Index 
Proces-verbal
PDF 257kWORD 235k
Miercuri, 21 noiembrie 2012 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)
 3.Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)
 4.Pregătirea reuniunii Consiliului European (22-23 noiembrie 2012) mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei (vot)
  
5.2.Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012: Fondul de solidaritate în urma cutremurelor din Emilia-Romagna (Italia) şi modificarea liniei bugetare pentru acţiunile de pregătire a Anului auropean al voluntariatului (2011) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către UE ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.6.Modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată între UE, Brazilia și Tailanda *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.7.Modificarea anexelor la Protocoalele 1 şi 2 ale Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între CE și Israel *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.8.Acordul UE-Rusia privind administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.9.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - (incluzând participarea Regatului Unit şi a Irlandei) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.10.Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - (fără participarea Regatului Unit şi a Irlandei) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.11.Monitorizarea aplicării dreptului UE (2010) (vot)
  
5.12.Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului (vot)
  
5.13.Aspecte industriale, energetice şi alte aspecte legate de gazele de şist şi de şisturile bituminoase (vot)
  
5.14.Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2011 (vot)
 6.Explicaţii privind votul
 7.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 9.Procedura bugetară 2013: lucrările Comitetului de conciliere (dezbatere)
 10.Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) (dezbatere)
 11.Extindere: politici, criterii şi interese strategice ale UE (dezbatere)
 12.Situaţia din Fâşia Gaza (dezbatere)
 13.Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)) - Clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale - Securitatea şi apărarea informatică - Rolul politicii de securitate şi apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă (dezbatere)
 14.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 15.Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (dezbatere)
 16.Propunerea de directivă privind protecţia datelor - datele cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (dezbatere)
 17.Stocurile de somon de Marea Baltică și pescuitul care le exploatează ***I - Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I - Îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor ***I - Pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal şi reforma PCP - Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 19.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ
 Anexa 1 - Numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de acte delegate au fost transmise Parlamentului:

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 29.10.2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. …/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii – C(2012)7507.
Termenul iniţial de formulare a obiecţiilor: două luni, începând cu data de primire, şi anume 29.10.2012

Retrimis fond : BUDG; CONT (articolul 51 din Regulamentul de procedură)

Regulamentul delegat (UE) nr. …/… al Comisiei din 6.11.2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la cererea de derogare de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare noi – C(2012)7759.
Termenul iniţial de formulare a obiecţiilor: două luni, începând cu data de primire, şi anume 6.11.2012

Retrimis fond: ENVI; ITRE (articolul 50 din Regulamentul de procedură).


3. Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură)

Următoarele proiecte de măsuri de executare, care intră sub incidenţa procedurii de reglementare cu control, au fost transmise Parlamentului:

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „material rulant – vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2006/861/CE a Comisiei (D020665/02 - 2012/2869(RPS) - termen: 09/02/2013)
retrimis fond: TRAN

- Decizia Comisiei privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru anumite scaune pentru copii în conformitate cu Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor (Text cu relevanță pentru SEE) (D020709/02 - 2012/2854(RPS) - termen: 25/01/2013)
retrimis fond: IMCO

- Regulament al Comisiei de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile substanțelor active, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (D021893/02 - 2012/2876(RPS) - termen: 15/02/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, IMCO

- Regulamentul (UE) nr.. …/… al Comisei de stabilire a cerințelor în materie de date aplicabile produselor de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (D021894/02 - 2012/2882(RPS) - termen: 15/02/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: AGRI, IMCO

- Regulamentul (UE) nr.. …/… al Comisei de modificare a Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei în ceea ce privește stabilirea emisiilor de CO2 generate de vehiculele supuse omologării de tip în mai multe etape (D022200/02 - 2012/2856(RPS) - termen: 27/01/2013)
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul (UE) nr.. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (D022276/02 - 2012/2858(RPS) - termen: 16/11/2012)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 748/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (D022277/03 - 2012/2884(RPS) - termen: 06/12/2012)
retrimis fond: TRAN

- Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a Directivei 75/324/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli în vederea adaptării dispozițiilor privind etichetarea la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (D023280/01 - 2012/2861(RPS) - termen: 05/02/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: IMCO

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime aplicabile reziduurilor de 2-fenilfenol, ametoctradin, Aureobasidium pullulans - sușele DSM 14940 și DSM 14941, ciproconazol, difenoconazol, ditiocarbamați, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad și tetraconazol din sau de pe anumite produse (D023352/02 - 2012/2862(RPS) - termen: 06/01/2013)
retrimis fond: ENVI

- Directiva …/…/UE a Comisei de modificare a anexei III la Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (D023356/02 - 2012/2872(RPS) - termen: 13/02/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulament al Comisei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 62/2006 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar transeuropean convențional (D023357/01 - 2012/2873(RPS) - termen: 13/02/2013)
retrimis fond: TRAN

- Regulamentul (UE) nr. …/… al Comisei de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri aplicabile substanțelor dimetomorf, indoxacarb, piraclostrobin și trifloxistrobin din sau de pe anumite produse (D023358/02 - 2012/2853(RPS) - termen: 25/12/2012)
retrimis fond: ENVI

- Decizia Comisiei privind determinarea nivelurilor anuale de emisii alocate statelor membre pentru perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE (D023442/01 - 2012/2859(RPS) - termen: 31/01/2013)
retrimis fond: ENVI
aviz: ITRE


4. Pregătirea reuniunii Consiliului European (22-23 noiembrie 2012) mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European (22-23 noiembrie 2012) mai ales în ceea ce privește cadrul financiar multianual

Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Krisztina Morvai, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către John Stuart Agnew, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hannes Swoboda, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jacek Protasiewicz, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Andrew Henry William Brons, neafiliat, Lucas Hartong pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” lui Gabriele Zimmer, care a răspuns, Ioannis Kasoulides, Göran Färm, Anne E. Jensen, François Alfonsi, Jan Zahradil, Mario Borghezio şi Alda Sousa.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Lucas Hartong, Reimer Böge, Ivailo Kalfin, Jan Mulder, Isabelle Durant, Tomasz Piotr Poręba, Marta Andreasen, Vladimír Remek, Daniël van der Stoep, Patrizia Toia, George Lyon, Bas Eickhout, Rolandas Paksas, Herbert Reul, Jutta Haug, Alexander Alvaro, Mario Mauro, Catherine Trautmann, Anneli Jäätteenmäki, Jacek Protasiewicz, Glenis Willmott, Marielle de Sarnez, Luis de Grandes Pascual, Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Marian-Jean Marinescu, Kinga Göncz, Salvador Garriga Polledo, Victor Boştinaru, András Gyürk, Luis Manuel Capoulas Santos şi Marietta Giannakou.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

Au intervenit: Othmar Karas, Andrey Kovatchev, Paulo Rangel şi Alain Lamassoure.

Au intervenit: Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei), Andreas Mavroyiannis (Preşedintele i-a mulţumit acestuia din urmă pentru activitatea realizată de Preşedinţia cipriotă în exerciţiu a Consiliului) şi Maroš Šefčovič, pentru a răspunde unei întrebări care îi fusese adresată mai devreme de Luis de Grandes Pascual.

Au intervenit: Andrew Henry William Brons, neafiliat, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, Helga Trüpel, în numele Grupului Verts/ALE, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D şi Reimer Böge, în numele Grupului PPE.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Şedinţa a fost suspendată la ora 12.15)

(De la 12.15 la 12.35, Parlamentul s-a reunit cu ocazia decernării Premiului LUX)

(Şedinţa a fost reluată la ora 12.35)


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei (vot)

Propunere de decizie privind aprobarea numirii lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei (B7-0521/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)
(vot secret)
Lista participanţilor la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 la PV din 21.11.2012)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2012)0432)

Intervenţie

Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei) a luat act de decizia Parlamentului.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă


5.2. Proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012: Fondul de solidaritate în urma cutremurelor din Emilia-Romagna (Italia) şi modificarea liniei bugetare pentru acţiunile de pregătire a Anului auropean al voluntariatului (2011) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 5/2012 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2012, secțiunea III – Comisia [16398/2012 - C7-0383/2012- 2012/2242(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Francesca Balzani (A7-0381/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0433)


5.3. Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în conformitate cu punctul 26 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară [COM(2012)0538 - C7-0300/2012- 2012/2237(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: José Manuel Fernandes (A7-0380/2012)

(Majoritate calificată şi 3/5 din voturile exprimate)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0434)


5.4. Punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare a acordurilor încheiate de către UE în urma negocierilor purtate în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 și de modificare și completare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun [COM(2012)0115 - C7-0079/2012- 2012/0054(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0351/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0435)


5.5. Alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Rusia către UE ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind alocarea contingentelor tarifare aplicabile exporturilor de lemn din Federația Rusă către Uniunea Europeană [COM(2012)0449 - C7-0215/2012- 2012/0217(COD)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0329/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0436)


5.6. Modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată între UE, Brazilia și Tailanda *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Brazilia în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzute în lista UE anexată la GATT 1994 și a acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Thailanda în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 referitor la modificarea concesiilor privind carnea de pasăre procesată prevăzute în lista UE anexată la GATT 1994 [07883/2012 - C7-0171/2012- 2012/0046(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0350/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0437)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.7. Modificarea anexelor la Protocoalele 1 şi 2 ale Acordului euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între CE și Israel *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și statul Israel, pe de altă parte, de modificare a anexelor la Protocoalele 1 și 2 la Acordul euro-mediteranean de instituire a unei asocieri între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Statul Israel, pe de altă parte [07433/2012 - C7-0157/2012- 2011/0457(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportor: Vital Moreira (A7-0318/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0438)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.8. Acordul UE-Rusia privind administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn *** (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Federația Rusă cu privire la administrarea contingentelor tarifare care se aplică exporturilor de lemn din Federația Rusă în Uniunea Europeană și a Protocolului între Uniunea Europeană și Guvernul Federației Ruse privind modalitățile tehnice adoptate în temeiul acordului menționat [16775/1/2011 - C7-0206/2012- 2011/0322(NLE)] - Comisia pentru comerţ internaţional. Raportoare: Inese Vaidere (A7-0177/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Inese Vaidere (raportoare) a făcut o declaraţie în conformitate cu articolul 138 alineatul (4) din Regulamentul de procedură.

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0439)

Parlamentul a aprobat încheierea acordului.


5.9. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - (incluzând participarea Regatului Unit şi a Irlandei) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (reformare) [11142/1/2012 - C7-0330/2012- 2012/0033A(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0368/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0440)


5.10. Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) - (fără participarea Regatului Unit şi a Irlandei) * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la proiectul de regulament al Consiliului privind migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (reformare) [11143/1/2012 - C7-0331/2012- 2012/0033B(NLE)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Carlos Coelho (A7-0370/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2012)0441)


5.11. Monitorizarea aplicării dreptului UE (2010) (vot)

Raport referitor la al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2010) [2011/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0330/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0442)


5.12. Impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului (vot)

Raport referitor la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului [2011/2308(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Bogusław Sonik (A7-0283/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0443)


5.13. Aspecte industriale, energetice şi alte aspecte legate de gazele de şist şi de şisturile bituminoase (vot)

Raport referitor la aspecte industriale, energetice și alte aspecte legate de gazele de șist și de șisturile bituminoase [2011/2309(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0284/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 13)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0444)

Intervenţie

Niki Tzavela (raportoare) a prezentat un amendament oral la alineatul (12), care a fost reţinut.


5.14. Activităţile Comisiei pentru petiţii în anul 2011 (vot)

Raport referitor la activitățile Comisiei pentru petiții în anul 2011 [2011/2317(INI)] - Comisia pentru petiţii. Raportor: Giles Chichester (A7-0240/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 14)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2012)0445)

Intervenţie

Margrete Auken a prezentat un amendament oral la amendamentul 6, care a fost reţinut.


6. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 170 din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Eva Lichtenberger - A7-0330/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Monica Luisa Macovei, Seán Kelly, Syed Kamall şi Daniel Hannan

Raport Bogusław Sonik - A7-0283/2012

Norica Nicolai, Iva Zanicchi, Izaskun Bilbao Barandica, Marek Józef Gróbarczyk, Kay Swinburne, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Hannu Takkula, Marian Harkin, Paweł Robert Kowal, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu şi Kristian Vigenin

Raport Niki Tzavela - A7-0284/2012

George Lyon, Norica Nicolai, Kay Swinburne, Bendt Bendtsen, Eduard Kukan, Marian Harkin, Seán Kelly, Daniel Hannan, Syed Kamall, Elena Băsescu, Jacek Protasiewicz şi Jacek Olgierd Kurski

Raport Giles Chichester - A7-0240/2012

Kay Swinburne, Adam Bielan, Marian Harkin, Seán Kelly, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan şi Syed Kamall


7. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din anexa I la Regulamentul de procedură, Charles Tannock a anunţat că nu a putut participa la votarea rapoartelor lui Bogusław Sonik (A7-0283/2012) şi Niki Tzavela A7-0284/2012 din cauza unor interese financiare.

°
° ° °

Giles Chichester a anunţat că, din motive de ordin tehnic, nu a putut participa la votarea propunerii de decizie B7-0521/2012.


(Şedinţa, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.05.)

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

8. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


9. Procedura bugetară 2013: lucrările Comitetului de conciliere (dezbatere)

Declaraţie a Preşedintelui: Procedura bugetară 2013: lucrările Comitetului de conciliere

Domul Preşedinte a făcut declaraţia.

A intervenit Giovanni La Via, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Eider Gardiazábal Rubial, în numele Grupului S&D, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Richard Ashworth, în numele Grupului ECR, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jan Mulder şi Salvador Garriga Polledo.

Au intervenit: Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Au intervenit: Alain Lamassoure, Derek Vaughan, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Charles Tannock şi Claudio Morganti.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elena Băsescu, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Petri Sarvamaa, Paul Rübig şi Monika Hohlmeier.

Au intervenit: Connie Hedegaard şi Andreas Mavroyiannis.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP 18) (dezbatere)

Întrebare orală (O-000160/2012) adresată de Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký şi Sabine Wils, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP18) (B7-0364/2012)

Întrebare orală (O-000161/2012) adresată de Matthias Groote, Karl-Heinz Florenz, Dan Jørgensen, Corinne Lepage, Satu Hassi, Miroslav Ouzký şi Sabine Wils, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința privind schimbările climatice de la Doha (COP18) (B7-0365/2012)

Matthias Groote (autoare) a dezvoltat întrebările.

Andreas Mavroyiannis (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Connie Hedegaard (membră a Comisiei) au răspuns la întrebări.

A intervenit Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

Au intervenit: Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, Oreste Rossi, în numele Grupului EFD, Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, Richard Seeber, Marita Ulvskog, Yannick Jadot, Romana Jordan, Kriton Arsenis, Bas Eickhout şi Pilar del Castillo Vera.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Erik Bánki, Csaba Sándor Tabajdi, Charles Tannock, João Ferreira şi Sergio Gaetano Cofferati.

Au intervenit: Connie Hedegaard şi Andreas Mavroyiannis.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Matthias Groote, în numele Comisiei ENVI, Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Dan Jørgensen, în numele Grupului S&D, Corinne Lepage, în numele Grupului ALDE, Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE, Miroslav Ouzký, în numele Grupului ECR, şi Sabine Wils, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la conferinţa privind schimbările climatice de la Doha, Qatar (COP 18) (B7-0496/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.7 al PV din 22.11.2012.


11. Extindere: politici, criterii şi interese strategice ale UE (dezbatere)

Raport referitor la Extindere: politici, criterii și interese strategice ale UE [2012/2025(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

Maria Eleni Koppa şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Štefan Füle (membru al Comisiei) şi Nadezhda Neynsky (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Kristian Vigenin, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, Philip Claeys, neafiliat, Francisco José Millán Mon, Knut Fleckenstein, Franz Obermayr, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Anna Ibrisagic şi Eleni Theocharous.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Koumoutsakos, Csaba Sándor Tabajdi, Izaskun Bilbao Barandica, Charalampos Angourakis, Jan Kozłowski, Richard Howitt, Norica Nicolai, Jelko Kacin, Csaba Sógor, Andrew Duff, Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu şi Elmar Brok.

A intervenit Štefan Füle.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

A intervenit Maria Eleni Koppa.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.8 al PV din 22.11.2012.


12. Situaţia din Fâşia Gaza (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Situaţia din Fâşia Gaza

Erato Kozakou-Marcoullis (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) a făcut declaraţia în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Boris Zala, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, pentru a răspunde, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” Paul Murphy şi Ivo Vajgl, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bastiaan Belder, şi Diane Dodds care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Ana Gomes.

A intervenit Erato Kozakou-Marcoullis.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Joseph Daul, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli şi Elena Băsescu, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Gaza (B7-0522/2012);

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Francesco Enrico Speroni, Rolandas Paksas, Roger Helmer, Oreste Rossi, Claudio Morganti, Jacek Olgierd Kurski, Juozas Imbrasas, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la situația din Gaza (B7-0523/2012);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser şi Boris Zala, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Gaza (B7-0524/2012);

- Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Martina Anderson, Younous Omarjee, Jean-Luc Mélenchon, Jacky Hénin, Helmut Scholz, Sabine Lösing, Mikael Gustafsson, Marie-Christine Vergiat, Sabine Wils, Marisa Matias şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situația din Gaza (B7-0525/2012);

- Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Jill Evans, Ana Miranda, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken, Eva Joly, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Bart Staes, François Alfonsi, Keith Taylor, Jean-Jacob Bicep, Rui Tavares şi Catherine Grèze, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la conflictul din Fâșia Gaza (B7-0526/2012);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Gaza (B7-0527/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott şi Sarah Ludford, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Gaza (B7-0528/2012).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.9 al PV din 22.11.2012.


13. Punerea în aplicare a politicii de securitate şi apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună)) - Clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale - Securitatea şi apărarea informatică - Rolul politicii de securitate şi apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă (dezbatere)

Raport referitor la punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (pe baza Raportului anual al Consiliului către Parlamentul European privind politica externă și de securitate comună) [2012/2138(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

Raport referitor la clauzele UE de apărare reciprocă și de solidaritate: dimensiuni politice și operaționale [2012/2223(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

Raport referitor la securitatea și apărarea informatică [2012/2096(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

Raport referitor la rolul politicii de securitate și apărare comune în cazul crizelor și al dezastrelor naturale generate de climă [2012/2095(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu şi Tunne Kelam şi-au prezentat rapoartele.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Indrek Tarand şi-a prezentat raportul.

A intervenit Erato Kozakou-Marcoullis (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedinte al Comisiei şi Înalt Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Andrew Duff (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Marietta Giannakou, în numele Grupului PPE, Maria Eleni Koppa, în numele Grupului S&D, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Tarja Cronberg, în numele Grupului Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Andrew Duff, Sabine Lösing, în numele Grupului GUE/NGL, Nadezhda Neynsky, Luis Yáñez-Barnuevo García, Norica Nicolai, David Campbell Bannerman, Willy Meyer, Elmar Brok, Justas Vincas Paleckis, Michael Gahler, Ana Gomes şi Krzysztof Lisek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke şi Inês Cristina Zuber.

Au intervenit: Erato Kozakou-Marcoullis, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu şi Indrek Tarand.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.10 al PV din 22.11.2012, punctul 13.11 al PV din 22.11.2012, punctul 13.12 al PV din 22.11.2012 şi punctul 13.13 al PV din 22.11.2012.


14. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit din partea Grupului S&D următoarele cereri de numire:

Comisia INTA: George Sabin Cutaş, în locul lui John Attard-Montalto

Delegaţia la Comisiile parlamentare de cooperare UE- Kazahstan, UE- Kârgâzstan şi UE-Uzbekistan şi pentru relaţiile cu Tadjikistan, Turkmenistan şi Mongolia : Josef Weidenholzer, în locul lui Hannes Swoboda

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


15. Negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan (dezbatere)

Raport conținând recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Comisiei privind negocierile pentru un acord extins de parteneriat și cooperare UE-Kazahstan [2012/2153(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

Liisa Jaakonsaari şi-a prezentat raportul.

A intervenit Erato Kozakou-Marcoullis (Preşedinta în exerciţiu a Consiliului) în numele lui Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate).

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, privind desfăşurarea dezbaterii, Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Elisabeth Jeggle, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Murphy, Richard Howitt, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, Cristiana Muscardini, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Paolo Bartolozzi, Joachim Zeller şi Inese Vaidere.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Paul Murphy şi Piotr Borys.

Au intervenit: Erato Kozakou-Marcoullis, Richard Howitt, pentru a adresa o nouă întrebare Consiliului, şi Liisa Jaakonsaari.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.14 al PV din 22.11.2012.

(Şedinţa a fost suspendată pentru câteva momente.)

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte


16. Propunerea de directivă privind protecţia datelor - datele cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Propunerea de directivă privind protecţia datelor - datele cu caracter personal prelucrate în cadrul cooperării polițienești și judiciare în materie penală

Maria Damanaki (membră a Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Seán Kelly, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Silvia-Adriana Ţicău, Dimitrios Droutsas, în numele Grupului S&D, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, şi Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL.

A intervenit Maria Damanaki.

Dezbaterea s-a încheiat.


17. Stocurile de somon de Marea Baltică și pescuitul care le exploatează ***I - Conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine ***I - Îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor ***I - Pescuitul la scară redusă și pescuitul artizanal şi reforma PCP - Dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui plan multianual pentru stocurile de somon de Marea Baltică și pentru pescuitul care le exploatează [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 al Consiliului pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1288/2009 al Consiliului [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1185/2003 privind îndepărtarea înotătoarelor rechinilor la bordul navelor [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

Raport referitor la pescuitul costier la scară redusă, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului [2011/2292(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: João Ferreira (A7-0291/2012)

Raport referitor la dimensiunea externă a politicii comune în domeniul pescuitului [2011/2318(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira şi Isabella Lövin îşi prezintă rapoartele .

A intervenit Maria Damanaki (membră a Comisiei).

Au intervenit: Andrea Zanoni (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Carl Schlyter (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Ana Miranda (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Barbara Matera (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Gabriel Mato Adrover, în numele Grupului PPE, Ole Christensen, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, Struan Stevenson, în numele Grupului ECR, Nikolaos Salavrakos, în numele Grupului EFD, João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, Diane Dodds, neafiliată, Werner Kuhn, Kriton Arsenis, Nils Torvalds, Ian Hudghton, Anna Rosbach, John Bufton, Younous Omarjee, Andreas Mölzer, Alain Cadec, Isabelle Thomas, Izaskun Bilbao Barandica, Jean-Paul Besset, Julie Girling, Antonello Antinoro, Iliana Malinova Iotova, Carmen Fraga Estévez, Ulrike Rodust, Jarosław Leszek Wałęsa, Guido Milana, Lambert van Nistelrooij, Dolores García-Hierro Caraballo şi Jens Nilsson.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Gesine Meissner şi Luís Paulo Alves.

Au intervenit: Maria Damanaki, Carmen Fraga Estévez, Marek Józef Gróbarczyk, Pat the Cope Gallagher, Maria do Céu Patrão Neves, João Ferreira şi Isabella Lövin.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.1 al PV din 22.11.2012, punctul 13.3 al PV din 22.11.2012, punctul 13.4 al PV din 22.11.2012, punctul 13.15 al PV din 22.11.2012 şi punctul 13.16 al PV din 22.11.2012.


18. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 499.935/OJJE).


19. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.30.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatori

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Anexa 1 - Numirea lui Tonio Borg în calitate de membru al Comisiei

LISTA DEPUTAŢILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Buşoi, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, Manner, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Mănescu, Newton Dunn, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zīle, van Dalen, Češková

EFD:

Agnew, Allam, Andreasen, Batten, Belder, Bizzotto, Borghezio, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Rossi, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira João, Gustafsson, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Remek, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Binev, Brons, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Nattrass, Obermayr, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Albertini, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Bodu, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Busuttil, Buzek, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Mita, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobińska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Papanikolaou, Papastamkos, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Balzani, Balčytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkevičiūtė, Borsellino, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Grech, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva, Koppa, Krehl, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Paşcu, Perello Rodriguez, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Schulz Martin, Scicluna, Sehnalová, Serracchiani, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Smolková, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Susta, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Toia, Trautmann, Tănăsescu, Ulvskog, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Vigenin, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Brepoels, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Turunen, Zéribi, Ždanoka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate