Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 247kWORD 188k
Esmaspäev, 10. detsember 2012 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Kodukorra tõlgendamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 6.Parlamendikomisjonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Assigneeringute ümberpaigutamine
 11.Petitsioonid
 12.Puutumatuse äravõtmise taotluse järelmeetmed
 13.Esitatud dokumendid
 14.Tööplaan
 15.ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (arutelu)
 16.ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping *** (arutelu)
 17.Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II (arutelu)
 18.Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I (arutelu)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (lühiettekanne)
 21.Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (lühiettekanne)
 22.Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (lühiettekanne)
 23.VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (lühiettekanne)
 24.Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (lühiettekanne)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Kodukorra tõlgendamine

Istungi juhataja teavitas parlamenti vastavalt kodukorra artikli 211 lõikele 3 artikli 187 alljärgnevast tõlgendusest, mille esitas põhiseaduskomisjon, kelle poole oli pöördutud kõnealuse sätte kohaldamise küsimuses:

"Kui mõne parlamendikomisjoni täisliikme koht on vabaks jäänud, on samasse fraktsiooni kuuluval alalisel asendusliikmel õigus osaleda ajutiselt tema asemel hääletustel, kuni täisliikme koht vastavalt artikli 186 lõikele 5 ajutiselt täidetakse või, kui seda ei tehta, siis kuni uue täisliikme nimetamiseni. See õigus tuleneb parlamendi otsusest komisjoni arvulise koosseisu kohta ja selle eesmärk on tagada, et hääletamisel saaks osaleda sama arv asjaomase fraktsiooni liikmeid nagu enne koha vabaksjäämist."

Kui enne järgmise päeva (teisipäeva, 11. detsembri 2012. aasta) istungi avamist mõni fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget tõlgendust ei vaidlusta (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse see kinnitatuks. Vastupidisel juhul pannakse see parlamendis hääletusele.


4. Parlamendi koosseis

Leedu pädevad ametiasutused on teatanud Viktor Uspaskichi asemel Justina Vitkauskaite ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 21. novembrist 2012.

Bulgaaria Vabariigi pädevad ametiasutused on teatanud Emil Stoyanovi asemel Monika Hans Panayotova ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 6. detsembrist 2012.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Justina Vitkauskaite ja Monika Hans Panayotova vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult Euroopa Parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles kinnitavad, et neil ei ole ühtki Euroopa Parlamendi liikme ametiga kokkusobimatut ametit.


5. Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus

Prantsusmaa pädevad ametiasutused on esitanud Lyoni apellatsioonikohtu peaprokuröri palvel Marine Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 2 suunati taotlus JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


6. Parlamendikomisjonide koosseis

President on saanud fraktsioonide ALDE ja Verts/ALE ning fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

REGI komisjon: Justina Vitkauskaite

Ewald Stadler ei ole enam täisliige

AGRI komisjon: Ewald Stadler

organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja rahapesu tõkestamise erikomisjon: Nicole Kiil-Nielseni asemel Jan Philipp Albrecht

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (uuesti sõnastatud) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu ning Euroopa Liidu ja Tai vahelise vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artiklile XXVIII sõlmitava ja seoses 1994. aasta GATT-ile lisatud ELi loendis sätestatud töödeldud kodulinnuliha suhtes kohaldatavate kontsessioonide muutmist käsitleva kirjavahetuse vormis lepingu rakendamist ning millega muudetakse ja täiendatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse tulenevalt Horvaatia ühinemisest Euroopa Liiduga ajutised erimeetmed liidu ametnike ja ajutiste teenistujate töölevõtmiseks (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Venemaa Föderatsioonist Euroopa Liitu eksporditava puidu suhtes kehtivate tariifikvootide eraldamise kohta (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2012. aasta septembri osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


9. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115)

- (O-000164/2012), mille esitas(id) Syed Kamall ja James Elles fraktsiooni ECR nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0369/2012);

- (O-000169/2012), mille esitas(id) Klaus-Heiner Lehne õiguskomisjoni nimel komisjonile: Vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades (B7-0370/2012);

- (O-000209/2012), mille esitas(id) Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ja Mikael Gustafsson fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0371/2012);

- (O-000210/2012), mille esitas(id) Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0372/2012);

- (O-000211/2012), mille esitas(id) Jürgen Creutzmann, Toine Manders ja Nadja Hirsch fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: ELi majanduskasv (B7-0551/2012).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău ja Giommaria Uggias mereturismi edendamise kohta Euroopa Liidus (0038/2012).


10. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 22 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamisi INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 ja INF 15/2012.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 22 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Euroopa Ombudsmani ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist 4/2012.

Vastavalt finantsmääruse artiklile 22 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid kontrollikoja ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 22 ja 24 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamisi DEC 1/2012, DEC 2/2012 ja DEC 3/2012.

Vastavalt finantsmääruse artiklitele 22 ja 24 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Regioonide Komitee ettepanekule, mis käsitleb assigneeringute ümberpaigutamist DEC 1/2012.

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artiklile 24 on Euroopa Liidu Kohus teavitanud eelarvepädevat institutsiooni assigneeringute ümberpaigutamise ettepanekutest 6/2012 ja 7/2012.

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nii nagu seda tõlgendatakse eelarve suhtes Lissaboni lepingu jõustumise järgselt kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisavalduse punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Vastavalt finantsmääruse artikli 47 lõikele 1 on eelarvekomisjon otsustanud mitte esitada vastuväiteid Euroopa Ombudsmani ettepanekule, mis käsitleb muudatust ametikohtade loetelus eelarveaastal 2012.


11. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

6. detsember 2012

José María Álvarez Álvarez (nr 1345/2012); Dany Cristian (nr 1346/2012); (nimi salastatud (nr 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (nr 1348/2012); (nimi salastatud) (nr 1349/2012); Claudiu Coldea (nr 1350/2012); Antonia Ros Martínez (nr 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (nr 1352/2012); (nimi salastatud) (nr 1353/2012); (nimi salastatud) (nr 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (nr 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (nr 1356/2012); (nimi salastatud) (nr 1357/2012); (nimi salastatud) (nr 1358/2012); (nimi salastatud) (nr 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (nr 1360/2012); (nimi salastatud) (nr 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (nr 1362/2012); Manole Ion (nr 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (nr 1364/2012); Ioan Filip (nr 1365/2012); Constantin Gherghina (nr 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (nr 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (nr 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (nr 1369/2012); Pamfil Marin (nr 1370/2012); Christian Paulussen (nr 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (nr 1372/2012); Udo Loggen (nr 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 allkirja) (nr 1374/2012); (nimi salastatud) (nr 1375/2012); (nimi salastatud) (nr 1376/2012); Andreas Jähne (nr 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (nr 1378/2012); Hermann Falke (nr 1379/2012); (nimi salastatud) (nr 1380/2012); (nimi salastatud) (nr 1381/2012); Oliver Strixner (nr 1382/2012); Johannes Maaz (nr 1383/2012); (nimi salastatud) (nr 1384/2012); Dieter Werthenbach (nr 1385/2012); Steffen Beier (nr 1386/2012); (nimi salastatud) (nr 1387/2012); Winfried Hanemann (nr 1388/2012); Viera Langschová (nr 1389/2012); Krisztina Orosz (nr 1390/2012); Cristinel Farsch (94 allkirja) (nr 1391/2012); Tamás Nagy (nr 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (nr 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr 1394/2012); Antonis Kanakis (nr 1395/2012); Kamil Brahmi (nr 1396/2012); (nimi salastatud) (nr 1397/2012); Radosław Judycki (nr 1398/2012); Janne Liukkonen (nr 1399/2012); Marián Holý (nr 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (nr 1401/2012); Petur Stoyanov (nr 1402/2012); (nimi salastatud) (nr 1403/2012); Martin Slingenberg (nr 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1406/2012); (nimi salastatud) (nr 1407/2012); (nimi salastatud) (nr 1408/2012); Louise A Peberdy (nr 1409/2012); Jacek Antonowicz (nr 1410/2012); Yuriy Nikolaev (nr 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (nr 1412/2012); Monika Ortlepp (nr 1413/2012); Marian Mroziewski (nr 1414/2012); Michele Fiorentino (nr 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 allkirja) (nr 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (nr 1417/2012); Romeo Ruggiero (nr 1418/2012); Antonio Maida (nr 1419/2012); Yan Maria Li (nr 1420/2012); Gennaro Del Prete (nr 1421/2012); Claire Lavirotte (nr 1422/2012); Delio Delledonne (nr 1423/2012); (nimi salastatud) (nr 1424/2012); Mario Fico (nr 1425/2012); Maric Dragan (nr 1426/2012); Francesco Iurato (nr 1427/2012); Nevin Colin (nr 1428/2012); Agnès Lassallette (nr 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (nr 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (nr 1431/2012); Barbara Schneider (nr 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (nr 1433/2012); (nimi salastatud) (nr 1434/2012); Hajar Atila (nr 1435/2012); Olga Baltag (nr 1436/2012); Olga Baltag (nr 1437/2012); Marcello Mazza (nr 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (nr 1439/2012); Rizwan Islam (nr 1440/2012); Didier Malé (nr 1441/2012); Massimiliano Masala (nr 1442/2012); Danutė Drungytė (nr 1443/2012); Antonio Casarini (nr 1444/2012); Umberto Mazziotti (nr 1445/2012); (nimi salastatud) (nr 1446/2012); Hadrien Lagneau (nr 1447/2012); (nimi salastatud) (nr 1448/2012); (nimi salastatud) (nr 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (nr 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 allkirja) (nr 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (nr 1452/2012); (nimi salastatud) (nr 1453/2012); William Sanders (nr 1454/2012); (nimi salastatud) (nr 1455/2012); Nello Cavallina (nr 1456/2012); Ryan McGowan (nr 1457/2012); Paul Duvauchelle (nr 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (nr 1459/2012); Collectif Carmen (nr 1460/2012); Massimo Tendi (nr 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (nr 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (nr 1463/2012); Georges Dupont (nr 1464/2012); Jozef Sliwinski (nr 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (nr 1466/2012); (nimi salastatud) (nr 1467/2012); Christiane Henker (nr 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (nr 1469/2012).


12. Puutumatuse äravõtmise taotluse järelmeetmed

Seoses Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012. aasta otsusega võtta Viini prokuratuuris käimasoleva menetluse raames ära Martin Ehrenhauseri parlamendiliikme puutumatus (23.10.2012 protokollipunkt 6.1) on Austria pädevad ametiasutused teavitanud parlamenti vastavalt kodukorra artikli 7 lõikele 9 kohtuliku menetluse lõpetamisest.

Kõnealune teade edastatakse teavitamise eesmärgil õiguskomisjonile.


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud:

1) nõukogu ja komisjon

- Eriaruanne nr 15/2012 (heakskiidu andmine 2011) – Huvide konfliktide haldamine valitud Euroopa Liidu ametites (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

ENVI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus ajutise erandi tegemise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 39/2012 - III jagu - Komisjon (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 47/2012 - III jagu - Komisjon (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 53/2012 - III jagu - Komisjon (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 54/2012 - III jagu - Komisjon (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 55/2012 - III jagu - Komisjon (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Liidu üldist keskkonnaalast tegevusprogrammi aastani 2020 „Hea elu maakera võimaluste piires” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr966/2012 seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
President konsulteerib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 322 selle ettepaneku asjus kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

AFCO, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Eriaruanne nr 16/2012 (heakskiidu andmine 2011) – Ühtse pindalatoetuse kava kui üleminekusüsteemi mõjusus uute liikmesriikide põllumajandustootjate toetamisel (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 51/2012 – III jagu – Komisjon (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Euroopa Liidu 2013. aasta eelarveprojekt: nõukogu 6. detsembri 2012. aasta seisukoht (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2012. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: nõukogu 6. detsembri 2012. aasta seisukoht (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

- Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule liidu rahanduse tulemuspõhise hindamise kohta (COM(2012)0675 – ELi toimimise lepingu artikkel 318)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE,
            CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE,
            JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kontrollikoda: Arvamus nr 8/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, milles käsitletakse liidu finantshuve kahjustava pettuse vastast võitlust kriminaalõiguse abil, ettepaneku kohta (ELi toimimise lepingu artikkel 325)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT, ECON, JURI, LIBE

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liftide ja lifti ohutusseadiste turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 3/2008 põllumajandussaaduste ja toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmete kohta siseturul ja kolmandates riikides (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: José Bové (A7-0279/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse tarbijavaidluste kohtuvälist lahendamist ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise direktiiv) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO komisjon - Raportöör: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsandusega seotud tegevusest tuleneva kasvuhoonegaaside heite ja sidumise arvestuseeskirjade ja tegevuskavade kohta (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus tõsiste piiriüleste terviseohtude kohta (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- ***Vaheraporti projekt, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu assotsieerimislepingu sõlmimise kohta ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- ***Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse õhusõidukite maapealset teenindust liidu lennujaamades ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 96/67/EÜ (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kuritegevusohutuse Euroopa statistika kohta (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 92/65/EMÜ seoses loomatervishoiunõuetega Euroopa Liidu siseseks kauplemiseks koerte, kasside ja valgetuhkrutega ning nende Euroopa Liitu importimiseks (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Raport VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamise kohta ELis ja lihtsama juurdepääsu kohta rahvusvahelistumise toetuseks antavale krediidile (2012/2114(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Raport soovitustega Euroopa Komisjonile Euroopa Liidu haldusmenetlusõiguse kohta (2012/2024(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus lemmikloomade mittekaubandusliku liikumise kohta (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus müraga seotud käitamispiirangute eeskirjade ja korra kehtestamise kohta liidu lennuväljadel tasakaalustatud lähenemisviisi raames ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/30/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Raport mikroobide probleemi ja suureneva antimikroobse resistentsuse riski kohta (2012/2041(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Raport digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas (2012/2094(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Raport, mis käsitleb aastaaruannet inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2011. aastal ja Euroopa Liidu poliitika kohta selles valdkonnas (2012/2145(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Raport ELi inimõiguste strateegia läbivaatamise kohta (2012/2062(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Liidu lennujaamades teenindusaegade jaotamise ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu määrus, milles käsitletakse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi ja millega muudetakse määrust (EÜ) nr 106/2008 ühenduse kontoriseadmete energiatõhususmärgistuse programmi kohta (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Raport põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2010–2011) (2011/2069(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimise kohta (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Mário David (A7-0388/2012)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega Euroopa Keskpangale antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalvepoliitikaga (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON komisjon - Raportöör: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), seoses selle koostoimega nõukogu määrusega (EL) nr .../…, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Soovitus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus, millega antakse luba teha tõhustatud koostööd finantstehingute maksu valdkonnas (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON komisjon - Raportöör: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) soovitused teisele lugemisele

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) parlamendiliikmed

3.1) resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Nuno Melo. Resolutsiooni ettepanek värviliste metallide varguste sagenemise kohta Euroopa Liidu riikides (B7-0530/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek: Kolmandate riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ühiste võltsimisvastaste sätete tugevdamine (B7-0531/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Resolutsiooni ettepanek: Tööohutuse standardid kolmandatesse riikidesse üleviidud ELi ettevõtetes (B7-0532/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

3.2) kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 212)

- Zita Gurmai ja Mikael Gustafsson. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek - artikli 49 lõike 2 muutmine (horisontaalseid põhimõtteid käsitlevate muudatusettepanekute esitamine parlamendikomisjoni poolt) (B7-0529/2012)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


14. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati laiali käeoleva osaistungjärgu päevakorra lõplik projekt (PE 500.368/PDOJ). Ühtegi muudatusettepanekut ei tehtud.

Tööplaan kinnitati.


15. ELi ja Kesk-Ameerika riikide assotsieerimisleping (arutelu)

Vaheraport nõukogu otsuse eelnõu kohta, milles käsitletakse assotsieerimislepingu sõlmimist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega sõlmitakse leping, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika riikide vahel [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - väliskomisjon. Raportöör José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra tutvustas raportit ja soovitust.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Jean-Pierre Audy (teatavate Karel De Guchti tähelepanekute kohta), Eva Joly (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel, ja Luis Yáñez-Barnuevo García fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek ja Pablo Zalba Bidegain (INTA-komisjoni arvamuse koostaja).

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.13 ja 11.12.2012 protokollipunkt 8.14.


16. ELi ning Colombia ja Peruu vaheline kaubandusleping *** (arutelu)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu sõlmimist [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David tutvustas soovitust.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Pino Arlacchi (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ulrike Lunacek, Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lange, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Murphy, et Luis Yáñez-Barnuevo García.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid João Ferreira, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Luis Yáñez-Barnuevo Garcíale, kes sellele vastas, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, ja Richard Howitt, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Karel De Gucht, Mário David ja Richard Howitt, kes käsitles ühte isiklikku küsimust, mis tulenes Karel De Guchti sõnavõtust.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.15.


17. Üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel sõlmitud investeeringuid käsitlevate kahepoolsete lepingute jaoks ***II (arutelu)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse üleminekukord liikmesriikide ja kolmandate riikide vaheliste kahepoolsete investeerimislepingute jaoks [2010/0197(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira tutvustas soovitust teisele lugemisele.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Ria Oomen-Ruijten fraktsiooni PPE nimel, Josefa Andrés Barea fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Hans-Peter Martin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paweł Zalewski, Gianluca Susta ja Andreas Mölzer.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Vital Moreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.6.


18. Makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi Vabariigile ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Kirgiisi Vabariigile [2011/0458(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Paolo Bartolozzi fraktsiooni PPE nimel, ja George Sabin Cutaş fraktsiooni S&D nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

Sõna võtsid Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi ja Alojz Peterle.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Andreas Mölzer.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Vital Moreira.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.1.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis ja Evelyn Regner.


20. Naiste vananemisega seotud haiguste ennetamine (lühiettekanne)

Raport naiste vananemisega seotud haiguste ennetamise kohta [2012/2129(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik ja Sari Essayah.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.17.


21. Digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimine (lühiettekanne)

Raport digitaalse ühtse turu rajamise lõpuleviimise kohta [2012/2030(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.3.


22. Suurenev antimikroobse resistentsuse risk (lühiettekanne)

Raport mikroobide probleemi ja suureneva antimikroobse resistentsuse riski kohta [2012/2041(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki ja Zofija Mazej Kukovič.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.18.


23. VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamine (lühiettekanne)

Raport VKEde kaubandustegevuse ja investeeringute rahastamise kohta ELis ja lihtsama juurdepääsu kohta rahvusvahelistumise toetuseks antavale krediidile [2012/2114(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău ja Seán Kelly.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 21.12.2012 protokollipunkt 8.4.


24. Digitaalse vabaduse strateegia ELi välispoliitikas (lühiettekanne)

Raport digitaalse vabaduse strateegia kohta ELi välispoliitikas [2012/2094(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 11.12.2012 protokollipunkt 8.5.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 500.368/OJMA).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.55.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Vaatlejad:

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Õigusteave - Privaatsuspoliitika