Показалец 
Протокол
PDF 283kWORD 245k
Четвъртък, 22 ноември 2012 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Трансфер на бюджетни кредити
 4.Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (внесени предложения за резолюция)
 5.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (внесени предложения за резолюция)
 6.Избори за Европейски парламент през 2014 г. (разискване)
 7.Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2011 г. (разискване)
 8.Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика ***I (разискване)
 9.Мерки за защита на пазара на ЕС от необичайно ниските цени на вноса с китайски произход, особено на фотоволтаичните панели (разискване)
 10.Положението във връзка с Гърция (изявление на Комисията)
 11.Изявление на председателството
 12.Приветствие с добре дошли
 13.Време за гласуване
  
13.1.Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.2.Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
13.3.Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I (гласуване)
  
13.4.Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби ***I (гласуване)
  
13.5.Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (гласуване)
  
13.6.Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (гласуване)
  
13.7.Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (гласуване)
  
13.8.Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (гласуване)
  
13.9.Положението в Газа (гласуване)
  
13.10.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  
13.11.Клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение (гласуване)
  
13.12.Киберсигурност и отбрана (гласуване)
  
13.13.Ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия (гласуване)
  
13.14.Преговори за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (гласуване)
  
13.15.Външното измерение на общата политика в областта на рибарството (гласуване)
  
13.16.Избори за Европейски парламент през 2014 г. (гласуване)
 14.Обяснениe на вот
 15.Поправки на вот и намерения за гласуване
 16.Одобряване на протокола от предишното заседание
 17.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
17.1.Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi
  
17.2.Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine
  
17.3.Положението на мигрантите в Либия
 18.Време за гласуване
  
18.1.Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (гласуване)
  
18.2.Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (гласуване)
  
18.3.Положението на мигрантите в Либия (гласуване)
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване
 20.Решения относно някои документи
 21.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 22.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 23.График на следващите заседания
 24.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 8.30 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

FEMM

подпомагаща :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 48/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG


3. Трансфер на бюджетни кредити

В съответствие с член 22 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения по отношение на проекта, внесен от Комитета на регионите, относно трансферите на бюджетни кредити INF 9/2012 и INF 10/2012.

В съответствие с член 22 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения по отношение на проекта, внесен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансфера на бюджетни кредити INF 3/2012.


4. Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000159/2012), зададен от Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein и Tadeusz Zwiefka, от името на комисията JURI, към Комисията: Приемане на присъединяването на осем трети държави към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (B7-0367/2012)

Разискването се състоя на 19 ноември 2012 г. (точка 18 от протокола от 19.11.2012 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein и Tadeusz Zwiefka, от името на комисията JURI, относно декларацията за приемане от страна на държавите членки, в интерес на Европейския съюз, на присъединяването на осем трети страни към Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г. (B7-0497/2012).

Гласуване: точка 13.5 от протокола от 22.11.2012.


5. Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията

Разискването се състоя на 20 ноември 2012 г. (точка 14 от протокола от 20.11.2012 г).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Ивайло Калфин, Catherine Trautmann и Petra Kammerevert, от името на групата S&D, относно предстоящата Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-12) на Международния съюз по далекосъобщения и възможното разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Amelia Andersdotter и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, относно предстоящата Световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-12) на Международния съюз по далекосъобщения и възможното разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon и Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, относно предстоящата Световната конференция по международни далекосъобщения (WCIT-12) (B7-0506/2012).

Гласуване: точка 13.6 от протокола от 22.11.2012.


6. Избори за Европейски парламент през 2014 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Избори за Европейски парламент през 2014 г.

Algirdas Šemeta (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Carlo Casini, от името на групата PPE, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Gerald Häfner, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, за да приключи първото си изказване, и Nicole Sinclaire, относно протичането на дебата (Председателят припомни разпоредбите, приложими за процедурата с вдигане на ръка и въпросите "син картон").

Изказа се Algirdas Šemeta.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Carlo Casini, от името на комисия по конституционни въпроси, относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. (B7-0520/2012).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.17 от протокола от 22.11.2012.


7. Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2011 г. (разискване)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (председател на Сметната палата) представи годишния доклад на своята институция за 2011 г.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: Markus Pieper, от името на групата PPE, Jens Geier, от името на групата S&D, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Andrea Češková, от името на групата ECR, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Søren Bo Søndergaard, от името на групата GUE/NGL, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy и Илиaна Ивaнова.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ildikó Gáll-Pelcz и Chris Davies.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Разискването приключи.


8. Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

Jörg Leichtfried представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).

Изказаха се: George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Matteo Salvini, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, и Gianluca Susta.

Изказа се Algirdas Šemeta.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Изказа се Jörg Leichtfried.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 22.11.2012.


9. Мерки за защита на пазара на ЕС от необичайно ниските цени на вноса с китайски произход, особено на фотоволтаичните панели (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000162/2012) зададен от Vital Moreira, от името на комисия по международна търговия, към Комисията: Мерки за защита на пазара на ЕС от необичайно ниските цени на вноса с китайски произход, особено на фотоволтаични модули (B7-0366/2012)

Vital Moreira разви въпроса.

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Daniel Caspary, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Matteo Salvini, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner и Franck Proust.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Šťastný и Andrew Henry William Brons.

Изказа се Olli Rehn.

Разискването приключи.


(Заседанието, прекъснато в 11.30 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

10. Положението във връзка с Гърция (изявление на Комисията)

Изявление на Комисията: Положението във връзка с Гърция

Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.


11. Изявление на председателството

Председателят направи изявление по повод на Международния ден за премахване на насилието над жените - 25 ноември.

Изказа се Sylvie Goulard относно решението на Европейския съвет, което трябва да бъде взето този ден, във връзка със състава на изпълнителния съвет на Европейската централна банка.


12. Приветствие с добре дошли

Председателят, от името на Парламента, приветства с добре дошли членовете на делегацията, предвождана от председателите на двете камари на Швейцарската федерална асамблея - Hansjörg Walter, председател на Националния съвет, и Hans Altherr, председател на Съвета на щатите, който зае място на официалната трибуна.


13. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


13.1. Запас от сьомга в Балтийския регион и риболовни дейности по експлоатацията на този запас ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на многогодишен план за запаса от сьомга в Балтийския регион и за риболовните дейности по експлоатацията на този запас [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0446)


13.2. Предоставяне на делегирани правомощия за приемането на някои мерки, свързани с общата търговска политика ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на някои регламенти, свързани с общата търговска политика, по отношение на предоставянето на делегирани правомощия за приемането на някои мерки [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2012)0447)


13.3. Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0448)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Преди гласуването на законодателната резолюция се изказа Pat the Cope Gallagher (докладчик), за да поиска въз основа на член 57, параграф 2 от правилника връщането за разглеждане в комисия на доклада.

Парламентът одобри искането.

Изказване

Pat the Cope Gallagher, преди гласуването, за да поиска провеждането на поименно гласуване на член 32 и измененото предложение (искането беше прието).


13.4. Премахване на перките на акулите на борда на риболовните кораби ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 1185/2003 на Съвета за премахването на перките на акулите на борда на риболовните кораби [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2012)0449)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0449)

Изказвания

Roberta Angelilli и Antonello Antinoro, като последният уточни списъка за гласуване на групата PPE.


13.5. Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца (гласуване)

Разискването се състоя на 19 ноември 2012 г. (точка 18 от протокола от 19.11.2012 г).

Предложението за резолюция беше обявено на 22 ноември 2012 г. (точка 4 от протокола от 22.11.2012 г).

Предложение за резолюция B7-0497/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0450)


13.6. Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията (гласуване)

Разискването се състоя на 20 ноември 2012 г. (точка 14 от протокола от 20.11.2012 г).

Предложенията за резолюции бяха обявени на 22 ноември 2012 г. (точка 5 от протокола от 22.11.2012 г).

Предложения за резолюция B7-0498/2012, B7-0499/2012 и B7-0506/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0498/2012

(за замяна на B7-0498/2012 и B7-0499/2012):

внесени от следните членове на ЕП: Sabine Verheyen, от името на групата PPE, Ивайло Калфин, Catherine Trautmann и Petra Kammerevert, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, от името на групата ALDE;

Amelia Andersdotter и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2012)0451)

(Предложението за резолюция B7-0506/2012 отпада.)


13.7. Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0496/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0452)


13.8. Разширяване на ЕС: политики, критерии и стратегически интереси на ЕС (гласуване)

Доклад относно разширяването на ЕС: политики, критерии и стратегическите интереси на ЕС [2012/2025(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0453)


13.9. Положението в Газа (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 и B7-0528/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0522/2012

(за замяна на B7-0522/2012, B7-0524/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 и B7-0528/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, от името на групата PPE;
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser и Boris Zala, от името на групата S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes и Jill Evans, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0454)

(Предложенията за резолюции B7-0523/2012 и B7-0525/2012 отпадат.)

Изказване

Véronique De Keyser представи четири устни изменения съответно на параграф 1 и съображение A, както и добавяне на ново съображение Aа и ново позоваване. Никой от членовете на ЕП не възрази срещу вземането предвид на тези устни изменения и те бяха приети.


13.10. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност) [2012/2138(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0455)


13.11. Клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение (гласуване)

Доклад относно клаузите за обща отбрана и солидарност на ЕС: политическо и оперативно измерение [2012/2223(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0456)


13.12. Киберсигурност и отбрана (гласуване)

Доклад относно киберсигурност и отбрана [2012/2096(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0457)


13.13. Ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия (гласуване)

Доклад относно ролята на общата политика за сигурност и отбрана при обусловени от климата кризи и при природни бедствия [2012/2095(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0458)


13.14. Преговори за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите за сключване на споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан [2012/2153(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0459)

Изказване

Liisa Jaakonsaari (докладчик) представи устно изменение на параграф 2, след буква м). Никой от членовете на ЕП не възрази срещу вземането предвид на това устно изменение и то беше прието.

Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството (гласуване)

Доклад относно дребномащабния и непромишления риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството [2011/2292(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A7-0291/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0460)


13.15. Външното измерение на общата политика в областта на рибарството (гласуване)

Доклад относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството [2011/2318(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0461)


13.16. Избори за Европейски парламент през 2014 г. (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0520/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2012)0462).


14. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr и Monica Luisa Macovei

Доклад Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Доклад Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu

Доклад Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei и Seán Kelly

Доклад Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock и Paul Murphy

Конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца B7-0497/2012
Cristiana Muscardini и Monica Luisa Macovei

Конференция по въпросите на изменението на климата в Доха (СОР 18) B7-0496/2012
Anna Záborská и Elena Băsescu

Предстояща световна конференция по международни далекосъобщения (WCIT-2012) на Международния съюз по далекосъобщения, както и евентуално разширяване на обхвата на Международния регламент за далекосъобщенията RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Доклад Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková и Bernd Posselt

Положението в Газа RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt и Elena Băsescu

Доклад Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt и Ryszard Czarnecki

Доклад Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu

Доклад Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly и Elena Băsescu

Доклад Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei и Elena Băsescu

Доклад Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock и Ryszard Czarnecki

Доклад João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Доклад Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Избори за Европейски парламент през 2014 г. B7-0520/2012
Elena Băsescu и Nicole Sinclaire


15. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 14.15 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

16. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


17. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 20.11.2012)


17.1. Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi

Предложения за резолюция B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 и B7-0515/2012

Raül Romeva i Rueda, Jaroslav Paška, Véronique De Keyser, Struan Stevenson, Sari Essayah, Paul Murphy и Kristiina Ojuland представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bernd Posselt, от името на групата PPE, George Sabin Cutaş, от името на групата S&D, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis и Charles Tannock.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Edit Bauer, Bogusław Sonik, Zita Gurmai, Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Seán Kelly, Mitro Repo, Elena Băsescu и Ryszard Czarnecki.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.1 от протокола от 22.11.2012.


17.2. Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine

Предложения за резолюция B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 и B7-0514/2012

Marc Tarabella, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan, Carl Schlyter и Kristiina Ojuland представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Monica Luisa Macovei и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mitro Repo и Sari Essayah.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.2 от протокола от 22.11.2012.


17.3. Положението на мигрантите в Либия

Предложения за резолюция B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 и B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen и Kristiina Ojuland представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Joanna Senyszyn, от името на групата S&D, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, и Sari Essayah.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се Olli Rehn (заместник-председател на Комисията ).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.3 от протокола от 22.11.2012.


18. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


18.1. Положението с правата на човека в Иран, и по-специално масовите екзекуции и неотдавнашната смърт на блогъра Sattar Behesthi (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 и B7-0515/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0500/2012

(за замяна на B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 и B7-0515/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan и Potito Salatto, от името на групата PPE;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;
Charles Tannock, от името на групата ECR;
Fiorello Provera, Oreste Rossi и Jaroslav Paška, от името на групата EFD;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0463)

Изказване

Véronique De Keyser представи устно изменение на съображение Л. Никой от членовете на ЕП не възрази срещу вземането предвид на това устно изменение и то беше прието.


18.2. Положението в Бирма, и по-специално продължаващото насилие в щата Rakhine (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 и B7-0514/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0503/2012

(за замяна на B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 и B7-0514/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan и Ivo Belet, от името на групата PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler и Marc Tarabella, от името на групата S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen и Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden и Adam Bielan, от името на групата ECR;

Helmut Scholz и Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0464)


18.3. Положението на мигрантите в Либия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 и B7-0519/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0504/2012

(за замяна на B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 и B7-0519/2012):

внесени от следните членове на ЕП:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan и Jean Roatta, от името на групата PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn и Liisa Jaakonsaari, от името на групата S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano и Annemie Neyts-Uyttebroeck, от името на групата ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2012)0465)

(Предложението за резолюция B7-0517/2012 отпада.)


19. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


20. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(членове 41 и 74е от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 15.11.2012 г.)

комисия AFCO

- Състав на Европейския парламент с оглед на изборите през 2014 г. (2012/2309(INI))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

(Съгласно решение на Председателския съвет от 15.11.2012 г.)

комисия AFCO

- Предложение за изменение на Протокол № 6 за местоположението на седалищата на институциите (2012/2308(INI))

комисия AFET

- Ролята на ЕС за насърчаването на по-широко трансатлантическо партньорство (2012/2287(INI))
(подпомагаща: DEVE)

комисия BUDG

- Предварително планиране на политиката и дългосрочни тенденции: отражение върху бюджетните средства за изграждането на капацитет (2012/2290(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия CONT

- Интегрирана рамка за вътрешен контрол (2012/2291(INI))
(подпомагаща: REGI)

- Годишен доклад за 2011 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (2012/2285(INI))
(подпомагаща: AFET, PECH, AGRI, BUDG, REGI)

комисия CULT

- Утвърждаване на културния и творческия сектор в Европа като източник на растеж и работни места (2012/2302(INI))
(подпомагаща: EMPL, ITRE, JURI, REGI)

- Свързаната телевизия (2012/2300(INI))

комисия DEVE

- Цели на хилядолетието за развитие - определяне на рамката за периода след 2015 г. (2012/2289(INI))
(подпомагаща: FEMM)

- Местните органи и гражданското общество: ангажиментът, поет от Европа, за оказване на подкрепа за устойчивото развитие (2012/2288(INI))

комисия ECON

- Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2011 г. (2012/2286(INI))
(подпомагаща: CONT)

комисия EMPL

- Общинските жилища в Европейския съюз (2012/2293(INI))
(подпомагаща: FEMM, REGI)

- Трансгранично колективно договаряне и транснационален социален диалог (2012/2292(INI))
(подпомагаща: FEMM)

комисия ENVI

- Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа (2012/2295(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

- Екоиновации - Разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (2012/2294(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия FEMM

- Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените (2012/2301(INI))
(подпомагаща: EMPL, REGI)

комисия TRAN

- Външната политика на ЕС в областта на въздухоплаването — посрещане на бъдещите предизвикателства (2012/2299(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, ITRE, INTA)

- Насърчаване на разработването на европейска стратегия за транспортни технологии с оглед на бъдещата устойчива мобилност в Европа (2012/2298(INI))
(подпомагаща: ITRE, REGI)

- Напредък на морската политика и политиката в областта на туризма на ЕС (2012/2297(INI))
(подпомагаща: PECH, ENVI, EMPL, ITRE, REGI)

- Стратегия за въвеждане на услуга за електронно пътно таксуване и на система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (2012/2296(INI))
(подпомагаща: ITRE, JURI)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 97 от правилника)

комисия AFET

- Препоръка към ЕСВД и Съвета относно преразглеждането през 2013 г. на организацията и функционирането на ЕСВД (2012/2253(INI)
подпомагащи: BUDG, CONT, DEVE

Асоциирани комисии

(Съгласно решение на Председателския съвет от 15.11.2012 г.)

комисия ENVI

- Основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
(подпомагаща: ITRE)
Асоциирани комисии ENVI, EMPL

Сезиране на комисии

комисия JURI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество (преработен текст) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща: JURI, IMCO, JURI (член 37 от правилника)

комисия AFCO

- Европейската демографска статистика (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща: FEMM, AFCO, ENVI, ECON, REGI

комисия EMPL

- Ин витро диагностични медицински изделия (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Регламент за медицинските изделия и за изменение на Директива 2001/83/ЕО, Регламент (ЕО) № 178/2002 и Регламент (ЕО) № 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

комисия ENVI

- Специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : PECH
подпомагаща: ENVI


21. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

111

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

183

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

147

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

250

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

111

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

115

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

205

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

168

0033/2012

Mario Borghezio

10

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

84

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

42

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

54

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

159


22. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


23. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят в периода от 10 декември 2012 г. до 13 декември 2012 г.


24. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.40 ч.

Klaus Welle

Gianni Pittella

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Мария Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност