Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012 - Στρασβούργο

19. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Μαρία-Ελένη Κοππά, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Κρίτων Αρσένης και Evelyn Regner.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου