Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 10 december 2012 - Straatsburg

3. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement overeenkomstig artikel 211, lid 3, van het Reglement op de hoogte van de volgende interpretatie van artikel 187 van het Reglement van de Commissie constitutionele zaken, waaraan de toepassing van deze bepaling was voorgelegd:

"Ingeval de zetel van een gewoon lid van een commissie vacant is, heeft een vaste plaatsvervanger van dezelfde fractie het recht om deel te nemen aan de stemming in plaats van het gewone lid, op tijdelijke basis tot de voorlopige vervulling van de vacature van het gewone lid overeenkomstig artikel 186, lid 5, of, bij gebrek aan een dergelijke voorlopige vervulling, tot de benoeming van een nieuw gewoon lid. Die machtiging stoelt op het besluit van het Parlement over het aantal leden van de commissie en beoogt te waarborgen dat hetzelfde aantal leden van de betrokken fractie aan de stemming kan deelnemen als het aantal dat gold voor het vacant zijn van de zetel."

Indien deze interpretatie niet vóór de opening van de vergadering van morgen, dinsdag 11 december 2012, door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 211, lid 4, van het Reglement) wordt betwist, wordt zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de zaak ter beslissing aan het Parlement voorgelegd.

Juridische mededeling - Privacybeleid