Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 10. joulukuuta 2012 - Strasbourg

9. Suullisesti vastattavat kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suullisesti vastattavat kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000164/2012) Syed Kamall ja James Elles ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu Euroopan unionissa (B7-0369/2012)

- (O-000169/2012) Klaus-Heiner Lehne oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta komissiolle: Sovittelu siviili- ja kauppaoikeuden alalla (B7-0370/2012)

- (O-000209/2012) Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Mikael Gustafsson GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan unionin talouskasvu (B7-0371/2012)

- (O-000210/2012) Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Kasvu EU:ssa (B7-0372/2012)

- (O-000211/2012) Jürgen Creutzmann, Toine Manders ja Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n kasvu (B7-0551/2012).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău ja Giommaria Uggias vesimatkailun edistämiseen Euroopan unionissa (0038/2012).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö