/2012 λόγω οικονομικού συμφέροντος.

°
° ° °

Ο Giles Chichester γνωστοποιεί ότι, για λόγους τεχνικής φύσεως, δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχει στην ψηφοφορία επί της προτάσεως απόφασης B7-0521/2012.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.05.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013: εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής (συζήτηση)

Δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2013: εργασίες της επιτροπής συνδιαλλαγής

Ο Πρόεδρος προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Giovanni La Via, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Eider Gardiazábal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Mulder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Jan Mulder και Salvador Garriga Polledo.

Παρεμβαίνουν οι Ανδρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Alain Lamassoure, Derek Vaughan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock και Claudio Morganti.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig και Monika Hohlmeier.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Η συζήτηση περατώνεται.


10. Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στη Ντόχα (COP 18) (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000160/2012) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Ντόχα (COP 18) (B7-0364/2012)

Προφορική ερώτηση (O-000161/2012) που κατέθεσαν οι Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký και Sabine Wils, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος στην Ντόχα (COP 18) (B7-0365/2012)

Ο Matthias Groote (συντάκτης) αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

Οι Ανδρέας Μαυρογιάννης (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνει ο Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Κρίτων Αρσένης, Bas Eickhout και Pilar del Castillo Vera.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira και Sergio Gaetano Cofferati.

Παρεμβαίνουν οι Connie Hedegaard και Ανδρέας Μαυρογιάννης.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Matthias Groote, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Dan Jørgensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Corinne Lepage, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miroslav Ouzký, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, στην Ντόχα του Κατάρ (COP 18) (B7-0496/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.


11. Διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ [2012/2025(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Μαρία-Ελένη Κοππά (A7-0274/2012)

Η Μαρία-Ελένη Κοππά παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle (Μέλος της Επιτροπής) και Nadezhda Neynsky (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic και Ελένη Θεοχάρους.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Κουμουτσάκος, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu και Elmar Brok.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László SURJÁN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Μαρία-Ελένη Κοππά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.


12. Η κατάσταση στη Γάζα (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Η κατάσταση στη Γάζα

Η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Boris Zala, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Paul Murphy και Ivo Vajgl, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bastiaan Belder, και Diane Dodds η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Ana Gomes.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli και Elena Băsescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Νίκη Τζαβέλα, Νικόλαος Σαλαβράκος και Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser και Boris Zala, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias και Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares και Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την σύρραξη στη Λωρίδα της Γάζας (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott και Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα (B7-0528/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.


13. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας - Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και η ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση - Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο - Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Aσφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας) [2012/2138(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Έκθεση σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση [2012/2223(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Έκθεση σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στον κυβερνοχώρο [2012/2096(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Έκθεση για τον ρόλο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές [2012/2095(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Οι Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu και Tunne Kelam παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

Ο Indrek Tarand παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Andrew Duff (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Μαριέττα Γιαννάκου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Μαρία-Ελένη Κοππά, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tarja Cronberg, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andrew Duff, Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke και Inês Cristina Zuber.

Παρεμβαίνουν οι Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu και Indrek Tarand.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012 και σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.


14. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

επιτροπή INTA: George Sabin Cutaş αντί John Attard-Montalto

Αντιπροσωπεία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία: Josef Weidenholzer αντί Hannes Swoboda

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


15. Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (συζήτηση)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-Καζακστάν [2012/2153(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Η Liisa Jaakonsaari παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και ΄Υπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ).

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Bernd Lange (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Elisabeth Jeggle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Paul Murphy, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Norica Nicolai, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller και Inese Vaidere.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy και Piotr Borys.

Παρεμβαίνουν οι Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, Richard Howitt, ο τελευταίος για να θέσει μια νέα ερώτηση προς το Συμβούλιο, και Liisa Jaakonsaari.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Γεώργιος ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΣ
Αντιπρόεδρος


16. Η προτεινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Η προτεινόμενη οδηγία περί προστασίας των δεδομένων - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις

Η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Δημήτριος Δρούτσας, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, και Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Απόθεμα σολομού της Βαλτικής και αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος ***I - Διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών  ***I - Αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους ***I - Μικρής κλίμακας αλιεία και παραδοσιακή αλιεία και μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ - Εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα σολομού της Βαλτικής και την αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1288/2009 του Συμβουλίου [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Έκθεση σχετικά με την παράκτια αλιεία, την παραδοσιακή αλιεία και τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής [2011/2292(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0291/2012)

Έκθεση σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [2011/2318(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Οι Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira και Isabella Lövin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Andrea Zanoni (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Carl Schlyter (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Ana Miranda (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Barbara Matera (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Gabriel Mato Adrover, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Struan Stevenson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Νικόλαος Σαλαβράκος, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Werner Kuhn, Κρίτων Αρσένης, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo και Jens Nilsson.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Gesine Meissner και Luís Paulo Alves.

Παρεμβαίνουν οι Μαρία Δαμανάκη, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira και Isabella Lövin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012, σημείο 13.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012 και σημείο 13.16 των Συνοπτικών Πρακτικών της 22.11.2012.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 499.935/OJJE).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.30.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Χρυσόγελος, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Παρατηρητές

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Παράρτηµα 1 - Διορισμός του Tonio Borg ως μέλους της Επιτροπής

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου