Indekss 
Protokols
PDF 256kWORD 227k
Pirmdiena, 2012. gada 10. decembris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 3.Reglamenta interpretācija
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti
 6.Komiteju sastāvs
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Apropriāciju pārvietojumi
 11.Lūgumraksti
 12.Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Darba kārtība
 15.ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (debates)
 16.ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (debates)
 17.Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (debates)
 18.Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (debates)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (īss izklāsts)
 21.Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (īss izklāsts)
 22.Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (īss izklāsts)
 23.MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (īss izklāsts)
 24.Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (īss izklāsts)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Gianni PITTELLA
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sesijas atsākšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.00.


2. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


3. Reglamenta interpretācija

Saskaņā ar Reglamenta 211. panta 3. punktu sēdes vadītājs informēja Parlamentu par turpmāk minēto Reglamenta 187. panta komentāru, ko sniegusi Konstitucionālo jautājumu komiteja, kurai bija lūgts izvērtēt šā noteikuma piemērošanu.

“Ja ir brīva komitejas pilntiesīgā locekļa vieta, viņa vietā balsojumā pagaidu kārtā ir pilnvarots piedalīties tās pašas politiskās grupas pastāvīgs aizstājējs līdz brīdim, kad pilntiesīgā locekļa vietā uz laiku tiek iecelts cits deputāts atbilstīgi 186. panta 5. punktam, vai, ja šāda iecelšana uz laiku nenotiek, līdz jauna pilntiesīgā locekļa iecelšanai. Šis pilnvarojums ir balstīts uz Parlamenta lēmumu par komitejas skaitlisko sastāvu un paredz nodrošināt, ka balsojumā var piedalīties tāds pats attiecīgās politiskās grupas locekļu skaits, kāds bija pirms komitejas pilntiesīgā locekļa vietas atbrīvošanās.”

Ja kāda politiskā grupa vai vismaz četrdesmit deputāti (Reglamenta 211. panta 4. punkts) nebūs iebilduši pret šo komentāru līdz otrdienas, 2012. gada 11. decembra, sēdes atklāšanai, to uzskatīs par pieņemtu. Pretējā gadījumā to iesniegs Parlamentam balsošanai.


4. Parlamenta sastāvs

Lietuvas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Justina Vitkauskaite Bernard ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Viktor Uspaskich vietā, sākot ar 2012. gada 21. novembri.

Bulgārijas Republikas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka Monika Hans Panayotova ir iecelta par Eiropas Parlamenta deputāti Emil Stoyanov vietā, sākot ar 2012. gada 6. decembri.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Justina Vitkauskaite Bernard un Monika Hans Panayotova pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par strīdīgu jautājumu un ar noteikumu, ka viņas pirms tam ir parakstījušas rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņas darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņām attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


5. Pieprasījums atcelt deputāta imunitāti

Francijas kompetentās iestādes, pamatojoties uz Lionas Apelācijas tiesas ģenerālprokurora prasību, ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti.

Saskaņā ar Reglamenta 6. panta 2. punktu pieprasījums ir nodots atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


6. Komiteju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis ALDE un Verts/ALE grupas un pie politiskajām grupām nepiederošo deputātu sekretariāta pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus.

REGI komiteja: Justina Vitkauskaite Bernard.

Ewald Stadler vairs nav komitejas pilntiesīgais loceklis.

AGRI komiteja: Ewald Stadler.

Īpašā komiteja organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumos: Jan Philipp Albrecht — Nicole Kiil-Nielsen vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


7. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju trešdien parakstīs turpmāk minētos saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemtos tiesību aktus (Reglamenta 74. pants).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (pārstrādāta redakcija) (00056/2012/LEX - C7-0407/2012 - 2010/0383(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko īsteno Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīliju, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994, un Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Taizemi, ievērojot Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (VVTT 1994) XXVIII pantu, par grozījumiem koncesijās attiecībā uz mājputnu gaļas izstrādājumiem, kas paredzētas ES sarakstā, kurš pievienots VVTT 1994, un ar ko groza un papildina Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikumu (00061/2012/LEX - C7-0406/2012 - 2012/0054(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko saistībā ar Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai ievieš īpašus pagaidu pasākumus Savienības ierēdņu un pagaidu darbinieku pieņemšanai darbā (00058/2012/LEX - C7-0405/2012 - 2012/0224(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas koksnes eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību (00059/2012/LEX - C7-0404/2012 - 2012/0217(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (00066/2012/LEX - C7-0403/2012 - 2010/0197(COD)).

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (00060/2012/LEX - C7-0402/2012 - 2012/0145(COD)).


8. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2012. gada septembra sesijā pieņemtajām nostājām un rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


9. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)

Deputāti bija iesnieguši turpmāk minētos dokumentus.

1. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 115. pants)

- (O-000164/2012), kuru uzdeva Syed Kamall un James Elles ECR grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0369/2012).

- (O-000169/2012), kuru uzdeva Klaus-Heiner Lehne Juridiskās komitejas vārdā Komisijai: Mediācija civillietās un komerclietās (B7-0370/2012).

- (O-000209/2012), kuru uzdeva Gabriele Zimmer, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Jürgen Klute, Thomas Händel, Søren Bo Søndergaard, Patrick Le Hyaric un Mikael Gustafsson GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Izaugsme Eiropas Savienībā (B7-0371/2012).

- (O-000210/2012), kuru uzdeva Hannes Swoboda S&D grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0372/2012).

- (O-000211/2012), kuru uzdeva Jürgen Creutzmann, Toine Manders un Nadja Hirsch ALDE grupas vārdā Komisijai: ES izaugsme (B7-0551/2012).

2. Rakstiskas deklarācijas iekļaušanai reģistrā (Reglamenta 123. pants)

- Nuno Teixeira, Izaskun Bilbao Barandica, Carlo Fidanza, Silvia-Adriana Ţicău un Giommaria Uggias − par ūdens tūrisma veicināšanu Eiropas Savienībā (0038/2012).


10. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem INF 11/2012, INF 12/2012, INF 13/2012, INF 14/2012 un INF 15/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam 4/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Revīzijas palātas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam V/AB-12/C/12.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumiem DEC 1/2012, DEC 2/2012 un DEC 3/2012.

Saskaņā ar Finanšu regulas 22. un 24. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Reģionu komitejas iesniegto projektu apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2012.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. pantu Eiropas Savienības Tiesa ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par priekšlikumu apropriāciju pārvietojumiem 6/2012 un 7/2012.

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 24. panta 4. punktu, kā tas interpretēts 20. punktā Kopīgajā deklarācijā par pārejas pasākumiem, kas piemērojami budžeta procedūrai pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, Budžeta komiteja ir apstiprinājusi Komisijas priekšlikumu apropriāciju pārvietojumam DEC 48/2012 (N7-0128/2012 - C7-0384/2012 – 2012/2305(GBD)).

°
° ° °

Saskaņā ar Finanšu regulas 47. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neiebilst pret Eiropas Ombuda iesniegto projektu grozījumu izdarīšanai štatu sarakstā Nr. 1 — 2012. finanšu gads.


11. Lūgumraksti

Saskaņā ar Reglamenta 201. panta 6. punktu atbildīgajai komitejai ir iesniegti šādi lūgumraksti, kas ir iekļauti vispārējā reģistrā turpmāk minētajos datumos.

2012. gada 6. decembris

José María Álvarez Álvarez (Nr. 1345/2012); Dany Cristian (Nr. 1346/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1347/2012); Cosma Ionel Munteanu (Nr. 1348/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1349/2012); Claudiu Coldea (Nr. 1350/2012); Antonia Ros Martínez (Nr. 1351/2012); Ioan Cosmin Nicula (Nr. 1352/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1353/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1354/2012); Fernando Álvarez Puig de la Bellacasa (Nr. 1355/2012); Matías Alonso Blasco (Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica) (Nr. 1356/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1357/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1358/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1359/2012); Manuel António Cavaco Palhinha (Nr. 1360/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1361/2012); Eduardo Marín Frasser (Nr. 1362/2012); Manole Ion (Nr. 1363/2012); Ioana Marina Ungureanu (Nr. 1364/2012); Ioan Filip (Nr. 1365/2012); Constantin Gherghina (Nr. 1366/2012); Alejandro Laguna Martín-Meldaña (Plataforma Sindical de Empleados Públicos de España) (Nr. 1367/2012); Encarnación Moya Gómez (Nr. 1368/2012); María del Mar Guerrero Arjona (Nr. 1369/2012); Pamfil Marin (Nr. 1370/2012); Christian Paulussen (Nr. 1371/2012); Edgar Stejskal (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide) (Nr. 1372/2012); Udo Loggen (Nr. 1373/2012); Elisabeth Schmock (45 paraksti) (Nr. 1374/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1375/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1376/2012); Andreas Jähne (Nr. 1377/2012); Michael Wolfgang Mayerl (Nr. 1378/2012); Hermann Falke (Nr. 1379/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1380/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1381/2012); Oliver Strixner (Nr. 1382/2012); Johannes Maaz (Nr. 1383/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1384/2012); Dieter Werthenbach (Nr. 1385/2012); Steffen Beier (Nr. 1386/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1387/2012); Winfried Hanemann (Nr. 1388/2012); Viera Langschová (Nr. 1389/2012); Krisztina Orosz (Nr. 1390/2012); Cristinel Farsch (94 paraksti) (Nr. 1391/2012); Tamás Nagy (Nr. 1392/2012); Melas Gianniotis (Enosi Asfaliston Boreiou Ellados Union des Assureurs du Nord de la Grèce) (Nr. 1393/2012); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (Nr. 1394/2012); Antonis Kanakis (Nr. 1395/2012); Kamil Brahmi (Nr. 1396/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1397/2012); Radosław Judycki (Nr. 1398/2012); Janne Liukkonen (Nr. 1399/2012); Marián Holý (Nr. 1400/2012); Donalda Saulė Surplytė (Kisinai Village Community) (Nr. 1401/2012); Petur Stoyanov (Nr. 1402/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1403/2012); Martin Slingenberg (Nr. 1404/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1405/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1406/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1407/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1408/2012); Louise A Peberdy (Nr. 1409/2012); Jacek Antonowicz (Nr. 1410/2012); Yuriy Nikolaev (Nr. 1411/2012); Ivan Iliev Yordanov (Nr. 1412/2012); Monika Ortlepp (Nr. 1413/2012); Marian Mroziewski (Nr. 1414/2012); Michele Fiorentino (Nr. 1415/2012); Gerhard Bucher (Stadt Kaufbeuren) (2 paraksti) (Nr. 1416/2012); Yosheba Miren Sainz de la Higuera y Gartzia (Nr. 1417/2012); Romeo Ruggiero (Nr. 1418/2012); Antonio Maida (Nr. 1419/2012); Yan Maria Li (Nr. 1420/2012); Gennaro Del Prete (Nr. 1421/2012); Claire Lavirotte (Nr. 1422/2012); Delio Delledonne (Nr. 1423/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1424/2012); Mario Fico (Nr. 1425/2012); Maric Dragan (Nr. 1426/2012); Francesco Iurato (Nr. 1427/2012); Nevin Colin (Nr. 1428/2012); Agnès Lassallette (Nr. 1429/2012); Nicolas Beger (Amnesty International European Institutions Office) (Nr. 1430/2012); Oisin Jones-Dillon (Nr. 1431/2012); Barbara Schneider (Nr. 1432/2012); Max Turiel Ibáñez (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) (Nr. 1433/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1434/2012); Hajar Atila (Nr. 1435/2012); Olga Baltag (Nr. 1436/2012); Olga Baltag (Nr. 1437/2012); Marcello Mazza (Nr. 1438/2012); Antonio Jesús Fernández Luque (Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)) (Nr. 1439/2012); Rizwan Islam (Nr. 1440/2012); Didier Malé (Nr. 1441/2012); Massimiliano Masala (Nr. 1442/2012); Danutė Drungytė (Nr. 1443/2012); Antonio Casarini (Nr. 1444/2012); Umberto Mazziotti (Nr. 1445/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1446/2012); Hadrien Lagneau (Nr. 1447/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1448/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1449/2012); Walter Achille Giovanni Serpagli (Nr. 1450/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA) (2 paraksti) (Nr. 1451/2012); Emilia Imbault-Huart (Nr. 1452/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1453/2012); William Sanders (Nr. 1454/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1455/2012); Nello Cavallina (Nr. 1456/2012); Ryan McGowan (Nr. 1457/2012); Paul Duvauchelle (Nr. 1458/2012); Judith Klein (Open Society Foundations) (Nr. 1459/2012); Collectif Carmen (Nr. 1460/2012); Massimo Tendi (Nr. 1461/2012); Danièle Auclin (DECAVIPEC en Nièvre) (Nr. 1462/2012); Michel-Jean Jacquot (Avocat à la Cour (Barreau de Paris)) (Nr. 1463/2012); Georges Dupont (Nr. 1464/2012); Jozef Sliwinski (Nr. 1465/2012); Gianfranco Ladini (La Distributrice srl) (Nr. 1466/2012); (iesniedzēja vārds netiek izpausts) (Nr. 1467/2012); Christiane Henker (Nr. 1468/2012); Paulo Alexandre Viegas Pires (Nr. 1469/2012).


12. Saistībā ar pieprasījumu atcelt deputāta imunitāti veiktie pasākumi

Tā kā Eiropas Parlaments 2012. gada 23. oktobrī pieņēma lēmumu atcelt Martin Ehrenhauser deputāta imunitāti saistībā ar lietas izskatīšanu Vīnes prokuratūrā (2012. gada 23. oktobra sēdes protokola 6.1. punkts), Austrijas kompetentās iestādes saskaņā ar Reglamenta 7. panta 9. punktu ir paziņojušas Parlamentam par minētās tiesvedības noslēgumu.

Šis paziņojums informēšanas nolūkā tiks nosūtīts Juridiskajai komitejai.


13. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padomes un Komisijas iesniegtie dokumenti

- Īpašais ziņojums Nr. 15/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Interešu konflikta pārvaldība revīzijai atlasītajās ES aģentūrās” (N7-0119/2012 - C7-0373/2012 – 2012/2284(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

ENVI, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko uz laiku atkāpjas no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā (COM(2012)0697 - C7-0385/2012 - 2012/0328(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, ECON, INTA, IMCO, TRAN

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 39/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0129/2012 - C7-0386/2012 - 2012/2310(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 47/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0130/2012 - C7-0387/2012 - 2012/2311(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 53/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0131/2012 - C7-0388/2012 - 2012/2312(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 54/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0132/2012 - C7-0389/2012 - 2012/2313(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 55/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0133/2012 - C7-0390/2012 - 2012/2314(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šrilankas Demokrātiskās Sociālistiskās Republikas valdību par konkrētiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (15318/2012 - C7-0391/2012 - 2012/0018(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2020. gadam „Labklājīga dzīve ar pieejamajiem planētas resursiem” (COM(2012)0710 - C7-0392/2012 - 2012/0337(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

PECH, AGRI, EMPL, ITRE, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai , ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu (COM(2012)0712 - C7-0393/2012 – 2012/0336(COD)).
Atbilstoši LESD 322. panta noteikumiem priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

AFCO, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par publiskā sektora struktūru tīmekļa vietņu pieejamību (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

IMCO

atzinums:

CULT, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, TRAN, REGI

- Īpašais ziņojums Nr. 16/2012 (2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana) “Cik efektīva ir vienotā platībmaksājuma shēma kā pārejas sistēma lauksaimnieku atbalstam jaunajās dalībvalstīs” (N7-0134/2012 - C7-0395/2012 - 2012/2315(DEC)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI, IMCO, REGI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 51/2012, III iedaļa — Komisija (N7-0135/2012 - C7-0398/2012 - 2012/2316(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Jaunais Eiropas Savienības 2013. finanšu gada budžeta projekts — Padomes 2012. gada 6. decembra nostāja (17195/2012 - C7-0399/2012 - 2012/2307(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2012. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 6 projekts — Padomes 2012. gada 6. decembra nostāja (17295/2012 - C7-0401/2012 - 2012/2281(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

DEVE, AFET, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, REGI

- Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par Savienības finanšu novērtējumu, kura pamatā ir sasniegtie rezultāti (COM(2012)0675 - LESD 318. pants)

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT, BUDG, PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Revīzijas palāta — atzinums Nr. 8/2012 attiecībā uz priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (LESD 325. pants).

nodots

atbildīgajai komitejai:

CONT, ECON, JURI, LIBE

2. Parlamenta komiteju iesniegtie dokumenti

2.1. Ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0255/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu to tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz to, kā darīt pieejamus tirgū neautomātiskos svarus (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0257/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to, kā saskaņot dalībvalstu tiesību aktus, kas attiecas uz elektromagnētisko savietojamību (pārstrādāta redakcija) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0258/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamas tirgū elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0259/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz to, kā darīt pieejamus tirgū liftus un liftu aizsargierīces (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0260/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu, kuri attiecas uz to, kā vienkāršas spiedtvertnes darīt pieejamas tirgū (pārstrādātā redakcija) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD)) - IMCO komiteja - Referente: Zuzana Roithová (A7-0261/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3/2008 par informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem iekšējā tirgū un trešās valstīs (COM(2011)0663 - C7-0365/2011 - 2011/0290(COD)) - AGRI komiteja - Referents: José Bové (A7-0279/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par alternatīvu strīdu izšķiršanu un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Direktīva par patērētāju ADR) (COM(2011)0793 - C7-0454/2011 - 2011/0373(COD)) - IMCO komiteja - Referents: Louis Grech (A7-0280/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par uzskaites noteikumiem un rīcības plāniem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību (COM(2012)0093 - C7-0074/2012 - 2012/0042(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Kriton Arsenis (A7-0317/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem (COM(2011)0866 - C7-0488/2011 - 2011/0421(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012).

- *** Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012).

- *** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses (16395/1/2011 - C7-0182/2012 - 2011/0303(NLE)) - AFET komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par apkalpošanas uz zemes pakalpojumiem Savienības lidostās, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/67/EK (COM(2011)0824 - C7-0457/2011 - 2011/0397(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Artur Zasada (A7-0364/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas statistiku attiecībā uz noziegumdrošības sajūtu (COM(2011)0335 - C7-0155/2011 - 2011/0146(COD)) - LIBE komiteja - Referents: Timothy Kirkhope (A7-0365/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/65/EEK attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas reglamentē tirdzniecību ar suņiem, kaķiem un mājas seskiem Savienībā un to importu Savienībā (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Horst Schnellhardt (A7-0366/2012).

- Ziņojums par ES MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšanu — vieglāk pieejami kredīti internacionalizācijas atbalstam (2012/2114(INI)) - INTA komiteja - Referents: Jan Zahradil (A7-0367/2012).

- Ziņojums ar ieteikumiem Komisijai par Administratīvā procesa likumu Eiropas Savienībā (2012/2024(INI)) - JURI komiteja - Referents: Luigi Berlinguer (A7-0369/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD)) - ENVI komiteja - Referents: Horst Schnellhardt (A7-0371/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par noteikumiem un procedūrām attiecībā uz tādu ekspluatācijas ierobežojumu, kas saistīti ar troksni, ieviešanu Savienības lidostās, izmantojot līdzsvarotu pieeju, un par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/30/EK atcelšanu (COM(2011)0828 - C7-0456/2011 - 2011/0398(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Jörg Leichtfried (A7-0372/2012).

- Ziņojums par mikrobu problemātiku — mikrobu rezistences palielināšanās draudiem (2012/2041(INI)) - ENVI komiteja - Referente: Anna Rosbach (A7-0373/2012).

- Ziņojums par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā (2012/2094(INI)) - AFET komiteja - Referente: Marietje Schaake (A7-0374/2012).

- Ziņojums par 2011. gada ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā (2012/2145(INI)) - AFET komiteja - Referents: Leonidas Donskis (A7-0377/2012).

- Ziņojums par ES cilvēktiesību stratēģijas pārskatīšanu (2012/2062(INI)) - AFET komiteja - Referents: Rui Tavares (A7-0378/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu Eiropas Savienības lidostās (pārstrādāta versija) (COM(2011)0827 - C7-0458/2011 - 2011/0391(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Giommaria Uggias (A7-0379/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 106/2008 par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu (COM(2012)0109 - C7-0077/2012 - 2012/0049(COD)) - ITRE komiteja - Referents: Béla Kovács (A7-0382/2012).

- Ziņojums par pamattiesību stāvokli Eiropas Savienībā 2010.–2011. gadā (2011/2069(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Monika Flašíková Beňová (A7-0383/2012).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses (14762/1/2011 - C7-0287/2012 - 2011/0249(NLE)) - INTA komiteja - Referents: Mário David (A7-0388/2012).

- * Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0511 - C7-0314/2012 - 2012/0242(CNS)) - ECON komiteja - Referente: Marianne Thyssen (A7-0392/2012).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza attiecībā uz tās mijiedarbību ar Padomes Regulu (ES) Nr. …/…, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku (COM(2012)0512 - C7-0289/2012 - 2012/0244(COD)) - ECON komiteja - Referents: Sven Giegold (A7-0393/2012).

- Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko atļauj ciešāku sadarbību finanšu darījumu nodokļa jomā (COM(2012)0631 - C7-0396/2012 - 2012/0298(APP)) - ECON komiteja - Referente: Anni Podimata (A7-0396/2012).

2.2. Ieteikumi otrajam lasījumam

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko piešķir turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai (05682/1/2012 - C7-0221/2012 - 2010/0390(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0363/2012).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1406/2002 par Eiropas Jūras drošības aģentūras izveidošanu (10090/2/2012 - C7-0329/2012 - 2010/0303(COD)) - TRAN komiteja - Referents: Knut Fleckenstein (A7-0387/2012).

- ***II Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm (11917/1/2012 - C7-0328/2012 - 2010/0197(COD)) - INTA komiteja - Referents: Vital Moreira (A7-0389/2012).

3. Deputātu iesniegtie dokumenti

3.1. Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Nuno Melo. Rezolūcijas priekšlikums par krāsaino metālu zādzību skaita pieaugumu ES dalībvalstīs (B7-0530/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

IMCO

- Mario Borghezio, Lara Comi, Malcolm Harbour, Emma McClarkin, Cristiana Muscardini, Rolandas Paksas, Georgios Papastamkos, Konstantinos Poupakis un Matteo Salvini. Rezolūcijas priekšlikums par kopīgu viltošanas apkarošanas noteikumu nostiprināšanu kopā ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām (B7-0531/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

INTA, IMCO

- Cristiana Muscardini. Rezolūcijas priekšlikums par darba ņēmēju drošības standartiem uz trešām valstīm pārvietotos Eiropas uzņēmumos (B7-0532/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

EMPL

3.2. Ierosinātie Reglamenta grozījumi (212. pants)

- Zita Gurmai un Mikael Gustafsson. Eiropas Parlamenta Reglamenta grozījuma priekšlikums — Reglamenta 49. panta 2. punkta grozīšana (komitejas iesniegtie grozījumi par horizontāliem principiem) (B7-0529/2012).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO


14. Darba kārtība

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts kārtējās sesijas galīgais darba kārtības projekts (PE 500.368/PDOJ). Nebija ierosināts neviens grozījums.

Līdz ar to darba kārtība tika noteikta.


15. ES un Centrālamerikas asociācijas nolīgums (debates)

Starpposma ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/1/2011 - C7-0182/2012- 2011/0303(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0360/2012).

*** Ieteikums par priekšlikumu Padomes lēmumam par nolīguma noslēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālameriku, no otras puses [16395/2011 – C7-0182/2012 – 2011/0303(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0362/2012).

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra iepazīstināja ar ziņojumu un ieteikumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jean-Pierre Audy (par dažiem Karel De Gucht izteikumiem), Eva Joly (DEVE komitejas atzinuma sagatavotāja), Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā un Luis Yáñez-Barnuevo García S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Renate Weber ALDE grupas vārdā, Catherine Grèze Verts/ALE grupas vārdā, Edvard Kožušník ECR grupas vārdā, Inês Cristina Zuber GUE/NGL grupas vārdā, Elisabeth Köstinger, Gianluca Susta, Ska Keller, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Jörg Leichtfried, Ulrike Lunacek un Pablo Zalba Bidegain (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Karel De Gucht un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.13. punkts un 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.14. punkts.


16. ES tirdzniecības nolīgums ar Kolumbiju un Peru *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam attiecībā uz tirdzniecības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses [14762/1/2011 - C7-0287/2012- 2011/0249(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Mário David (A7-0388/2012).

Mário David iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (AFET komitejas atzinuma sagatavotājs), Pino Arlacchi (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Ulrike Lunacek, Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lange, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Lange, Pablo Zalba Bidegain, Vital Moreira, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Howitt, Paul Murphy, Elisabeth Köstinger, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Franz Obermayr, David Martin, Gay Mitchell, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Murphy, un Luis Yáñez-Barnuevo García.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās João Ferreira, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Luis Yáñez-Barnuevo García, kas uz to atbildēja, María Auxiliadora Correa Zamora, Maria Badia i Cutchet, George Sabin Cutaş, Jörg Leichtfried, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Hans-Peter Martin, un Richard Howitt, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Evelyn Regner, Charalampos Angourakis, Franz Obermayr, Sergio Gaetano Cofferati, João Ferreira un Andrew Henry William Brons.

Uzstājās Karel De Gucht, Mário David un Richard Howitt, kurš sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Karel De Gucht uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.15. punkts.


17. Pārejas pasākumi attiecībā uz divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm ***II (debates)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko nosaka pārejas pasākumus divpusējiem ieguldījumu nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm [2010/0197(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0389/2012).

Vital Moreira iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Ria Oomen-Ruijten PPE grupas vārdā, Josefa Andrés Barea S&D grupas vārdā, Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts, Paweł Zalewski, Gianluca Susta un Andreas Mölzer.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău un Franz Obermayr.

Uzstājās Karel De Gucht un Vital Moreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.6. punkts.


18. Makrofinansiālā palīdzība Kirgizstānas Republikai ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par makrofinansiālo palīdzību Kirgizstānas Republikai [2011/0458(COD)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0208/2012).

Vital Moreira iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Karel De Gucht (Komisijas loceklis).

Uzstājās Paolo Bartolozzi PPE grupas vārdā un George Sabin Cutaş S&D grupas vārdā.

SĒDI VADA: Othmar KARAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Metin Kazak ALDE grupas vārdā, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte, Elisabeth Jeggle, Niccolò Rinaldi un Alojz Peterle.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andreas Mölzer.

Uzstājās Karel De Gucht un Vital Moreira.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.1. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 150. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Gabriel Mato, Alexander Mirsky, Angelika Werthmann, Sandrine Bélier, João Ferreira, Andrew Henry William Brons, Kinga Gál, Ricardo Cortés Lastra, Ivo Vajgl, Kyriacos Triantaphyllides, Slavi Binev, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Edit Herczog, Ramon Tremosa i Balcells, Hans-Peter Martin, Marisa Matias, Zofija Mazej Kukovič, Maria Eleni Koppa, Liam Aylward, Inês Cristina Zuber, Csaba Sógor, George Sabin Cutaş, Salvador Sedó i Alabart, Sergio Gaetano Cofferati, Kriton Arsenis un Evelyn Regner.


20. Ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilakse (īss izklāsts)

Ziņojums par ar vecumu saistītu sieviešu slimību profilaksi [2012/2129(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Roberta Angelilli (A7-0340/2012).

Roberta Angelilli iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Petru Constantin Luhan, Silvia-Adriana Ţicău, Angelika Werthmann, Danuta Jazłowiecka, Miroslav Mikolášik un Sari Essayah.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

SĒDI VADA: Isabelle DURANT
Priekšsēdētāja vietniece

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.17. punkts.


21. Vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšana (īss izklāsts)

Ziņojums par vienotā digitālā tirgus izveides pabeigšanu [2012/2030(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Pablo Arias Echeverría (A7-0341/2012).

Pablo Arias Echeverría iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zofija Mazej Kukovič, Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Petru Constantin Luhan, Alajos Mészáros, Seán Kelly, Danuta Jazłowiecka, Malcolm Harbour, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid un Ildikó Gáll-Pelcz.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.3. punkts.


22. Mikrobu rezistences palielināšanās draudi (īss izklāsts)

Ziņojums par mikrobu problemātiku — mikrobu rezistences palielināšanās draudiem [2012/2041(INI)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Anna Rosbach (A7-0373/2012).

Anna Rosbach iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Sari Essayah, Miroslav Mikolášik, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Silvia-Adriana Ţicău, Theodoros Skylakakis, João Ferreira, Jaroslav Paška, Erik Bánki un Zofija Mazej Kukovič.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.18. punkts.


23. MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšana (īss izklāsts)

Ziņojums par ES MVU tirdzniecības un ieguldījumu finansēšanu — vieglāk pieejami kredīti internacionalizācijas atbalstam [2012/2114(INI)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Jan Zahradil (A7-0367/2012).

Jan Zahradil iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Zofija Mazej Kukovič, Petru Constantin Luhan, María Auxiliadora Correa Zamora, Jaroslav Paška, Silvia-Adriana Ţicău un Seán Kelly.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 21. decembra sēdes protokola 8.4. punkts.


24. Digitālās brīvības stratēģija ES ārpolitikā (īss izklāsts)

Ziņojums par Digitālās brīvības stratēģiju ES ārpolitikā [2012/2094(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Marietje Schaake (A7-0374/2012).

Marietje Schaake iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Silvia-Adriana Ţicău, Seán Kelly un Jaroslav Paška.

Uzstājās Tonio Borg (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 2012. gada 11. decembra sēdes protokola 8.5. punkts.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 500.368/OJMA).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.55.

Klaus Welle

Georgios Papastamkos

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennion, Berlato, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira, Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva Kekuš, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Pakarinen, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mauro, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Provera, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Novērotāji

Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Radoš, Vrbat, Vuljanić

Juridisks paziņojums - Privātuma politika