Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2877(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0500/2012

Разисквания :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Гласувания :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Приети текстове :

P7_TA(2012)0463

Протокол
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург

18.1. Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 и B7-0515/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0500/2012

(за замяна на B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 и B7-0515/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan и Potito Salatto, от името на групата PPE;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, от името на групата ECR;
Fiorello Provera, Oreste Rossi и Jaroslav Paška, от името на групата EFD;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0463)

Изказване

Véronique De Keyser представи устно изменение на съображение Л. Никой от членовете на ЕП не възрази срещу вземането предвид на това устно изменение и то беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност