Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 10 december 2012 - Strasbourg

9. Frågor för muntligt besvarande samt skriftliga förklaringar (inkomna dokument)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) frågor för muntligt besvarande (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000164/2012) från Syed Kamall och James Elles för ECR-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) från Klaus-Heiner Lehne, för utskottet för rättsliga frågor, till kommissionen: Medling på privaträttens område (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012) från Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric och Mikael Gustafsson för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012) från Hannes Swoboda för S&D-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012) från Jürgen Creutzmann, Toine Manders och Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, till kommissionen: Tillväxten i EU (B7-0551/2012).

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău och Giommaria Uggias, om främjande av vattenturismen i Europeiska unionen (0038/2012).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy