Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2877(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0500/2012

Debatter :

PV 22/11/2012 - 17.1
CRE 22/11/2012 - 17.1

Omröstningar :

PV 22/11/2012 - 18.1
CRE 22/11/2012 - 18.1

Antagna texter :

P7_TA(2012)0463

Protokoll
Torsdagen den 22 november 2012 - Strasbourg

18.1. Människorättssituationen i Iran, särskilt massavrättningar och bloggaren Sattar Beheshtis död nyligen (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 och B7-0515/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0500/2012

(ersätter B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 och B7-0515/2012):

inlämnat av följande ledamöter:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan och Potito Salatto för PPE-gruppen;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano och Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;
Charles Tannock för ECR-gruppen;
Fiorello Provera, Oreste Rossi och Jaroslav Paška för EFD-gruppen;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0463)

Inlägg

Véronique De Keyser Lade fram ett muntligt ändringsförslag till skäl L. Eftersom ingen ledamot motsatte sig att det muntliga ändringsförslaget skulle beaktas gick det till omröstning.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy