Rodyklė 
Protokolas
PDF 254kWORD 225k
Pirmadienis, 2012 m. gruodžio 10 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 3.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 4.Parlamento sudėtis
 5.Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą
 6.Komitetų sudėtis
 7.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas
 8.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 9.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 10.Asignavimų perkėlimas
 11.Peticijos
 12.Veiksmai, kurių imtasi gavus prašymą atšaukti imunitetą
 13.Gauti dokumentai
 14.Darbų programa
 15.ES bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimas (diskusijos)
 16.ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas *** (diskusijos)
 17.Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka ***II (diskusijos)
 18.Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai ***I (diskusijos)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Moterų ligų, susijusių su amžiumi, prevencija (trumpas pristatymas)
 21.Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (trumpas pristatymas)
 22.Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės (trumpas pristatymas)
 23.MVĮ prekybos ir investicijų finansavimas (trumpas pristatymas)
 24.Skaitmeninės laisvės strategija ES užsienio politikoje (trumpas pristatymas)
 25.Kito posėdžio darbotvarkė
 26.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Gianni PITTELLA
Pirmininko pavaduotojas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.00 val.


2. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


3. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 3 dalį, Pirmininkas pranešė Parlamentui apie toliau nurodytą Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio išaiškinimą, kurį pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, su kuriuo buvo konsultuojamasi dėl šios nuostatos taikymo.

„Tuo atveju, jei atsiranda laisva komiteto tikrojo nario vieta, tos pačios frakcijos pavaduojantysis narys laikinai turi teisę dalyvauti balsavime vietoj to tikrojo nario, kol bus laikinai pakeistas tikrasis narys pagal 186 straipsnio 5 dalį, arba, jeigu toks laikinas pakeitimas neįvyko, iki naujo tikrojo nario paskyrimo. Toks teisės turėjimas yra grindžiamas Parlamento sprendimu, susijusiu su komiteto narių sudėties skaičiumi, ir juo siekiama užtikrinti, kad balsavime galėtų dalyvauti toks pat atitinkamos frakcijos narių skaičius, kaip ir prieš atsirandant laisvai vietai.

Jei frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių neprieštaraus minėtajam išaiškinimui (Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 4 dalis) iki rytojaus, 2012 m. gruodžio 11 d., antradienio, posėdžio pradžios, jis bus laikomas patvirtintu. Priešingu atveju klausimas bus teikiamas balsuoti Parlamentui.


4. Parlamento sudėtis

Lietuvos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Justinos Vitkauskaitės, kuri pakeis Viktorą Uspaskichą, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. lapkričio 21 d..

Bulgarijos Respublikos kompetentingos valdžios institucijos pranešė apie Monikos Hans Panayotovos, kuri pakeis Emilį Stoyanovą, išrinkimą Parlamento nare nuo 2012 m. gruodžio 6 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Justinos Vitkauskaitės ir Monikos Hans Panayotovos įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jos eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


5. Prašymas atšaukti Parlamento nario imunitetą

Kompetentingos Prancūzijos institucijos perdavė prašymą atšaukti Marine Le Pen Parlamento narės imunitetą, kaip to reikalauja Generalinis prokuroras prie Liono apeliacinio teismo.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 2 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


6. Komitetų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos ALDE ir Verts/ALE frakcijų ir Nepriklausomų narių sekretoriato prašymus dėl paskyrimų:

REGI komitetas: Justina Vitkauskaitė.

Ewald Stadler nebėra tikrasis narys.

AGRI komitetas: Ewald Stadler

Specialusis kovos su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komitetas: Jan Philipp Albrecht vietoj´Nicole Kiil-Nielsen

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


7. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (nauja redakcija) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Brazilijos pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo ir dėl Susitarimo pasikeičiant laiškais tarp Europos Sąjungos ir Tailando pagal Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį dėl ES sąraše, pridedamame prie 1994 m. GATT, nurodytai perdirbtai paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo įgyvendinimo, ir kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo dėl Kroatijos stojimo į Europos Sąjungą nustatomos specialios laikinosios Sąjungos pareigūnų ir laikinųjų darbuotojų įdarbinimo priemonės (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl tarifinių kvotų, taikomų iš Rusijos Federacijos į Europos Sąjungą eksportuojamai medienai, skyrimo (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2012 m. rugsėjo mėn. sesiją priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


9. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių:

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- (O-000164/2012), kurį pateikė Syed Kamall ir James Elles ECR frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0369/2012),

- (O-000169/2012) kurį pateikė Klaus-Heiner Lehne, Teisės reikalų komiteto vardu, Komisijai: Mediacija civilinėse ir komercinėse bylose (B7-0370/2012),

- (O-000209/2012), kurį pateikė Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric ir Mikael Gustafsson GUE/NGL frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0371/2012),

- (O-000210/2012), kurį pateikė Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0372/2012),

- (O-000211/2012), kurį pateikė Jürgen Creutzmann, Toine Manders ir Nadja Hirsch ALDE frakcijos vardu, Komisijai: ES ekonomikos augimas (B7-0551/2012).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău ir Giommaria Uggias: dėl jūrų turizmo skatinimo Europos Sąjungoje (0038/2012).


10. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Regionų komiteto pateikto projekto dėl asignavimų INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 ir INF 15/2012 perkėlimo.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Europos Sąjungos ombudsmeno pateikto projekto dėl asignavimų 4/2012 perkėlimo.

Pagal Finansinio reglamento 22 straipsnį Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Audito Rūmų pateikto projekto dėl asignavimų V/AB-12/C/12 perkėlimo.

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnius Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto pateikto projekto dėl asignavimų DEC 1/2012, DEC 2/2012 ir DEC 3/2012 perkėlimo.

Pagal Finansinio reglamento 22 ir 24 straipsnius Biudžeto komitetas nusprendė nepareikšti prieštaravimų dėl Regionų komiteto pateikto projekto dėl asignavimų DEC 1/2012 perkėlimo.

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnį Europos Sąjungos Teisingumo Teismas praneša biudžeto valdymo institucijai apie savo pasiūlymus dėl asignavimų 6/2012 ir 7/2012 perkėlimo.

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų DEC 48/2012 (N7-0128/2012 perkėlimo - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Pagal Finansinio reglamento 47 straipsnio 1 dalį, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos Sąjungos ombudsmeno pateiktam prašymui dalinai pakeisti etatų planą Nr. 1 – 2012 finansiniai metai.


11. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2012 m. gruodžio 6 d.

José María Álvarez Álvarez (n° 1345/2012); Dany Cristian (n° 1346/2012); (nom confidentiel) (n° 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (n° 1348/2012); (nom confidentiel) (n° 1349/2012); Claudiu Coldea (n° 1350/2012); Antonia Ros Martínez (n° 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (n° 1352/2012); (nom confidentiel) (n° 1353/2012); (nom confidentiel) (n° 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (n° 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (n° 1356/2012); (nom confidentiel) (n° 1357/2012); (nom confidentiel) (n° 1358/2012); (nom confidentiel) (n° 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (n° 1360/2012); (nom confidentiel) (n° 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (n° 1362/2012); Manole Ion (n° 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (n° 1364/2012); Ioan Filip (n° 1365/2012); Constantin Gherghina (n° 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (n° 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (n° 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (n° 1369/2012); Pamfil Marin (n° 1370/2012); Christian Paulussen (n° 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (n° 1372/2012); Udo Loggen (n° 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 signatures) (n° 1374/2012); (nom confidentiel) (n° 1375/2012); (nom confidentiel) (n° 1376/2012); Andreas Jähne (n° 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (n° 1378/2012); Hermann Falke (n° 1379/2012); (nom confidentiel) (n° 1380/2012); (nom confidentiel) (n° 1381/2012); Oliver Strixner (n° 1382/2012); Johannes Maaz (n° 1383/2012); (nom confidentiel) (n° 1384/2012); Dieter Werthenbach (n° 1385/2012); Steffen Beier (n° 1386/2012); (nom confidentiel) (n° 1387/2012); Winfried Hanemann (n° 1388/2012); Viera Langschová (n° 1389/2012); Krisztina Orosz (n° 1390/2012); Cristinel Farsch (94 signatures) (n° 1391/2012); Tamás Nagy (n° 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados - Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (n° 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (n° 1394/2012); Antonis Kanakis (n° 1395/2012); Kamil Brahmi (n° 1396/2012); (nom confidentiel) (n° 1397/2012); Radosław Judycki (n° 1398/2012); Janne Liukkonen (n° 1399/2012); Marián Holý (n° 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (n° 1401/2012); Petur Stoyanov (n° 1402/2012); (nom confidentiel) (n° 1403/2012); Martin Slingenberg (n° 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (n° 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (n° 1406/2012); (nom confidentiel) (n° 1407/2012); (nom confidentiel) (n° 1408/2012); Louise A Peberdy (n° 1409/2012); Jacek Antonowicz (n° 1410/2012); Yuriy Nikolaev (n° 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (n° 1412/2012); Monika Ortlepp (n° 1413/2012); Marian Mroziewski (n° 1414/2012); Michele Fiorentino (n° 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 signatures) (n° 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (n° 1417/2012); Romeo Ruggiero (n° 1418/2012); Antonio Maida (n° 1419/2012); Yan Maria Li (n° 1420/2012); Gennaro Del Prete (n° 1421/2012); Claire Lavirotte (n° 1422/2012); Delio Delledonne (n° 1423/2012); (nom confidentiel) (n° 1424/2012); Mario Fico (n° 1425/2012); Maric Dragan (n° 1426/2012); Francesco Iurato (n° 1427/2012); Nevin Colin (n° 1428/2012); Agnès Lassallette (n° 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (n° 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (n° 1431/2012); Barbara Schneider (n° 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (n° 1433/2012); (nom confidentiel) (n° 1434/2012); Hajar Atila (n° 1435/2012); Olga Baltag (n° 1436/2012); Olga Baltag (n° 1437/2012); Marcello Mazza (n° 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (n° 1439/2012); Rizwan Islam (n° 1440/2012); Didier Malé (n° 1441/2012); Massimiliano Masala (n° 1442/2012); Danutė Drungytė (n° 1443/2012); Antonio Casarini (n° 1444/2012); Umberto Mazziotti (n° 1445/2012); (nom confidentiel) (n° 1446/2012); Hadrien Lagneau (n° 1447/2012); (nom confidentiel) (n° 1448/2012); (nom confidentiel) (n° 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (n° 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (2 signatures) (n° 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (n° 1452/2012); (nom confidentiel) (n° 1453/2012); William Sanders (n° 1454/2012); (nom confidentiel) (n° 1455/2012); Nello Cavallina (n° 1456/2012); Ryan McGowan (n° 1457/2012); Paul Duvauchelle (n° 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (n° 1459/2012); Collectif Carmen (n° 1460/2012); Massimo Tendi (n° 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (n° 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (n° 1463/2012); Georges Dupont (n° 1464/2012); Jozef Sliwinski (n° 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (n° 1466/2012); (nom confidentiel) (n° 1467/2012); Christiane Henker (n° 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (n° 1469/2012).


12. Veiksmai, kurių imtasi gavus prašymą atšaukti imunitetą

Po to, kai, atsižvelgdamas į tai, kad Vienos teisme vykdoma teisminė procedūra, 2012 m. spalio 23 d. Europos Parlamentas priėmė sprendimą atšaukti Martin Ehrenhauser Parlamento nario imunitetą (2012 m. spalio 23 d. protokolo 6.1 punktas), Austrijos kompetentingos institucijos pagal Darbo tvarkos taisyklių 7 straipsnio 9 dalį pranešė Parlamentui apie tai, kad teismo procesas baigtas.

Minėta informacija bus perduota JURI komitetui susipažinti.


13. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Specialioji ataskaita Nr. 15/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Interesų konfliktų valdymas atrinktose ES agentūrose“ (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 - 2012/2284(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

ENVI, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo laikinai nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Pasiūlymas perkelti DEC 39/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 47/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 53/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 54/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas perkelti DEC 55/2012 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šri Lankos Demokratinės Socialistinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų sudarymo (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl bendrosios Sąjungos aplinkosaugos veiksmų programos iki 2020m. „Gyventi gerai pagal mūsų planetos išgales“ (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos politinių partijų finansavimo (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD))
Pagal SESV 322 straipsnio nuostatas Parlamento pirmininkas konsultuosis su Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

AFCO, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių prieinamumo (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Specialioji ataskaita Nr. 16/2012 (2011 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas) „Bendrosios išmokos už plotą schemos, kaip pereinamosios sistemos, skirtos teikti paramą ūkininkams naujose valstybėse narėse, veiksmingumas“ (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC))

perduota

atsakingam komitetui :

CONT

nuomonė :

AGRI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansinių sandorių mokesčio srityje (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO, REGI

- Pasiūlymas perkelti DEC 51/2012 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Naujas 2013 finansinių metų Europos Sąjungos biudžeto projektas: 2012 m. gruodžio 6 d. Tarybos pozicija (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2012 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas: 2012 m. gruodžio 6 d. Tarybos pozicija (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

- Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Sąjungos finansų vertinimo pagal pasiektus rezultatus (COM(2012)0675 – SESV 318 straipsnis)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO, DEVE, EMPL, ITRE, TRAN, REGI

nuomonė :

CONT, BUDG, PETI, FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO,

- Audito Rūmų nuomonė Nr. 8/2012 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl baudžiamosios teisės priemonių kovai su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu (SESV 325 straipsnis)

perduota

atsakingam komitetui :

CONT, ECON, JURI, LIBE

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimas (nauja redakcija) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftų ir lifto saugos įtaisų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su paprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėja: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: José Bové (A7-0279/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB (Direktyva dėl vartotojų GAS) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Louis Grech (A7-0280/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl naudojant žemę, keičiant žemės naudojimo paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą išmetamo ir pašalinamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos taisyklių ir veiksmų planų (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl didelių tarpvalstybinių grėsmių sveikatai (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

- *** Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo projekto (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl antžeminių paslaugų Sąjungos oro uostuose, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 96/67/EB (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Artur Zasada (A7-0364/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos saugumo nuo nusikalstamumo statistikos (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, kuriais reglamentuojama prekyba Sąjungoje šunimis, katėmis ir šeškais ir jų importas į Sąjungą, iš dalies keičiama Tarybos direktyva 92/65/EEB (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012)

- Pranešimas dėl ES MVĮ prekybos ir investicijų finansavimo: geresnės galimybės gauti kreditus remiant internacionalizavimą (2012/2114(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

- Pranešimas su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos Sąjungos administracinio proceso teisės (2012/2024(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimo (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012)

- Pranešimas „Mikrobų keliamos problemos. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės“ (2012/2041(INI)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

- Pranešimas dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje (2012/2094(INI)) - AFET komitetas - Pranešėja: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

- Pranešimas dėl metinės ataskaitos dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2011 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2012/2145(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Leonidas Donskis (A7-0377/2012)

- Pranešimas dėl ES žmogaus teisių strategijos peržiūros (2012/2062(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0378/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl laiko tarpsnių paskirstymo Europos Sąjungos oro uostuose bendrųjų taisyklių (nauja redakcija) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Giommaria Uggias (A7-0379/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Sąjungos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 106/2008 dėl Bendrijos raštinės įrangos energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo programos (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Béla Kovács (A7-0382/2012)

- Pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje 2010–2011 m. (2011/2069(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo sudarymo projekto (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Mário David (A7-0388/2012)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON komitetas - Pranešėja: Marianne Thyssen (A7-0392/2012)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), nuostatos dėl jo sąsajų su Tarybos reglamentu (ES) Nr. .../..., kuriuo Europos Centriniam Bankui pavedamos specialios užduotys, susijusios su rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų priežiūros politika (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Sven Giegold (A7-0393/2012)

- Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiamas tvirtesnis bendradarbiavimas finansų sandorių mokesčių srityje (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON komitetas - Pranešėja: Anni Podimata (A7-0396/2012)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, kuriuo Gruzijai suteikiama papildoma makrofinansinė pagalba (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0363/2012)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantis Europos jūrų saugumo agentūrą (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012)

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0389/2012)

3) Parlamento narių:

3.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Nuno Melo. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl ES šalyse padaugėjusių metalų, kurių sudėtyje nėra geležies, vagysčių (B7-0530/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

nuomonė :

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis ir Matteo Salvini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl bendrųjų kovos su klastojimu nuostatų griežtinimo kartu su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis (B7-0531/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl į trečiąsias šalis perkeltų Europos įmonių saugos standartų (B7-0532/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

3.2) pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (212 straipsnis)

- Zita Gurmai ir Mikael Gustafsson. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių dalinio keitimo. Darbo tvarkos taisyklių 49 straipsnio 2 dalies keitimas (B7-0529/2012)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


14. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas sesijos galutinis darbotvarkės projektas (PE 500.368/PDOJ). Nebuvo pasiūlyta jokių pakeitimų.

Darbų programa patvirtinta.


15. ES bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarimas (diskusijos)

Preliminarus pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo projekto [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012)

*** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo steigiama Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Centrinės Amerikos asociacija, sudarymo [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pristatė pranešimą ir rekomendaciją.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jean-Pierre Audy (dėl tam tikrų Karel de Gucht pastabų), Eva Joly (DEVE komiteto nuomonės referentė), Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu ir Luis Yáñez-Barnuevo García S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Renate Weber ALDE frakcijos vardu, Catherine Grèze Verts/ALE frakcijos vardu, Edvard Kožušník ECR frakcijos vardu, Inês Cristina Zuber GUE/NGL frakcijos vardu, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek ir Pablo Zalba Bidegain (INTA komiteto nuomonės referentas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.13 punktas ir 2012 12 11 protokolo 8.14 punktas.


16. ES ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimas *** (diskusijos)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Kolumbijos bei Peru prekybos susitarimo sudarymo projekto [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Mário David (A7-0388/2012)

Mário David pateikė rekomendaciją.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komiteto nuomonės referentas), Pino Arlacchi (DEVE komiteto nuomonės referentas) (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Ulrike Lunacek pateiktą klausimą), Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Lange pateiktą klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Bernd Lange pateiktą klausimą), Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Richard Howitt pateiktą klausimą), Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Franz Obermayr pateiktą klausimą), David Martin, Gay Mitchell (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Murphy pateiktą klausimą), ir Luis Yáñez-Barnuevo García.

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: João Ferreira (jis pakėlęs mėlynąją kortelę pateikė klausimą Luisui Yáñez-Barnuevo García, šis į klausimą atsakė), María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą), ir Richard Howitt (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra pateiktą klausimą).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Karel De Gucht, Mário David ir Richard Howitt, jis kalbėjo asmeniniu klausimu po to, kai pasisakė Karel De Gucht.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.15 punktas.


17. Valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka ***II (diskusijos)

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma valstybių narių ir trečiųjų šalių dvišaliams investicijų susitarimams skirta pereinamojo laikotarpio tvarka [2010/0197(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0389/2012)

Vital Moreira pateikė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Ria Oomen-Ruijten PPE frakcijos vardu, Josefa Andrés Barea S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Franziska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Hans-Peter Martin, Paweł Zalewski, Gianluca Susta ir Andreas Mölzer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău ir Franz Obermayr.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Vital Moreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.6 punktas.


18. Makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiama makrofinansinė pagalba Kirgizijos Respublikai [2011/0458(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0208/2012)

Vital Moreira pristatė pranešimą.

Kalbėjo Karel De Gucht (Komisijos narys).

Kalbėjo: Paolo Bartolozzi PPE frakcijos vardu ir George Sabin Cutaş S&D frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Othmar KARAS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Metin Kazak ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi ir Alojz Peterle.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Andreas Mölzer.

Kalbėjo: Karel De Gucht ir Vital Moreira.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.1 punktas.


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis ir Evelyn Regner.


20. Moterų ligų, susijusių su amžiumi, prevencija (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl su amžiumi susijusių moterų ligų prevencijos [2012/2129(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Roberta Angelilli (A7-0340/2012)

Roberta Angelilli padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik ir Sari Essayah.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

PIRMININKAVO: Isabelle DURANT
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.17 punktas.


21. Bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo užbaigimo [2012/2030(INI)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėjas: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012)

Pablo Arias Echeverría padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid ir Ildikó Gáll-Pelcz.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.3 punktas.


22. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės (trumpas pristatymas)

Pranešimas – Mikrobų keliamos problemos. Atsparumo antimikrobinėms medžiagoms keliamos grėsmės [2012/2041(INI)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Anna Rosbach (A7-0373/2012)

Anna Rosbach padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki ir Zofija Mazej Kukovič.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.18 punktas.


23. MVĮ prekybos ir investicijų finansavimas (trumpas pristatymas)

Pranešimas – ES MVĮ prekybos ir investicijų finansavimas: užtikrinti geresnes galimybes gauti kreditus remiant internacionalizavimą [2012/2114(INI)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Jan Zahradil (A7-0367/2012)

Jan Zahradil padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău ir Seán Kelly.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2012 12 21 protokolo 8.4 punktas.


24. Skaitmeninės laisvės strategija ES užsienio politikoje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl skaitmeninės laisvės strategijos ES užsienio politikoje [2012/2094(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Marietje Schaake (A7-0374/2012)

Marietje Schaake padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Tonio Borg (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2012 12 11 protokolo 8.5 punktas.


25. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 500.368/OJMA).


26. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.55 val.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Stebėtojai

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Teisinė informacija - Privatumo politika