Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 251kWORD 163k
Keskiviikko 21. marraskuuta 2012 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Valmistelut erityisesti monivuotista rahoituskehystä käsittelevää Eurooppa-neuvoston kokousta varten (22.-23. marraskuuta 2012) (keskustelu)
 5.Äänestykset
  
5.1.Tonio Borgin nimittäminen komission jäseneksi (äänestys)
  
5.2.Lisätalousarvioesitys nro 5/2012: solidaarisuusrahaston käyttö Emilia-Romagnan (Italia) maanjäristysten jälkeen ja Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta 2011 koskevan valmistelutoimen budjettikohdan mukauttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.3.Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – maanjäristykset Italiassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.4.EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpano ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.5.Puun vientiin Venäjältä Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.6.Siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n, Brasilian ja Thaimaan välisten myönnytysten muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.7.EY:n ja Israelin välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 liitteiden muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.8.EU:n ja Venäjän sopimus puun viennissä sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnoinnista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.9.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.10.Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
5.11.EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta (2010) (äänestys)
  
5.12.Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset (äänestys)
  
5.13.Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (äänestys)
  
5.14.Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat (äänestys)
 6.Äänestysselitykset
 7.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 8.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 9.Talousarviomenettely 2013: sovittelukomitean työn tulokset (keskustelu)
 10.Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (keskustelu)
 11.Laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut (keskustelu)
 12.Gazan tilanne (keskustelu)
 13.Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus - Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (keskustelu)
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Neuvottelut EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (keskustelu)
 16.Ehdotettu tietosuojadirektiivi - rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävät henkilötiedot (keskustelu)
 17.Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma ***I - Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I - Hainevien irrottaminen aluksella ***I - Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus - Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)
 18.Seuraavan istunnon esityslista
 19.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tonio Borgin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat luonnokset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, annettu 29.10.2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o …/2012 soveltamissäännöistä – C(2012)7507
Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29.10.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: BUDG; CONT (työjärjestyksen 51 artikla)

- Komission delegoitu asetus (EU) N:o …/…, annettu 6.11.2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 täydentämisestä niiden sääntöjen osalta, jotka koskevat poikkeuksen hakemista uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästötavoitteista – C(2012)7759
Vastustuksen esittämiselle asetettava määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 6.11.2012

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI; ITRE (työjärjestyksen 50 artikla).


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "liikkuva kalusto — tavaraliikenteen vaunut" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä ja komission päätöksen 2006/861/EY kumoamisesta (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - määräaika: 09/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös turvallisuusvaatimuksista, jotka tiettyjä lasten istuimia koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - määräaika: 25/01/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus tehoaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - määräaika: 15/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI, IMCO

- Komission asetus kasvinsuojeluaineita koskevien tietovaatimusten vahvistamisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - määräaika: 15/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI, IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja komission asetuksen (EY) N:o 692/2008 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on monivaiheiseen tyyppihyväksyntään toimitettujen ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen määrittämisestä (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - määräaika: 27/01/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus (yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - määräaika: 16/11/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus ilma-alusten ja ilmailualan tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuutta ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä annetun asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - määräaika: 06/12/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi aerosoleja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 75/324/ETY muuttamisesta sen merkintäsäännösten mukauttamiseksi aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisiksi (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - määräaika: 05/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 2-fenyylifenolin, ametoktradiinin, Aureobasidium pullulansin kantojen DSM 14940 ja DSM 14941, syprokonatsolin, difenokonatsolin, ditiokarbamaattien, folpetin, propamokarbin, spinosadin, spirodiklofeenin, tebufenpyradin ja tetrakonatsolin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - määräaika: 06/01/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY liitteen III muuttamisesta (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - määräaika: 13/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää ”tavaraliikenteen telemaattiset sovellukset” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EY) N:o 62/2006 muuttamisesta (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - määräaika: 13/02/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin, pyraklostrobiinin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - määräaika: 25/12/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös jäsenvaltioiden vuosittaisten päästökiintiöiden määrittämisestä kaudeksi 2013–2020 päätöksen N:o 406/2009/EY mukaisesti (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - määräaika: 31/01/2013)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE.


4. Valmistelut erityisesti monivuotista rahoituskehystä käsittelevää Eurooppa-neuvoston kokousta varten (22.-23. marraskuuta 2012) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Valmistelut erityisesti monivuotista rahoituskehystä käsittelevää Eurooppa-neuvoston kokousta varten (22.-23. marraskuuta 2012)

Andreas Mavroyiannis (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla John Stuart Agnew, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hannes Swoboda, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Lucas Hartong esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Gabriele Zimmerille, joka vastasi siihen, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio ja Alda Sousa.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos ja Marietta Giannakou.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Puheenvuorot: Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel ja Alain Lamassoure.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja), Andreas Mavroyiannis (puhemies kiitti neuvoston puheenjohtajaa puheenjohtajavaltio Kyproksen tekemästä työstä) ja Maroš Šefčovič, joka vastasi aiempaan kysymykseen, jonka esitti Luis de Grandes Pascual.

Puheenvuorot: sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta ja Reimer Böge PPE-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.15)

(Parlamentti kokoontui Lux-palkinnon luovutustilaisuuteen klo 12.15–12.35)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.35)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

5. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


5.1. Tonio Borgin nimittäminen komission jäseneksi (äänestys)

Ehdotus päätökseksi Tonio Borgin komission jäseneksi nimittämisen hyväksymisestä (B7-0521/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)
(salainen äänestys)
Luettelo äänestyksiin osallistuneista jäsenistä on liitteenä pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 21.11.2012 liite 1)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0432)

Puheenvuoro:

Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) pani merkille parlamentin päätöksen.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA


5.2. Lisätalousarvioesitys nro 5/2012: solidaarisuusrahaston käyttö Emilia-Romagnan (Italia) maanjäristysten jälkeen ja Euroopan vapaaehtoistyön teemavuotta 2011 koskevan valmistelutoimen budjettikohdan mukauttaminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 5 varainhoitovuodeksi 2012, pääluokka III - Komissio [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0433)


5.3. Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto – maanjäristykset Italiassa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0434)


5.4. EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpano ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EU:n GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella tekemien sopimusten täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0435)


5.5. Puun vientiin Venäjältä Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentaminen ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden kohdentamisesta [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0436)


5.6. Siipikarjanlihavalmisteita koskevien EU:n, Brasilian ja Thaimaan välisten myönnytysten muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta Euroopan unionin ja Brasilian välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimukseen liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta ja kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta Euroopan unionin ja Thaimaan välillä tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXVIII artiklan nojalla GATT 1994 -sopimukseen liitetyssä EU:n luettelossa mainittujen siipikarjanlihavalmisteita koskevien myönnytysten muuttamisesta [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0437)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimusten tekemiselle.


5.7. EY:n ja Israelin välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 liitteiden muuttaminen *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Israelin valtion välisestä assosioinnista tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen pöytäkirjojen N:o 1 ja N:o 2 liitteiden muuttamista koskevan Euroopan unionin ja Israelin valtion välisen kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0438)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


5.8. EU:n ja Venäjän sopimus puun viennissä sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnoinnista *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi puun viennissä Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden hallinnointia koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation välisen kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen sekä kyseisessä sopimuksessa tarkoitettuja teknisiä sääntöjä koskevan Euroopan unionin ja Venäjän federaation hallituksen välisen pöytäkirjan tekemisestä [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Inese Vaidere (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0439)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen ja pöytäkirjan tekemiselle.


5.9. Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (uudelleenlaadittu) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI, NEUVOSTON ESITYS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0440)


5.10. Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) - (Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti eivät osallistu) * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston asetukseksi siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (uudelleenlaadittu) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI, NEUVOSTON ESITYS JA TARKISTUKSET

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2012)0441)


5.11. EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta (2010) (äänestys)

Mietintö 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) [2011/2275(INI)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0442)


5.12. Liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutukset (äänestys)

Mietintö liuskekaasun ja liuskeöljyn erottelun ympäristövaikutuksista [2011/2308(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0443)


5.13. Liuskekaasun ja -öljyn teolliset, energia- ja muut näkökohdat (äänestys)

Mietintö liuskekaasun ja -öljyn teollisista, energia- ja muista näkökohdista [2011/2309(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0444)

Puheenvuoro:

Niki Tzavela (esittelijä) esitti 12 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


5.14. Vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemät asiat (äänestys)

Mietintö vetoomusvaliokunnan vuonna 2011 käsittelemistä asioista [2011/2317(INI)] - Vetoomusvaliokunta. Esittelijä: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2012)0445)

Puheenvuoro:

Margrete Auken esitti tarkistukseen 6 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


6. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall ja Daniel Hannan

Mietintö Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu ja Kristian Vigenin

Mietintö Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz ja Jacek Olgierd Kurski

Mietintö Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan ja Syed Kamall


7. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Charles Tannock ilmoitti työjärjestyksen liitteen I 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että hän ei osallistunut äänestyksiin mietinnöistä Bogusław Sonik (A7-0283/2012) ja Niki Tzavela (A7-0284/2012) asiaan liittyvien taloudellisten eturistiriitojensa vuoksi.

°
° ° °

Giles Chichester ilmoitti, että teknisistä syistä hän ei kyennyt osallistumaan äänestykseen ehdotuksesta päätökseksi B7-0521/2012.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


9. Talousarviomenettely 2013: sovittelukomitean työn tulokset (keskustelu)

Puhemiehen julkilausuma: Talousarviomenettely 2013: sovittelukomitean työn tulokset

Puhemies antoi julkilausuman.

Giovanni La Via käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Eider Gardiazábal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Jan Mulder ALDE-ryhmän puolesta, Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta ja Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Jan Mulder ja Salvador Garriga Polledo.

Puheenvuorot: Andreas Mavroyiannis (neuvoston puheenjohtajal) ja Connie Hedegaard (komission jäsen).

Puheenvuorot: Alain Lamassoure, Derek Vaughan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock ja Claudio Morganti.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig ja Monika Hohlmeier.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard ja Andreas Mavroyiannis.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


10. Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000160/2012) Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (B7-0364/2012)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000161/2012) Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ja Sabine Wils ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Dohan ilmastonmuutoskonferenssi (COP 18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (laatija) esitteli kysymykset.

Andreas Mavroyiannis (neuvoston puheenjohtaja) ja Connie Hedegaard (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout ja Pilar del Castillo Vera.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira ja Sergio Gaetano Cofferati.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard ja Andreas Mavroyiannis.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Matthias Groote ENVI-valiokunnan puolesta, Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Dan Jørgensen S&D-ryhmän puolesta, Corinne Lepage ALDE-ryhmän puolesta, Satu Hassi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miroslav Ouzký ECR-ryhmän puolesta ja Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta Dohan (Qatar) ilmastokokouksesta (COP 18) (B7-0496/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.7.


11. Laajentuminen: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut (keskustelu)

Mietintö laajentumisesta: politiikat, kriteerit ja EU:n strategiset edut [2012/2025(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Štefan Füle (komission jäsen) ja Nadezhda Neynsky (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic ja Eleni Theocharous.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu ja Elmar Brok.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Maria Eleni Koppa käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.8.


12. Gazan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Gazan tilanne

Erato Kozakou-Marcoullis (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin puolesta (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja).

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Boris Zala, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Paul Murphy ja Ivo Vajgl, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bastiaan Belder, ja Diane Dodds joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ana Gomes.

Erato Kozakou-Marcoullis käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0522/2012)

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos ja Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0523/2012)

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0524/2012)

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias ja Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0525/2012)

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares ja Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta Gazan alueen konfliktista (B7-0526/2012)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0527/2012)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott ja Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta Gazan tilanteesta (B7-0528/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.9.


13. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpano - EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevat lausekkeet: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus - Tietoverkkoturvallisuus ja -puolustus - Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rooli ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa (keskustelu)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta (neuvoston Euroopan parlamentille yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta antamaan vuosittaiseen selvitykseen perustuen) [2012/2138(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Mietintö EU:n keskinäistä puolustusta ja yhteisvastuuta koskevista lausekkeista: poliittinen ja operatiivinen ulottuvuus [2012/2223(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Mietintö tietoverkkoturvallisuudesta ja -puolustuksesta [2012/2096(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan roolista ilmastoon liittyvissä kriiseissä ja luonnonkatastrofeissa [2012/2095(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu ja Tunne Kelam esittelivät mietintönsä.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Indrek Tarand esitteli laatimansa mietinnön.

Erato Kozakou-Marcoullis (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron Catherine Ashtonin puolesta (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja).

Puheenvuorot: Andrew Duff (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marietta Giannakou PPE-ryhmän puolesta, Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrew Duff, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke ja Inês Cristina Zuber.

Puheenvuorot: Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu ja Indrek Tarand.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.10, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.11, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.12 ja istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.13.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

INTA-valiokunta: John Attard-Montalton tilalle George Sabin Cutaş

EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta: Hannes Swobodan tilalle Josef Weidenholzer

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


15. Neuvottelut EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta (keskustelu)

Mietintö, johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle neuvotteluista EU:n ja Kazakstanin laajemmasta kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta [2012/2153(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari esitteli laatimansa mietinnön.

Erato Kozakou-Marcoullis (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron Catherine Ashtonin puolesta (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja).

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė keskustelun etenemisestä, Bernd Lange (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Jeggle PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Murphy, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller ja Inese Vaidere.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Piotr Borys.

Puheenvuorot: Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt esittääkseen uuden kysymyksen neuvostolle ja Liisa Jaakonsaari.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.14.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Georgios PAPASTAMKOS


16. Ehdotettu tietosuojadirektiivi - rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävät henkilötiedot (keskustelu)

Komission julkilausuma: Ehdotettu tietosuojadirektiivi - rikosasioissa tehtävässä poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä käsiteltävät henkilötiedot

Maria Damanaki (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Seán Kelly PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Dimitrios Droutsas S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Maria Damanaki käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotinen suunnitelma ***I - Kalavarojen säilyttäminen nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla ***I - Hainevien irrottaminen aluksella ***I - Pienimuotoinen kalastus ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistus - Yhteisen kalastuspolitiikan ulkoinen ulottuvuus (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Itämeren lohikannan ja kyseistä kantaa hyödyntävien kalastuksien monivuotisesta suunnitelmasta [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1288/2009 kumoamisesta [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hainevien irrottamisesta aluksella annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Mietintö pienimuotoisesta kalastuksesta ja yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta [2011/2292(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: João Ferreira (A7-0291/2012)

Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta [2011/2318(INI)] - Kalatalousvaliokunta. Esittelijä: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin esittelivät mietintönsä.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Andrea Zanoni (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Carl Schlyter (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Ana Miranda (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Barbara Matera (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gabriel Mato Adrover PPE-ryhmän puolesta, Ole Christensen S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo ja Jens Nilsson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Gesine Meissner ja Luís Paulo Alves.

Puheenvuorot: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ja Isabella Lövin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.1, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.3, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.4, istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.15 ja istunnon pöytäkirja 22.11.2012, kohta 13.16.


18. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 499.935/OJJE).


19. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.30.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Tarkkailijat

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Liite 1 - Tonio Borgin komission jäseneksi nimittämisen hyväksyminen

LUETTELO ÄÄNESTYKSEEN OSALLISTUNEISTA JÄSENISTÄ

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö