Indeks 
Protokół
PDF 258kWORD 163k
Środa, 21 listopada 2012 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)
 3.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 4.Przygotowania do spotkania Rady Europejskiej (22-23 listopada 2012 r.) ze szczególnym odniesieniem do wieloletnich ram fnansowych (debata)
 5.Głosowanie
  
5.1.Mianowanie Tonia Borga członkiem Komisji (głosowanie)
  
5.2.Projekt budżetu korygującego nr 5/2012: Fundusz Solidarności w związku z wstrząsami sejsmicznymi w Emilii-Romanii (Włochy) oraz zmiana linii budżetowej dla działań przygotowawczych dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.3.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.4.Wdrażanie porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r. ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.5.Przydział kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Rosji do UE ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.6.Zmiana koncesji w odniesieniu przetworzonego mięsa drobiowego między UE, Brazylią i Tajlandią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.7.Zmiana załączników do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Izraelem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.8.Porozumienie EU-Rosja dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.9.Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - (z udziałem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.10.Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - (bez udziału Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
5.11.Kontrola sprawowania prawa UE (2010) (głosowanie)
  
5.12.Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko (głosowanie)
  
5.13.Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (głosowanie)
  
5.14.Działalność Komisji Petycji w 2011 r. (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Budżet 2013: wynik prac komitetu pojednawczego (debata)
 10.Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (debata)
 11.Rozszerzenie: polityka, kryteria i interesy strategiczne UE (debata)
 12.Sytuacja w Gazie (debata)
 13.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Klauzule UE o wzajemnej obronie i solidarności: wymiar polityczny i operacyjny - Cyberbezpieczeństwo i obrona - Rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych (debata)
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan (debata)
 16.Proponowana dyrektywa o ochronie danych – przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (debata)
 17.Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby ***I - Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich ***I - Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków ***I - Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb - Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (debata)
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Mianowanie Tonia Borga członkiem Komisji


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:05.


2. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… z dnia 29.10.2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (UE) nr .../2012 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii – C(2012)7507.
Początkowy termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania 29.10.2012

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: BUDG; CONT (art. 51 Regulaminu)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr …/… z dnia 6.11.2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do zasad dotyczących wniosków o odstępstwo od indywidualnych docelowych poziomów emisji CO2 dla nowych lekkich samochodów dostawczych – C(2012)7759.
Początkowy termin zgłaszania sprzeciwu: dwa miesiące począwszy od daty otrzymania 6.11.2012

Odesłany do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI; ITRE (art. 50 Regulaminu).


3. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… dotyczące technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – wagony towarowe” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję Komisji 2006/861/WE (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - termin: 09/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące niektórych krzesełek dziecięcych zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - termin: 25/01/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące danych dla substancji czynnych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - termin: 15/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… ustanawiające wymogi dotyczące danych dla środków ochrony roślin, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - termin: 15/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: AGRI, IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające dyrektywę 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do określania emisji CO2 pochodzących z pojazdów poddanych wielostopniowej homologacji typu (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - termin: 27/01/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - termin: 16/11/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (UE) nr 748/2012 ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - termin: 06/12/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji …/…/UE zmieniająca dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli w celu dostosowania jej przepisów dotyczących oznakowania do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - termin: 05/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu, ametoktradyny, szczepów Aureobasidium pullulans DSM 14940 i DSM 14941, cyprokonazolu, difenokonazolu, ditiokarbaminianów, folpetu, propamokarbu, spinosadu, spirodiklofenu, tebufenpyradu i tetrakonazolu w niektórych produktach lub na ich powierzchni (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - termin: 06/01/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji …/…/UE zmieniająca załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - termin: 13/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające rozporządzenie (WE) nr 62/2006 dotyczące technicznej specyfikacji dla interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu aplikacji telematycznych dla przewozów towarowych transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - termin: 13/02/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr …/… zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetomorfu, indoksakarbu, pyraklostrobiny i trifloksystrobiny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - termin: 25/12/2012)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013-2020 zgodnie z decyzją nr 406/2009/WE (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - termin: 31/01/2013)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE.


4. Przygotowania do spotkania Rady Europejskiej (22-23 listopada 2012 r.) ze szczególnym odniesieniem do wieloletnich ram fnansowych (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do spotkania Rady Europejskiej (22-23 listopada 2012 r.) ze szczególnym odniesieniem do wieloletnich ram fnansowych

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Johna Stuarta Agnew, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hannesa Swobodę, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jacka Protasiewicza, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Lucas Hartong, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Gabriele Zimmer, która na nie odpowiedziała, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio i Alda Sousa.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos i Marietta Giannakou.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel i Alain Lamassoure.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji), Andreas Mavroyiannis (przewodniczący podziękował mu za prace urzędującej prezydencji cypryjskiej w Radzie) oraz Maroš Šefčovič, aby odpowiedzieć na pytanie zadane wcześniej przez Luisa de Grandesa Pascuala.

Głos zabrali: Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Martin Callanan w imieniu grupy ECR, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D i Reimer Böge w imieniu grupy PPE.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.15)

(W godz. 12.15-12.35 Parlament zgromadził się z okazji wręczenia nagrody LUX)

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.35)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Mianowanie Tonia Borga członkiem Komisji (głosowanie)

Projekt decyzji w sprawie zatwierdzenia mianowania Tonia Borga członkiem Komisji (B7-0521/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)
(głosowanie tajne)
Lista uczestników załączona do protokołu z posiedzenia (załącznik 1 protokołu z dnia 21.11.2012)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0432)

Wystąpienie

Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) przyjął do wiadomości decyzję Parlamentu.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca


5.2. Projekt budżetu korygującego nr 5/2012: Fundusz Solidarności w związku z wstrząsami sejsmicznymi w Emilii-Romanii (Włochy) oraz zmiana linii budżetowej dla działań przygotowawczych dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Projekt budżetu korygującego nr 5/2012: Fundusz Solidarności w związku z wstrząsami sejsmicznymi w Emilii-Romanii (Włochy) oraz zmiana linii budżetowej dla działań przygotowawczych dotyczących Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawczyni: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0433)


5.3. Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt. 26 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0434)


5.4. Wdrażanie porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r. ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia porozumień zawartych przez UE w następstwie rokowań w ramach art. XXVIII GATT z 1994 r.,zmieniających i uzupełniających załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0435)


5.5. Przydział kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Rosji do UE ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przydziału kontyngentów taryfowych mających zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0436)


5.6. Zmiana koncesji w odniesieniu przetworzonego mięsa drobiowego między UE, Brazylią i Tajlandią *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Brazylią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. oraz Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Tajlandią zgodnie z art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany koncesji w odniesieniu do przetworzonego mięsa drobiowego przewidzianej na liście koncesyjnej UE załączonej do GATT z 1994 r. [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0437)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumień.


5.7. Zmiana załączników do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między WE a Izraelem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską z jednej strony, a Państwem Izrael z drugiej strony zmieniającego załączniki do protokołów 1 i 2 Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Państwem Izrael, z drugiej strony [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0438)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


5.8. Porozumienie EU-Rosja dotyczące zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacją Rosyjską dotyczącego zarządzania kontyngentami taryfowymi mającymi zastosowanie do wywozu drewna z Federacji Rosyjskiej do Unii Europejskiej i Protokołu między Unią Europejską a rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie warunków technicznych przy zastosowaniu tego porozumienia [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Inese Vaidere (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0439)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie porozumienia i protokołu.


5.9. Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - (z udziałem Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ, PROJEKT RADY I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0440)


5.10. Migracja z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - (bez udziału Zjednoczonego Królestwa i Irlandii) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczący projektu rozporządzenia Rady w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ, PROJEKT RADY I POPRAWKI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2012)0441)


5.11. Kontrola sprawowania prawa UE (2010) (głosowanie)

28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE (2010) [2011/2275(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0442)


5.12. Wpływ działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko [2011/2308(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0443)


5.13. Przemysłowe, energetyczne i inne aspekty gazu łupkowego i ropy (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przemysłowych, energetycznych i innych aspektów wydobycia gazu łupkowego i olei łupkowych [2011/2309(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0444)

Wystąpienie

Niki Tzavela (sprawozdawczyni) przedstawiła poprawkę ustną do ust. 12, która została przyjęta.


5.14. Działalność Komisji Petycji w 2011 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie działalności Komisji Petycji w roku 2011 [2011/2317(INI)] - Komisja Petycji. Sprawozdawca: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2012)0445)

Wystąpienie

Margrete Auken przedstawiła poprawkę ustną do poprawki 6, która została przyjęta.


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall i Daniel Hannan

Sprawozdanie Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu i Kristian Vigenin

Sprawozdanie Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz i Jacek Olgierd Kurski

Sprawozdanie Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan i Syed Kamall


7. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Zgodnie z załącznikiem I art. 3 ust. 3 Regulaminu Charles Tannock poinformował, że nie uczestniczył w głosowaniu nad sprawozdaniami Bogusława Sonika (A7-0283/2012) i Niki Tzaveli A7-0284/2012 ze względu na interes finansowy.

°
° ° °

Giles Chichester poinformował, że z przyczyn technicznych nie mógł uczestniczyć w głosowaniu nad projektem decyzji B7-0521/2012.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13:50 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Budżet 2013: wynik prac komitetu pojednawczego (debata)

Oświadczenie Przewodniczącego: Budżet 2013: wynik prac komitetu pojednawczego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie.

Głos zabrał Giovanni La Via w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Eider Gardiazábal Rubial w imieniu grupy S&D, Jan Mulder w imieniu grupy ALDE, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, i Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Jan Mulder i Salvador Garriga Polledo.

Głos zabrali: Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Connie Hedegaard (członkini Komisji).

Głos zabrali: Alain Lamassoure, Derek Vaughan, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Charlesa Tannocka, i Claudio Morganti.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig i Monika Hohlmeier.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Andreas Mavroyiannis.

Debata została zamknięta.


10. Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (debata)

Pytanie ustne (O-000160/2012), które zadali Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký i Sabine Wils, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (B7-0364/2012)

Pytanie ustne (O-000161/2012), które zadali Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký i Sabine Wils, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Konferencja w Ad-Dausze w sprawie zmiany klimatu (COP 18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (autor) rozwinął zagadnienie.

Andreas Mavroyiannis (urzędujący przewodniczący Rady) i Connie Hedegaard (członkini Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrał Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout i Pilar del Castillo Vera.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira i Sergio Gaetano Cofferati.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Andreas Mavroyiannis.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Matthias Groote, w imieniu komisji ENVI, Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Dan Jørgensen w imieniu grupy S&D, Corinne Lepage w imieniu grupy ALDE, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Miroslav Ouzký w imieniu grupy ECR i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konferencji w sprawie zmian klimatu, która odbędzie się w Ad-Dausze (Katar) (COP 18) (B7-0496/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.7 protokołu z dnia 22.11.2012.


11. Rozszerzenie: polityka, kryteria i interesy strategiczne UE (debata)

Sprawozdanie w sprawie rozszerzenia: polityka, kryteria i strategiczne interesy UE [2012/2025(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Štefan Füle (członek Komisji) i Nadezhda Neynsky (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Philip Claeys niezrzeszony, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic i Eleni Theocharous.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu i Elmar Brok.

Głos zabrał Štefan Füle.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Maria Eleni Koppa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.8 protokołu z dnia 22.11.2012.


12. Sytuacja w Gazie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Gazie

Erato Kozakou-Marcoullis (urzędująca przewodnicząca Rady) wygłosiła oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Borisa Zalę, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na dwa pytania zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Murphy'ego i Ivo Vajgla, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bastiaana Beldera, i Diane Dodds, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Anę Gomes.

Głos zabrała Erato Kozakou-Marcoullis.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Gazie (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos i Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Gazie (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Gazie (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias i Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie konfliktu w Strefie Gazy (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Gazie (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott i Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Gazie (B7-0528/2012).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 22.11.2012.


13. Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony - Klauzule UE o wzajemnej obronie i solidarności: wymiar polityczny i operacyjny - Cyberbezpieczeństwo i obrona - Rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego Rady dla Parlamentu Europejskiego na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa) [2012/2138(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Sprawozdanie w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego [2012/2223(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Sprawozdanie w sprawie cyberbezpieczeństwie i obronie [2012/2096(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Sprawozdanie w sprawie roli wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w przypadku klęsk spowodowanych warunkami klimatycznymi i katastrof naturalnych [2012/2095(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu i Tunne Kelam przedstawili sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Indrek Tarand przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Erato Kozakou-Marcoullis (urzędująca przewodnicząca Rady) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Andrew Duff (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Marietta Giannakou w imieniu grupy PPE, Maria Eleni Koppa w imieniu grupy S&D, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Andrew Duffa, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes i Krzysztof Lisek.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke i Inês Cristina Zuber.

Głos zabrali: Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu i Indrek Tarand.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.10 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.11 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.12 protokołu z dnia 22.11.2012 i pkt 13.13 protokołu z dnia 22.11.2012.


14. Skład komisji i delegacji

Do przewodniczącego wpłynęły od grupy S&D następujące wnioski o mianowanie:

komisja INTA: George Sabin Cutaş zamiast Johna Attarda-Montalto

delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgizja i UE-Uzbekistan i delegacja do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią: Josef Weidenholzer zamiast Hannesa Swobody

Niniejsze nominacje zostaną uznane za ratyfikowane, jeśli począwszy od chwili obecnej do zatwierdzenia tego sprawozdania nie zostanie zgłoszone żadne zastrzeżenie.


15. Negocjacje w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan (debata)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji i ESDZ dotyczące negocjacji w sprawie udoskonalonej umowy o partnerstwie i współpracy UE-Kazachstan [2012/2153(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Erato Kozakou-Marcoullis (urzędująca przewodnicząca Rady) w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w sprawie przebiegu debaty, Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Elisabeth Jeggle w imieniu grupy PPE, która odpowiedziała również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Paula Murphy'ego, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller i Inese Vaidere.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy i Piotr Borys.

Głos zabrali: Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt, zwracając się z nowym pytaniem do Rady, i Liisa Jaakonsaari.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.14 protokołu z dnia 22.11.2012.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Georgios PAPASTAMKOS
Wiceprzewodniczący


16. Proponowana dyrektywa o ochronie danych – przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (debata)

Oświadczenie Komisji: Proponowana dyrektywa o ochronie danych – przetwarzanie danych osobowych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych

Maria Damanaki (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Seán Kelly w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Silvię-Adrianę Ţicău, Dimitrios Droutsas w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL.

Głos zabrała Maria Damanaki.

Debata została zamknięta.


17. Bałtyckie zasoby łososia oraz połów eksploatujący te zasoby ***I - Zachowanie zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich ***I - Obcinanie płetw rekinom na pokładach statków ***I - Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne i tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne a reforma WPRyb - Zewnętrzny wymiar wspólnej polityki rybołówstwa (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego plan wieloletni dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 850/98 w sprawie zachowania zasobów połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1185/2003 w sprawie obcinania płetw rekinom na pokładach statków [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Sprawozdanie w sprawie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego i tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz reformy wspólnej polityki rybołówstwa [2011/2292(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: João Ferreira (A7-0291/2012)

Sprawozdanie w sprawie zewnętrznego wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa [2011/2318(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira i Isabella Lövin przedstawili sprawozdania.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Andrea Zanoni (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Carl Schlyter (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Ana Miranda (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Barbara Matera (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Gabriel Mato Adrover w imieniu grupy PPE, Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Diane Dodds niezrzeszona, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo i Jens Nilsson.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Gesine Meissner i Luís Paulo Alves.

Głos zabrali: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira i Isabella Lövin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.1 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.3 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.4 protokołu z dnia 22.11.2012, pkt 13.15 protokołu z dnia 22.11.2012 i pkt 13.16 protokołu z dnia 22.11.2012.


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 499.935/OJJE).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:30.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Obserwatorzy

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Załącznik 1 - Mianowanie Tonia Borga członkiem Komisji

LISTA POSŁÓW, KTÓRZY WZIĘLI UDZIAŁ W GŁOSOWANIU

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności