Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2878(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0503/2012

Συζήτηση :

PV 22/11/2012 - 17.2
CRE 22/11/2012 - 17.2

Ψηφοφορία :

PV 22/11/2012 - 18.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0464

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

18.2. Η κατάσταση στην Βιρμανία και συγκεκριμένα η συνεχιζόμενη βία στην πολιτεία Rakhine (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 και B7-0514/2012

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0503/2012

(αντικαθιστά τις B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 και B7-0514/2012):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan και Ivo Belet, εξ ονόματος της Ομάδας PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein και Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen και Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR;

Helmut Scholz και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0464)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου