Indeks 
Protokol
PDF 255kWORD 189k
Mandag den 10. december 2012 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Fortolkning af forretningsordenen
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 6.Udvalgenes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 8.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 9.Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 10.Bevillingsoverførsler
 11.Andragender
 12.Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 13.Modtagne dokumenter
 14.Arbejdsplan
 15.Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika (forhandling)
 16.Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru *** (forhandling)
 17.Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande ***II (forhandling)
 18.Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik ***I (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (kortfattet forelæggelse)
 21.Fuldførelse af det digitale indre marked (kortfattet forelæggelse)
 22.Den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (kortfattet forelæggelse)
 23.Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer (kortfattet forelæggelse)
 24.En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik (kortfattet forelæggelse)
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden oplyste Parlamentet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 211, stk. 3, om følgende fortolkning af forretningsordenens artikel 187, der var givet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som spørgsmålet om anvendelse af denne bestemmelse var blevet henvist til:

"Hvis et ordinært medlem af et udvalg har nedlagt sit mandat, bemyndiges et stedfortrædende medlem af den samme politiske gruppe til at deltage i afstemninger i stedet for det udtrædende medlem på midlertidig basis, indtil det ordinære medlem bliver erstattet ved en midlertidig afgørelse i henhold til artikrl 186, stk. 5, eller, hvis der ikke træffes en sådan foreløbig aftørelse, indtil der er udnævnt et nyt ordinært medlem. Denne bemyndigelse er baseret på Parlamentets afgørelse, hvad angår udvalgets sammensætning og antallet af medlemmer, og den skal sikre, at der vil være det samme antal medlemmer af den pågældende politiske gruppe til at deltage i afstemningen som inden mandatet blev ledigt."

Denne fortolkning betragtes som vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer gør indsigelse (forretningsordenens artikel 211, stk. 4) inden åbningen af mødet den efterfølgende dag, tirsdag den 11. december 2012. I modsat fald forelægges fortolkningen for Parlamentet til afstemning.


4. Parlamentets sammensætning

De kompetente litauiske myndigheder havde meddelt, at Justina Vitkauskaite var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Viktor Uspaskich med virkning fra den 21. november 2012.

De kompetente bulgarske myndigheder havde meddelt, at Monika Hans Panayotova var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Emil Stoyanov med virkning fra den 6. december 2012.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 3, stk. 2, deltager Justina Vitkauskaite og Monika Hans Panayotova i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, så længe deres mandat endnu ikke er prøvet, eller for hvem der ikke er truffet afgørelse om en indsigelse, og under forudsætning af, at de har afgivet en skriftlig erklæring om, at de ikke besidder hverv, der er uforenelige med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


5. Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De franske kompetente myndigheder havde indgivet en anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet på anmodning fra anklagemyndigheden ved appeldomstolen i Lyon.

Denne anmodning var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


6. Udvalgenes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen og fra sekretariatet for løsgængere modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

REGI: Justina Vitkauskaite

Ewald Stadler var ikke længere ordinært medlem

AGRI: Ewald Stadler

Det Særlige Udvalg om Organiseret Kriminalitet, Korruption og Hvidvaskning af Penge: Jan Philipp Albrecht i stedet for Nicole Kiil-Nielsen.

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 og aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 og om ændring af indrømmelser for forarbejdet fjerkrækød i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994 om ændring og supplering af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af særlige og midlertidige foranstaltninger for ansættelse af tjenestemænd og midlertidigt ansatte i anledning af Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger under mødeperioden i september 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.


9. Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000164/2012) af Syed Kamall og James Elles for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Vækst i EU (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) af Klaus-Heiner Lehne, for Retsudvalget, til Kommissionen: Mægling på det civil- og handelsretlige område (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012) af Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric og Mikael Gustafsson for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: EU's vækst (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012) af Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Væksten i EU (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012) af Jürgen Creutzmann, Toine Manders og Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: (B7-0551/2012).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău og Giommaria Uggias om fremme af nautisk turisme i Den Europæiske Union (0038/2012).


10. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 et INF 15/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Den Europæiske Ombudsmands forslag til bevillingsoverførsel 4/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 ikke at gøre indsigelse mod Revisionsrettens forslag til bevillingsoverførsel V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2012, DEC 2/2012 et DEC 3/2012.

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 22 og 24 ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag om bevillingsoverførsel DEC 1/2012.

°
° ° °

Den Europæiske Unions Domstol meddelte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 24 Budgetmyndigheden sine forslag til bevillingsoverførsel 6/2012 et 7/2012.

°
° ° °

Budgetudvalget godkendte i overensstemmelse med finansforordningens artikel 24, stk. 4, samt ifølge fortolkningen af punkt 20 i fælleserklæringen om de overgangsforanstaltninger, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Budgetudvalget vedtog i overensstemmelse med finansforordningens artikel 47, stk. 1, ikke at gøre indsigelse mod Den Europæiske Ombudsmands forslag vedrørende ændring af stillingsfortegnelse 1 – regnskabsåret 2012.


11. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 6. december 2012

José María Álvarez Álvarez (nr. 1345/2012); Dany Cristian (nr. 1346/2012); (navn fortroligt) (nr. 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (nr. 1348/2012); (navn fortroligt) (nr. 1349/2012); Claudiu Coldea (nr. 1350/2012); Antonia Ros Martínez (nr. 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (nr. 1352/2012); (navn fortroligt) (nr. 1353/2012); (navn fortroligt) (nr. 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr. 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (nr. 1356/2012); (navn fortroligt) (nr. 1357/2012); (navn fortroligt) (nr. 1358/2012); (navn fortroligt) (nr. 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (nr. 1360/2012); (navn fortroligt) (nr. 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (nr. 1362/2012); Manole Ion (nr. 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (nr. 1364/2012); Ioan Filip (nr. 1365/2012); Constantin Gherghina (nr. 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (nr. 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (nr. 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (nr. 1369/2012); Pamfil Marin (nr. 1370/2012); Christian Paulussen (nr. 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (nr. 1372/2012); Udo Loggen (nr. 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 underskrifter) (nr. 1374/2012); (navn fortroligt) (nr. 1375/2012); (navn fortroligt) (nr. 1376/2012); Andreas Jähne (nr. 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (nr. 1378/2012); Hermann Falke (nr. 1379/2012); (navn fortroligt) (nr. 1380/2012); (navn fortroligt) (nr. 1381/2012); Oliver Strixner (nr. 1382/2012); Johannes Maaz (nr. 1383/2012); (navn fortroligt) (nr. 1384/2012); Dieter Werthenbach (nr. 1385/2012); Steffen Beier (nr. 1386/2012); (navn fortroligt) (nr. 1387/2012); Winfried Hanemann (nr. 1388/2012); Viera Langschová (nr. 1389/2012); Krisztina Orosz (nr. 1390/2012); Cristinel Farsch (94 underskrifter) (nr. 1391/2012); Tamás Nagy (nr. 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (nr. 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr. 1394/2012); Antonis Kanakis (nr. 1395/2012); Kamil Brahmi (nr. 1396/2012); (navn fortroligt) (nr. 1397/2012); Radosław Judycki (nr. 1398/2012); Janne Liukkonen (nr. 1399/2012); Marián Holý (nr. 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (nr. 1401/2012); Petur Stoyanov (nr. 1402/2012); (navn fortroligt) (nr. 1403/2012); Martin Slingenberg (nr. 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1406/2012); (navn fortroligt) (nr. 1407/2012); (navn fortroligt) (nr. 1408/2012); Louise A Peberdy (nr. 1409/2012); Jacek Antonowicz (nr. 1410/2012); Yuriy Nikolaev (nr. 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (nr. 1412/2012); Monika Ortlepp (nr. 1413/2012); Marian Mroziewski (nr. 1414/2012); Michele Fiorentino (nr. 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 underskrifter) (nr. 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr. 1417/2012); Romeo Ruggiero (nr. 1418/2012); Antonio Maida (nr. 1419/2012); Yan Maria Li (nr. 1420/2012); Gennaro Del Prete (nr. 1421/2012); Claire Lavirotte (nr. 1422/2012); Delio Delledonne (nr. 1423/2012); (navn fortroligt) (nr. 1424/2012); Mario Fico (nr. 1425/2012); Maric Dragan (nr. 1426/2012); Francesco Iurato (nr. 1427/2012); Nevin Colin (nr. 1428/2012); Agnès Lassallette (nr. 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (nr. 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 1431/2012); Barbara Schneider (nr. 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (nr. 1433/2012); (navn fortroligt) (nr. 1434/2012); Hajar Atila (nr. 1435/2012); Olga Baltag (nr. 1436/2012); Olga Baltag (nr. 1437/2012); Marcello Mazza (nr. 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (nr. 1439/2012); Rizwan Islam (nr. 1440/2012); Didier Malé (nr. 1441/2012); Massimiliano Masala (nr. 1442/2012); Danutė Drungytė (nr. 1443/2012); Antonio Casarini (nr. 1444/2012); Umberto Mazziotti (nr. 1445/2012); (navn fortroligt) (nr. 1446/2012); Hadrien Lagneau (nr. 1447/2012); (navn fortroligt) (nr. 1448/2012); (navn fortroligt) (nr. 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr. 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 underskrifter) (nr. 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (nr. 1452/2012); (navn fortroligt) (nr. 1453/2012); William Sanders (nr. 1454/2012); (navn fortroligt) (nr. 1455/2012); Nello Cavallina (nr. 1456/2012); Ryan McGowan (nr. 1457/2012); Paul Duvauchelle (nr. 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (nr. 1459/2012); Collectif Carmen (nr. 1460/2012); Massimo Tendi (nr. 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (nr. 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (nr. 1463/2012); Georges Dupont (nr. 1464/2012); Jozef Sliwinski (nr. 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (nr. 1466/2012); (navn fortroligt) (nr. 1467/2012); Christiane Henker (nr. 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (nr. 1469/2012).


12. Reaktion på anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Efter Parlamentets beslutning af 23. oktober 2012 om at ophæve Martin Ehrenhausers parlamentariske immunitet i forbindelse med en igangværende retsundersøgelse hos anklagemyndigheden i Wien (punkt 6.1 i protokollen af 23.10.2012) havde de kompetente østrigske myndigheder i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 7, stk. 9, underrettet Parlamentet om afslutningen af retssagen.

Denne meddelelse ville blive sendt til JURI-udvalget til orientering.


13. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Særberetning nr. 15/2012 (decharge 2011) – Håndteringen af interessekonflikter i udvalgte EU-agenturer (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om midlertidig fravigelse fra Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 39/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 47/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 53/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 54/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 55/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og regeringen for Den Demokratiske Socialistiske Republik Sri Lanka (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden" (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om finansiering af europæiske politiske partier (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))

Formanden foretager høring af Revisionsretten jf. bestemmelserne i TEUF-traktatens artikel 322

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

AFCO, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Særberetning nr. 16/2012 (decharge 2011) – Effektiviteten af den generelle arealbetalingsordning som overgangsstøtteordning for landbrugerne i de nye medlemsstater (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO, REGI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 51/2012- Sektion III - Kommissionen (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Nyt forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2013: Rådets holdning af 6. december 2012 (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2012: Rådets holdning af 6. december 2012 (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om evalueringen af Unionens finanser på grundlag af de resultater, der er opnået (COM(2012)0675 – artikel 318 i TEUF)

henvist til:

kor.udv. :

CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Revisionsretten: Udtalelse nr. 8/2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (artikel 325 i TEUF)

henvist til:

kor.udv. :

CONT, ECON, JURI, LIBE

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (omarbejdning)) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af simple trykbeholdere (omarbejdning) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: José Bové (A7-0279/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (direktivet om ATB på forbrugerområdet) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om regnskabsregler og handlingsplaner vedrørende drivhusgasemissioner og optag i forbindelse med aktiviteter, der vedrører arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- *** Interimsbetænkning om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET udvalg - Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-ydelser i EU's lufthavne og om ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske statistikker over sikkerhed mod kriminalitet (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE udvalg - Ordfører: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF for så vidt angår de dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Unionen med og indførsel til Unionen af hunde, katte og fritter (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Betænkning om finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer: lettere adgang til kredit til støtte af internationalisering (2012/2114(INI)) - INTA udvalg - Ordfører: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Betænkning med henstillinger til Kommissionen om Den Europæiske Unions forvaltningslov (2012/2024(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ikke-kommerciel transport af selskabsdyr (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af bestemmelser og procedurer for indførelse af støjrelaterede driftsrestriktioner i Unionens lufthavne inden for en afbalanceret strategi og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/30/EF (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Betænkning om den mikrobielle udfordring - den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (2012/2041(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Betænkning om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik (2012/2094(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Betænkning om årsberetningen om menneskerettigheder og demokrati i verden 2011 og EU's politik om menneskerettigheder og demokrati (2012/2145(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Betænkning om revisionen af EU's menneskerettighedsstrategi (2012/2062(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af slots i Den Europæiske Unions lufthavne (omarbejdning) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- *** I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions energieffektivitetsprogram for kontorudstyr og om ændring af forordning (EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Betænkning om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2010-2011) (2011/2069(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Mário David (A7-0388/2012)

- * Betænkning om forslag til Rådets forordning om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed) for så vidt angår samspillet med Rådets forordning (EU) nr. .../.... om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse til et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON udvalg - Ordfører: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN udvalg - Ordfører: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) fra medlemmerne

3.1) beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om stigningen i tyveri af ikke-jernholdige metaller i EU's medlemsstater (B7-0530/2012)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis og Matteo Salvini. Forslag til beslutning om styrkelse af fælles bestemmelser om varemærkeforfalskning med tredjelande og internationale organisationer (B7-0531/2012)

henvist til:

kor.udv. :

JURI

rådg.udv. :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om sikkerhedsstandarder for arbejdstagere i europæiske virksomheder, der er udflyttet til tredjelande (B7-0532/2012)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

3.2) Forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212)

- Zita Gurmai og Mikael Gustafsson. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden – Ændring af artikel 49, stk. 2 (Ændringsforslag om horisontale principper fra et udvalg) (B7-0529/2012)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


14. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden i (PE 500.368/PDOJ) var omdelt. Der var ikke foreslået ændringer.

Arbejdsplanen fastsattes således.


15. Aftale om oprettelse af en associering mellem EU og Mellemamerika (forhandling)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen af en aftale om oprettelse af en associering mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Henstilling: om forslag til Rådets afgørelse om indgåelsen af en aftale om oprettelse af en associering mellem EU og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra forelagde sin betænkning og sin henstilling.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Jean-Pierre Audy, der kommenterede visse forslag af Karel De Gucht, Eva Joly (ordfører for udtalelse fra DEVE), Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen, og Luis Yáñez-Barnuevo García for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Renate Weber for ALDE-Gruppen, Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, Edvard Kožušník for ECR-Gruppen, Inês Cristina Zuber for GUE/NGL-Gruppen, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek og Pablo Zalba Bidegain (ordfører for udtalelse fra INTA).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău og Andrew Henry William Brons.

Talere: Karel De Gucht og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.13 i protokollen af 11.12.2012 og punkt 8.14 i protokollen af 11.12.2012.


16. Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Peru *** (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Colombia og Peru på den anden side [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David forelagde indstillingen.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ordfører for udtalelse fra AFET), Pino Arlacchi (ordfører for udtalelse fra DEVE), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Ulrike Lunacek, Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Bernd Lange for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Bernd Lange, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Paul Murphy, og Luis Yáñez-Barnuevo García.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: João Ferreira for at stille et blåt kort-spørgsmål til Luis Yáñez-Barnuevo García, der besvarede det; María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af Hans-Peter Martin, og Richard Howitt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål af José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira og Andrew Henry William Brons.

Talere: Karel De Gucht, Mário David og Richard Howitt, sidstnævnte med en kommentar til indlægget af Karel De Gucht.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.15 i protokollen af 11.12.2012.


17. Overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande ***II (forhandling)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af overgangsordninger for bilaterale investeringsaftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande [2010/0197(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Ria Oomen-Ruijten for PPE-Gruppen, Josefa Andrés Barea for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Paweł Zalewski, Gianluca Susta og Andreas Mölzer.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău og Franz Obermayr.

Talere: Karel De Gucht og Vital Moreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 11.12.2012.


18. Makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik [2011/0458(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira forelagde sin betænkning.

Taler: Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Paolo Bartolozzi for PPE-Gruppen, og George Sabin Cutaş for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Metin Kazak for ALDE-Gruppen, Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Laurence J.A.J. Stassen, løsgænger, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi og Alojz Peterle.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Andreas Mölzer.

Talere: Karel De Gucht og Vital Moreira.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 11.12.2012.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis og Evelyn Regner.


20. Forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om forebyggelse af aldersbetingede sygdomme hos kvinder [2012/2129(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik og Sari Essayah.

Taler: Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

FORSÆDE: Isabelle DURANT
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.17 i protokollen af 11.12.2012.


21. Fuldførelse af det digitale indre marked (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om fuldførelse af det digitale indre marked [2012/2030(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid og Ildikó Gáll-Pelcz.

Taler: Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.3 i protokollen af 11.12.2012.


22. Den voksende trussel fra antimikrobiel resistens (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om den mikrobielle udfordring - den voksende trussel fra antimikrobiel resistens [2012/2041(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki og Zofija Mazej Kukovič.

Taler: Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.18 i protokollen af 11.12.2012.


23. Finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om finansiering af små og mellemstore EU-virksomheders handel og investeringer: lettere adgang til kredit til støtte af internationalisering [2012/2114(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău og Seán Kelly.

Taler: Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.4 i protokollen af 21.12.2012.


24. En strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om en strategi for digital frihed i EU's udenrigspolitik [2012/2094(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly og Jaroslav Paška.

Taler: Tonio Borg (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.5 i protokollen af 11.12.2012.


25. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 500.368/OJMA).


26. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.55.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Observatører

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik