Index 
Notulen
PDF 258kWORD 165k
Woensdag 21 november 2012 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 3.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (22-23 november 2012) met speciale aandacht voor het meerjarig financieel kader (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie (stemming)
  
5.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012: Solidariteitsfonds naar aanleiding van de aardbevingen in Emilia-Romagna (Italië) en wijziging van de begrotingslijn voor de voorbereidende actie voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.4.Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.5.Tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit Rusland naar de EU ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.6.Wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees tussen de EU, Brazilië en Thailand *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.7.Wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.8.Overeenkomst EU-Rusland over het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.9.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (met deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.10.Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - (zonder deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
5.11.Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (stemming)
  
5.12.De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie (stemming)
  
5.13.De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (stemming)
  
5.14.Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (stemming)
 6.Stemverklaringen
 7.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 8.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 9.Begrotingsprocedure 2013: werkzaamheden van het bemiddelingscomité (debat)
 10.Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (debat)
 11.Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU (debat)
 12.Situatie in Gaza (debat)
 13.Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensies - Cyberveiligheid en -defensie - De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen (debat)
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan (debat)
 16.Voorstel voor een richtijn inzake gegevensbescherming - verwerking van persoonsgegevens in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (debat)
 17.Baltisch zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren ***I - Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I - Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen ***I - Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB - De externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)
 18.Agenda van de volgende vergadering
 19.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)

De volgende ontwerpen van gedelegeerde handelingen zijn aan het Parlement toegezonden:

Gedelegeerde verordening (EU) nr. .../.... van de Commissie van 29.10.2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU) nr. …/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie – C(2012)7507.
Eerste bezwaartermijn: twee maanden, te rekening vanaf de datum van ontvangst van 29.10.2012

Verwezen naar ten principale: BUDG; CONT (artikel 51 van het Reglement)

Gedelegeerde verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie van 6.11.2012 houdende aanvulling van Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en van de Raad, wat betreft de regels voor de toepassing van een afwijking van de specifieke CO2- emissiedoelstellingen voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen – C(2012)7759.
Eerste bezwaartermijn: twee maanden, te rekening vanaf de datum van ontvangst van 6.11.2012

Verwezen naar ten principale: ENVI; ITRE (artikel 50 van het Reglement).


3. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem "rollend materieel – goederenwagens" van het spoorwegsysteem in de Europese Unie en tot intrekking van Beschikking 2006/861/EG van de Commissie (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - termijn: 09/02/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Besluit van de Commissie inzake de veiligheidseisen waaraan Europese normen voor bepaalde kinderzitjes krachtens Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake algemene productveiligheid moeten voldoen (Voor de EER relevante tekst) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - termijn: 25/01/2013)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening van de Commissie tot vaststelling van de gegevensvereisten voor werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - termijn: 15/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot vaststelling van de gegevensvereisten voor gewasbeschermingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - termijn: 15/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie wat de bepaling van de CO2-emissies van voor meerfasentypegoedkeuring ter beschikking gestelde voertuigen betreft (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - termijn: 27/01/2013)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - termijn: 16/11/2012)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) Nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 748/2012 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften inzake de luchtwaardigheid en milieucertificering van luchtvaartuigen en aanverwante producten, onderdelen en uitrustingsstukken, alsmede voor de certificering van ontwerp- en productieorganisaties (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - termijn: 06/12/2012)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Richtlijn ../…/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - termijn: 05/02/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941, cyproconazool, difenoconazool, dithiocarbamaten, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen en tebufenpyrad in of op bepaalde producten (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - termijn: 06/01/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Richtlijn .../…/EU van de Commissie tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - termijn: 13/02/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 62/2006 betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem "telematicatoepassingen voor goederenvervoer" van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - termijn: 13/02/2013)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) nr. …/.. van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van dimethomorf, indoxacarb, pyraclostrobine en trifloxystrobine in of op bepaalde producten (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - termijn: 25/12/2012)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - termijn: 31/01/2013)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE


4. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (22-23 november 2012) met speciale aandacht voor het meerjarig financieel kader (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (22-23 november 2012) met speciale aandacht voor het meerjarig financieel kader

Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hannes Swoboda, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Lucas Hartong om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Gabriele Zimmer, die deze beantwoordt, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio en Alda Sousa.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos en Marietta Giannakou.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel en Alain Lamassoure.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie), Andreas Mavroyiannis (de Voorzitter bedankt de laatste voor de verrichte werkzaamheden door het fungerend Cypriotisch voorzitterschap van de Raad) en Maroš Šefčovič, om de vraag te beantwoorden die is gesteld door Luis de Grandes Pascual.

Het woord wordt gevoerd door Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie, Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, en Reimer Böge, namens de PPE-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt onderbroken om 12.15 uur)

(Van 12.15 – 12.35 uur komt het Parlement bijeen voor de uitreiking van LUX-filmprijs)

(De vergadering wordt hervat om 12.35 uur.)


VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie (stemming)

Voorstel voor een besluit tot goedkeuring van de benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie (B7-0521/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)
(Geheime stemming)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 21.11.2012)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen (P7_TA(2012)0432)

Het woord werd gevoerd door:

Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) neemt kennis van het besluit van het Parlement.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter


5.2. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012: Solidariteitsfonds naar aanleiding van de aardbevingen in Emilia-Romagna (Italië) en wijziging van de begrotingslijn voor de voorbereidende actie voor het Europees Jaar van het vrijwilligerswerk 2011 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2012 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, Afdeling III - Commissie [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0433)


5.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie, overeenkomstig punt 26 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0434)


5.4. Tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994 ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomsten die door de EU zijn gesloten naar aanleiding van onderhandelingen uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT 1994, en tot wijziging en aanvulling van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0435)


5.5. Tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit Rusland naar de EU ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europse Unie [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0436)


5.6. Wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees tussen de EU, Brazilië en Thailand *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Brazilië uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst, en van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Thailand uit hoofde van artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende Tarieven en Handel (GATT) 1994 inzake de wijziging van concessies ten aanzien van verwerkt pluimveevlees die zijn opgenomen in de aan de GATT 1994 gehechte EU-lijst [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0437)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomsten.


5.7. Wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de EG en Israël *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds, tot wijziging van de bijlagen bij de Protocollen nrs. 1 en 2 van de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Staat Israël, anderzijds [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0438)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


5.8. Overeenkomst EU-Rusland over het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Russische Federatie met betrekking tot het beheer van tariefcontingenten voor de uitvoer van hout uit de Russische Federatie naar de Europese Unie, en van het Protocol tussen de Europese Unie en de regering van de Russische Federatie over technische regels uit hoofde van die overeenkomst [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Inese Vaidere (rapporteur) legt overeenkomstig artikel 138, lid 4, van het Reglement een verklaring af.

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0439)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst en het protocol.


5.9. Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (met deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (herschikking) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE, ONTWERP VAN DE RAAD EN AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0440)


5.10. Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) - (zonder deelneming van het Verenigd Koninkrijk en Ierland) * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van verordening van de Raad over de migratie van het Schengen-informatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatie-systeem van de tweede generatie (SIS II) (herschikking) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE, ONTWERP VAN DE RAAD EN AMENDEMENTEN

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2012)0441)


5.11. Controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (stemming)

Verslag over het 28e jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010) [2011/2275(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0442)


5.12. De gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie (stemming)

Verslag over de gevolgen voor het milieu van de winning van schaliegas en schalieolie [2011/2308(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0443)


5.13. De industriële, energie- en andere aspecten van schaliegas en schalieolie (stemming)

Verslag over industriële, energetische en andere aspecten van schaliegas en -olie [2011/2309(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0444)

Het woord werd gevoerd door:

Niki Tzavela (rapporteur) om een mondeling amendement in te dienen op paragraaf 12, dat in aanmerking werd genomen.


5.14. Activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 (stemming)

Verslag over de activiteiten van de Commissie verzoekschriften 2011 [2011/2317(INI)] - Commissie verzoekschriften. Rapporteur: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2012)0445)

Het woord werd gevoerd door:

Margrete Auken om een mondeling amendement in te dienen op amendement 6, dat in aanmerking werd genomen.


6. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall en Daniel Hannan

Verslag Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu en Kristian Vigenin

Verslag Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz en Jacek Olgierd Kurski

Verslag Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan en Syed Kamall.


7. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Charles Tannock heeft overeenkomstig bijlage I, artikel 3, lid 3, van het Reglement laten weten dat hij een financieel belang heeft in de kwestie die aan de orde komt in de verslagen Bogusław Sonik (A7-0283/2012) en Niki Tzavela (A7-0284/2012) waarover gestemd wordt en derhalve niet heeft deelgenomen aan deze stemmingen.

°
° ° °

Giles Chichester heeft laten weten dat hij om technische redenen niet heeft kunnen deelnemen aan de stemming over het voorstel voor een besluit B7-0521/2012.


(De vergadering wordt om 13.50 uur onderbroken en om 15.05 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

8. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


9. Begrotingsprocedure 2013: werkzaamheden van het bemiddelingscomité (debat)

Verklaring van de Voorzitter: Begrotingsprocedure 2013: werkzaamheden van het bemiddelingscomité

De Voorzitter legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Eider Gardiazábal Rubial, namens de S&D-Fractie, Jan Mulder, namens de ALDE-Fractie, Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, en Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Jan Mulder en Salvador Garriga Polledo.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alain Lamassoure, Derek Vaughan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, en Claudio Morganti.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig en Monika Hohlmeier.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Andreas Mavroyiannis.

Het debat wordt gesloten.


10. Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (debat)

Mondelinge vraag (O-000160/2012) van Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký en Sabine Wils, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (B7-0364/2012)

Mondelinge vraag (O-000161/2012) van Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký en Sabine Wils, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Conferentie over klimaatverandering in Doha (COP 18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (auteur) licht de vragen toe.

Andreas Mavroyiannis (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout en Pilar del Castillo Vera.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira en Sergio Gaetano Cofferati.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Andreas Mavroyiannis.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Matthias Groote, namens de Commissie ENVI, Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie, Dan Jørgensen, namens de S&D-Fractie, Corinne Lepage, namens de ALDE-Fractie, Satu Hassi, namens de Verts/ALE-Fractie, Miroslav Ouzký, namens de ECR-Fractie, en Sabine Wils, namens de GUE/NGL-Fractie, over de klimaatconferentie in Doha (Qatar) (COP 18) (B7-0496/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.7 van de notulen van 22.11.2012.


11. Uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU (debat)

Verslag over uitbreiding: beleid, criteria en de strategische belangen van de EU [2012/2025(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie) en Nadezhda Neynsky (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG).

Het woord wordt gevoerd door Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic en Eleni Theocharous.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu en Elmar Brok.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

VOORZITTER: László SURJÁN
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Maria Eleni Koppa.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.8 van de notulen van 22.11.2012.


12. Situatie in Gaza (debat)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Situatie in Gaza

Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Annemie Neyts-Uyttebroeck, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Boris Zala, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Paul Murphy en Ivo Vajgl, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bastiaan Belder, en Diane Dodds die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ana Gomes.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos en Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser en Boris Zala, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias en Alda Sousa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares en Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, over het conflict in de Gazastrook (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott en Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Gaza (B7-0528/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.9 van de notulen van 22.11.2012.


13. Uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensies - Cyberveiligheid en -defensie - De rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen (debat)

Verslag over de uitvoering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2012/2138(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Verslag over de EU-clausules inzake wederzijdse verdediging en solidariteit: politieke en operationele dimensie [2012/2223(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Verslag over cyberveiligheid en -defensie [2012/2096(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Verslag over over de rol van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bij klimaatgedreven crises en natuurrampen [2012/2095(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu en Tunne Kelam leiden hun verslagen in.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Indrek Tarand leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Andrew Duff (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Marietta Giannakou, namens de PPE-Fractie, Maria Eleni Koppa, namens de S&D-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Tarja Cronberg, namens de Verts/ALE-Fractie, Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrew Duff, Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes en Krzysztof Lisek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke en Inês Cristina Zuber.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu en Indrek Tarand.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.10 van de notulen van 22.11.2012, punt 13.11 van de notulen van 22.11.2012, punt 13.12 van de notulen van 22.11.2012 en punt 13.13 van de notulen van 22.11.2012.


14. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA: George Sabin Cutaş in de plaats van John Attard-Montalto

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissies EU-Kazachstan, EU-Kirgizstan en EU-Oezbekistan en delegatie voor de betrekkingen met Tadzjikistan, Turkmenistan en Mongolië: Josef Weidenholzer in de plaats van Hannes Swoboda

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


15. Onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan (debat)

Verslag met de aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad en de Commissie betreffende de onderhandelingen over een uitgebreide partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Kazachstan [2012/2153(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis (fungerend voorzitter van de Raad) namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė over het verloop van het debat, Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Elisabeth Jeggle, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Murphy, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Cristiana Muscardini, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller en Inese Vaidere.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy en Piotr Borys.

Het woord wordt gevoerd door Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt, laatstgenoemde om een nieuwe vraag te stellen aan de Raad, en Liisa Jaakonsaari.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 22.11.2012.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken.)

VOORZITTER: Georgios PAPASTAMKOS
Ondervoorzitter


16. Voorstel voor een richtijn inzake gegevensbescherming - verwerking van persoonsgegevens in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (debat)

Verklaring van de Commissie: Voorstel voor een richtijn inzake gegevensbescherming - verwerking van persoonsgegevens in het kader van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken

Maria Damanaki (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, Dimitrios Droutsas, namens de S&D-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki.

Het debat wordt gesloten.


17. Baltisch zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren ***I - Instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen ***I - Afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen ***I - Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB - De externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een meerjarenplan voor het Baltische zalmbestand en de visserijtakken die dat bestand exploiteren [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Verslag over de kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid [2011/2292(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: João Ferreira (A7-0291/2012)

Verslag over de externe dimensie van het gemeenschappelijk visserijbeleid [2011/2318(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira en Isabella Lövin leiden hun verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Andrea Zanoni (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Carl Schlyter (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Ana Miranda (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Barbara Matera (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Gabriel Mato Adrover, namens de PPE-Fractie, Ole Christensen, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Struan Stevenson, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo en Jens Nilsson.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Gesine Meissner en Luís Paulo Alves.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira en Isabella Lövin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.1 van de notulen van 22.11.2012, punt 13.3 van de notulen van 22.11.2012, punt 13.4 van de notulen van 22.11.2012, punt 13.15 van de notulen van 22.11.2012 en punt 13.16 van de notulen van 22.11.2012.


18. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 499.935/OJJE).


19. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 23.30 uur gesloten.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Waarnemers

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Bijlage 1 - Benoeming van Tonio Borg tot lid van de Commissie

LIJST VAN DE LEDEN DIE AAN DE STEMMING HEBBEN DEELGENOMEN

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Juridische mededeling - Privacybeleid