Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande rättsakter, som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Brasilien enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas GATT 1994 och av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Thailand enligt artikel XXVIII i Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivandena avseende beredningar av fjäderfäkött enligt EU:s bindningslista som bifogas GATT 1994, och om ändring och komplettering av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tidsbegränsade åtgärder för rekrytering av unionens tjänstemän och tillfälligt anställda i samband med Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om införande av övergångsordningar för bilaterala investeringsavtal mellan medlemsstater och tredjeland (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy