Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0303(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0360/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0360/2012

Συζήτηση :

PV 10/12/2012 - 15
CRE 10/12/2012 - 15

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2012 - 8.13
PV 11/12/2012 - 8.14
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0478

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

15. Συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής (συζήτηση)
CRE

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Σύσταση: σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κεντρικής Αμερικής, αφετέρου [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

Ο José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra παρουσιάζει την έκθεση και τη σύσταση.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jean-Pierre Audy (με θέμα ορισμένες παρατηρήσεις του Karel De Gucht), Eva Joly (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Luis Yáñez-Barnuevo García, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Catherine Grèze, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Inês Cristina Zuber, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek και Pablo Zalba Bidegain (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA).

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Silvia-Adriana Ţicău και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Karel De Gucht και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012 και σημείο 8.14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.12.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου