Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 240kWORD 202k
Neljapäev, 22. november 2012 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Assigneeringute ümberpaigutamine
 4.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 5.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 6.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (arutelu)
 7.Kontrollikoja 2011. aasta aruande tutvustamine (arutelu)
 8.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (arutelu)
 9.Meetmed, mille eesmärk on kaitsta ELi turgu Hiinast imporditavate erakordselt madala hinnaga toodete, eelkõige päikesepaneelide eest (arutelu)
 10.Kreeka olukord (komisjoni avaldus)
 11.Presidentuuri avaldus
 12.Tervitus
 13.Hääletused
  
13.1.Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.2.Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
13.3.Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I (hääletus)
  
13.4.Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I (hääletus)
  
13.5.Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (hääletus)
  
13.6.Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (hääletus)
  
13.7.Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (hääletus)
  
13.8.Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (hääletus)
  
13.9.Olukord Gazas (hääletus)
  
13.10.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)
  
13.11.ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (hääletus)
  
13.12.Küberjulgeolek ja -kaitse (hääletus)
  
13.13.Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (hääletus)
  
13.14.Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)
  
13.15.Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform (hääletus)
  
13.16.Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (hääletus)
  
13.17.Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (hääletus)
 14.Selgitused hääletuse kohta
 15.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 16.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 17.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
17.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm
  
17.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis
  
17.3.Sisserändajate olukord Liibüas
 18.Hääletused
  
18.1.Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm (hääletus)
  
18.2.Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis (hääletus)
  
18.3.Sisserändajate olukord Liibüas (hääletus)
 19.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 20.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 21.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 22.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 23.Järgmiste istungite ajakava
 24.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 08.30.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse soolise tasakaalu parandamist börsil noteeritud äriühingute tegevjuhtkonda mittekuuluvate juhtorgani liikmete seas ja sellega seotud meetmeid (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

nõuandvad komisjonid :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 48/2012– III jagu – Komisjon (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


3. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 22 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projektidele INF 9/2012 ja INF 10/2012.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 22 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee esitatud assigneeringute ümberpaigutamise projektile INF 3/2012.


4. Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000159/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ja Tadeusz Zwiefka, JURI komisjoni nimel komisjonile: Heakskiit kaheksa kolmanda riigi ühinemisele 1980. aasta Haagi konventsiooniga (rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon) (B7-0367/2012)

Arutelu toimus 19. november 2012 (19.11.2012protokoll punkt 18).

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein ja Tadeusz Zwiefka, JURI komisjoni nimel: Liikmesriikide kirjalik nõusolek, millega nad Euroopa Liidu huvides annavad nõusoleku kaheksa kolmanda riigi ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga (B7-0497/2012).

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.5.


5. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine

Arutelu toimus 20. novembril 2012 (20.11.2012 protokolli punkt 14).

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann ja Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korraldatava rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimaliku laiendamise kohta (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Amelia Andersdotter ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu korraldatava rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimaliku laiendamise kohta (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon ja Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel eelseisva rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverentsi (WCIT-2012) kohta (B7-0506/2012).

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.6.


6. Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal

Algirdas Šemeta (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Carlo Casini fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel oma eelnenud sõnavõtu täiendamiseks ja Nicole Sinclaire arutelu korralduse kohta (asepresident tuletas meelde eelneva registreerimiseta sõnavõttude taotluste ja sinist kaarti tõstes esitatavate küsimuste suhtes kohaldatavaid sätteid).

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Carlo Casini põhiseaduskomisjoni nimel: Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimised (B7-0520/2012).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.17.


7. Kontrollikoja 2011. aasta aruande tutvustamine (arutelu)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (Euroopa Kontrollikoja president) tutvustas kontrollikoja 2011. aasta aruannet.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid Markus Pieper fraktsiooni PPE nimel, Jens Geier fraktsiooni S&D nimel, Jorgo Chatzimarkakis fraktsiooni ALDE nimel, Bart Staes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Andrea Češková fraktsiooni ECR nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Søren Bo Søndergaard fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy ja Iliana Ivanova.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ildikó Gáll-Pelcz ja Chris Davies.

Sõna võtsid Algirdas Šemeta ja Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Arutelu lõpetati.


8. Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses delegeeritud volituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

Jörg Leichtfried tutvustas raportit.

Sõna võttis Algirdas Šemeta (komisjoni liige).

Sõna võtsid George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, ja Gianluca Susta.

Sõna võttis Algirdas Šemeta.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võttis Jörg Leichtfried.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 13.2.


9. Meetmed, mille eesmärk on kaitsta ELi turgu Hiinast imporditavate erakordselt madala hinnaga toodete, eelkõige päikesepaneelide eest (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000162/2012), mille esitas(id) Vital Moreira rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel komisjonile: Meetmed, mille eesmärk on kaitsta ELi turgu Hiinast imporditavate tavatult madala hinnaga toodete, eelkõige päikesepaneelide eest (B7-0366/2012)

Vital Moreira esitas küsimuse.

Olli Rehn (komisjoni asepresident) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Marielle de Sarnez fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Daniel Caspary, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner ja Franck Proust.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Šťastný ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Olli Rehn.

Arutelu lõpetati.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.30 ja jätkus kell 12.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

10. Kreeka olukord (komisjoni avaldus)

Komisjoni avaldus: Kreeka olukord

Olli Rehn (komisjoni asepresident) esines avaldusega.


11. Presidentuuri avaldus

Asepresident esines avaldusega seoses 25. novembril tähistatava rahvusvahelise naisevastase vägivalla kaotamise päevaga.

Sõna võttis Sylvie Goulard Euroopa Ülemkogu neljapäeval tehtava otsuse kohta, mis puudutab Euroopa Keskpanga juhatuse koosseisu.


12. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel delegatsiooni, mida juhtisid Šveisi kahekojalise parlamendi Liidukogu presidendid Hansjörg Walter (Rahvusnõukogu president) ja Hans Altherr (Kantonite Nõukogu president), kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


13. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


13.1. Läänemere lõhevarud ja kõnealuste varude püük ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0446)


13.2. Delegeeritud volituste andmine teatavate meetmete vastuvõtmiseks seoses ühise kaubanduspoliitikaga ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses delegeeritud volituste andmisega teatavate meetmete vastuvõtmiseks [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2012)0447)


13.3. Kalavarude kaitse noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 850/98 kalavarude kaitsest noorte mereorganismide kaitseks võetud tehniliste meetmete kaudu ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0448)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Pat the Cope Gallagher (raportöör) taotles enne seadusandliku resolutsiooni projekti hääletamist kodukorra artikli 57 lõike 2 kohaselt raporti tagasisaatmist vastutavale komisjonile.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõnavõtt

Pat the Cope Gallagher taotles enne hääletust muudatusettepaneku 32 ja muudetud ettepaneku panemist nimelisele hääletusele (taotlus võeti vastu).


13.4. Haiuimede eemaldamine laevade pardal ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2012)0449)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2012)0449)

Sõnavõtud

Roberta Angelilli ja Antonello Antinoro, kes tegi täpsustuse fraktsiooni PPE hääletusnimekirja kohta.


13.5. Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon (hääletus)

Arutelu toimus 19. novembril 2012 (19.11.2012 protokolli punkt 18).

Resolutsiooni ettepanekust teatati 22. novembril 2012 (22.11.2012 protokolli punkt 4).

Resolutsiooni ettepanek B7-0497/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0450)


13.6. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine (hääletus)

Arutelu toimus 20. novembril 2012 (20.11.2012 protokolli punkt 14).

Resolutsiooni ettepanekutest teatati 22. novembril 2012 (22.11.2012 protokolli punkt 5).

Resolutsiooni ettepanekud B7-0498/2012, B7-0499/2012 ja B7-0506/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0498/2012

(asendades B7-0498/2012 ja B7-0499/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed: Sabine Verheyen fraktsiooni PPE nimel;

Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann ja Petra Kammerevert fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel;

Amelia Andersdotter ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0451)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0506/2012 muutus kehtetuks.)


13.7. Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0496/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0452)


13.8. Laienemine: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid (hääletus)

Raport laienemise kohta: poliitikavaldkonnad, kriteeriumid ja ELi strateegilised huvid [2012/2025(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0453)


13.9. Olukord Gazas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 ja B7-0528/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0522/2012

(asendades B7-0522/2012, B7-0524/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 ja B7-0528/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu ja Rodi Kratsa-Tsagaropoulou fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser ja Boris Zala fraktsiooni S&D nimel;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford ja Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel;
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes ja Jill Evans fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0454)

(Resolutsiooni ettepanekud B7-0523/2012 ja B7-0525/2012 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser esitas neli suulist muudatusettepanekut, mis puudutasid lõiget 1, põhjendust A, uue põhjenduse A a lisamist ning ühe uue volituse lisamist. Kuna ükski parlamendi liige ei olnud suuliste muudatusettepanekute arvesse võtmise vastu, võeti need vastu.


13.10. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta (vastavalt Euroopa Parlamendile esitatud nõukogu aastaaruandele ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta) [2012/2138(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0455)


13.11. ELi vastastikuse kaitse ja solidaarsusklauslid: nende poliitiline ja operatiivmõõde (hääletus)

Raport ELi vastastikuse kaitse klausli ja solidaarsusklausli poliitilise ja operatiivse mõõtme kohta [2012/2223(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0456)


13.12. Küberjulgeolek ja -kaitse (hääletus)

Raport küberjulgeoleku ja -kaitse kohta [2012/2096(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0457)


13.13. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika roll kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral (hääletus)

Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rolli kohta kliimast tingitud kriiside ja loodusõnnetuste korral [2012/2095(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0458)


13.14. Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavad läbirääkimised (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele Euroopa Liidu ja Kasahstani vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu üle peetavate läbirääkimiste kohta [2012/2153(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0459)

Sõnavõtt

Liisa Jaakonsaari (raportöör) esitas suulise muudatusettepaneku lõike 2 kohta punkti m järel. Kuna ükski parlamendi liige ei olnud suulise muudatusettepanekute arvesse võtmise vastu, võeti see vastu.


13.15. Väikesemahuline ja rannalähedane kalapüük ning ühise kalanduspoliitika reform (hääletus)

Raport väikesemahulise rannapüügi, rannalähedase kalapüügi ja ühise kalanduspoliitika reformi kohta [2011/2292(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: João Ferreira (A7-0291/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0460)


13.16. Ühise kalanduspoliitika väline mõõde (hääletus)

Raport ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta [2011/2318(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0461)


13.17. Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0520/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2012)0462).


14. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr ja Monica Luisa Macovei

Raport: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Raport: Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Raport: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei ja Seán Kelly

Raport: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock ja Paul Murphy

Rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitlev konventsioon B7-0497/2012
Cristiana Muscardini ja Monica Luisa Macovei

Doha kliimamuutuste konverents (COP 18) B7-0496/2012
Anna Záborská ja Elena Băsescu

Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu eelseisev rahvusvahelise telekommunikatsiooni maailmakonverents (WCIT-12) ja rahvusvaheliste telekommunikatsioonieeskirjade kohaldamisala võimalik laiendamine RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Raport: Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková ja Bernd Posselt

Olukord Gazas RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt ja Elena Băsescu

Raport: Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt ja Ryszard Czarnecki

Raport: Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Raport: Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly ja Elena Băsescu

Raport: Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei ja Elena Băsescu

Raport: Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock ja Ryszard Czarnecki

Raport: João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Raport: Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Euroopa Parlamendi valimised 2014. aastal B7-0520/2012
Elena Băsescu ja Nicole Sinclaire


15. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.15 ja jätkus kell 15.05.)

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

16. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


17. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 20.11.2012protokoll punkt 2.)


17.1. Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm

Resolutsiooni ettepanekud B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012

Raül Romeva i Rueda, Jaroslav Paška, Véronique De Keyser, Struan Stevenson, Sari Essayah, Paul Murphy ja Kristiina Ojuland tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bernd Posselt fraktsiooni PPE nimel, George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel, Janusz Wojciechowski fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Justas Vincas Paleckis ja Charles Tannock.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Edit Bauer, Bogusław Sonik, Zita Gurmai, Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Seán Kelly, Mitro Repo, Elena Băsescu ja Ryszard Czarnecki.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 18.1.


17.2. Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis

Resolutsiooni ettepanekud B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 ja B7-0514/2012

Marc Tarabella, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan, Carl Schlyter ja Kristiina Ojuland tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Corina Creţu fraktsiooni S&D nimel, Marek Henryk Migalski fraktsiooni ECR nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Monica Luisa Macovei ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mitro Repo ja Sari Essayah.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 18.2.


17.3. Sisserändajate olukord Liibüas

Resolutsiooni ettepanekud B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen ja Kristiina Ojuland tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Seán Kelly fraktsiooni PPE nimel, Joanna Senyszyn fraktsiooni S&D nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Sari Essayah.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Sõna võttis Olli Rehn (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 22.11.2012protokoll punkt 18.3.


18. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


18.1. Inimõiguste olukord Iraanis, eriti massihukkamised ja blogija Sattar Beheshti äsjane surm (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0500/2012

(asendades B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 ja B7-0515/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan ja Potito Salatto fraktsiooni PPE nimel;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;
Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel;
Fiorello Provera, Oreste Rossi ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0463)

Sõnavõtt

Véronique De Keyser esitas põhjenduse L kohta suulise muudatusettepaneku. Kuna ükski parlamendi liige ei olnud vastu, võeti suuline muudatusettepanek vastu.


18.2. Olukord Birmas, eriti jätkuv vägivald Rakhine osariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 ja B7-0514/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0503/2012

(asendades B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 ja B7-0514/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan ja Ivo Belet fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler ja Marc Tarabella fraktsiooni S&D nimel;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen ja Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel;

Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0464)


18.3. Sisserändajate olukord Liibüas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0504/2012

(asendades B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 ja B7-0519/2012),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan ja Jean Roatta fraktsiooni PPE nimel;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn ja Liisa Jaakonsaari fraktsiooni S&D nimel;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano ja Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock ja Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2012)0465)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0517/2012 muutus kehtetuks.)


19. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


20. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artiklid 41 ja 74)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 15.11.2012)

AFCO komisjon

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 48)

(Esimeeste konverentsi otsuse alusel 15.11.2012)

AFCO komisjon

- dokument ei ole veel kõikidesse keeltesse tõlgitud Proposition d'amendement au Protocole n°6 sur la fixation des sièges des institutions (2012/2308(INI))

AFET komisjon

- ELi roll laiema Atlandi-ülese partnerluse edendamisel (2012/2287(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE)

BUDG komisjon

- Tulevase poliitika kavandamine ja pikaajalised suundumused: suutlikkuse tõstmise mõju eelarvele (2012/2290(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

CONT komisjon

- Ühtne sisekontrolli raamistik (2012/2291(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

- 2011. aasta aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitse kohta – pettustevastane võitlus (2012/2285(INI))
(nõuandvad komisjonid: AFET, PECH, AGRI, BUDG, REGI)

CULT komisjon

- Kultuuri- ja loomesektori edendamine ELi majanduskasvu ja töökohtade heaks (2012/2302(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, JURI, REGI)

- Internetiühendusega teler (2012/2300(INI))

DEVE komisjon

- Aastatuhande arengueesmärgid - 2015. aasta järgse raamistiku määratlemine (2012/2289(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- Kohalikud asutused ja kodanikuühiskond: Euroopa tegevus jätkusuutliku arengu toetamises (2012/2288(INI))

ECON komisjon

- Euroopa Investeerimispanga 2011. aasta aruanne (2012/2286(INI))
(nõuandvad komisjonid: CONT)

EMPL komisjon

- Sotsiaalelamud Euroopa Liidus (2012/2293(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, REGI)

- Piiriülesed kollektiivläbirääkimised ja riikidevaheline sotsiaaldialoog (2012/2292(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

ENVI komisjon

- Innovatsioon ja jätkusuutlik majanduskasv: Euroopa biomajandus (2012/2295(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

- Ökoinnovatsioon - töökohad ja majanduskasv läbi keskkonnapoliitika (2012/2294(INI))
(nõuandvad komisjonid: REGI)

FEMM komisjon

- Majanduskriisi mõju soolisele võrdõiguslikkusele ja naiste õigustele (2012/2301(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL, REGI)

TRAN komisjon

- ELi lennundusalane välispoliitika – tulevikuprobleemide lahendamine (2012/2299(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI, EMPL, ITRE, INTA)

- Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamine Euroopa tulevase jätkusuutliku liikuvuse huvides (2012/2298(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, REGI)

- ELi meretranspordi- ja turismipoliitika edendamine (2012/2297(INI))
(nõuandvad komisjonid: PECH, ENVI, EMPL, ITRE, REGI)

- Teemaksu elektroonilise kogumisteenuse strateegia ja erakasutuses väikeautode teemaksukleebis (2012/2296(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE, JURI)

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 97)

AFET komisjon

- Soovitus Euroopa välisteenistusele ja nõukogule teenistuse organisatsiooni ja toimimise läbivaatamise kohta 2013. aastal (2012/2253(INI)
nõuandvad komisjonid: BUDG, CONT, DEVE

Kaasatud komisjonid

(Esimeeste konversntsi otsuse alusel 15.11.2012)

ENVI komisjon

- Põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)
Kaasatud komisjonid ENVI, EMPL

Parlamendikomisjonile menetlemiseks edastamine

JURI komisjon

- Kindlustusvahendus (uuesti sõnastatud) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ECON
nõuandvad komisjonid: JURI, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 37)

AFCO komisjon

- Euroopa rahvastikustatistika (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: EMPL
nõuandvad komisjonid: FEMM, AFCO, ENVI, ECON, REGI

EMPL komisjon

- In vitro diagnostikameditsiiniseadmed (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid ja millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

ENVI komisjon

- Eritingimused süvamere kalavarude püügiks Kirde-Atlandil ja sätted kalapüügiks Kirde-Atlandi rahvusvahelistes vetes ning määruse (EÜ) nr 2347/2002 kehtetuks tunnistamine (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH
nõuandvad komisjonid: ENVI


21. Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)

Registrisse kantud kirjalikele deklaratsioonidele antud allkirjade arv (kodukorra artikli 123 lõige 3):

Dokumendi number

Esitaja(d)

Allkirju

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

111

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

183

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

147

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

250

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

111

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

115

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

205

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

168

0033/2012

Mario Borghezio

10

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

84

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

42

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

54

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

159


22. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 179 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


23. Järgmiste istungite ajakava

Järgmised istungid toimuvad 10.-13. detsembril 2012.


24. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 16.40.

Klaus Welle

Gianni Pittella

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika