Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 254kWORD 171k
Kolmapäev, 21. november 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Euroopa Ülemkogu kohtumise (22.-23. november 2012) ettevalmistamine erilise rõhuasetusega mitmeaastasele finantsraamistikule (arutelu)
 5.Hääletused
  5.1.Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine (hääletus)
  5.2.Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) muutmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.3.Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.4.ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingute rakendamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.5.Venemaalt ELi eksporditava puidu suhtes kehtivad tariifikvoodid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.6.Töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmine ELi, Brasiilia ja Tai vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.7.Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt Euroopa ühenduste ja ning teiselt poolt Iisraeli vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisade muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.8.ELi ja Venemaa leping eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.9.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (kaasa arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.10.Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (Ühendkuningriigi ja Iirimaa osaluseta) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  5.11.ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010) (hääletus)
  5.12.Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju (hääletus)
  5.13.Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid (hääletus)
  5.14.Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.2013. aasta eelarvemenetlus: lepituskomitee töö (arutelu)
 10.Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (arutelu)
 11.Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (arutelu)
 12.Olukord Gazas (arutelu)
 13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde - Küberjulgeolek ja -kaitse - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (arutelu)
 14.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 15.Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (arutelu)
 16.Kavandatav andmekaitsedirektiiv – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames töödeldavad isikuandmed (arutelu)
 17.Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I - Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I - Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I - Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform - Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.05.


2. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

Komisjoni 29. oktoobri 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr …/…, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr .../2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) kohaldamise eeskirju – C(2012)7507.
Vastuväidete esitamise esialgne tähtaeg: kaks kuud pärast dokumendi vastuvõtmist 29. oktoobril 2012

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: BUDG; CONT (kodukorra artikkel 51)

Komisjoni 6. novembri 2012. aasta delegeeritud määrus nr …/…, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 510/2011 seoses uute väikeste tarbesõidukite CO2 eriheite sihttaset käsitleva erandi kohaldamise eeskirjadega – C(2012)7759.
Vastuväidete esitamise esialgne tähtaeg: kaks kuud pärast dokumendi vastuvõtmist 6. novembril 2012

Edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI; ITRE (kodukorra artikkel 50).


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni määrus (EL) nr .../..., mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi allsüsteemi „veerem – kaubavagunid” koostalitluse tehnilist kirjeldust ja millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2006/861/EÜ (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - tähtaeg: 09/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni otsus ohutusnõuete kohta, millele peavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu üldist tooteohutust käsitleva direktiivi 2001/95/EÜ kohaselt vastama teatavaid lapseistmeid käsitlevad Euroopa standardid (EMPs kohaldatav tekst) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - tähtaeg: 25/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus milles sätestatakse toimeainete andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - tähtaeg: 15/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, milles sätestatakse taimekaitsevahendite andmenõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - tähtaeg: 15/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: AGRI, IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ ning komisjoni määrust (EÜ) nr 692/2008 seoses CO2 heitkoguste määramisega mitmeastmelise tüübikinnitusega sõidukite puhul (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - tähtaeg: 27/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - tähtaeg: 16/11/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 748/2012, millega nähakse ette õhusõidukite ja nendega seotud toodete, osade ja seadmete lennukõlblikkuse ja keskkonnaohutuse sertifitseerimise ning projekteerimis- ja tootjaorganisatsioonide sertifitseerimise rakenduseeskirjad (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - tähtaeg: 06/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse nõukogu direktiivi 75/324/EMÜ aerosoole käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, et kohandada selle direktiivi märgistamisalaseid sätteid määrusega (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - tähtaeg: 05/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses 2-fenüülfenooli, ametoktradiini, Aureobasidium pullulans'i (tüved DSM 14940 ja DSM 14941), tsüprokonasooli, difenokonasooli, ditiokarbamaatide, folpeedi, propamokarbi, spinosaadi, spirodiklofeeni, tebufenpüraadi ja tetrakonasooli jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - tähtaeg: 06/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni direktiiv …/…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/57/EÜ (ühenduse raudteesüsteemi koostalitlusvõime kohta) III lisa (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - tähtaeg: 13/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 62/2006, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - tähtaeg: 13/02/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: TRAN

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses dimetomorfi, indoksakarbi, püraklostrobiini ja trifloksüstrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - tähtaeg: 25/12/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus, milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt otsusele nr 406/2009/EÜ (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - tähtaeg: 31/01/2013)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE


4. Euroopa Ülemkogu kohtumise (22.-23. november 2012) ettevalmistamine erilise rõhuasetusega mitmeaastasele finantsraamistikule (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (22.-23. november 2012) ettevalmistamine erilise rõhuasetusega mitmeaastasele finantsraamistikule

Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hannes Swoboda, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Lucas Hartong kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Gabriele Zimmerile, kes vastas sellele, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio ja Alda Sousa.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos ja Marietta Giannakou.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võtsid Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel ja Alain Lamassoure.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident), Andreas Mavroyiannis (president tänas teda Küprose kui nõukogu eesistujariigi tehtud töö eest) ja Maroš Šefčovič, kes vastas küsimusele, mille eelnevalt esitas Luis de Grandes Pascual.

Sõna võtsid Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, Helga Trüpel fraktsiooni Verts/ALE nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel ja Reimer Böge fraktsiooni PPE nimel.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.15)

(LUX-auhinna kätteandmine toimus kell 12.15 kuni 12.35)

(Istungjärk jätkus kell 12.35)


ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine (hääletus)

Ettepanek võtta vastu otsus, millega kiidetakse heaks Tonio Borgi nimetamine komisjoni liikmeks (B7-0521/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (21.11.2012 protokolli lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0432)

Sõnavõtt

Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident) võttis parlamendi otsuse teadmiseks.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident


5.2. Paranduseelarve projekt nr 5/2012: solidaarsusfondi kasutuselevõtmine seoses Itaalias Emilia-Romagna piirkonda kahjustanud maavärinate tagajärgedega ning eelarverea (Ettevalmistav tegevus – Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011) muutmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 5/2012 kohta, III jagu – Komisjon [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0433)


5.3. Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 26 [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0434)


5.4. ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingute rakendamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse ELi poolt GATT 1994 artikli XXVIII alusel peetud läbirääkimiste tulemusel sõlmitud lepingute rakendamist ning millega muudetakse ja täiendatakse määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0435)


5.5. Venemaalt ELi eksporditava puidu suhtes kehtivad tariifikvoodid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0436)


5.6. Töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmine ELi, Brasiilia ja Tai vahel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Tai vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimise kohta [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0437)

Parlament kiitis lepingute sõlmimise heaks.


5.7. Euroopa - Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt Euroopa ühenduste ja ning teiselt poolt Iisraeli vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisade muutmine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokollide nr 1 ja 2 lisasid, sõlmimise kohta [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0438)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.8. ELi ja Venemaa leping eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide kohta *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditavale puidule kohaldatavate tariifikvootide haldamist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise kõnealuse lepingu kohaseid tehnilisi üksikasju käsitleva protokolli sõlmimise kohta [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Inese Vaidere (raportöör) esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega.

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0439)

Parlament kiitis lepingu ja protokolli sõlmimise heaks.


5.9. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (kaasa arvatud Ühendkuningriik ja Iirimaa) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT, NÕUKOGU EELNÕU JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0440)


5.10. Migratsioon Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) - (Ühendkuningriigi ja Iirimaa osaluseta) * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb migratsiooni Schengeni infosüsteemist (SIS 1+) teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) (uuesti sõnastatud) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT, NÕUKOGU EELNÕU JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0441)


5.11. ELi õiguse kohaldamise järelevalve (2010) (hääletus)

Raport, mis käsitleb 28. aastaaruannet ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2010) [2011/2275(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0442)


5.12. Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju (hääletus)

Raport kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju kohta [2011/2308(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0443)


5.13. Kildagaasi ja põlevkivi tööstuslikud, energeetilised ja muud aspektid (hääletus)

Raport kildagaasi ja põlevkiviõli tööstuslike, energeetiliste ja muude aspektide kohta [2011/2309(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0444)

Sõnavõtt

Niki Tzavela (raportöör) esitas lõike 12 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


5.14. Petitsioonikomisjoni tegevus 2011. aastal (hääletus)

Raport petitsioonikomisjoni 2011. aasta tegevuse kohta [2011/2317(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0445)

Sõnavõtt

Margrete Auken esitas muudatusettepaneku 6 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall ja Daniel Hannan

Raport: Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu ja Kristian Vigenin

Raport: Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz ja Jacek Olgierd Kurski

Raport: Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan ja Syed Kamall


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

°
° ° °

Charles Tannock teatas vastavalt kodukorra I lisa artikli 3 lõikele 3, et ei osalenud Bogusław Soniki raporti (A7-0283/2012) ja Niki Tzavela raporti A7-0284/2012 hääletusel küsimusega seotud finantshuvi tõttu.

°
° ° °

Giles Chichester teatas, et ei saanud tehnilistel põhjustel osaleda otsuse ettepaneku B7-0521/2012 hääletusel.


(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. 2013. aasta eelarvemenetlus: lepituskomitee töö (arutelu)

Presidendi avaldus: 2013. aasta eelarvemenetlus: lepituskomitee töö

President esines avaldusega.

Sõna võttis Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Eider Gardiazábal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Jan Mulder fraktsiooni ALDE nimel, Richard Ashworth fraktsiooni ECR nimel ja Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Jan Mulder ja Salvador Garriga Polledo.

Sõna võtsid Andreas Mavroyiannis (Président en exercice du Conseil) ja Connie Hedegaard (membre de la Commission).

Sõna võtsid Alain Lamassoure, Derek Vaughan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Charles Tannock ja Claudio Morganti.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig ja Monika Hohlmeier.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Andreas Mavroyiannis.

Arutelu lõpetati.


10. Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000160/2012), mille esitas(id) Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils, ENVI komisjoni nimel nõukogule: Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (B7-0364/2012)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000161/2012), mille esitas(id) Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ENVI komisjoni nimel komisjonile: Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (autor) esitas küsimused.

Andreas Mavroyiannis (nõukogu eesistuja) ja Connie Hedegaard (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võttis Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Dan Jørgensen fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marina Yannakoudakis fraktsiooni ECR nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout ja Pilar del Castillo Vera.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira ja Sergio Gaetano Cofferati.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Andreas Mavroyiannis.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Matthias Groote ENVI komisjoni nimel, Karl-Heinz Florenz fraktsiooni PPE nimel, Dan Jørgensen fraktsiooni S&D nimel, Corinne Lepage fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Miroslav Ouzký fraktsiooni ECR nimel, ja Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kataris Dohas toimuv kliimamuutuste konverents (COP 18) (B7-0496/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.7.


11. Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (arutelu)

Raport laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid [2012/2025(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa tutvustas raportit.

Sõna võtsid Štefan Füle (komisjoni liige) ja Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Kristian Vigenin fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic ja Eleni Theocharous.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu ja Elmar Brok.

Sõna võttis Štefan Füle.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võttis Maria Eleni Koppa.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.8.


12. Olukord Gazas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Gazas

Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Boris Zala, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Paul Murphy ja Ivo Vajgl, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bastiaan Belder, ja Diane Dodds kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ana Gomes.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Olukord Gazas (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos ja Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel: Olukord Gazas (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel: Olukord Gazas (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias ja Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel: Olukord Gazas (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel: Konflikt Gaza sektoris (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Olukord Gazas (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott ja Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel: Olukord Gazas (B7-0528/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.9.


13. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine - ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde - Küberjulgeolek ja -kaitse - Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (arutelu)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta) [2012/2138(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Raport ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitilise ja operatiivse mõõtme kohta [2012/2223(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Raport küberjulgeoleku ja -kaitse kohta [2012/2096(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rolli kohta kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral [2012/2095(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu ja Tunne Kelam tutvustasid oma raporteid.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Indrek Tarand tutvustas raportit.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) de Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Andrew Duff (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Marietta Giannakou fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrew Duff, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes ja Krzysztof Lisek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke ja Inês Cristina Zuber.

Sõna võtsid Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu ja Indrek Tarand.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.1022.11.2012protokoll punkt 13.1122.11.2012protokoll punkt 13.12 ja 22.11.2012protokoll punkt 13.13.


14. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Parlamendi president on saanud fraktsiooni S&D taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

INTA komisjon: John Attard-Montalto asemel George Sabin Cutaş

Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani ja ELi-Usbekistani parlamentaarsete koostöökomisjonide juures ja delegatsioon Tadžikistani, Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks: Hannes Swoboda asemel Josef Weidenholzer

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


15. Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (arutelu)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta [2012/2153(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari tutvustas raportit.

Sõna võttis Erato Kozakou-Marcoullis (nõukogu eesistuja) Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė arutelu korralduse kohta, Bernd Lange (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Elisabeth Jeggle fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Murphy, Richard Howitt fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cristiana Muscardini fraktsiooni ECR nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller ja Inese Vaidere.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Piotr Borys.

Sõna võtsid Erato Kozakou-Marcoullis ja Richard Howitt, kes esitas uue küsimuse nõukogule, ning Liisa Jaakonsaari.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.14.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Georgios PAPASTAMKOS
asepresident


16. Kavandatav andmekaitsedirektiiv – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames töödeldavad isikuandmed (arutelu)

Komisjoni avaldus: Kavandatav andmekaitsedirektiiv – kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames töödeldavad isikuandmed

Maria Damanaki (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Dimitrios Droutsas fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel ja Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Maria Damanaki.

Arutelu lõpetati.


17. Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I - Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I - Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I - Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform - Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Raport väikesemahulise rannapüügi, rannalähedase kalapüügi ja ühise kalanduspoliitika reformi kohta [2011/2292(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A7-0291/2012)

Raport ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta [2011/2318(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Maria Damanaki (komisjoni liige).

Sõna võtsid Andrea Zanoni (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Carl Schlyter (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ana Miranda (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Barbara Matera (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Gabriel Mato Adrover fraktsiooni PPE nimel, Ole Christensen fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Struan Stevenson fraktsiooni ECR nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo ja Jens Nilsson.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Gesine Meissner ja Luís Paulo Alves.

Sõna võtsid Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.122.11.2012protokoll punkt 13.322.11.2012protokoll punkt 13.422.11.2012protokoll punkt 13.15 ja 22.11.2012protokoll punkt 13.16.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 499.935/OJJE).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.30.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Lisa 1 - Tonio Borgi komisjoni liikmeks nimetamine

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika