Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2877(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0500/2012

Rozpravy :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Hlasovanie :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0463

Zápisnica
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg

18.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 a B7-0515/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0500/2012

(nahrádzajúci B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 a B7-0515/2012):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan a Potito Salatto v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock v mene skupiny ECR;
Fiorello Provera, Oreste Rossi a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0463)

Vystúpenie

Véronique De Keyser predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu L. Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nevzniesol námietky žiadny poslanec, návrh bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia