Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

5. Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-2012), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet

Debatten hade hållits den 20 november 2012 (punkt 14 i protokollet av den 20.11.2012).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Sabine Verheyen för PPE-gruppen, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann och Petra Kammerevert för S&D-gruppen, om Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-12), och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Amelia Andersdotter och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, om Internationella teleunionens kommande världskonferens om internationell telekommunikation (WCIT-12) och en eventuell utvidgning av tillämpningsområdet för det internationella telereglementet (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon och Inês Cristina Zuber för GUE/NGL-gruppen, om Europaparlamentets resolution om den kommande världskonferensen om internationell telekommunikation (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Omröstning: punkt 13.6 i protokollet av den 22.11.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy