Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 238k
Štvrtok, 22. novembra 2012 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Presun rozpočtových prostriedkov
 4.Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (predložené návrhy uznesení)
 5.Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (predložené návrhy uznesení)
 6.Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)
 7.Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2011 (rozprava)
 8.Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I (rozprava)
 9.Opatrenia na ochranu trhu EÚ pred nezvyčajne lacnými čínskymi dovozmi, predovšetkým pokiaľ ide o fotovoltaické panely (rozprava)
 10.Situácia v Grécku (vyhlásenie Komisie)
 11.Vyhlásenie predsedníctva
 12.Oficiálne privítanie
 13.Hlasovanie
  
13.1.Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.2.Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
13.3.Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (hlasovanie)
  
13.4.Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel ***I (hlasovanie)
  
13.5.Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (hlasovanie)
  
13.6.Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (hlasovanie)
  
13.7.Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18) (hlasovanie)
  
13.8.Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ (hlasovanie)
  
13.9.Situácia v Gaze (hlasovanie)
  
13.10.Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)
  
13.11.Doložky EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer (hlasovanie)
  
13.12.Počítačová bezpečnosť a obrana (hlasovanie)
  
13.13.Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof (hlasovanie)
  
13.14.Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (hlasovanie)
  
13.15.Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP (hlasovanie)
  
13.16.Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky (hlasovanie)
  
13.17.Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (hlasovanie)
 14.Vysvetlenia hlasovania
 15.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 16.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 17.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
17.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího
  
17.2.Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte
  
17.3.Situácia migrantov v Líbyi
 18.Hlasovanie
  
18.1.Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího (hlasovanie)
  
18.2.Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte (hlasovanie)
  
18.3.Situácia migrantov v Líbyi (hlasovanie)
 19.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 20.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 21.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 22.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 23.Termíny nasledujúcich rokovaní
 24.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 08.30 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie:

— Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlepšení rodovej vyváženosti medzi nevýkonnými riadiacimi pracovníkmi spoločností kótovaných na burze a súvisiacich opatreniach (COM(2012)0614 - C7-0382/2012 - 2012/0299(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

FEMM

stanovisko :

EMPL, JURI, ECON, IMCO

— Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 48/2012 - Oddiel III - Komisia (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 - 2012/2305(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG


3. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky voči návrhu na presun rozpočtových prostriedkov INF 9/2012 a INF 10/2012, ktorý predložil Výbor regiónov.

V súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol, že nevznesie námietky voči návrhu na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2012, ktorý predložil Európsky hospodársky a sociálny výbor.


4. Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000159/2012), ktorú položili Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein a Tadeusz Zwiefka, v mene výboru JURI, pre Komisiu: Súhlas s pristúpením ôsmich tretích krajín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (B7-0367/2012)

Rozprava sa konala 19. novembra 2012 (bod 18 zápisnice zo dňa 19.11.2012).

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Klaus-Heiner Lehne, Luigi Berlinguer, Eva Lichtenberger, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein a Tadeusz Zwiefka, v mene výboru JURI, o vyjadrení súhlasu členských štátov v záujme Európskej únie s pristúpením ôsmich tretích krajín k Haagskemu dohovoru z roku 1980 o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (B7-0497/2012).

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


5. Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov

Rozprava sa konala 20. novembra 2012 (bod 14 zápisnice zo dňa 20.11.2012).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Sabine Verheyen v mene skupiny PPE, Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann a Petra Kammerevert v mene skupiny S&D, o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (B7-0498/2012);

- Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Amelia Andersdotter a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-12) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a o možnom rozšírení rozsahu pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (B7-0499/2012);

- Jacky Hénin, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Lothar Bisky, Jean-Luc Mélenchon a Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, o nadchádzajúcej Svetovej konferencii o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT-2012) (B7-0506/2012).

Hlasovanie: bod 13.6 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


6. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014

Algirdas Šemeta (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Carlo Casini v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Andrew Duff v mene skupiny ALDE, Gerald Häfner v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, aby dokončil svoje prvé vystúpenie, a Nicole Sinclaire, k priebehu rozpravy (predsedajúca upozornila na ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na vystúpenia na požiadanie a otázky položené zdvihnutím modrej karty).

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Carlo Casini, v mene výboru Výbor pre ústavné veci, o voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014 (B7-0520/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.17 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


7. Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2011 (rozprava)

Vítor Manuel da Silva Caldeira (predseda Dvora audítorov) predložil výročnú správu svojej inštitúcie za rok 2011.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Markus Pieper v mene skupiny PPE, Jens Geier v mene skupiny S&D, Jorgo Chatzimarkakis v mene skupiny ALDE, Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, Andrea Češková v mene skupiny ECR, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Søren Bo Søndergaard v mene skupiny GUE/NGL, Nicole Sinclaire – nezaradená poslankyňa, Eva Ortiz Vilella, Georgios Stavrakakis, Jan Mulder, Oldřich Vlasák, Lucas Hartong, Ingeborg Gräßle, Derek Vaughan, Martin Ehrenhauser, Inés Ayala Sender, Tamás Deutsch, Mojca Kleva Kekuš, Jean-Pierre Audy a Iliana Ivanova.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ildikó Gáll-Pelcz a Chris Davies.

Vystúpili títo rečníci: Algirdas Šemeta a Vítor Manuel da Silva Caldeira.

Rozprava sa skončila.


8. Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

Jörg Leichtfried uviedol správu.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE a Gianluca Susta.

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

V rozprave vystúpil Jörg Leichtfried.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.2 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


9. Opatrenia na ochranu trhu EÚ pred nezvyčajne lacnými čínskymi dovozmi, predovšetkým pokiaľ ide o fotovoltaické panely (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000162/2012) , ktorú položil Vital Moreira, v mene výboru Výbor pre medzinárodný obchod, pre Komisiu: Opatrenia na ochranu trhu EÚ pred nezvyčajne lacnými čínskymi dovozmi, predovšetkým pokiaľ ide o fotovoltaické panely (B7-0366/2012)

Vital Moreira rozvinul otázku.

Olli Rehn (podpredseda Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Daniel Caspary, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Evžen Tošenovský v mene skupiny ECR, Matteo Salvini v mene skupiny EFD, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Niccolò Rinaldi, Jaroslav Paška, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, George Sabin Cutaş, Christofer Fjellner a Franck Proust.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Peter Šťastný a Andrew Henry William Brons.

V rozprave vystúpil Olli Rehn.

Rozprava sa skončila.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.30 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

10. Situácia v Grécku (vyhlásenie Komisie)

Vyhlásenie Komisie: Situácia v Grécku

Olli Rehn (podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.


11. Vyhlásenie predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením o Medzinárodnom dni za odstránenie násilia páchaného na ženách, ktorým je 25. november.

V rozprave vystúpila Sylvie Goulard k rozhodnutiu Európskej rady o zložení Výkonnej rady Európskej centrálnej banky, ktoré sa očakáva v tento deň.


12. Oficiálne privítanie

Predseda privítal v mene Parlamentu delegáciu, ktorú viedli predsedovia obidvoch komôr švajčiarskeho federálneho zhromaždenia Hansjörg Walter, predseda Národnej rady, a Hans Altherr, predseda Rady kantónov, a ktorá bola usadená na čestnej galérii.


13. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


13.1. Populácia lososa obyčajného v Baltskom mori a rybolov zameraný na túto populáciu rýb ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu lososa obyčajného v Baltskom mori a pre rybolov zameraný na túto populáciu rýb [COM(2011)0470 - C7-0220/2011- 2011/0206(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0239/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0446)


13.2. Udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení týkajúcich sa spoločnej obchodnej politiky ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia a dopĺňajú určité nariadenia týkajúce sa spoločnej obchodnej politiky, pokiaľ ide o udelenie delegovaných právomocí na účely prijímania určitých opatrení [COM(2011)0349 - C7-0162/2011- 2011/0153(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Jörg Leichtfried (A7-0096/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE/DOPLŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2012)0447)


13.3. Zachovanie zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 850/98 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1288/2009 [COM(2012)0298 - C7-0156/2012- 2012/0158(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: Pat the Cope Gallagher (A7-0342/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0448)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Pred hlasovaním o návrhu legislatívneho uznesenia vystúpil Pat the Cope Gallagher (spravodajca), ktorý na základe článku 57 ods. 2 rokovacieho poriadku požiadal, aby sa správa vrátila gestorskému výboru na opätovné posúdenie.

Parlament túto žiadosť schválil.

Vystúpenie

Pat the Cope Gallagher pred hlasovaním požiadal, aby sa o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 32 a zmenenom a doplnenom návrhu správy hlasovalo podľa mien (hlasovanie prebehlo týmto spôsobom).


13.4. Odstraňovanie plutiev žralokov na palube plavidiel ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 o odstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel [COM(2011)0798 - C7-0431/2011- 2011/0364(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0295/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2012)0449)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0449)

Vystúpenia:

Roberta Angelilli a Antonello Antinoro, ktorý uviedol spresňujúcu informáciu k zoznamu hlasujúcich poslancov za skupinu PPE.


13.5. Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí (hlasovanie)

Rozprava sa konala 19. novembra 2012 (bod 18 zápisnice zo dňa 19.11.2012).

Návrh uznesenia bol oznámený 22. novembra 2012 (bod 4 zápisnice zo dňa 22.11.2012).

Návrh uznesenia B7-0497/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0450)


13.6. Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov (hlasovanie)

Rozprava sa konala 20. novembra 2012 (bod 14 zápisnice zo dňa 20.11.2012).

Návrhy uznesenia boli oznámené 22. novembra 2012 (bod 5 zápisnice zo dňa 22.11.2012).

Návrhy uznesenia B7-0498/2012, B7-0499/2012 a B7-0506/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0498/2012

(nahrádzajúci B7-0498/2012 a B7-0499/2012):

podaný týmito poslancami: Sabine Verheyen v mene skupiny PPE,

Ivailo Kalfin, Catherine Trautmann a Petra Kammerevert v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Amelia Andersdotter a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2012)0451)

(Návrh uznesenia B7-0506/2012 sa stal bezpredmetným.)


13.7. Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0496/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0452)


13.8. Rozširovanie: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ (hlasovanie)

Správa o rozširovaní: politiky, kritériá a strategické záujmy EÚ [2012/2025(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Maria Eleni Koppa (A7-0274/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0453)


13.9. Situácia v Gaze (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0522/2012, B7-0523/2012, B7-0524/2012, B7-0525/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 a B7-0528/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0522/2012

(nahrádzajúci B7-0522/2012, B7-0524/2012, B7-0526/2012, B7-0527/2012 a B7-0528/2012):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Elena Băsescu a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Norbert Neuser a Boris Zala v mene skupiny S&D;
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Graf Lambsdorff, Alexandra Thein, Ivo Vajgl, Graham Watson, Jelko Kacin, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE;
Daniel Cohn-Bendit, Bart Staes a Jill Evans v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0454)

(Návrhy uznesenia B7-0523/2012 a B7-0525/2012 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenie

Véronique De Keyser predložila štyri ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, a to k odseku 1, k odôvodneniu A, s cieľom doplniť nové odôvodnenie Aa a novú citáciu. Keďže proti zohľadneniu týchto ústnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov nevzniesol námietky žiadny poslanec, návrhy boli prijaté.


13.10. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (podľa výročnej správy Rady Európskemu parlamentu o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike) [2012/2138(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Arnaud Danjean (A7-0357/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0455)


13.11. Doložky EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer (hlasovanie)

Správa k doložkám EÚ o vzájomnej obrane a solidarite: politický a operačný rozmer [2012/2223(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ioan Mircea Paşcu (A7-0356/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0456)


13.12. Počítačová bezpečnosť a obrana (hlasovanie)

Správa o počítačovej bezpečnosti a obrane [2012/2096(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Tunne Kelam (A7-0335/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0457)


13.13. Úloha spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof (hlasovanie)

Správa o úlohe spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v prípade krízy súvisiacej s klímou a prírodných katastrof [2012/2095(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Indrek Tarand (A7-0349/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0458)


13.14. Rokovania o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť o rokovaniach o dohode o rozšírenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom [2012/2153(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Liisa Jaakonsaari (A7-0355/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0459)

Vystúpenie

Liisa Jaakonsaari (spravodajkyňa) predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 2, ktorý sa má zaradiť za bod m). Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nevzniesol námietky žiadny poslanec, návrh bol prijatý.


13.15. Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP (hlasovanie)

Správa o maloobjemovom pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva [2011/2292(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajca: João Ferreira (A7-0291/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0460)


13.16. Vonkajší rozmer spoločnej rybárskej politiky (hlasovanie)

Správa o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky [2011/2318(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Isabella Lövin (A7-0290/2012)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0461)


13.17. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0520/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2012)0462).


14. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Marek Józef Gróbarczyk - A7-0239/2012
Peter Jahr a Monica Luisa Macovei

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Iva Zanicchi

Správa: Jörg Leichtfried - A7-0096/2012
Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Pat the Cope Gallagher - A7-0342/2012
Monica Luisa Macovei a Seán Kelly

Správa: Maria do Céu Patrão Neves - A7-0295/2012
Emma McClarkin, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Peter Jahr, Gesine Meissner, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Paul Murphy

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí - B7-0497/2012
Cristiana Muscardini a Monica Luisa Macovei

Konferencia o zmene klímy v Dauhe (COP 18) - B7-0496/2012
Anna Záborská a Elena Băsescu

Nadchádzajúca svetová konferencia o medzinárodných telekomunikáciách (WCIT 2012) Medzinárodnej telekomunikačnej únie a možné rozšírenie pôsobnosti medzinárodných telekomunikačných predpisov - RC-B7-0498/2012
Elena Băsescu

Správa: Maria Eleni Koppa - A7-0274/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková a Bernd Posselt

Situácia v Gaze - RC-B7-0522/2012
Emer Costello, Adam Bielan, Ewald Stadler, Anna Záborská, Paul Murphy, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Bernd Posselt a Elena Băsescu

Správa: Arnaud Danjean - A7-0357/2012
Ewald Stadler, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei, Monika Smolková, Charles Tannock, Bernd Posselt a Ryszard Czarnecki

Správa: Ioan Mircea Paşcu - A7-0356/2012
Norica Nicolai, Ewald Stadler, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Tunne Kelam - A7-0335/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Seán Kelly a Elena Băsescu

Správa: Indrek Tarand - A7-0349/2012
Norica Nicolai, Mitro Repo, Monica Luisa Macovei a Elena Băsescu

Správa: Liisa Jaakonsaari - A7-0355/2012
Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Adam Bielan, Monica Luisa Macovei, Charles Tannock a Ryszard Czarnecki

Správa: João Ferreira - A7-0291/2012
Seán Kelly

Správa: Isabella Lövin - A7-0290/2012
Elena Băsescu

Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014 - B7-0520/2012
Elena Băsescu a Nicole Sinclaire


15. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.05 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Oldřich VLASÁK
podpredseda

16. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


17. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 20.11.2012 )


17.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího

Návrhy uznesenia B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 a B7-0515/2012

Raül Romeva i Rueda, Jaroslav Paška, Véronique De Keyser, Struan Stevenson, Sari Essayah, Paul Murphy a Kristiina Ojuland uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bernd Posselt v mene skupiny PPE, George Sabin Cutaş v mene skupiny S&D, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Justas Vincas Paleckis a Charles Tannock.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Edit Bauer, Bogusław Sonik, Zita Gurmai, Marek Henryk Migalski, Cristian Dan Preda, Corina Creţu, Seán Kelly, Mitro Repo, Elena Băsescu a Ryszard Czarnecki.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.1 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


17.2. Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte

Návrhy uznesenia B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 a B7-0514/2012

Marc Tarabella, Cristian Dan Preda, Marie-Christine Vergiat, Adam Bielan, Carl Schlyter a Kristiina Ojuland uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Monica Luisa Macovei a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mitro Repo a Sari Essayah.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.2 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


17.3. Situácia migrantov v Líbyi

Návrhy uznesenia B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012

Véronique De Keyser, Ryszard Czarnecki, Bernd Posselt, Marie-Christine Vergiat, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt, Nicole Kiil-Nielsen a Kristiina Ojuland predložili návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Joanna Senyszyn v mene skupiny S&D, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL a Sari Essayah.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monica Luisa Macovei, Zita Gurmai, Cristian Silviu Buşoi, Mitro Repo a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

V rozprave vystúpil Olli Rehn (podpredseda Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 18.3 zápisnice zo dňa 22.11.2012.


18. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


18.1. Situácia v oblasti ľudských práv v Iráne, najmä masové popravy a nedávna smrť blogera Sattára Beheštího (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 a B7-0515/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0500/2012

(nahrádzajúci B7-0500/2012, B7-0501/2012, B7-0502/2012, B7-0505/2012, B7-0508/2012, B7-0510/2012 a B7-0515/2012):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tunne Kelam, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Jarosław Leszek Wałęsa, Lena Kolarska-Bobińska, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Tadeusz Zwiefka, Eduard Kukan a Potito Salatto v mene skupiny PPE;
Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Kathleen Van Brempt, Josef Weidenholzer, Pino Arlacchi a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;
Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Leonidas Donskis, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;
Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;
Charles Tannock v mene skupiny ECR;
Fiorello Provera, Oreste Rossi a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD;
Cornelia Ernst, Alfreds Rubiks a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0463)

Vystúpenie

Véronique De Keyser predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu L. Keďže proti zohľadneniu tohto ústneho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu nevzniesol námietky žiadny poslanec, návrh bol prijatý.


18.2. Situácia v Barme, najmä pokračujúce násilie v Arakanskom štáte (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 a B7-0514/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0503/2012

(nahrádzajúci B7-0503/2012, B7-0509/2012, B7-0511/2012, B7-0512/2012, B7-0513/2012 a B7-0514/2012):

podaný týmito poslancami:
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elmar Brok, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan a Ivo Belet v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Barbara Weiler a Marc Tarabella v mene skupiny S&D;

Wolf Klinz, Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Alexander Graf Lambsdorff, Anneli Jäätteenmäki, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Phil Bennion, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano, Alexandra Thein a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen a Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden a Adam Bielan v mene skupiny ECR;

Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2012)0464)


18.3. Situácia migrantov v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0517/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0504/2012

(nahrádzajúci B7-0504/2012, B7-0507/2012, B7-0516/2012, B7-0518/2012 a B7-0519/2012):

podaný týmito poslancami:
Bernd Posselt, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Mario Mauro, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Zuzana Roithová, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Philippe Boulland, Eduard Kukan a Jean Roatta v mene skupiny PPE;

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Pino Arlacchi, Joanna Senyszyn a Liisa Jaakonsaari v mene skupiny S&D;

Marietje Schaake, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Johannes Cornelis van Baalen, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a Annemie Neyts-Uyttebroeck v mene skupiny ALDE;

Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Malika Benarab-Attou, Rui Tavares, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2012)0465)

(Návrh uznesenia B7-0517/2012 sa stal bezpredmetným.)


19. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


20. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (články 41 a 74f rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.11.2012)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Composition du Parlement européen en vue des élections de 2014 (2012/2309(INI))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.11.2012)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Proposition d'amendement au Protocole n°6 sur la fixation des sièges des institutions (2012/2308(INI))

výbor AFET

- Úloha EÚ v podpore širšieho transatlantického partnerstva (2012/2287(INI))
(stanovisko: DEVE)

výbor BUDG

- Plánovanie politiky a dlhodobé trendy: rozpočtové dôsledky pre budovanie kapacít (2012/2290(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor CONT

- Integrovaný rámec vnútornej kontroly (2012/2291(INI))
(stanovisko: REGI)

- Výročná správa za rok 2011 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom (2012/2285(INI))
(stanovisko: AFET, PECH, AGRI, BUDG, REGI)

výbor CULT

- Podpora európskych kultúrnych a tvorivých sektorov ako zdrojov rastu a zamestnanosti (2012/2302(INI))
(stanovisko: EMPL, ITRE, JURI, REGI)

- Televízia s pripojením na internet (2012/2300(INI))

výbor DEVE

- Miléniové rozvojové ciele – vymedzenie rámca po roku 2015 (2012/2289(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Miestne orgány a občianska spoločnosť: Zapojenie Európy do podpory trvalo udržateľného rozvoja (2012/2288(INI))

výbor ECON

- Európska investičná banka – výročná správa za rok 2011 (2012/2286(INI))
(stanovisko: CONT)

výbor EMPL

- Sociálne bývanie v Európskej únii (2012/2293(INI))
(stanovisko: FEMM, REGI)

- Cezhraničné kolektívne vyjednávanie a nadnárodný sociálny dialóg (2012/2292(INI))
(stanovisko: FEMM)

výbor ENVI

- Inovácie pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre Európu (2012/2295(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO, REGI)

- Ekologické inovácie – pracovné miesta a rast prostredníctvom politiky v oblasti životného prostredia (2012/2294(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor FEMM

- Vplyv hospodárskej krízy na rodovú rovnosť a práva žien (2012/2301(INI))
(stanovisko: EMPL, REGI)

výbor TRAN

- Vonkajšia politika EÚ v oblasti letectva – riešenie budúcich úloh (2012/2299(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, ITRE, INTA)

- Podpora európskej stratégie v oblasti dopravných technológií pre budúcu udržateľnú mobilitu Európy (2012/2298(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI)

- Pokrok dosiahnutý v oblasti politiky námornej dopravy cestovného ruchu EÚ (2012/2297(INI))
(stanovisko: PECH, ENVI, EMPL, ITRE, REGI)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A Strategy for an Electronic Toll Service and a vignette system on light private vehicles in Europe (2012/2296(INI))
(stanovisko: ITRE, JURI)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 97 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Odporúčanie pre ESVČ a Radu o revízii v roku 2013 v súvislosti s organizáciou a fungovaním ESVČ (2012/2253(INI)
Stanovisko: BUDG, CONT, DEVE

Pridružené výbory

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 15.11.2012)

výbor ENVI

- Základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvamivznikajúcimi vdôsledku ionizujúceho žiarenia (COM(2012)0242 - C7-0151/2012 - 2011/0254(NLE))
(stanovisko: ITRE)
Pridružené výbory ENVI, EMPL

Pridelenie výborom

výbor JURI

- Sprostredkovanie poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD))
pridelené gestorský výbor: ECON
stanovisko: JURI, IMCO, JURI (článok 37 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Európska demografická štatistika (COM(2011)0903 - C7-0518/2011 - 2011/0440(COD))
pridelené gestorský výbor: EMPL
stanovisko: FEMM, AFCO, ENVI, ECON, REGI

výbor EMPL

- Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro (COM(2012)0541 - C7-0317/2012 - 2012/0267(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

- Nariadenie o zdravotníckych pomôckach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica2001/83/ES, nariadenie (ES) č. 178/2002 a nariadenie (ES) č. 1223/2009 (COM(2012)0542 - C7-0318/2012 - 2012/0266(COD))
pridelené gestorský výbor: ENVI
stanovisko: EMPL, ITRE, INTA, IMCO

výbor ENVI

- Osobitné podmienky lovu hlbokomorských zásob rýb v severovýchodnom Atlantiku, ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách severovýchodného Atlantiku a zrušenie nariadenia (ES) č. 2347/2002 (COM(2012)0371 - C7-0196/2012 - 2012/0179(COD))
pridelené gestorský výbor: PECH
stanovisko: ENVI


21. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0025/2012

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly, Brian Simpson

111

0026/2012

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Janusz Władysław Zemke

183

0027/2012

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff, Eider Gardiazábal Rubial

147

0028/2012

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet, Keith Taylor

250

0029/2012

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar, Cecilia Wikström

111

0030/2012

Erminia Mazzoni, Carlo Casini, Jarosław Leszek Wałęsa

115

0031/2012

Hans-Gert Pöttering, Edit Herczog, Alain Lamassoure, Gianni Pittella, Bernhard Rapkay

205

0032/2012

Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Roberta Angelilli, Jutta Steinruck

168

0033/2012

Mario Borghezio

10

0034/2012

Kinga Gál, Mojca Kleva, Barbara Lochbihler, Hannu Takkula

84

0035/2012

Emma McClarkin, Regina Bastos, Cornelis de Jong, Robert Rochefort, Marc Tarabella

42

0036/2012

Jean Lambert, Peter van Dalen, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Sirpa Pietikäinen, Daciana Octavia Sârbu

54

0037/2012

Britta Thomsen, Mikael Gustafsson, Barbara Matera, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda

159


22. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


23. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 10. decembra 2012 do 13. decembra 2012.


24. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.40 h.

Klaus Welle

Gianni Pittella

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Wałęsa, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka,

Pozorovatelia

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Picula, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia