Rodyklė 
Protokolas
PDF 258kWORD 225k
Trečiadienis, 2012 m. lapkričio 21 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)
 3.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 4.Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. lapkričio 22–23 d.), visų pirma dėl daugiametės finansinės programos (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Tonio Borgo skyrimas Komisijos nariu (balsavimas)
  
5.2.Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po žemės drebėjimo Emilijos-Romanijos regione (Italija) ir biudžeto eilutės pakeitimas, susijęs su parengiamaisiais veiksmais, skirtais Europos savanoriškos veiklos metams (2011) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Susitarimų, ES sudarytų po derybų pagal GATT 1994 m. susitarimo XXVIII straipsnį, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Tarifinės kvotos, taikomos iš Rusijos į ES eksportuojamai medienai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.6.ES ir Brazilijos bei ES ir Tailando susitarimų dėl perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.7.Dalinis Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir Izraelio asociaciją, 1 ir 2 protokolų priedų keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.8.ES ir Rusijos susitarimas, susijęs su eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.9.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS +1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (įskaitant Jungtinę Karalystę ir Airiją) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.10.Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS+1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
5.11.ES teisės taikymo kontrolė (2010 m.) (balsavimas)
  
5.12.Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai (balsavimas)
  
5.13.Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (balsavimas)
  
5.14.Peticijų komiteto 2011 m. veikla (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.2013 m. biudžeto procedūra. Taikinimo komiteto veikla (diskusijos)
 10.Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (diskusijos)
 11.Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai (diskusijos)
 12.Padėtis Gazoje (diskusijos)
 13.Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas. ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai. Kibernetinis saugumas ir gynyba. Bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmuo krizių dėl klimato ir gaivalinių nelaimių atvejais (diskusijos)
 14.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 15.Derybos dėl išsamesnio ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (diskusijos)
 16.Siūloma duomenų apsaugos direktyva. Asmens duomenys, tvarkomi vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (diskusijos)
 17.Baltijos lašišų ištekliai ir tuos išteklius naudojančios žvejybos valdymas. ***I Žuvininkystės išteklių apsauga, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti. ***I Ryklių pelekų pašalinimas laivuose. ***I Nedidelio masto ir smulkioji žvejyba ir BŽP reforma. Bendros žuvininkystės politikos išorės aspektas (diskusijos)
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Tonio Borgo skyrimas Komisijos nariu


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnis)

Parlamentui buvo perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. .../.... dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EE) Nr. ... /2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių , C(2012)7507.
Pradinis prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos (2012 m. spalio 29 d.)

Perduota atsakingam komitetui: BUDG; CONT (Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnis)

2012 m. lapkričio 6 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 510/2011 papildomas prašymo leisti naujoms lengvosioms komercinėms transporto priemonėms taikyti nukrypti nuo savitosios CO2 išmetimo normos leidžiančią nuostatą teikimo taisyklėmis, C(2012)7759.
Pradinis prieštaravimų pateikimo terminas: du mėnesiai nuo gavimo dienos (2012 m. lapkričio 6 d.)

Perduota atsakingam komitetui: ENVI; ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnis).


3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas dėl Europos Sąjungos geležinkelių sistemos posistemio „Riedmenys. Prekiniai vagonai“ techninės sąveikos specifikacijos, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2006/861/EB (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - terminas: 09/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos sprendimas dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos turi būti įtraukti į tam tikroms vaikiškoms kėdutėms taikomus Europos standartus (Tekstas svarbus EEE) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - terminas: 25/01/2013)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - terminas: 15/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - terminas: 15/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI, IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl transporto priemonių, kurios pateiktos patvirtinti pagal pakopinę tipo patvirtinimo procedūrą, išmetamo CO2 kiekio nustatymo iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 692/2008 (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - terminas: 27/01/2013)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantis Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantis Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - terminas: 16/11/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 748/2012, kuriuo nustatomos orlaivio tinkamumo skraidyti sertifikavimo, orlaivio ir susijusių gaminių, dalių bei prietaisų aplinkosauginio sertifikavimo, taip pat projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimo įgyvendinimo taisyklės (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - terminas: 06/12/2012)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo, siekiant suderinti jų ženklinimo nuostatas su Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - terminas: 05/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios 2-fenilfenolio, ametoktradino, Aureobasidium pullulans DSM 14940 ir DSM 14941 padermių, ciprokonazolo, difenokonazolo, ditiokarbamatų, folpeto, propamokarbo, spinosado, spirodiklofeno, tebufenpirado ir tetrakonazolo likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II, III ir IV priedai (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - terminas: 06/01/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos direktyva, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje III priedas (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - terminas: 13/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 62/2006 dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos telematikos priemonių krovinių vežimo paslaugoms posistemio techninių sąveikos specifikacijų (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - terminas: 13/02/2013)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausios leidžiamosios dimetomorfo, indoksakarbo, piraklostrobino ir trifloksistrobino likučių koncentracijos tam tikruose produktuose arba ant jų iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - terminas: 25/12/2012)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas dėl valstybių narių metinių išmetamų dujų kiekio kvotų 2013–2020 m. laikotarpiu nustatymo pagal Sprendimą Nr. 406/2009/EB (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - terminas: 31/01/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE


4. Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. lapkričio 22–23 d.), visų pirma dėl daugiametės finansinės programos (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2012 m. lapkričio 22–23 d.), visų pirma dėl daugiametės finansinės programos

Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krisztina Morvai pateiktą klausimą), Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę John Stuart Agnew pateiktą klausimą), Martin Callanan ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hannes Swoboda pateiktą klausimą), Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jacek Protasiewicz pateiktą klausimą), Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Andrew Henry William Brons , nepriklausomas Parlamento narys, Lucas Hartong (jis, pakėlęs (pakėlusi) mėlynąją kortelę, pateikė klausimą Gabriele Zimmer), kuri į jį atsakė), Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio ir Alda Sousa.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos ir Marietta Giannakou.

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

Kalbėjo: Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel, ir Alain Lamassoure.

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas), Andreas Mavroyiannis (Pirmininkas jam padėkojo už Kipro pirmininkavimo Tarybai metu atliekamą darbą), Maroš Šefčovič (jis atsakė į Luis de Grandes Pascual anksčiau užduotą klausimą).

Kalbėjo: nepriklausomas Parlamento narys Andrew Henry William Brons, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Martin Callanan ECR frakcijos vardu, Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu ir Reimer Böge PPE frakcijos vardu.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 12.15 val.)

(12.15–12.35 val. Parlamentas susirinko LUX premijos įteikimo proga.)

(Posėdis atnaujintas 12.35 val.)


PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Tonio Borgo skyrimas Komisijos nariu (balsavimas)

Pasiūlymas dėl sprendimo dėl pritarimo Tonio Borgo paskyrimui Komisijos nariu (B7-0521/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)
(Slaptas balsavimas)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie posėdžio protokolo (priedas 1 protokolo 21.11.2012)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta (P7_TA(2012)0432).

Kalbėjo:

Maroš Šefčovič (Komisijos pirmininko pavaduotojas) atkreipė dėmesį į Parlamento sprendimą.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja


5.2. Taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projektas. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas po žemės drebėjimo Emilijos-Romanijos regione (Italija) ir biudžeto eilutės pakeitimas, susijęs su parengiamaisiais veiksmais, skirtais Europos savanoriškos veiklos metams (2011) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 5/2012 projekto, III skirsnis – Komisija [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Francesca Balzani (A7-0381/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0433).


5.3. ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0434).


5.4. Susitarimų, ES sudarytų po derybų pagal GATT 1994 m. susitarimo XXVIII straipsnį, įgyvendinimas ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pradešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Susitarimų, ES sudarytų po derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį, įgyvendinimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0351/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0435).


5.5. Tarifinės kvotos, taikomos iš Rusijos į ES eksportuojamai medienai ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, skyrimo [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0329/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0436).


5.6. ES ir Brazilijos bei ES ir Tailando susitarimų dėl perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo, sudarymo projekto [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0350/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0437).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.7. Dalinis Europos Sąjungos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų ir Izraelio asociaciją, 1 ir 2 protokolų priedų keitimas *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiami Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, steigiančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociaciją, 1 ir 2 protokolų priedai, sudarymo projekto [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0318/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0438).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


5.8. ES ir Rusijos susitarimas, susijęs su eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo pasikeičiant laiškais, susijusio su iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai taikomų tarifinių kvotų administravimu, ir Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės protokolo dėl techninių sąlygų pagal tą susitarimą sudarymo projekto [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėja: Inese Vaidere (A7-0177/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Inese Vaidere (pranešėja) padarė pareiškimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 4 dalį.

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0439).

Parlamentas pritarė susitarimo ir protokolo sudarymui.


5.9. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS +1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (įskaitant Jungtinę Karalystę ir Airiją) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (nauja redakcija) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0368/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS, TARYBOS PROJEKTAS PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0440).


5.10. Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS+1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja) * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos reglamento dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) projekto (nauja redakcija) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Carlos Coelho (A7-0370/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS, TARYBOS PROJEKTAS PAKEITIMAI

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2012)0441).


5.11. ES teisės taikymo kontrolė (2010 m.) (balsavimas)

Pranešimas dėl 28-osios metinės ES teisės taikymo kontrolės ataskaitos (2010 m.) [2011/2275(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0442).


5.12. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikis aplinkai (balsavimas)

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos gavybos poveikio aplinkai [2011/2308(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Bogusław Sonik (A7-0283/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0443).


5.13. Skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoniniai, energetiniai ir kiti aspektai (balsavimas)

Pranešimas dėl skalūnų dujų ir skalūnų alyvos pramoninių, energetinių ir kitų aspektų [2011/2309(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Niki Tzavela (A7-0284/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0444).

Kalbėjo:

Niki Tzavela (pranešėja) pateikė žodinį 12 dalies pakeitimą, kuris buvo priimtas.


5.14. Peticijų komiteto 2011 m. veikla (balsavimas)

Pranešimas dėl Peticijų komiteto 2011 m. veiklos [2011/2317(INI)] - Peticijų komitetas. Pranešėjas: Giles Chichester (A7-0240/2012).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2012)0445).

Kalbėjo:

Margrete Auken pateikė žodinį 6 pakeitimo pakeitimą, kuris buvo priimtas.


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall ir Daniel Hannan

Pranešimas: Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu ir Kristian Vigenin

Pranešimas: Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz ir Jacek Olgierd Kurski

Pranešimas: Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan ir Syed Kamall


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Charles Tannock pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių I priedo 3 straipsnio 3 dalį jis nedalyvavo balsuojant dėl Bogusław Sonik pranešimo (A7-0283/2012) ir Niki Tzavela A7-0284/2012 pranešimo, nes turi finansinių interesų.

°
° ° °

Giles Chichester pranešė, kad dėl techninių priežasčių negalėjo balsuoti dėl pasiūlymo dėl sprendimo B7-0521/2012.


(Posėdis sustabdytas 13.50 val. ir atnaujintas 15.05 val.)

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. 2013 m. biudžeto procedūra. Taikinimo komiteto veikla (diskusijos)

Pirmininko pareiškimas: 2013 m. biudžeto procedūra. Taikinimo komiteto veikla

Pirmininkas padarė pareiškimą.

Kalbėjo Giovanni La Via PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Eider Gardiazábal Rubial S&D frakcijos vardu, Jan Mulder ALDE frakcijos vardu, Richard Ashworth ECR frakcijos vardu ir Marta Andreasen EFD frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Jan Mulder ir Salvador Garriga Polledo pateiktus klausimus).

Kalbėjo: Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė).

Kalbėjo: Alain Lamassoure, Derek Vaughan (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą) ir Claudio Morganti.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig ir Monika Hohlmeier.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Andreas Mavroyiannis.

Diskusijos baigtos.


10. Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000160/2012), kurį pateikė Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils ENVI komiteto vardu Tarybai: Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (B7-0364/2012),

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000161/2012), kurį pateikė Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký ir Sabine Wils ENVI komiteto vardu Komisijai: Klimato kaitos konferencija Dohoje (COP 18) (B7-0365/2012),

Matthias Groote (autorius) pateikė klausimus.

Andreas Mavroyiannis (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Connie Hedegaard (Komisijos narė) atsakė į klausimus.

Kalbėjo Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout ir Pilar del Castillo Vera.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira ir Sergio Gaetano Cofferati.

Kalbėjo: Connie Hedegaard ir Andreas Mavroyiannis.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Matthias Groote, ENVI komiteto vardu, Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Dan Jørgensen S&D frakcijos vardu, Corinne Lepage ALDE frakcijos vardu, Satu Hassi Verts/ALE frakcijos vardu, Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu, ir Sabine Wils GUE/NGL frakcijos vardu – dėl klimato kaitos konferencijos Dohoje, Katare (COP 18) (B7-0496/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.7 protokolo 22.11.2012.


11. Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai (diskusijos)

Pranešimas „Plėtra: politika, kriterijai ir ES strateginiai interesai“ [2012/2025(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012).

Maria Eleni Koppa pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Štefan Füle (Komisijos narys) ir Nadezhda Neynsky (BUDG komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Philip Claeys , nepriklausomas Parlamento narys, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic ir Eleni Theocharous.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu ir Elmar Brok.

Kalbėjo Štefan Füle.

PIRMININKAVO: László SURJÁN
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Maria Eleni Koppa.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.8 protokolo 22.11.2012.


12. Padėtis Gazoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Gazoje.

Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Boris Zala pateiktą klausimą), Charles Tannock ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy ir Ivo Vajgl pateiktus klausimus), Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bastiaan Belder pateiktą klausimą) ir Diane Dodds (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ana Gomes pateiktą klausimą).

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį baigiantis diskusijoms:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli ir Elena Băsescu PPE frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos ir Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser ir Boris Zala S&D frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares ir Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu – dėl konflikto Gazos Ruože (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl padėties Gazoje (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott ir Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu dėl padėties Gazoje (B7-0528/2012).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.9 protokolo 22.11.2012.


13. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas. ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai. Kibernetinis saugumas ir gynyba. Bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmuo krizių dėl klimato ir gaivalinių nelaimių atvejais (diskusijos)

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimo (pagal Tarybos metinį pranešimą Europos Parlamentui dėl bendros užsienio ir saugumo politikos) [2012/2138(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Arnaud Danjean (A7-0357/2012).

Pranešimas „ES tarpusavio gynybos ir solidarumo sąlygos: politinis ir operatyvinis aspektai“ [2012/2223(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012).

Pranešimas dėl kibernetinio saugumo ir gynybos [2012/2096(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Tunne Kelam (A7-0335/2012).

Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos vaidmens krizių dėl klimato ir gaivalinių nelaimių atvejais [2012/2095(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Indrek Tarand (A7-0349/2012).

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu ir Tunne Kelam pristatė savo pranešimus.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Indrek Tarand pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Andrew Duff (AFCO komiteto nuomonės referentas), Marietta Giannakou PPE frakcijos vardu, Maria Eleni Koppa S&D frakcijos vardu, Graham Watson ALDE frakcijos vardu, Tarja Cronberg Verts/ALE frakcijos vardu, Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrew Duff pateiktą klausimą), Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes ir Krzysztof Lisek.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke ir Inês Cristina Zuber.

Kalbėjo: Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu ir Indrek Tarand.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.10 protokolo 22.11.2012, punktas 13.11 protokolo 22.11.2012, punktas 13.12 protokolo 22.11.2012 ir punktas 13.13 protokolo 22.11.2012.


14. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

INTA komitetas: George Sabin Cutaş vietoj John Attard-Montalto,

Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Tadžikistanu, Turkmėnistanu ir Mongolija: Josef Weidenholzer vietoj Hannes Swoboda,

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


15. Derybos dėl išsamesnio ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (diskusijos)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl išsamesnio ES ir Kazachstano partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo [2012/2153(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Erato Kozakou-Marcoullis (einanti Tarybos pirmininko pareigas) Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė dėl diskusijų eigos, Bernd Lange (INTA komiteto nuomonės referentas), Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy pateiktą klausimą), Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Cristiana Muscardini ECR frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller ir Inese Vaidere.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy ir Piotr Borys.

Kalbėjo: Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt dėl naujo klausimo Tarybai ir Liisa Jaakonsaari.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.14 protokolo 22.11.2012.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Georgios PAPASTAMKOS
Pirmininko pavaduotojas


16. Siūloma duomenų apsaugos direktyva. Asmens duomenys, tvarkomi vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Siūloma duomenų apsaugos direktyva. Asmens duomenys, tvarkomi vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose.

Maria Damanaki (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Seán Kelly PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Silvia-Adriana Ţicău pateiktą klausimą), Dimitrios Droutsas S&D frakcijos vardu, Sophia in 't Veld ALDE frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu ir Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu.

Kalbėjo Maria Damanaki.

Diskusijos baigtos.


17. Baltijos lašišų ištekliai ir tuos išteklius naudojančios žvejybos valdymas. ***I Žuvininkystės išteklių apsauga, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti. ***I Ryklių pelekų pašalinimas laivuose. ***I Nedidelio masto ir smulkioji žvejyba ir BŽP reforma. Bendros žuvininkystės politikos išorės aspektas (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas daugiametis Baltijos lašišų išteklių ir tuos išteklius naudojančios žvejybos valdymo planas [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012).

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012).

Pranešimas dėl nedidelio masto pakrantės žvejybos, smulkiosios žvejybos ir bendros žuvininkystės politikos reformos [2011/2292(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: João Ferreira (A7-0291/2012).

Pranešimas dėl bendros žuvininkystės politikos išorės aspekto [2011/2318(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0290/2012).

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ir Isabella Lövin pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Andrea Zanoni (ENVI komiteto nuomonės referentas), Carl Schlyter (ENVI komiteto nuomonės referentas), Ana Miranda (REGI komiteto nuomonės referentė), Barbara Matera (FEMM komiteto nuomonės referentė), Gabriel Mato Adrover PPE frakcijos vardu, Ole Christensen S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Struan Stevenson ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Diane Dodds, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo ir Jens Nilsson.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Gesine Meissner ir Luís Paulo Alves.

Kalbėjo: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira ir Isabella Lövin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 13.1 protokolo 22.11.2012, punktas 13.3 protokolo 22.11.2012, punktas 13.4 protokolo 22.11.2012, punktas 13.15 protokolo 22.11.2012 ir punktas 13.16 protokolo 22.11.2012.


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 499.935/OJJE).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.30 val.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


1 priedas. Tonio Borgo skyrimas Komisijos nariu

Balsavusių Parlamento narių sąrašas

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Teisinė informacija - Privatumo politika