Показалец 
Протокол
PDF 275kWORD 231k
Понеделник, 10 декември 2012 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Тълкуване на Правилника за дейността
 4.Състав на Парламента
 5.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 6.Състав на комисиите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 9.Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Трансфер на бюджетни кредити
 11.Петиции
 12.Последващи действия след искане за снемане на имунитет
 13.Внесени документи
 14.Ред на работа
 15.Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка (разискване)
 16.Споразумение за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу *** (разискване)
 17.Преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, сключени между държавите членки и трети държави ***II (разискване)
 18.Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република ***I (разискване)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените (кратко представяне)
 21.Доизграждане на цифровия единен пазар (кратко представяне)
 22.Нарастваща опасност от антимикробна резистентност (кратко представяне)
 23.Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП (кратко представяне)
 24.Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (кратко представяне)
 25.Дневен ред на следващото заседание
 26.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.00 ч


2. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


3. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят информира Парламента, съгласно член 211, параграф 3 от Правилника, за следното тълкуване на член 187 от Правилника, направено от комисията по конституционни въпроси, сезирана относно прилагането на въпросната разпоредба:

В случай на освобождаване на място от постоянен член на комисия, постоянен заместник от същата политическа група има право да гласува на негово място, до временното заместване на пълноправния член по реда на член 186, параграф 5 или, при липса на такова временно заместване, до назначаването на нов член. Това оправомощаване се основава на решението на Парламента относно числения състав на комисията и има за цел да гарантира, че в гласуването могат да участват брой членове на политическата група, равен на този, който е преобладавал преди освобождаването на място.

Ако политическа група или най-малко 40 членове на ЕП не оспорят настоящето тълкуване (член 211, параграф 4 от Правилника за дейността) до заседанието утре, вторник 11 декември 2012 г., то се счита за прието. В противен случай тълкуването се поставя на гласуване от Парламента.


4. Състав на Парламента

Компетентни органи на Литва уведомиха Парламента за назначаването на Justina Vitkauskaite като член на Европейския парламент на мястото на Viktor Uspaskich, считано от 21 ноември 2012 г.

Компетентните органи на Република България уведомиха Парламента за назначаването на Моника Ханс Панайотова като член на Европейския парламент на мястото на Емил Стоянов, считано от 6 декември 2012.

Съгласно член 3, параграф 2 от Правилника за дейността до проверката на пълномощията им или до произнасянето на решение по възникнал спор, Justina Vitkauskaite и Моника Ханс Панайотова заемат мястото си в Парламента и в неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че преди това са подписали писмена декларация, че не заемат длъжност, която е несъвместима с положението на член на ЕП.


5. Искане за снемане на парламентарен имунитет

Компетентните френски органи предадоха искане за снемане на парламентарния имунитет на Marine Le Pen, поискано от главния прокурор към Апелативния съд в Лион.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия и по-специално комисията JURI.


6. Състав на комисиите

Председателят получи от групите ALDE и Verts/ALE и от секретариата на независимите членове следните искания за назначаване:

комисия REGI: Justina Vitkauskaite

Ewald Stadler вече не е член на комисията

комисия AGRI: Ewald Stadler

специална комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари: Jan Philipp Albrecht на мястото на Nicole Kiil-Nielsen

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


7. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Бразилия съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., и на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Тайланд съгласно член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките за преработено птиче месо, предвидени в таблицата на ЕС, приложена към ГАТТ 1994 г., и за изменение и допълнение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на съюза (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за разпределение на тарифните квоти, приложими към износа на дървен материал от Руската федерация към Европейския съюз (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на месечната сесия през септември 2012 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


9. Въпроси с искане за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000164/2012) зададен от Syed Kamall и James Elles, от името на групата ECR, към Комисията: Растеж на ЕС (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) зададен от Klaus-Heiner Lehne, от името на комисия по правни въпроси, към Комисията: Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012) зададен от Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric и Mikael Gustafsson, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Растеж на ЕС (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012) зададен от Hannes Swoboda, от името на групата S&D, към Комисията: Растеж на ЕС (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012) зададен от Jürgen Creutzmann, Toine Manders и Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, към Комисията: Растеж в ЕС (B7-0551/2012).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău и Giommaria Uggias, относно насърчаването на морския туризъм в Европейския съюз (0038/2012).


10. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 22 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Комитета на регионите, относно трансфера на бюджетни кредити INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 и INF 15/2012.

Съгласно член 22 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Европейския омбудсман, относно трансфера на бюджетни кред 4/2012.

Съгласно член 22 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Сметната палата, относно трансфера на бюджетни кредити V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Съгласно член 22 и член 24 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Европейския икономически и социален комитет, относно трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2012, DEC 2/2012 и DEC 3/2012.

Съгласно член 22 и член 24 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Комитета на регионите, относно трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2012.

°
° ° °

Съгласно член 24 от Финансовия регламент Съдът на Европейския съюз информира бюджетния орган относно предложенията й за трансфер на бюджетни кредити 6/2012 и 7/2012.

°
° ° °

Съгласно член 24, параграф 4 от Финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобри предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 48/2012 на Комисията (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Съгласно член 47, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не повдига възражения във връзка с проекта, представен от Европейския омбудсман, относно изменението на щатно разписание 1 – финансова 2012 година.


11. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

6 декември 2012 г.

José María Álvarez Álvarez (№ 1345/2012); Dany Cristian (№ 1346/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (№ 1348/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1349/2012); Claudiu Coldea (№ 1350/2012); Antonia Ros Martínez (№ 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (№ 1352/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1353/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (№ 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (№ 1356/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1357/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1358/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (№ 1360/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (№ 1362/2012); Manole Ion (№ 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (№ 1364/2012); Ioan Filip (№ 1365/2012); Constantin Gherghina (№ 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (№ 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (№ 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (№ 1369/2012); Pamfil Marin (№ 1370/2012); Christian Paulussen (№ 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (№ 1372/2012); Udo Loggen (№ 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 подписа) (№ 1374/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1375/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1376/2012); Andreas Jähne (№ 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (№ 1378/2012); Hermann Falke (№ 1379/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1380/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1381/2012); Oliver Strixner (№ 1382/2012); Johannes Maaz (№ 1383/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1384/2012); Dieter Werthenbach (№ 1385/2012); Steffen Beier (№ 1386/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1387/2012); Winfried Hanemann (№ 1388/2012); Viera Langschová (№ 1389/2012); Krisztina Orosz (№ 1390/2012); Cristinel Farsch (94 подписа) (№ 1391/2012); Tamás Nagy (№ 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (№ 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (№ 1394/2012); Antonis Kanakis (№ 1395/2012); Kamil Brahmi (№ 1396/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1397/2012); Radosław Judycki (№ 1398/2012); Janne Liukkonen (№ 1399/2012); Marián Holý (№ 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (№ 1401/2012); Petur Stoyanov (№ 1402/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1403/2012); Martin Slingenberg (№ 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (№ 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (№ 1406/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1407/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1408/2012); Louise A Peberdy (№ 1409/2012); Jacek Antonowicz (№ 1410/2012); Yuriy Nikolaev (№ 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (№ 1412/2012); Monika Ortlepp (№ 1413/2012); Marian Mroziewski (№ 1414/2012); Michele Fiorentino (№ 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 подписа) (№ 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (№ 1417/2012); Romeo Ruggiero (№ 1418/2012); Antonio Maida (№ 1419/2012); Yan Maria Li (№ 1420/2012); Gennaro Del Prete (№ 1421/2012); Claire Lavirotte (№ 1422/2012); Delio Delledonne (№ 1423/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1424/2012); Mario Fico (№ 1425/2012); Maric Dragan (№ 1426/2012); Francesco Iurato (№ 1427/2012); Nevin Colin (№ 1428/2012); Agnès Lassallette (№ 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (№ 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (№ 1431/2012); Barbara Schneider (№ 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (№ 1433/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1434/2012); Hajar Atila (№ 1435/2012); Olga Baltag (№ 1436/2012); Olga Baltag (№ 1437/2012); Marcello Mazza (№ 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (№ 1439/2012); Rizwan Islam (№ 1440/2012); Didier Malé (№ 1441/2012); Massimiliano Masala (№ 1442/2012); Danutė Drungytė (№ 1443/2012); Antonio Casarini (№ 1444/2012); Umberto Mazziotti (№ 1445/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1446/2012); Hadrien Lagneau (№ 1447/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1448/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (№ 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 signatures) (№ 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (№ 1452/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1453/2012); William Sanders (№ 1454/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1455/2012); Nello Cavallina (№ 1456/2012); Ryan McGowan (№ 1457/2012); Paul Duvauchelle (№ 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (№ 1459/2012); Collectif Carmen (№ 1460/2012); Massimo Tendi (№ 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (№ 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Адвокат в съде (адвокатска колегия на Париж)) (№ 1463/2012); Georges Dupont (№ 1464/2012); Jozef Sliwinski (№ 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (№ 1466/2012); (името е с поверителен характер) (№ 1467/2012); Christiane Henker (№ 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (№ 1469/2012).


12. Последващи действия след искане за снемане на имунитет

Вследствие на решението на Европейския парламент от 23 октомври 2012 г. за снемане на имунитета на Martin Ehrenhauser в рамките на текущо дело в съда във Виена (точка 6.1 от протокола от 23.10.2012 г), компетентните органи на Австрия съобщиха на Парламента, в съответствие с член 7, параграф 9 от Правилника за дейността, края на съдебното производство.

Въпросното съобщение ще бъде предадено на комисията по правни въпроси за информация.


13. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Специален доклад № 15/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.) – Управление на конфликта на интереси в избрани агенции на ЕС (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за временна дерогация от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 39/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 47/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 53/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 54/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 55/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за Решение на Съвета за сключване на Споразумение между Европейския съюз и правителството на Демократична социалистическа република Шри Ланка относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Благоденствие в рамките на нашата планета“ (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на европейските политически партии (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
В съответствие с разпоредбите на член 322 от ДФЕС председателят ще се консултира със Сметната палата

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

AFCO, JURI, CONT

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

IMCO

подпомагаща :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Специален доклад № 16/2012 (Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г.) – Ефективност на Схемата за единно плащане на площ като преходна система за подпомагане на земеделските производители в новите държави членки (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI, IMCO, REGI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 51/2012 - Раздел III - Комисия (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Нов проект за бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г.: позиция на Съвета от 6 декември 2012 г. (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Проект за коригиращ бюджет № 6 към общия бюджет за 2012 г.: позиция на Съвета от 6 декември 2012 г. (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

-Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета за оценка на финансите на Съюза въз основа на постигнатите резултати (COM(2012)0675 – член 318 от ДФЕС)

   разглеждане в комисия       водеща:   CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE,
            CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE,
            JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Сметна палата : становище № 8/2012 относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (член 325 от ДФЕС)

   разглеждане в комисия    водеща: CONT, ECON, JURI, LIBE

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно съоръженията и системите за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (преработка) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на везни с неавтоматично действие (преработка) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (преработен текст) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (преработка) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставянето на пазара на асансьори и предпазни устройства за асансьори (преработка) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на обикновените съдове под налягане (преработка) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO - Докладчик: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети страни (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI - Докладчик: José Bové (A7-0279/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO - Докладчик: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***IДоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за отчитане и планове за действие в областта на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI - Докладчик: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***IДоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните трансгранични заплахи за здравето (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI - Докладчик: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- ***Междинен доклад относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наземните услуги на летищата на Съюза и за отмяна на Директива 96/67/EО на Съвета (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN - Докладчик: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска статистика за защитеността от престъпления (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE - Докладчик: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета по отношение на ветеринарно-санитарните изисквания, уреждащи търговията и вноса в Съюза на кучета, котки и порове (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI - Докладчик: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Доклад относно финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП в ЕС: улеснен достъп до кредитиране в подкрепа на интернационализацията (2012/2114(INI)) - INTA - Докладчик: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Доклад съдържащ препоръки към Комисията относно административно-процесуалното право на Европейския съюз (2012/2024(INI)) - JURI - Докладчик: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно движението с нетърговска цел на домашни любимци (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI - Докладчик: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN - Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Доклад относно микробното предизвикателство — нарастващата опасност от антимикробна резистентност (2012/2041(INI)) - ENVI - Докладчик: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Доклад относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (2012/2094(INI)) - AFET - Докладчик: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Доклад относно годишния доклад за 2011 г. относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на ЕС в тази връзка (2012/2145(INI)) - AFET - Докладчик: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Доклад относно прегледа на стратегията на ЕС за правата на човека (2012/2062(INI)) - AFET - Докладчик: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз (преработка) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN - Докладчик: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма на Европейския съюз за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, изменящ Регламент (ЕО) № 106/2008 относно програма на Общността за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE - Докладчик: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Доклад относно положението на основните права в Европейския съюз (2010–2011 г.) (2011/2069(INI)) - LIBE - Докладчик: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA - Докладчик: Mário David (A7-0388/2012)

- *Доклад относно предложението за регламент на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON - Докладчик: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с неговото взаимодействие с Регламент (EС) №…/… на Съвета за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON - Докладчик: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на данък върху финансовите сделки (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON - Докладчик: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) препоръки за второ четене

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на решение на Европейския парламент и Съвета относно предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1406/2002 за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN - Докладчик: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***IIПрепоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) от членове на Парламента

3.1) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно увеличаването на кражбите на цветни метали в държавите от ЕС (B7-0530/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно укрепването на общите разпоредби срещу фалшифицирането заедно с трети държави и международни организации (B7-0531/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно нормите за безопасност за работниците в европейски предприятия, чиято дейност е преместена в трети държави (B7-0532/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

3.2) предложения за изменение на Правилника за дейността (член 212 от Правилника за дейността)

- Zita Gurmai Mikael Gustafsson. Предложение за изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент - Изменение на член 49, параграф 2 от правилника (B7-0529/2012)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


14. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за настоящата месечна сесия (PE 500.368/PDOJ) бе раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

С това редът на работа е определен.


15. Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка (разискване)

Междинен доклад относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумение за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - комисия по външни работи. Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra представи доклада и препоръката.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Pierre Audy (по някои изказвания на Karel De Gucht), Eva Joly (докладчик по становището на комисията DEVE), Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, и Luis Yáñez-Barnuevo García, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Renate Weber, от името на групата ALDE, Catherine Grèze, от името на групата Verts/ALE, Edvard Kožušník, от името на групата ECR, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek и Pablo Zalba Bidegain (докладчик по становището на комисията INTA).

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Karel De Gucht и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 11.12.2012 г и точка 8.14 от протокола от 11.12.2012 г.


16. Споразумение за търговия между Европейския съюз, Колумбия и Перу *** (разискване)

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David представи препоръката.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (докладчик по становището на комисията AFET), Pino Arlacchi (докладчик по становището на комисията DEVE), който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ulrike Lunacek, Daniel Caspary, от името на групата PPE, Bernd Lange, от името на групата S&D, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lange, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Murphy, и Luis Yáñez-Barnuevo García.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: João Ferreira, за да зададе въпрос „синя карта“ на Luis Yáñez-Barnuevo García, който отговори, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, et Richard Howitt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira и Andrew Henry William Brons.

Изказаха се: Karel De Gucht, Mário David и Richard Howitt, като последният направи лично изявление след изказване на Karel De Gucht.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 11.12.2012 г.


17. Преходни разпоредби за двустранните договори за инвестиции, сключени между държавите членки и трети държави ***II (разискване)

Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави [2010/0197(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira представи препоръката за второ четене.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Josefa Andrés Barea, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, Paweł Zalewski, Gianluca Susta и Andreas Mölzer.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău и Franz Obermayr.

Изказаха се: Karel De Gucht и Vital Moreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 11.12.2012 г.


18. Предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република ***I (разискване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на Киргизката република [2011/0458(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira представи доклада.

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Paolo Bartolozzi, от името на групата PPE, и George Sabin Cutaş, от името на групата S&D.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказаха се: Метин Казак, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Laurence J.A.J. Stassen, независим член на ЕП, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi и Alojz Peterle.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andreas Mölzer.

Изказаха се: Karel De Gucht и Vital Moreira.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 11.12.2012 г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Слави Бинев, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis и Evelyn Regner.


20. Превенция на заболяванията, свързани с възрастта, при жените (кратко представяне)

Доклад относно превенцията на заболяванията, свързани с възрастта, при жените [2012/2129(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik и Sari Essayah.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Isabelle DURANT
Заместник-председател

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.17 от протокола от 11.12.2012 г.


21. Доизграждане на цифровия единен пазар (кратко представяне)

Доклад относно доизграждането на цифровия единен пазар [2012/2030(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid и Ildikó Gáll-Pelcz.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 11.12.2012 г.


22. Нарастваща опасност от антимикробна резистентност (кратко представяне)

Доклад относно микробното предизвикателство — нарастващата опасност от антимикробна резистентност [2012/2041(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki и Zofija Mazej Kukovič.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.18 от протокола от 11.12.2012 г.


23. Финансиране на търговската и инвестиционната дейност на МСП (кратко представяне)

Доклад относно финансирането на търговската и инвестиционната дейност на МСП в ЕС: улеснен достъп до кредитиране в подкрепа на интернационализацията [2012/2114(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău и Seán Kelly.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 21.12.2012 г.


24. Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС (кратко представяне)

Доклад относно Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС [2012/2094(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly и Jaroslav Paška.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 8.5 от протокола от 11.12.2012 г.


25. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 500.368/OJMA).


26. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Ковачев, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Малинов, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Панайотова, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Наблюдатели

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Правна информация - Политика за поверителност